Árubeszerzések - 223964-2017

13/06/2017    S111

Magyarország-Budapest: Buszok és távolsági buszok

2017/S 111-223964

Ajánlati/részvételi felhívás – Közszolgáltatások

Árubeszerzés

Jogalap:
2014/25/EU irányelv

I. szakasz: Ajánlatkérő

I.1)Név és címek
Hivatalos név: Volán Buszpark Kereskedelmi és Szolgáltató Kft
Nemzeti azonosító szám: AK24003
Postai cím: Üllői út 131.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU101 Budapest
Postai irányítószám: 1091
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Bernula István Bertold
E-mail: titkarsag@volan-buszpark.hu
Telefon: +36 206147880
Fax: +36 14557901
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe: http://www.volanbusz.hu
A felhasználói oldal címe: http://www.volanbusz.hu
I.3)Kommunikáció
A közbeszerzési dokumentáció korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhető a következő címen: http://ratkynet.com/kozbeszerzes
További információ a következő címen szerezhető be másik cím:
Hivatalos név: Rátky és Társa Ügyvédi Iroda
Postai cím: Ady Endre utca 19/A
Város: Budapest
NUTS-kód: HU101 Budapest
Postai irányítószám: 1024
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: dr. Miklós Katalin
E-mail: kozbeszerzes@ratkynet.hu
Telefon: +36 16312294
Fax: +36 13502394
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe: http://www.ratkynet.com
A felhasználói oldal címe: http://www.ratkynet.com
Az ajánlat vagy részvételi jelentkezés benyújtandó a következő címre:
Hivatalos név: Rátky és Társa Ügyvédi Iroda
Postai cím: Ady Endre utca 19. A.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1024
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: dr. Miklós Katalin
Telefon: +36 16312294
E-mail: kozbeszerzes@ratkynet.hu
Fax: +36 13502394
NUTS-kód: HU101 Budapest
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe: http://www.ratkynet.com
A felhasználói oldal címe: http://www.ratkynet.com
I.6)Fő tevékenység
Városi vasúti, villamos-, trolibusz- és autóbusz-szolgáltatások

II. szakasz: Tárgy

II.1)A beszerzés mennyisége
II.1.1)Elnevezés:

Közösségi közlekedésre alkalmas 20 db új, normál padlómagasságú, szóló, (M3/II. o) és 80 db új, alacsonybelépésű, szóló (M3/II. o) autóbusz beszerzése. Pénzügyi lízingszerződés.

II.1.2)Fő CPV-kód
34121000 Buszok és távolsági buszok
II.1.3)A szerződés típusa
Árubeszerzés
II.1.4)Rövid meghatározás:

A VOLÁN Buszpark Kft. által lízing konstrukcióban beszerzendő „Közösségi közlekedésre alkalmas 20 db új, normál padlómagasságú, szóló, (M3/II. o) és 80 db új alacsonybelépésű, szóló (M3/II. o) autóbusz beszerzése. Árubeszerzés.

II.1.5)Becsült teljes érték vagy nagyságrend
II.1.6)Részekre vonatkozó információk
A beszerzés részekből áll: nem
II.2)Meghatározás
II.2.2)További CPV-kód(ok)
34121000 Buszok és távolsági buszok
II.2.3)A teljesítés helye
NUTS-kód: HU1 KÖZÉP-MAGYARORSZÁG
NUTS-kód: HU2 DUNÁNTÚL
NUTS-kód: HU3 ALFÖLD ÉS ÉSZAK
A teljesítés fő helyszíne:

Magyarország, ezen belül a nyertes ajánlattevő műszaki átadás-átvétel lebonyolítására alkalmas – telephelye.

II.2.4)A közbeszerzés ismertetése:

20 db új, normál padlómagasságú, szóló, (M3/II. o) és 80 db új alacsonybelépésű, szóló (M3/II. o) közösségi közlekedésre alkalmas autóbusz beszerzése. Árubeszerzés pénzügyi lízingkonstrukcióban.

Kizárólag új – azaz első alkalommal forgalomba helyezett – autóbusz megajánlására van lehetőség.

Az autóbuszok részletes leírását a dokumentációban található „Részletes Műszaki Követelmények” tartalmazza.

Ajánlatkérő célja az üzemeltetés gazdaságossága, a vállalati arculat egységesítése, továbbá a karbantartási és javítási feladatok egyszerűsítése. E célok érdekében azonos gyártmányú autóbuszokat kíván beszerezni.

E tényekre tekintettel a részajánlattétel lehetősége ellentétes volna ajánlatkérő gazdasági érdekeivel és a gazdasági célszerűség követelményével. (Kbt. 50.§ (2) bek.)

Lízing konstrukció: – finanszírozás: zárt végű pénzügyi lízing, annuitásos törlesztési móddal,

futamidő: szerződéskötés minimum első, de legfeljebb 6. hónapjától számított 72 hónap, mely az értékelési szempontot jelentő, minimum 1 hónapos (30 napos) legfeljebb 6 hónapos (180 napos) szállítási határidőt követően kezdődik meg,

finanszírozás devizaneme: HUF,

kamatozás: változó, 3 havi BUBOR alapkamaton számítva, az ügyleti kamat kamatfelár komponense nem változhat a futamidő alatt, az értékelési szempontot jelentő ügyleti kamat mértéke nem haladhatja meg a 3 havi BUBOR + 5 % értéket.

Ajánlatkérő az autóbuszok ellenértékét forint alapú, zárt végű pénzügyi lízing keretében, havonta, lízingtárgyanként is és összesítetten is kiállított pénzügyi értesítő levél alapján, a lízingszerződésben meghatározott havi lízingdíj megfizetésével teljesíti a Kbt. 135. § (1) és (5)-(6) bek-ben és a Ptk. 6:130 § (1)-(2) bek-ben meghatározott feltételek szerint.

Jótállás (Garancia): Ajánlatkérő az autóbuszokra az átadás-átvételtől számított teljes körű, „kilométer-korlátozás” nélküli-, kötelezően minimum 12 havi jótállás minimum vállalását írja elő. A kötelező jótálláson felüli vállalás értékelési részszempont. A kicserélt vagy kijavított fődarabokra vonatkozóan a jótállási és szavatossági idő újrakezdődik azon a napon, amikor az Ajánlatkérő számára kielégítő módon a csere vagy a kijavítás megtörténik.

Fődarabok: a motor, futóművek, kormánymű, nyomatékváltó

Szavatossági felelősség: az Ajánlattevő a műszaki előírásban található „Élettartam elvárások” elnevezésű táblázatban foglalt tételeknek megfelelő időtartamra (10 évre) szavatol azért, hogy – a felépítmény vázszerkezete, a karosszéria, és a külső burkolatok esetében nem keletkezik beázás, szilárdsági és korróziós okból törés, vagy javítást igénylő hiba, burkolatcsere, vázelem-csere, padlócsere, – a korrózióvédelem és a zajcsillapítás védőanyagai nem válnak le, – a szerelőfedelek rögzítésének működőképessége nem változik, továbbá a felsorolt szerelvények főjavítása, vagy cseréje a jótállási időn túl, az elvárt időtartam lejártáig vagy futásteljesítmény eléréséig nem válik szükségessé. Ajánlatkérő a kötbért meghaladó kárát is érvényesítheti az Ajánlattevővel szemben.

Ajánlatkérő az Ajánlattevő tevékenységével vagy mulasztásával kapcsolatban keletkezett kárát érvényesítheti az Ajánlattevővel szemben, ha az bizonyítottan Ajánlattevő hibájából keletkezett. A szerződéses kötelezettségvállalást megerősítő mellékkötelezettségek részletes szabályait az ajánlati dokumentáció tartalmazza.

Ajánlatkérő által vállalt biztosítékok: a hátralékos lízingdíj beszedésére adott felhatalmazó levél, valamint maga a lízingtárgy a szerződéstervezetben foglaltak szerint.

A számla benyújtása és kiegyenlítése során az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény (Art.) 36/A. § rendelkezéseit mind az Ajánlattevő, mind az alvállalkozó esetében alkalmazni kell.

II.2.5)Értékelési szempontok
Az alábbiakban megadott szempontok
Minőségi kritérium - Név: MK1-Lízing futamidő kezdőnapja (azaz a teljes mennyiségből utolsóként átadott autóbusz átadás-átvételének napja a szerződéskötés napjától számítva (minimum 30,- maximum 180 nap) / Súlyszám: 20
Minőségi kritérium - Név: MK2 – A teljes élettartamra vetített energiafelhasználási és szennyezőanyag kibocsátási költség (EUR-ban megadva / Súlyszám: 15
Minőségi kritérium - Név: MK3 Az ajánlattevő által vállalt jótállás mértéke hónapban megadva (minimum: 12 hónap, maximum 36 hónap) / Súlyszám: 5
Minőségi kritérium - Név: MK4 Lízing ügyleti kamat (ami nem lehet több mint a 3 havi BUBOR plusz 5 % kamatfelár) / Súlyszám: 10
Ár - Súlyszám: 50
II.2.6)Becsült érték vagy nagyságrend
II.2.7)A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Az időtartam hónapban: 78
A szerződés meghosszabbítható: nem
II.2.10)Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok: nem
II.2.11)Opciókra vonatkozó információ
Opciók: nem
II.2.13)Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos: nem
II.2.14)További információk

Az ajánlatkérő az eljárás jelen szakaszában a becsült értéket nem kívánja ismertetni.

Az eljárásban közreműködő faksz: dr. Miklós Katalin (reg. száma: 00442).

III. szakasz: Jogi, gazdasági, pénzügyi és műszaki információk

III.1)Részvételi feltételek
III.1.1)Az ajánlattevő/részvételre jelentkező alkalmassága az adott szakmai tevékenység végzésére, ideértve a szakmai és cégnyilvántartásokba történő bejegyzésre vonatkozó előírásokat is
A feltételek felsorolása és rövid ismertetése:

Az eljárásban nem lehet ajánlattevő, alvállalkozó, és nem vehet részt az alkalmasság igazolásában olyan gazdasági szereplő, akivel szemben a Kbt. 62. § (1)-(2) bekezdéseiben foglalt kizáró okok bármelyike fennáll.

A kizáró okok fenn nem állását a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 1. § – 16. § rendelkezései szerint kell igazolnia.

Az ajánlattevőnek az ajánlat benyújtásakor a 321/2015. (X.30.) Kormányrendelet II. Fejezetnek megfelelően, az egységes európai közbeszerzési dokumentum (EEKD)benyújtásával kell előzetesen igazolnia, hogy nem tartozik a Kbt. 62. § (1) és (2) bekezdésének hatálya alá.

Az ajánlatkérő által – a Kbt. 69. § (4)-(7) bekezdése alapján-, a kizáró okokra és az alkalmassági követelményekre vonatkozó igazolások benyújtására felhívott gazdasági szereplőnek a 321/2015. (X.30.) Kormányrendelet III. és IV. Fejezetnek megfelelően kell igazolnia, hogy nem tartozik az eljárásban előírt kizáró okok hatálya alá.

A kizáró okok fenn nem állásának igazolására a 321/2015. (X.30.) Kormányrendelet 1. § (3)-(5) bekezdései is megfelelően alkalmazandóak.

A Kbt. 67. § (4) bekezdése alapján az ajánlattevőnek nyilatkoznia kell, hogy a szerződés teljesítéséhez nem vesz igénybe a Kbt. 62. § (1)-(2) bekezdése szerinti kizáró okok hatálya alá eső alvállalkozót.

A nyilatkozatot akkor is be kell nyújtani, ha ajánlatkérő az eljárásban nem írja elő/ nem írta elő a már ismert alvállalkozók megnevezését.

Ajánlattevőnek nyilatkoznia kell, hogy van-e folyamatban változásbejegyzési eljárása a cégbíróság előtt. Amennyiben igen, úgy a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 13. §-a alapján, ajánlatához csatolnia kell a cégbírósághoz benyújtott változásbejegyzési kérelmet és az annak érkeztetéséről a cégbíróság által megküldött igazolást.

III.1.2)Gazdasági és pénzügyi alkalmasság
A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése:

Ajánlattevő a pénzügyi alkalmasságát a következőképpen igazolhatja:

Az ajánlattevőnek az ajánlat benyújtásakor a 321/2015. (X.30.) Kormányrendelet II. Fejezetnek megfelelően, az EEKD benyújtásával kell előzetesen igazolnia a pénzügyi alkalmassági követelményeknek való megfelelését.

A Kbt. 69. § (4)-(7) bekezdései alapján az alkalmassági követelményekre vonatkozó igazolások benyújtására felhívott gazdasági szereplőnek a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet IV. Fejezetnek megfelelően kell igazolnia, hogy megfelel az ajánlatkérő által meghatározott alkalmassági követelményeknek az alábbiak szerint:

P1) Ajánlattevő valamennyi – cégkivonatában szereplő- számlavezető pénzügyi intézménytől származó, valamennyi pénzforgalmi számlájára vonatkozó, az eljárást megindító felhívás feladásának napjánál nem régebbi keltezésű nyilatkozat az alábbi tartalommal: – mióta vezeti az ajánlattevő bankszámláját, – a vezetett bankszámlaszám(ok) megjelölése,- az eljárást megindító felhívás feladásának napjától visszafele számított 12 hónapos időtartamban volt-e 30 napot meghaladó, 1 000 000 HUF-nál nagyobb összegű sorban állás valamelyik vezetett számláján. .(Korm. rend. 19.§ (1) bek. a.) pont)

A Kbt. 69. § (4)-(7) bekezdésére tekintettel ajánlatkérő felhívja ajánlattevő(ke)t az igazolások benyújtására.

P2) Ajánlattevő nyilatkozata az előző két mérlegfordulónappal lezárt üzleti évben összesen általános forgalmi adó nélkül számított, a beszerzés tárgyából (új, vagy használt autóbusz értékesítése szállítási, vagy adásvételi szerződéssel és/vagy autóbusz bérlete és/vagy pénzügyi lízingje) származó nettó árbevételéről, attól függően, hogy mikor jött létre, illetve mikor kezdte meg a tevékenységét. A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 19. § (3) bekezdés alapján, ha az ajánlattevő a P2.) pont szerinti irattal azért nem rendelkezik, mert olyan jogi formában működik, amelyben az árbevételről szóló nyilatkozat benyújtása nem lehetséges, az e pontokkal kapcsolatban előírt alkalmassági követelmény és igazolási mód helyett bármely, az ajánlatkérő által megfelelőnek tekintett egyéb nyilatkozattal vagy dokumentummal igazolhatja pénzügyi és gazdasági alkalmasságát. Az érintett ajánlattevő kiegészítő tájékoztatás kérése során köteles alátámasztani, hogy olyan jogi formában működik, amelyben az árbevételről szóló nyilatkozat benyújtása nem lehetséges,- és tájékoztatást kérni az e ponttal kapcsolatban előírt alkalmassági követelmény és igazolási mód helyett az alkalmasság igazolásának ajánlatkérő által elfogadott módjáról.

Nem Magyarországon letelepedett gazdasági szereplő esetén az ajánlatkérő az igazolások hitelességét a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet VI. Fejezetnek megfelelően jogosult ellenőrizni.

Az alkalmasság minimumkövetelménye(i):

Ajánlattevő alkalmatlan a szerződés teljesítésére, ha:

P1) bármelyik, cégkivonatában szereplő pénzügyi intézménytől származó nyilatkozatban foglaltak alapján, az eljárást megindító felhívás feladásának napjától visszafelé számított 12 hónapra vonatkozóan számláján 30 napot meghaladóan 1 000 000 HUF-nál nagyobb összegű sorban állás fordul elő.

Ajánlatkérő sorban álláson a pénzforgalmi szolgáltatás nyújtásáról szóló 2009. évi LXXXV. tv. 2. § 25. pontjában foglaltakat érti.

P2) az előző két mérlegfordulónappal lezárt üzleti évben összesen, általános forgalmi adó nélkül számított, a beszerzés tárgyából (új, vagy használt autóbusz értékesítése szállítási, vagy adásvételi szerződéssel és/vagy autóbusz bérlete és/vagy pénzügyi lízingje) származó nettó árbevétele nem éri el az 1 000 000 000 HUF (egy milliárd forint) értéket, illetve – az NFM-NFÜ (Miniszterelnökség)-H-EUTAF 6.2 2014-án kelt közös álláspontjának IX. pontját figyelembe véve- , ha a vállalkozás 2 évnél rövidebb ideje jött létre és kezdte meg a tevékenységét, a működés ideje alatt nem rendelkezik legalább 1 000 millió HUF (egymilliárd forint), a beszerzés tárgyából (új, vagy használt autóbusz értékesítése szállítási, vagy adásvételi szerződéssel és/vagy autóbusz bérlete és/vagy pénzügyi lízingje) származó nettó árbevétellel.

Közös ajánlat esetén a Kbt. 65. § (6) bekezdés figyelembe vételével, a gazdasági és pénzügyi alkalmassági követelményeknek a közös ajánlattevők közül a P2 pont vonatkozásában együttesen is megfelelhetnek.

Az előírt alkalmassági követelménynek az ajánlattevők bármely más szervezet (vagy személy) kapacitására támaszkodva is megfelelhetnek a Kbt. 65. § (7) bekezdésében meghatározottak szerint.

A Kbt. 65. § (8) bekezdés alapján az a szervezet, amelynek adatait az ajánlattevő a gazdasági és pénzügyi alkalmasság igazolásához felhasználja, a Ptk. 6:419. §-ban foglaltak szerint kezesként felel az ajánlatkérőt az ajánlattevő teljesítésének elmaradásával vagy hibás teljesítésével összefüggésben ért kár megtérítéséért.

III.1.3)Műszaki, illetve szakmai alkalmasság
A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése:

Az ajánlattevőnek a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet II. Fejezetének megfelelően, az EEKD benyújtásával kell előzetesen igazolnia a műszaki alkalmassági követelményeknek való megfelelését.

M1) Az ajánlattevőnek nyilatkoznia kell a Kbt.65.§(1) bek. b)pontja és a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 1. §, 5. § (1) bekezdés, 21. § (1) bekezdés a) pontja alapján az ajánlati felhívás feladásától visszafelé számított, 3 évben teljesített, de legfeljebb 6 éven belül megkezdett legjelentősebb, új autóbusz értékesítése szállítási vagy adásvételi szerződéssel és/vagy gépjármű tartós bérlete (operatív lízingje) és/vagy pénzügyi lízingje tárgyú ügyleteiről, a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 22. § (1)-(2) bekezdésének megfelelő módon. módon.

A 321/2015.(X.30.)Korm. rendelet 22.§(1) bekezdés a)-b) pont szerinti igazolás vagy nyilatkozat minimális tartalma:

— a teljesítés ideje (kezdő és befejező időpontja, év -hónap megjelölésével); – a szerződést kötő másik fél megnevezése (név, székhely, képviselő neve, telefonszáma, fax-száma, elektronikus levélcíme);- a referencia tárgya, mennyisége, vagy az ellenszolgáltatás összege, – nyilatkozat arról, hogy a teljesítés az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően történt-e.

Közös ajánlattevők az M1) pontban foglalt követelménynek együttesen is megfelelhetnek. Amennyiben a teljesítést közös ajánlattevőként végezte, a referenciaigazolásban szerepelnie kell, hogy a teljesítésben milyen százalékos arányban vett részt. A Kbt. 140. § (9) bekezdése alapján a projekttársaság teljesítését az alkalmasság igazolására referenciaként a projekttársaság mindazon tulajdonosai bemutathatják, akik a teljesítésben ténylegesen részt vettek – a részvétel mértékéig -, akkor is, ha a projekttársaság időközben megszűnt. Amennyiben az alkalmasság igazolása a vizsgált időszakon túlnyúló szerződéssel történik, az alkalmasság igazolása körében csak a vizsgált időszakra eső teljesítés vehető figyelembe, ezért az igazolás során a megadott időszakra vonatkozó adatokat kell megadni.

M2) Az alkalmasság igazolható az Ajánlattevő által ajánlatához csatolt olyan- az 1/1990.(IX.29.) KHVM rendeletben foglalt feltételeknek megfelelő, legalább 1 éve működő szervizzel aláírt – minimum együttműködési szándéknyilatkozattal, vagy együttműködési megállapodással, vagy erre irányuló érvényes, élő szerződéssel -, amely a megajánlott autóbusz gyártmány jótállási,- illetőleg egyéb javítására felhatalmazott. Az igazoló dokumentumok mellett csatolni kell a felhatalmazást és a szerviz működésére vonatkozó, az illetékes szakhatóság által kiadott igazolást is. Az Ajánlattevőnek nyilatkozattal kell igazolnia a műhely pontos címét is.

Valamennyi alkalmassági feltétel igazolásához:

A csatolt dokumentumokat olyan tartalommal és részletességgel kell benyújtani, hogy egyértelműen megállapítható legyen az előírt alkalmassági feltételnek való megfelelés.

A Kbt. 69.§(4)- (7) bekezdésre tekintettel Ajánlatkérő felhívja ajánlattevő(ke)t az igazolások benyújtására.

Közös ajánlattétel esetén a Kbt.65.§(6)bek. figyelembe vételével, a műszaki-szakmai alkalmassági követelményeknek a közös ajánlattevők együttesen is megfelelhetnek.

Az előírt alkalmassági követelménynek az ajánlattevők bármely más szervezet (vagy személy) kapacitására támaszkodva is megfelelhetnek a Kbt. 65. § (7) bekezdésében meghatározottak szerint.

Az alkalmasság minimumkövetelménye(i):

Ajánlattevő alkalmatlan a szerződés teljesítésére ha:

M1) nem rendelkezik az eljárást megindító felhívás feladásának napjától visszafelé számított 3 évben teljesített egy, vagy több szerződő féltől származó, összesen vagy legalább legalább 70 darab,- vagy legalább az általános forgalmi adó nélkül számított 1 000 000 000 HUF-ot (1 Mrd forintot) elérő értékű, új vagy használt autóbusz értékesítése szállítási vagy adásvételi szerződéssel és/vagy jármű bérletére és/vagy pénzügyi lízingjére, mint a beszerzés tárgyára vonatkozó, az előírásoknak és a szerződésnek megfelelő teljesítésről szóló igazolással, vagy nyilatkozattal alátámasztott referenciával. (321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 21. § (1) bekezdés a.) pont)

A referencia akkor tekinthető az Eljárást megindító felhívás megküldésétől visszafelé számított 3 éven belül megvalósítottnak, ha a szerződésszerű teljesítés, azaz a sikeres átadás-átvétel időpontja, erre az időszakra esik. A bemutatandó referenciák teljesítése kapcsán felhívjuk Ajánlattevők figyelmét a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 21. § (3a) bekezdés a) pontjában foglaltakra. Ajánlatkérő jelen eljárásban nem alkalmazza a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 21. § (3b) bekezdését;

M2) az ajánlattétel időpontjában nem rendelkezik legalább egy,- az ajánlata tárgyát képező autóbusztípusok jótállási illetve egyéb javításra felhatalmazott, – a 1/1990. (IX.29.) KHVM rendeletben, a rendelet 3. sz. melléklet 1., 2., 3., 4. számú járműfenntartó tevékenységekre vonatkozóan meghatározott követelményeknek megfelelő, magyarországi telephellyel rendelkező, legalább egy éve működő szervizzel (321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 21. § (1) bekezdés c.) pont);

III.1.6)A szerződést biztosító mellékkötelezettségek:

Késedelmi kötbér: a késedelem minden napjára számítva a késedelmesen átadott autóbuszonként 150 000 HUF/nap, kötbérmaximum 90 napi tétel.

Meghiúsulási kötbér: a nettó gépérték 20 %-a.

Jótállás: minimum 12 hónap, illetve az ajánlattevő vállalása szerint.

A kicserélt vagy kijavított fődarabokra vonatkozóan a jótállási és szavatossági idő újrakezdődik azon a napon, amikor az Ajánlatkérő számára kielégítő módon a csere vagy a kijavítás megtörténik.

(Fődarabok: motor, nyomaték váltó, futóművek, kormánymű.)

Szavatossági felelősség: az Ajánlattevő a műszaki előírásban található „Élettartam elvárások” elnevezésű táblázatban foglaltak szerint.

A mellékkötelezettségek részletes szabályait a közbeszerzési dokumentum tartalmazza.

Ajánlatkérő által vállalt biztosítékok: a hátralékos lízingdíj beszedésére adott felhatalmazó levél, valamint maga a lízingtárgy a szerződéstervezetben foglaltak szerint.

III.1.7)Fő finanszírozási és fizetési feltételek és/vagy hivatkozás a vonatkozó jogszabályi rendelkezésekre:

Az autóbuszok ellenértékét HUF alapú, zárt végű pénzügyi lízing keretében, havonta, lízingtárgyanként is és összesítetten is kiállított pénzügyi értesítő levél alapján, a lízingszerződésben meghatározott havi lízingdíj megfizetésével teljesíti a Kbt. 135. § (1) és (5)-(6) bek. és a Ptk. 6:130 § (1)-(2) bek. szerint.

Lízing konstrukció:

— zárt végű pénzügyi lízing, annuitásos törlesztési móddal,- futamidő: szerződéskötés min. első, de legfeljebb 6. hónapjától számított 72 hónap, mely a lízingtárgy leszállítását követően kezdődik meg,

— finanszírozás devizaneme: HUF,

— kamatozás: változó, 3 havi BUBOR- n számítva, az ügyleti kamat kamatfelár komponense nem változhat a futamidő alatt, az ügyleti kamat mértéke nem haladhatja meg a 3 havi BUBOR + 5 %-t,

— lízingbevevő az adott lízingtárgyra vonatkozó teljes ÁFA összegét a lízingszerződés aláírását követően a Lízingbeadó által átadott számla kézhezvételétől számított 8 napon belül utalja át.

III.1.8)A közös ajánlatot tevő nyertesek által létrehozandó gazdasági társaság, illetve jogi személy:

Ajánlatkérő kizárja a Kbt. 35. § (9) bekezdése alapján projekttársaság létrehozását mind önálló, mind közös ajánlattevők tekintetében.

III.2)A szerződéssel kapcsolatos feltételek
III.2.2)A szerződés teljesítésével kapcsolatos feltételek:

Az autóbuszoknak meg kell felelniük az 5/1990 (IV.12.) KöHÉM és a 6/1990. (IV.12.) KöHÉM rendeletben rögzített előírásoknak, valamint az üzemeltetés helyén és az üzembe helyezésekor hatályos jogszabályi előírásoknak, az érvényes műszaki szabványoknak, a vonatkozó európai közösségi irányelveknek, rendeleteknek, és egyéb előírásoknak. Valamennyi – a 6/1990. KÖHÉM rendeletben rögzített/hivatkozott – jóváhagyási kötelezettség alá tartozó járműalkatrész, tartozékok és tulajdonság rendelkezzen ENSZ-EGB előírás szerinti jóváhagyással. További joganyag:

— 77/2009 (XII.15.) KHEM-ÍRM-KHVM együttes rendelet a közúti járművek környezetvédelmi felülvizsgálatának szabályairól.

— 1988. évi I. törvény a közúti közlekedésről.

— 2012. évi XLI törvény a személyszállítási szolgáltatásokról.

— 2013. évi V. törvény a Polgári Törvénykönyvről.

— 48/2011. (III.30.) Kormányrendelet, a környezetkímélő és energia hatékony közúti járművek beszerzésének előmozdításáról.

IV. szakasz: Eljárás

IV.1)Meghatározás
IV.1.1)Az eljárás fajtája
Nyílt eljárás
IV.1.3)Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
IV.1.8)A közbeszerzési megállapodásra (GPA) vonatkozó információk
A szerződés a közbeszerzési megállapodás (GPA) hatálya alá tartozik: igen
IV.2)Adminisztratív információk
IV.2.2)Ajánlatok vagy részvételi kérelmek benyújtásának határideje
Dátum: 18/07/2017
Helyi idő: 11:00
IV.2.3)Az ajánlattételi vagy részvételi felhívás kiválasztott jelentkezők részére történő megküldésének becsült dátuma
IV.2.4)Azok a nyelvek, amelyeken az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések benyújthatók:
Magyar
IV.2.6)Az ajánlati kötöttség minimális időtartama
Az ajánlati kötöttség végső dátuma: 17/08/2017
IV.2.7)Az ajánlatok felbontásának feltételei
Dátum: 18/07/2017
Helyi idő: 11:00
Hely:

Rátky és Társa Ügyvédi Iroda, 1024 Budapest, Ady Endre u. 19. A. Felhívjuk a figyelmet a környéken előforduló parkolási nehézségekre.

Információk a jogosultakról és a bontási eljárásról:

Az ajánlatok bontásának megkezdése előtt ismertethető a rendelkezésre álló fedezet összege is. A bontási jegyzőkönyvet a bontástól számított 5 napon belül küldi meg ajánlatkérő valamennyi ajánlattevőnek. További információk a jogosultakról és a bontási eljárásról: A Kbt. 68. § (1)-(4) és (6) pontja szerint.

VI. szakasz: Kiegészítő információk

VI.1)A közbeszerzés ismétlődő jellegére vonatkozó információk
A közbeszerzés ismétlődő jellegű: nem
VI.3)További információk:

1.Ajánlatkérő jelen eljárást a Kbt. 7.§ (1) bekezdés alapján közszolgáltatói tevékenység biztosítása céljából folytatja le.

2. Az eljárásban való részvétel feltétele, hogy a dokumentumot legalább egy ajánlattevő, vagy az ajánlatban megnevezett alvállalkozója elektronikus úton letöltse, és a kitöltött, aláírt átvételi elismervény visszaküldésével a letöltést igazolja az ajánlattételi határidő lejártáig. Az átvételi elismervényt elektronikus úton – figyelemmel a Kbt. 41. § (4) bekezdésére- a kozbeszerzes@ratkynet.hu és a titkarsag@volan-buszpark.hu címekre kell megküldeni.

3.Az ajánlatokat munkanapokon (H-CS) 9:00-16:00 óráig, P-(munkanap) SZ 9:00-12:00 óráig, az ajánlattételi határidő lejártának napján 9:00- az ajánlattételi határidő lejártáig lehet benyújtani.

4. Ajánlatkérő (AK) a részvételt 10 000 000 HUF ajánlati biztosíték adásához köti, mely a Kbt. 54. § (2) bek.szerint teljesíthető. Átutalás esetén az ajánlati biztosíték teljesítésének helye ajánlatkérő MKB Zrt. 10300002-10661637-49020016. számú bankszámlája

5.Ajánlathoz az alábbiakat is csatolni kell a közbeszerzési dokumentumban részletezettek szerint:

— Ajánlattevő Kbt.66.§(2)bek. szerinti nyilatkozata eredetiben, vagy hiteles másolatban.

— Ajánlattevő nyilatkozata a Kbt.66.§(4)bek. szerint.

— Felolvasólap, a Kbt.68.§(4)bek. szerint.

— Ajánlattevőnek meg kell adnia a Kbt.66.§(6)bek. szerinti adatokat.

— Ajánlattevő (közös ajánlattétel esetén valamennyi közös ajánlattevő) szükség esetén a kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezet(ek) által kitöltött egységes európai közbeszerzési dokumentumot.

— Azon cégjegyzésre jogosult személy(ek) aláírási címpéldányát, vagy a 2006. évi V. törvény 9. § szerinti aláírás-mintáját, aki(k) az ajánlatot, illetve annak valamely részét aláírták. Nem magyarországi gazdasági

szereplők esetében – ha aláírási címpéldány nem ismert – közjegyző által hitelesített aláírási minta.

— Adott esetben a cégjegyzésre jogosult személytől származó, a meghatalmazott aláírását is tartalmazó legalább teljes bizonyító erejű magánokiratba foglalt meghatalmazást.

— Közös ajánlattevők megállapodását a Kbt.35.§ szerint.

6.Az eljárás nyelve a magyar, más nyelven nem nyújtható be ajánlat. Amennyiben idegen nyelvű dokumentum, irat kerül csatolásra az ajánlathoz, annak felelős magyar nyelvű fordítása is benyújtandó a közbeszerzési dokumentumban részletezettek szerint.

7. Az ajánlatban szereplő – leszámítva a MK2. értékelési szempont szerinti adatot -, valamennyi adatot forintban kell megadni. Az átszámítás kapcsán lásd a közbeszerzési dokumentum szabályozását. A Szennyező anyag kibocsájtáshoz kapcsolódó értékelési szempont szerinti értéket EUR -ban kell megadni.

8. A részszempontok értékelése során adható pontszám 1-100, ahol az 1 pont a legrosszabb, a 100 pont a legjobb érték. Az értékelés módszere a nettó gépérték (ÁR), valamint a MK1, MK2. MK4. értékelési szempont esetében fordított arányosítás, a MK3. értékelési szempont esetében egyenes arányosítás a közbeszerzési dokumentumban foglaltak szerint.

9.Ajánlatkérő az eljárás során a Kbt.71.§ alapján a hiánypótlás lehetőségét biztosítja. Ajánlatkérő a Kbt.71.§ (6)bekezdés szerinti korlátozást nem alkalmazza.

10.Benyújtandó dokumentumok tekintetében alkalmazható a Kbt.47.§(2) bek; kivéve, ahol ajánlatkérő előírja az eredeti vagy hiteles másolat benyújtását [olyan nyilatkozat, amely közvetlenül valamely követelés érvényesítésének alapjául szolgál (különösen garanciavállaló nyilatkozat vagy kezességvállalásról szóló nyilatkozat)], továbbá a Kbt.66.§(2)bek. szerinti nyilatkozat.

11.Ajánlat elkészítésével és benyújtásával járó összes költséget és kockázatot az ajánlattevő viseli.

12.Ajánlati felhívásban meghatározott órák a közép-európai idő szerint értendők.

13.Jelen felhívásban nem szabályozott kérdésekben a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény és végrehajtási rendeletei, továbbá a magyar jog rendelkezései az irányadók.

VI.4)Jogorvoslati eljárás
VI.4.1)A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság, Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó utca 5.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Telefon: +36 18828594
Fax: +36 18828593
VI.4.3)Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ:

A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozóan a Kbt. 148. § (3)-(9) bekezdéseiben foglaltak az irányadóak.

A VI. 3. pont folytatása:

14. A hirdetmény a közbeszerzésekről szóló 2014/25/EU irányelv alapján kerül közzétételre.

15. Az ajánlat kérő fenntartja a jogot a lízingtárgynak VOLÁNBUSZ Zrt. és a Közlekedési Központok részére történő bérbeadására, vagy részükre egyéb jogcímen történő hasznosítására.

16. Ajánlatkérő az eljárás során nem alkalmazza a Kbt.75.§(2)bekezdés e)pont szerinti eredménytelenségi okot.

17.Ajánlatkérő a pénzügyi és gazdasági, valamint műszaki, illetve szakmai alkalmasság feltételeit és igazolását a minősített ajánlattevők jegyzékéhez képest szigorúbban határozta meg.

VI.4.4)A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság, Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Telefon: +36 18828594
Fax: +36 18828593
VI.5)E hirdetmény feladásának dátuma:
09/06/2017