Supplies - 223985-2022

29/04/2022    S84

Poland-Ząbkowice Śląskie: Specialist vehicles

2022/S 084-223985

Contract notice

Supplies

Legal Basis:
Directive 2014/24/EU

Section I: Contracting authority

I.1)Name and addresses
Official name: Powiat Ząbkowicki
National registration number: 89071840300000
Postal address: ul.H.Sienkiewicza 11
Town: Ząbkowice Śląskie
NUTS code: PL517 Wałbrzyski
Postal code: 57-200
Country: Poland
Contact person: Bartosz Roman
E-mail: inwestycje@zabkowice-powiat.pl
Telephone: +48 748162877
Fax: +48 748162850
Internet address(es):
Main address: www.bip.powiat-zabkowicki.pl
I.3)Communication
The procurement documents are available for unrestricted and full direct access, free of charge, at: http://bip.powiat-zabkowicki.pl/artykuly/35/zamowienia-publiczne
Additional information can be obtained from the abovementioned address
Tenders or requests to participate must be submitted to the following address:
Official name: https://miniportal.uzp.gov.pl Adres skrytki ePUAP: /zabkowice/SkrytkaESP
Town: Ząbkowice Śląskie
Country: Poland
Contact person: Bartosz Roman
E-mail: inwestycje@zabkowice-powiat.pl
NUTS code: PL517 Wałbrzyski
Internet address(es):
Main address: http://bip.powiat-zabkowicki.pl/
I.4)Type of the contracting authority
Regional or local authority
I.5)Main activity
General public services

Section II: Object

II.1)Scope of the procurement
II.1.1)Title:

Wyposażenie nowej stacji pogotowia ratunkowego w Ząbkowicach Śląskich w niezbędny sprzęt, dofinansowane z Programu Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych

Reference number: WBKZP.272.15.2022
II.1.2)Main CPV code
34114000 Specialist vehicles
II.1.3)Type of contract
Supplies
II.1.4)Short description:

1. Przedmiotem zamówienia jest wyposażenie nowej stacji Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Pomoc Doraźna w Ząbkowicach Śląskich w niezbędny sprzęt, dofinansowane z Programu Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych.

2. W ramach niniejszego postępowania zamówienie zostało podzielone na części:

1) Część 1 – Dostawa ambulansów sanitarnych z wyposażeniem i sprzętu szkoleniowego;

2) Część 2 – Dostawa wyposażenie siedziby pogotowia.

Szczegóły zawiera SWZ z załącznikami.

II.1.5)Estimated total value
II.1.6)Information about lots
This contract is divided into lots: yes
Tenders may be submitted for all lots
Maximum number of lots that may be awarded to one tenderer: 2
II.2)Description
II.2.1)Title:

Dostawa ambulansów sanitarnych z wyposażeniem i sprzętu szkoleniowego

Lot No: 1
II.2.2)Additional CPV code(s)
33100000 Medical equipments
33112200 Ultrasonic unit
33157400 Medical breathing devices
33172200 Resuscitation devices
33182100 Defibrillator
33190000 Miscellaneous medical devices and products
33192160 Stretchers
33195110 Respiratory monitors
34000000 Transport equipment and auxiliary products to transportation
34114121 Ambulances
39330000 Disinfection equipment
II.2.3)Place of performance
NUTS code: PL517 Wałbrzyski
Main site or place of performance:

Ząbkowice Śląskie

II.2.4)Description of the procurement:

Część nr 1 obejmuje dostawę 3 sztuk fabrycznie nowych, pełnowartościowych ambulansów sanitarnych typu B wraz z wyposażeniem oraz dostawę sprzętu szkoleniowego. Oferowane ambulanse winny być jednej marki i w danym typie identyczne pod względem konstrukcyjnym, parametrów technicznych i wyprodukowane nie wcześniej niż w 2022 r., muszą być fabrycznie nowe, nieeksploatowane i nieużywane do badań, testów, prezentacji lub celów o podobnym charakterze, będą wolne od wad fizycznych i prawnych, w tym w szczególności będą posiadać wszelkie wymagane prawem dokumenty dopuszczające do ruchu. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia dla części nr 1 został przedstawiony w załączniku nr 1A do SWZ.

W przypadku, gdy w okresie pomiędzy złożeniem przez Wykonawcę oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia w zakresie części nr 1, a terminem zakończenia realizacji Umowy:

1) nastąpi zmiana przepisów prawa w zakresie rejestracji, homologacji, sprzedaży lub wprowadzenia do użytku nowych ambulansów (w tym także zespołów i podzespołów do tych ambulansów), Wykonawca zobowiązany jest zrealizować przedmiot zamówienia z uwzględnieniem tychże zmian,

2) pojawią się na rynku nowsze rozwiązania technologiczne lub techniczne, ograniczające koszty eksploatacji ambulansów lub rozwiązania ograniczające emisję szkodliwych substancji do atmosfery, to Wykonawca może je zastosować w oferowanych ambulansach przy zachowaniu wszelkich wymogów i warunków określonych w SWZ

W przypadku zaistnienia któregokolwiek z powyższych punktów, na Wykonawcy w szczególności spoczywa obowiązek dostarczenia oferowanych ambulansów zgodnych z przepisami prawa oraz spełniających warunki określone w SWZ.

II.2.5)Award criteria
Criteria below
Quality criterion - Name: ocena techniczna / Weighting: 40%
Price - Weighting: 60%
II.2.6)Estimated value
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in days: 150
This contract is subject to renewal: no
II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information
II.2)Description
II.2.1)Title:

Dostawa wyposażenie siedziby pogotowia

Lot No: 2
II.2.2)Additional CPV code(s)
30200000 Computer equipment and supplies
30230000 Computer-related equipment
31213300 Cable distribution cabinet
32321200 Audio-visual equipment
32550000 Telephone equipment
39100000 Furniture
39130000 Office furniture
39141000 Kitchen furniture and equipment
39153000 Conference-room furniture
39173000 Storage units
42962000 Printing and graphics equipment
48820000 Servers
II.2.3)Place of performance
NUTS code: PL517 Wałbrzyski
Main site or place of performance:

Ząbkowice Śląskie

II.2.4)Description of the procurement:

Część nr 2 obejmuje dostawę wyposażenia nowej siedziby Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Pomoc Doraźna w Ząbkowicach Śląskich mieszczącej się przy ul. Waryńskiego w Ząbkowicach Śląskich. Szczegółowy przedmiotu zamówienia dla części nr 2 został przedstawiony w załączniku nr 1B do SWZ.

II.2.5)Award criteria
Criteria below
Quality criterion - Name: gwarancja / Weighting: 40%
Price - Weighting: 60%
II.2.6)Estimated value
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in days: 150
This contract is subject to renewal: no
II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information

Section III: Legal, economic, financial and technical information

III.1)Conditions for participation
III.1.3)Technical and professional ability
List and brief description of selection criteria:

W zakresie części nr 1 – wymagane jest wykazanie przez Wykonawcę, iż w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonał co najmniej jedną dostawę łącznie dwóch fabrycznie nowych ambulansów sanitarnych lub dwóch dostaw o łącznej ilości dwóch ambulansów sanitarnych.

W zakresie części nr 2 – Zamawiający nie stawia warunku w powyższym zakresie.

III.2)Conditions related to the contract
III.2.2)Contract performance conditions:

Warunki realizacji umowy zawarte zostały w projektach umów stanowiących załączniki do SWZ.

Section IV: Procedure

IV.1)Description
IV.1.1)Type of procedure
Open procedure
IV.1.3)Information about a framework agreement or a dynamic purchasing system
IV.1.8)Information about the Government Procurement Agreement (GPA)
The procurement is covered by the Government Procurement Agreement: yes
IV.2)Administrative information
IV.2.2)Time limit for receipt of tenders or requests to participate
Date: 01/06/2022
Local time: 10:00
IV.2.3)Estimated date of dispatch of invitations to tender or to participate to selected candidates
IV.2.4)Languages in which tenders or requests to participate may be submitted:
Polish
IV.2.6)Minimum time frame during which the tenderer must maintain the tender
Tender must be valid until: 29/08/2022
IV.2.7)Conditions for opening of tenders
Date: 01/06/2022
Local time: 10:30
Place:

Otwarcie ofert następuje poprzez użycie mechanizmu do odszyfrowania ofert dostępnego na miniPortalu.

Section VI: Complementary information

VI.1)Information about recurrence
This is a recurrent procurement: no
VI.3)Additional information:
VI.4)Procedures for review
VI.4.1)Review body
Official name: Krajowa Izba Odwoławcza
Postal address: ul. Postępu 17A
Town: Warszawa
Postal code: 02-676
Country: Poland
Telephone: +48 224587801
Fax: +48 224587800
VI.4.3)Review procedure
Precise information on deadline(s) for review procedures:

W postępowaniu mają zastosowanie środki ochrony prawnej, o których mowa w Dziale IX ustawy Pzp oraz poniższych Rozporządzeniach:

1) Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z 30 grudnia 2020 r. w sprawie postępowania przy rozpoznawaniu odwołań przez Krajową Izbę Odwoławczą (Dz. U. z 2020 r., poz. 2453);

2) Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z 30 grudnia 2020 r. w sprawie szczegółowych kosztów postępowania odwoławczego, ich rozliczania oraz wysokości i sposobu pobierania wpisu od odwołania (Dz. U. z 2020 r., poz. 2437).

VI.4.4)Service from which information about the review procedure may be obtained
Official name: Krajowa Izba Odwoławcza
Postal address: ul. Postępu 17A
Town: Warszawa
Postal code: 02-676
Country: Poland
Telephone: +48 224587801
Fax: +48 224587800
VI.5)Date of dispatch of this notice:
26/04/2022