Werken - 224034-2019

15/05/2019    S93    - - Werken - Aanvullende inlichtingen - Mededingingsprocedure van gunning door onderhandelingen 

België-Brussel: Bouwwerkzaamheden

2019/S 093-224034

Rectificatie

Kennisgeving van veranderingen of aanvullende informatie

Werken

(Supplement op het Publicatieblad van de Europese Unie, 2019/S 060-137925)

Legal Basis:

Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst/instantie

I.1)Naam en adressen
Agentschap voor Infrastructuur in het Onderwijs
0254.010.633_16738
Koning Albert II-laan 15
Brussel
1210
België
Contactpersoon: Filiep Bonte
Telefoon: +32 22210583
E-mail: projectspecifiekeDBFM@agion.be
NUTS-code: BE100

Internetadres(sen):

Hoofdadres: http://www.agion.be

Adres van het kopersprofiel: https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=335480

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Oproep tot aanvraag tot deelneming selectiefase DBFM project Sint-Maartensscholen Ieper

Referentienummer: AGION-98-F02_1
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
45000000
II.1.3)Type opdracht
Werken
II.1.4)Korte beschrijving:

Onderhavige opdracht betreft de realisatie van het project Sint-Maartensscholen Ieper als onderdeel van het nieuwe Projectspecifieke DBFM-programma in uitvoering van het decreet van 25.11.2016.

Dit project omvat het ontwerp (Design), de bouw (Build), de financiering (Finance) en het onderhoud gedurende 30 jaar (Maintain) ("DBFM") van Sint-Maartensscholen Ieper. De keuze van de opdrachtnemer en het sluiten van de DBFM-overeenkomst maakt het voorwerp uit van de plaatsingsprocedure.

AGION treedt gedurende de selectiefase van de plaatsingsprocedure op als aankoopcentrale.

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
13/05/2019
VI.6)Referentie van de oorspronkelijke aankondiging
Nummer van de aankondiging in het PB S: 2019/S 060-137925

Afdeling VII: Wijzigingen

VII.1)Informatie die moet worden gewijzigd of toegevoegd
VII.1.2)Te corrigeren tekst in de oorspronkelijke aankondiging
Afdelingsnummer: IV.2.2)
Plaats waar de te wijzigen tekst staat: Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen
In plaats van:
Datum: 14/05/2019
Plaatselijke tijd: 11:00
Te lezen:
Datum: 27/05/2019
Plaatselijke tijd: 11:00
VII.2)Overige nadere inlichtingen: