Services - 22409-2022

14/01/2022    S10

Pologne-Szczecinek: Services de transport routier public

2022/S 010-022409

Avis de préinformation relatif à un contrat de service public

Base juridique:
Règlement (CE) n° 1370/2007

Section I: Autorité compétente

I.1)Nom et adresses
Nom officiel: Powiat Szczecinecki
Numéro national d'identification: 330920877
Adresse postale: ul. Warcisława IV 16
Ville: Szczecinek
Code NUTS: PL426 Koszaliński
Code postal: 78-400
Pays: Pologne
Point(s) de contact: Urszula Paciorek
Courriel: przetargi@powiat.szczecinek.pl
Téléphone: +48 943729200
Fax: +48 943729256
Adresse(s) internet:
Adresse principale: http://powiatszczecinecki.bip.net.pl
I.2)Attribution de contrat pour le compte d'autres autorités compétentes
I.3)Communication
Adresse à laquelle des informations complémentaires peuvent être obtenues: le ou les point(s) de contact susmentionné(s)
I.4)Type d'autorité compétente
Autorité régionale ou locale

Section II: Objet

II.1)Étendue du marché
II.1.1)Intitulé:

Usługi w zakresie publicznego transportu drogowego w Powiecie Szczecineckim.

II.1.2)Code CPV principal
60112000 Services de transport routier public
II.1.3)Type de marché
Services

Domaines couverts par les services publics de transport:
Services de transport par autobus (urbain/régional)
II.2)Description
II.2.2)Code(s) CPV additionnel(s)
60112000 Services de transport routier public
II.2.3)Lieu d'exécution
Code NUTS: PL42 Zachodniopomorskie
Code NUTS: PL427 Szczecinecko-pyrzycki
Lieu principal d'exécution:

Powiat Szczecinecki

II.2.4)Description des prestations:

Świadczenie usług w publicznym transporcie zbiorowym na 5 liniach użyteczności publicznej na terenie powiatu szczecineckiego. Okres trwania umowy od 02.01.2023 r. do 31.12.2023 r. Przewidywana całkowita praca eksploatacyjna w okresie realizacji umowy na 5 liniach : 160.686 wozokilometrów rocznie przyjmując na 4 liniach 208 dni (bez wakacji, sobót, niedziel i świąt) oraz na jednej linii 251 dni (bez sobót, niedziel i świąt).

Linia nr 1 Rakowo - Łubowo - Piława skrz. - Silnowo - Śmiadowo - Szczecinek. Długość trasy komunikacyjnej 76 km. Łączna wielkość pracy wozokilometra dziennie 152 km (208 dni).

Linia nr 2 Szczecinek - Radacz - Juchowo - Silnowo - Piława - Łubowo - Borne Sulinowo. Długość trasy komunikacyjnej 46 km. Łączna wielkość pracy wozokilometra dziennie 138 km (251 dni).

Linia nr 3 Szczecinek - Spore - Wierzchowo. Długość trasy komunikacyjnej 33 km. Łączna wielkość pracy wozokilometra dziennie 132 km (208 dni).

Linia nr 4 Szczecinek - Buczek - Wojnowo. Długość trasy komunikacyjnej 33 km. Łączna wielkość pracy wozokilometra dziennie 66 km (208 dni).

Linia nr 5 Szczecinek - Parsęcko - Radomyśl - Storkowo - Wielawino - Lubogoszcz skrz. - Grzmiąca - Sucha. Długość trasy komunikacyjnej 32 km. Łączna wielkość pracy wozokilometra dziennie 256 km (208 dni).

(nature et quantité des services ou indication des besoins et des exigences)
II.2.7)Date de commencement prévue et durée du marché
Début: 02/01/2023
Durée en mois: 12

Section IV: Procédure

IV.1)Type de procédure
Attributions directes d'un contrat à petite échelle (article 5, paragraphe 4, du règlement (CE) n° 1370/2007)

Section VI: Renseignements complémentaires

VI.1)Informations complémentaires:
VI.4)Date d’envoi du présent avis:
11/01/2022