Supplies - 224161-2022

Submission deadline has been amended by:  298592-2022
29/04/2022    S84

Polska-Włocławek: Pomoce dydaktyczne

2022/S 084-224161

Ogłoszenie o zamówieniu

Dostawy

Podstawa prawna:
Dyrektywa 2014/24/UE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca

I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Gmina Miasto Włocławek - Urząd Miasta Włocławek
Adres pocztowy: Zielony Rynek 11/13
Miejscowość: Włocławek
Kod NUTS: PL619 Włocławski
Kod pocztowy: 87-800
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Patrycja Wojnowska
E-mail: zamowienia@um.wlocl.pl
Tel.: +48 54414475
Faks: +48 544144257
Adresy internetowe:
Główny adres: www.wloclawek.pl
I.3)Komunikacja
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod adresem: https://umwloclawek.logintrade.net/zapytania_email,82830,be8616bd8fb12170e62fff6eb7006a8e.html
Więcej informacji można uzyskać pod następującym adresem:
Oficjalna nazwa: Urząd Miasta Włocławek
Adres pocztowy: ul. Kościuszki 12; pokój nr 15
Miejscowość: Włocławek
Kod NUTS: PL619 Włocławski
Kod pocztowy: 87-800
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Patrycja Wojnowska
E-mail: zamowienia@um.wlocl.pl
Tel.: +48 544144475
Faks: +48 544144257
Adresy internetowe:
Główny adres: www.wloclawek.pl
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać drogą elektroniczną za pośrednictwem: https://umwloclawek.logintrade.net/rejestracja/ustawowe.html
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na adres podany powyżej
I.4)Rodzaj instytucji zamawiającej
Organ władzy regionalnej lub lokalnej
I.5)Główny przedmiot działalności
Ogólne usługi publiczne

Sekcja II: Przedmiot

II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

Poprawa infrastruktury kształcenia zawodowego we Włocławku – zakup i dostawa wyposażenia

II.1.2)Główny kod CPV
39162100 Pomoce dydaktyczne
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Dostawy
II.1.4)Krótki opis:

Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawa wyposażenia do szkół zawodowych niezbędnego do prawidłowego nauczania zawodów oraz przeprowadzania egzaminów w 7 szkołach znajdujących się na terenie miasta Włocławek, tj. Zespołu Szkół Budowlanych – ul. Nowomiejska 25, Zespołu Szkół Samochodowych – ul. Leśna 1A, Zespołu Szkół Elektrycznych – ul. Toruńska 77, Zespołu Szkół Technicznych – ul. Ogniowa 2, Zespołu Szkół Chemicznych – ul. Bulwary im. marsz. Piłsudskiego 4, Zespołu Szkół nr 3 - Nowomiejska 21 oraz Zespołu Szkół Ekonomicznych – ul. Bukowa 38 w ramach projektu pn. „Poprawa infrastruktury kształcenia zawodowego we Włocławku” realizowanego przez Gminę Miasto Włocławek współfinasowanego z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko – Pomorskiego na lata 2014 – 2020, Oś Priorytetowa 10 Innowacyjna Edukacja, Działanie 10.2. Kształcenie ogólne i zawodowe, Poddziałanie – 10.2.3 Kształcenie zawodowe, nr projektu RPKP.06.03.02-04-0010/18.

II.1.5)Szacunkowa całkowita wartość
II.1.6)Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: tak
Oferty można składać w odniesieniu do wszystkich części
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

Dostawa sprzętu duże AGD dla pracowni zawodowych w Zespole Szkół Chemicznych i Zespole Szkół nr 3

Część nr: 1
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
39710000 Elektryczny sprzęt gospodarstwa domowego
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL Polska
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Gmina Miasto Włocławek

II.2.4)Opis zamówienia:

1. Chłodziarko-zamrażarka – 1

2. Kuchnia indukcyjna z piekarnikiem elektrycznym – 19

3. Lodówka – 1

4. Lodówka minibarowa – 1

5. Okap przyścienny skośny – 1

6. Okap stalowy z łączami z wyciągiem - 3

7. Piec konwekcyjno-parowy gn 1/1 – 1

8. Piec - podstawa do pieca – 1

9. Płyta grillowa elektryczna – 1

10. Płyta indukcyjna – 1

11. Pralka automatyczna – 2

12. Schładzarko – zamrażarka szokowa – 2

13. Suszarka – 1

14. Szafa chłodniczo- mroźnicza dwukomorowa – 2

15. Wyparzarka do naczyń – 1

16. Zmywarka – 2

17. Zmywarko-wyparzarka – 1

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: Najdłuższy okres gwarancji / Waga: 40
Cena - Waga: 60
II.2.6)Szacunkowa wartość
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w dniach: 60
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak
Numer identyfikacyjny projektu:

RPKP.06.03.02-04-0010/18

II.2.14)Informacje dodatkowe
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

Dostawa sprzętu małe AGD dla pracowni zawodowych w Zespole Szkół Chemicznych i Zespole Szkół nr 3

Część nr: 2
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
39700000 Sprzęt gospodarstwa domowego
39710000 Elektryczny sprzęt gospodarstwa domowego
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL Polska
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Gmina Miasto Włocławek

II.2.4)Opis zamówienia:

1. Blender profesjonalny typu A – 3

2. Blender profesjonalny typu B – 1

3. Blender ręczny typu A – 3

4. Blender ręczny typu B – 1

5. Czajnik elektryczny – 3

6. Czajnik podwójny do parzenia herbaty po turecku elektryczny- Zestaw – 1

7. Ekspres do kawy – 1

8. Ekspres do kawy 1-grupowy z młynkiem do kawy – 1

9. Ekspres do kawy ciśnieniowy, kolbowy z dyszą do spieniania mleka – 1

10. Ekspres do kawy – 2

11. Frytkownica – 1

12. Gofrownica typu A – 1

13. Gofrownica typu B – 1

14. Gofrownica profesjonalna typu C – 1

15. Kuchenka mikrofalowa – 1

16. Maszynka do mielenia mięsa, rozdrabniania mięsa surowego bądź gotowanego. ryb, ziemniaków i go-towanych warzyw – 1

17. Maszynka/ Wilk do mięsa – 1

18. Miesiarka planetarna – 2

19. mikser ręczny robot - rozdrabnianie surowców – 3

20. Naleśnikarka elektryczna – 1

21. Odkurzacz typu A – 3

22. Odkurzacz typu B – 1

23. Opiekacz- grill – 1

24. Robot kuchenny – 1

25. Robot kuchenny wielofunkcyjny – 5

26. Sandwicz – 1

27. Sokowirówka do owoców i warzyw – 1

28. Sokowirówka wolnoobrotowa – 1

29. Uzdatniacz do zmiękczania wody – 3

30. Waga elektroniczna o zakresie (0,5 – 10 kg) – 3

31. Żelazko – 2

32. Żelazko parowe (generator pary) – 1

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: Najdłuższy okres gwarancji / Waga: 40
Cena - Waga: 60
II.2.6)Szacunkowa wartość
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w dniach: 60
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak
Numer identyfikacyjny projektu:

RPKP.06.03.02-04-0010/18

II.2.14)Informacje dodatkowe
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

Dostawa sprzętu RTV dla pracowni zawodowych w Zespole Szkół Chemicznych, Zespole Szkół Elektrycznych, Zespole Szkół Samochodowych, Zespole Szkół Technicznych

Część nr: 3
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
32320000 Sprzęt telewizyjny i audiowizualny
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL Polska
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Gmina Miasto Włocławek

II.2.4)Opis zamówienia:

1. Dyktafon – 1

2. Kamera typu A – 4

3. Kamera typu B – 1

4. Kamera IP – 2

5. Kamera kopułkowa AHD (full HD) do monitoringu – 10

6. Kamera sferyczna – 1

7. Mikrofon – 2

8. Radio – 1

9. Rejestrator AHD-H 4 kamery FULL HD HYBRYDA 2 x HDD – 5

10. System nagłaśniający – 1

11. Telewizor typu A – 1

12. Telewizor typu B – 10

13. Telewizor typu C – 1

14. Telewizor typu D – 1

15. Wideodomofon – 1

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: Najdłuższy okres gwarancji / Waga: 40
Cena - Waga: 60
II.2.6)Szacunkowa wartość
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w dniach: 60
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak
Numer identyfikacyjny projektu:

RPKP.06.03.02-04-0010/18

II.2.14)Informacje dodatkowe
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

Dostawa sprzętu fotograficznego dla pracowni zawodowych w Zespole Szkół Elektrycznych, Zespole Szkół Samochodowych i Zespole Szkół Technicznych

Część nr: 4
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
38650000 Sprzęt fotograficzny
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL Polska
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Gmina Miasto Włocławek

II.2.4)Opis zamówienia:

1. Aparat cyfrowy – 7

2. Aparat fotograficzny lustrzanka – 3

3. Aparat typu Polaroid – 2

4. Lampa błyskowa – 1

5. Lampa studyjna – 4

6. Obiektyw 18-105mm kompatybilny z aparatem z poz. 1 – 1

7. Obiektyw 80-200 G kompatybilny z aparatem z poz. 1 – 1

8. Wkład do aparatu typu Polaroida 10x kolor 10 czarno-biały – 20

9. Dławik drgań – 1

10. Ekran studyjny – 8

11. Konwerter sygnału analogowo/cyfrowy – 1

12. Statyw – 4

13. Statyw do aparatu z adapterem do aparatu, kamery i telefonu komórkowego – 4

14. Światłomierz – 1

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: Najdłuższy okres gwarancji / Waga: 40
Cena - Waga: 60
II.2.6)Szacunkowa wartość
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w dniach: 60
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak
Numer identyfikacyjny projektu:

RPKP.06.03.02-04-0010/18

II.2.14)Informacje dodatkowe
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

Dostawa wyposażenia do pracowni gastronomicznej w Zespole Szkół Chemicznych i Zespole Szkół nr 3

Część nr: 5
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
39221200 Zastawa stołowa
39720000 Sprzęt gospodarstwa domowego inny niż elektryczny
39220000 Sprzęt kuchenny, artykuły gospodarstwa domowego i artykuły domowe oraz artykuły cateringowe
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL Polska
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Gmina Miasto Włocławek

II.2.4)Opis zamówienia:

1. Cyrkulator do gotowania sous vide – 2

2. Deska -zestaw desek HACCP + stojak – 12

3. Deska do krojenia HACCP – 3

4. Dozownik łokciowy do płynu dezynfekującego i mydła do rąk – 1

5. Drobne akcesoria gastronomiczne – 3 zestawy

6. Dyspenser – 6

7. Dzbanek do spieniania mleka – 4

8. Ekspozytor, statyw do finger food – 4

9. Naczynia do finger food – różne rodzaje – 600

10. Elektryczny otwieracz do konserw – 4

11. garnki zestaw A – 18

12. garnki zestaw B – 3 zestawy

13. Kociołek do gulaszu – 1

14. Komplet cukierniczych końcówek dekoracyjnych – 6

15. Kruszarka do lodu – 3

16. Lampa grzewcza do potraw – 1

17. Łyżka barmańska – 2

18. Łyżki do fingerfood – 200

19. Mata barmańska – 4

20. Maty do wypieków – 6

21. Miarki barmańskie – 8

22. Mikser do koktajli – 2

23. Młynek do kawy -do ekspresu – 2

24. Mudler – moździerz – 4

25. Naświetlacz do jaj – 1

26. Noże do filetowania – 2

27. Noże do tranżerowania, widelec – 2

28. Noże do trybowania – 2

29. Noże ze stali – 3 zestawy

30. Pakowarka próżniowa komorowa – 2

31. Palnik gazowy do creme brulee – 6

32. Palnik do karmelizacji – 2

33. Patelnie (4 szt) – 3 zestawy

34. Podgrzewacz elektryczny z kociołkami do zup – 1

35. Podgrzewacz stołowy okrągły – 1

36. Podgrzewacz płytowy do talerzy – 2

37. Pojemnik barmański – 2

38. Pojemnik gastronomiczny typ A – 5

39. Pojemnik gastronomiczny typ B – 4

40. Pojemnik gastronomiczny typ C – 5

41. Pojemniki termoizolacyjne do lodu – 6

42. Pojemniki termoizolacyjne do wina – 8

43. Prowadnice do podwieszania kieliszków – 2

44. Przybory kuchenne – 3 zestawy

45. Shaker bostoński – 3

46. Syfon do śmietany – 7

47. Syfon - Naboje do syfonu – komplet – 4

48. Szczypce – 12

49. Taca kelnerska anty-poślizgowa okrągła ⌀ 405mm – 6

50. Taca kelnerska antypoślizgowa prostokątna 405X305mm – 6

51. Taca prostokątna 600x450 – 16

52. Termometr elektroniczny – 6

53. Termos stołowy – 8

54. Urządzenie do opiekania – salamander – 2

55. Waga kuchenna – 7

56. Wiaderko do serwowania wina – 2

57. Stojak do wiaderka – 2

58. Wieszak na worki i końcówki cukiernicze – 6

59. Wyciskacz do cytrusów elektryczny – 2

60. Wyciskacz do cytrusów Mechaniczny – 2

61. Wyciskacz do plasterków cytryny – 8

62. Wyciskarka do cytrusów ręczna – 1

63. Wyciskarka wolnoobrotowa – 1

64. Zestaw do serwowania serów – 2

65. Zestaw noży do carvingu zestaw A – 6

66. Zestaw noży do carvingu zestaw B – 2

67. Zestaw noży kuchennych – 6

68. Zestaw serwisowy do fondue – 6

69. Zestaw serwisowy do homara i ślimaków – 6

70. Zestaw serwisowy do kawioru – 6

71. Zestaw serwisowy do raków – 6

72. Zestaw serwisowy do szparagów – 6

73. Bielizna stołowa – Komplet

74. Bielizna stołowa – Napperon – 32

75. Bielizna stołowa - Obrus stołowy – 32

76. Bielizna stołowa - Pokrowce na stoły koktajlowe – 8

77. Bielizna stołowa - Serweta nakładka – 32

78. Bielizna stołowa - Serweta stołowa – 16

79. Bielizna stołowa - Serwety płócienne – 128

80. Garnitur do herbaty – 6

81. Garnitur do kawy – 6

82. Goblety – 64

83. Kieliszki do koktajli – 5 rodzajów – 60

84. Kieliszki do wina –5 rodzajów – 120 szt.

85. Klosz – 4

86. Komplety zastawy stołowej, sztućce i bielizna stołowa – 6

87. Patera do tortu – 2

88. Patera wielopoziomowa – 2

89. Podtalerz – 16

90. Porcelana gastronomiczna – 3 zestawy

91. Szklanki do kawy po irlandzku – 32

92. Szklanki do koktajli – 2 rodzaje – 36

93. Szklanki do latte – 32

94. Szkło gastronomiczne – 3 zestawy

95. Sztućce – komplet – 6

96. Sztućce-zestaw restauracyjny – 3 zestawy

97. Waza do zupy – 4

98. Zastawa obiadowa – 6

99. Zestaw do irish coffee – 2

100. Zestaw do kawy – 3 zestawy

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: Najdłuższy okres gwarancji / Waga: 40
Cena - Waga: 60
II.2.6)Szacunkowa wartość
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w dniach: 60
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak
Numer identyfikacyjny projektu:

RPKP.06.03.02-04-0010/18

II.2.14)Informacje dodatkowe
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

Dostawa sprzętu telefonicznego dla pracowni zawodowych w Zespole Szkół Chemicznych i Zespole Szkół Elektrycznych

Część nr: 6
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
32550000 Sprzęt telefoniczny
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL Polska
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Gmina Miasto Włocławek

II.2.4)Opis zamówienia:

1. Centrala telefoniczna – 12

2. Karta rozszerzeń typu A – 12

3. Karta rozszerzeń typu B – 12

4. Karta rozszerzeń typu C – 12

5. Licencja VoIP do centrali – 12

6. Telefon ISDN lub nowszej generacji – 12

7. Telefon/fax – 1

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: Najdłuższy okres gwarancji / Waga: 40
Cena - Waga: 60
II.2.6)Szacunkowa wartość
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w dniach: 60
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak
Numer identyfikacyjny projektu:

RPKP.06.03.02-04-0010/18

II.2.14)Informacje dodatkowe
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

Dostawa sprzętu fryzjerskiego dla pracowni zawodowych w Zespole Szkół Chemicznych i Zespole Szkół nr 3

Część nr: 7
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
39712200 Urządzenia fryzjerskie
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL Polska
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Gmina Miasto Włocławek

II.2.4)Opis zamówienia:

1. Akcesoria fryzjerskie, materiały ćwiczeniowe i drobny sprzęt fryzjerski – 5

2. Aparat do dezynfekcji narzędzi i przyborów – 1

3. Aparat do doczepiania włosów – 10

4. Autoklaw typu A – 1

5. Autoklaw typu B – 1

6. Elektroniczny katalog fryzur – 16

7. Falownice – 19

8. Fartuchy – 30

9. Fotele fryzjerskie – 17

10. Głowy treningowe damskie – 38

11. Głowy treningowe damskie (3) i męskie (3) – 6

12. Głowy treningowe męskie – 32

13. Grzebienie – komplet – 18

14. Hokery – 16

15. Kamera do włosów – 5

16. Karbownice – 18

17. Karkówki – 8

18. Klimazon – 8

19. Konsoleta fryzjerska – 3

20. Lokówki elektryczne – 20

21. Maszynki do strzyżenia z nasadkami – 20

22. Maszynki konturówki – 19

23. Mikroskop – 4

24. Myjka do włosów – 1

25. Nawilżacz – 8

26. Noże chińskie – 10

27. Nożyczki degażówki jedno i dwustronne – 18

28. Nożyczki klasyczne – 18

29. Nożyczki termiczne – 5

30. nożyczki: klasyczne, specjalistyczne, degażówki jedno- i dwu-stronne – 3

31. Palety kolorystyczne – 11

32. Pelerynka do strzyżenia krótka – 30

33. Pelerynki do strzyżenia długa – 30

34. Pielęgnice – 18

35. Pomocnik fryzjerski (wózek fryzjerski) – 14

36. Program do wizualizacji fryzur – 16

37. Prostownica ceramiczna – 19

38. Ręczniki – 80

39. Statyw do główki fryzjerskiej – 38

40. Suszarka do włosów typ A – 21

41. Suszarka do włosów typ B – 1

42. Suszarka hełmowa – 1

43. Szczotki do włosów komplet – 18

44. Trymery – 16

45. Uchwyty do główek treningowych – 32

46. Wagi fryzjerskie – 8

47. Wózki –pomocniki – 15

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: Najdłuższy okres gwarancji / Waga: 40
Cena - Waga: 60
II.2.6)Szacunkowa wartość
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w dniach: 60
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak
Numer identyfikacyjny projektu:

RPKP.06.03.02-04-0010/18

II.2.14)Informacje dodatkowe
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

Dostawa sprzętu dla pracowni wizażu w Zespole Szkół Chemicznych

Część nr: 8
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
39712200 Urządzenia fryzjerskie
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL Polska
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Gmina Miasto Włocławek

II.2.4)Opis zamówienia:

1. Chusty kolorystyczne - 1zestaw (120 szt)

2. Konsola do wizażu – 4

3. Krzesło wizażysty aluminiowe z zagłówkiem – 4

4. Kufer kosmetyczny, walizka do wizażu ze stojakiem i podświetleniem LED (przenośne stanowisko) – 1

5. Kufer składany- przeznaczony dla fryzjerów, wizażystów przenośne stanowisko – 1

6. Lampa pierścieniowa (ring) makijaż+ statyw czarna – 4

7. Lustro do wizażu Led Make Up – 4

8. Ramy kolorystyczne - 1zestaw (12szt)

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: Najdłuższy okres gwarancji / Waga: 40
Cena - Waga: 60
II.2.6)Szacunkowa wartość
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w dniach: 60
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak
Numer identyfikacyjny projektu:

RPKP.06.03.02-04-0010/18

II.2.14)Informacje dodatkowe
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

Dostawa sprzętu dla pracowni krawieckiej w Zespole Szkół nr 3

Część nr: 9
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
42715000 Maszyny do szycia
39227000 Igły krawieckie i igły dziewiarskie, i naparstki
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL Polska
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Gmina Miasto Włocławek

II.2.4)Opis zamówienia:

1. Akcesoria i drobny sprzęt krawiecki - 6 kompletów

2. Manekiny krawieckie regulowane - damskie, męskie i dziecięce – 3

3. Maszyna stębnowa – przemysłowa – 3

4. Maszyna wieloczynnościowa z zaprogramowanym wyszywaniem dziurek – 3

5. Maszyna wieloczynnościowa z zaprogramowanym wyszywaniem dziurek z dostosowaniem dla niepełnosprawnych – 2

6. Oprzyrządowanie maszyn szwalniczych: stopki, lamowniki, ochraniacze igieł, zapasowe bębenki rotacyjne zestaw wkrętaków i narzędzi do regulacji i konserwacji maszyn – 3

7. Oświetlenie do maszyn – 6

8. Overlock 4 nitkowy – 2

9. Overlock 5 nitkowy – 1

10. Stanowisko do prasowania typu deska z odsysaniem i podgrzewanym blatem, z wbudowaną automatyczną wytwornica pary z żelazkiem elektryczno-parowym – 3

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: Najdłuższy okres gwarancji / Waga: 40
Cena - Waga: 60
II.2.6)Szacunkowa wartość
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w dniach: 60
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak
Numer identyfikacyjny projektu:

RPKP.06.03.02-04-0010/18

II.2.14)Informacje dodatkowe
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

Dostawa sprzętu dla pracowni laboratorium w Zespole Szkół Chemicznych

Część nr: 10
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
33793000 Laboratoryjne wyroby szklane
38000000 Sprzęt laboratoryjny, optyczny i precyzyjny (z wyjątkiem szklanego)
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL Polska
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Gmina Miasto Włocławek

II.2.4)Opis zamówienia:

1. Analizator gazu lub cieczy (CO, CO2, alkoholu) – 6

2. Aparat do pomiaru temperatury topnienia – 12

3. Aparat Soxhleta – 12

4. Biureta prosta, kran szklany 10 ml – 45

5. Biureta prosta, kran szklany 25 ml – 45

6. Biureta prosta, kran szklany 50 ml – 45

7. Eksykator bez tubusa – 18

8. Higrometr – 12

9. Kalorymetr – 6

10. Lejki do biuret – 45

11. Lepkościomierz Hopplera – 5

12. Łapa do biuret – 45

13. Łaźnia olejowa LOO – 12

14. Mieszadło magnetyczne z ceramiczną płytą grzejną – 12

15. Mieszadło mechaniczne 40 l z wyświetlaczem LED – 3

16. Podstawa z prętem do mieszadeł mechanicznych – 3

17. Młynek laboratoryjny rpm=24 000 – 6

18. Naczynka wagowe – 60

19. Nefelometr – 12

20. Palnik spirytusowy – 12

21. Piknometr szklany maks. 50 ml – 12

22. Piknometr szklany maks. 25 ml – 12

23. Płaszcz grzewczy z mieszadłem magnetycznym 250 ml – 12

24. Płaszcz grzewczy z mieszadłem magnetycznym 500 ml – 12

25. Płyta grzejna jednostanowiskowa – 21

26. Podnośnik platformowy z metalu lekkiego – 6

27. Polarymetr kołowy – 12

28. Pompka pipetowa do pipet od 0-2 ml – 12

29. Psychrometr Assmanna – 9

30. Refraktometr Abbego – uniwersalny, analogowy – 10

31. Statyw do pipet – 18

32. Statyw metalowy – 18

33. Suszarka laboratoryjna 32 stanowiskowa z płytą ociekową – 3

34. Suszarka laboratoryjna w wersji standardowej z naturalnym obiegiem powietrza – 2

35. Szkiełka zegarkowe typ A – 15

36. Szkiełka zegarkowe typ B – 30

37. Szkiełka zegarkowe typ C – 30

38. Szkolny zestaw do wytwarzania gazu ze statywem – 3

39. Tryskawka z PP – 12

40. Urządzenie do filtracji cieczy – 6

41. Urządzenie do pomiaru konduktancji – 6

42. Waga analityczna z dokładnością do 0,0001 g – 8

43. Wielofunkcyjny przyrząd laboratoryjny CX-505 – 10

44. Wirówka laboratoryjna z wyposażeniem – 9

45. Wstrząsarka z zestawem sit – 6

46. Wyparka laboratoryjna – 2

47. Zestaw szkolny do destylacji, system SVS – 12

48. Zestaw areometrów uniwersalnych - 11 kpl.

49. Zestaw do filtracji próżniowej z pompą – 9

50. Zestaw do filtracji z kolbą na 1000 ml – 16

51. Zlewka niska szklana – 60

52. Zlewka wysoka szklana – 30

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: Najdłuższy okres gwarancji / Waga: 40
Cena - Waga: 60
II.2.6)Szacunkowa wartość
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w dniach: 60
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak
Numer identyfikacyjny projektu:

RPKP.06.03.02-04-0010/18

II.2.14)Informacje dodatkowe
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

Dostawa sprzętu ogrodnictwa dla pracowni zawodowych w Zespole Szkół Budowlanych i Zespole Szkół nr 3

Część nr: 11
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
16160000 Różny sprzęt ogrodniczy
44511200 Narzędzia ogrodnicze
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL Polska
II.2.4)Opis zamówienia:

1. Ciągnik ogrodniczy o mocy do 50 KM – 1

2. Brona dostosowane do mocy ciągnika z poz. 1 – 1

3. Glebogryzarka dostosowane do mocy ciągnika z poz. 1 – 1

4. Pług dostosowany do mocy ciągnika z poz. 1 – 1

5. Siewnik ogrodniczy dostosowane do mocy ciągnika z poz. 1 – 1

6. Drobny sprzęt, przybory, przyrządy pomiarowe i narzędzia niezbędne do prowadzenia zajęć i prze-prowadzenia egzaminu w zawodzie ogrodnik - 5 kompletów

7. Kultywator (glebogryzarka) - 1 szt

8. Kwasomierz – 3

9. Opryskiwacz plecakowy – 3

10. Wertykulator - 1 szt

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: Najdłuższy okres gwarancji / Waga: 40
Cena - Waga: 60
II.2.6)Szacunkowa wartość
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w dniach: 60
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak
Numer identyfikacyjny projektu:

RPKP.06.03.02-04-0010/18

II.2.14)Informacje dodatkowe
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

Dostawa sprzętu BHP dla pracowni zawodowych w Zespole Szkół Elektrycznych i Zespole Szkół Technicznych

Część nr: 12
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
33141620 Zestawy medyczne
33141623 Zestawy pierwszej pomocy
35113400 Odzież ochronna i zabezpieczająca
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL Polska
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Gmina Miasto Włocławek

II.2.4)Opis zamówienia:

1. Apteczka – 16

2. Fartuch laboratoryjny ochronny rozmiar L – 16

3. Fartuch laboratoryjny ochronny rozmiar XL – 48

4. Trenażer – 1

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: Najdłuższy okres gwarancji / Waga: 40
Cena - Waga: 60
II.2.6)Szacunkowa wartość
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w dniach: 60
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak
Numer identyfikacyjny projektu:

RPKP.06.03.02-04-0010/18

II.2.14)Informacje dodatkowe
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

Dostawa sprzętu biurowego dla pracowni zawodowych w ZS Budowalnych, ZS Chemicznych, ZS Ekonomicznych, ZS Elektrycznych, ZS Samochodowych, ZS Technicznych i ZS nr 3

Część nr: 13
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
30191000 Sprzęt biurowy, z wyjątkiem mebli
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL Polska
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Gmina Miasto Włocławek

II.2.4)Opis zamówienia:

1. Bindownica – 1

2. Zestaw grzbietów i obwolut do bindowania – 1

3. Drobny sprzęt biurowy - 5 kompletów

4. Gilotyna – 1

5. Gilotyna z trymerem – 1

6. Laminator – 1

7. Niszczarka – 3

8. Organizer – 75

9. Tablica biała/magnetyczna – 1

10. Wizualizer szkolny - 2 szt

11. Wizualizer szkolny – 1

12. Zszywarka do papieru – 1

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: Najdłuższy okres gwarancji / Waga: 60
Cena - Waga: 40
II.2.6)Szacunkowa wartość
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w dniach: 60
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak
Numer identyfikacyjny projektu:

RPKP.06.03.02-04-0010/18

II.2.14)Informacje dodatkowe
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

Dostawa sprzętu dla pracowni grafiki, reklamy i hotelarskiej w Zespole Szkół Chemicznych, Zespole Szkół Samochodowych i Zespole Szkół Technicznych

Część nr: 14
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
30121000 Urządzenia fotokopiujące i termokopiujące
30231310 Wyświetlacze płaskie
30232100 Drukarki i plotery
42962000 Urządzenia drukujące i graficzne
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL Polska
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Gmina Miasto Włocławek

II.2.4)Opis zamówienia:

1. Bigówko-perforówka – 1

2. Drukarka do druku na materiałach naturalnych – 1

3. Drukarka Sublimacyjna A3 (plus tusze, papier sublimacyjny, taśmy) – 1

4. Hafciarka – 1

5. maszynka do przypinek 25mm – 1

6. Oczkarka do banerów – 1

7. Prasa do sublimacji 8 w 1 -Termotransfer – 1

8. Pakiet startowy do sublimacji – 1

9. Pakiet startowy materiałów do Buton makera 25mm – 1

10. Podświetlana LED deska kreślarska – 4

11. Rol-sztanca – 1

12. Sztaluga aluminiowa – 17

13. Tablica informacyjna – 2

14. Wybierak do folii – 2

15. Wycinarka 25mm – 1

16. Wyświetlacz reklam led 3D – 1

17. Znakowarka laserowa do metalu – 1

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: Najdłuższy okres gwarancji / Waga: 40
Cena - Waga: 60
II.2.6)Szacunkowa wartość
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w dniach: 60
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak
Numer identyfikacyjny projektu:

RPKP.06.03.02-04-0010/18

II.2.14)Informacje dodatkowe
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

Dostawa map dla pracowni zawodowych w Zespole Szkół Chemicznych i Zespole Szkół Ekonomicznych

Część nr: 15
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
22114300 Mapy
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL Polska
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Gmina Miasto Włocławek

II.2.4)Opis zamówienia:

1. Mapa samochodowa – 3

2. Mapa ścienna Europa – 2

3. Mapa ścienna Świat – 2

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: Najdłuższy okres gwarancji / Waga: 40
Cena - Waga: 60
II.2.6)Szacunkowa wartość
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w dniach: 60
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak
Numer identyfikacyjny projektu:

RPKP.06.03.02-04-0010/18

II.2.14)Informacje dodatkowe
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

Dostawa sprzętu geodezyjnego dla pracowni zawodowych w Zespole Szkół Budowlanych

Część nr: 16
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
38295000 Sprzęt topograficzny
30220000 Cyfrowy sprzęt kartograficzny
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL Polska
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Gmina Miasto Włocławek

II.2.4)Opis zamówienia:

1. Łaty niwelacyjne - 4 kpl

2. Niwelator – 2

3. Niwelator – 2

4. Odbiornik GPS – 6

5. Podziałka transwersalna – 10

6. Pryzmat w metalowej oprawie + Adapter montażowy – 6

7. Tyczka teleskopowa do pryzmatu – 6

8. Ruletka geodezyjna 30 m – 2

9. Ruletka geodezyjna 50 m - 2

10. Stojak do tyczki geodezyjnej – 10

11. Szkicownik – 15

12. Tachimetr – 6

13. Statyw do tachimetru geodezyjnego – 6

14. Tyczki geodezyjne - 5 kpl

15. Żabki niwelacyjne - 5 kpl

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: Najdłuższy okres gwarancji / Waga: 40
Cena - Waga: 60
II.2.6)Szacunkowa wartość
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w dniach: 60
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak
Numer identyfikacyjny projektu:

RPKP.06.03.02-04-0010/18

II.2.14)Informacje dodatkowe
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

Dostawa sprzętu dla pracowni logistycznej w Zespole Szkół Ekonomicznych

Część nr: 17
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
34999400 Modele w skali
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL Polska
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Gmina Miasto Włocławek

II.2.4)Opis zamówienia:

1. Model auta cysterna – 3

2. Model Kolejki Zestaw Towarowy – 3

3. Zestaw dydaktyczno-szkoleniowy dla zawodu technik logistyk – 48

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: Najdłuższy okres gwarancji / Waga: 40
Cena - Waga: 60
II.2.6)Szacunkowa wartość
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w dniach: 60
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak
Numer identyfikacyjny projektu:

RPKP.06.03.02-04-0010/18

II.2.14)Informacje dodatkowe
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

Dostawa czytników, skanerów, drukarek fiskalnych, terminali płatniczych dla pracowni zawodowych w ZS Chemicznych, ZS Ekonomicznych, ZS Elektrycznych, ZS Technicznych i ZS nr 3

Część nr: 18
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
30142000 Maszyny księgujące i kasy rejestrujące
30216130 Czytniki kodu kreskowego
30232100 Drukarki i plotery
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL Polska
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Gmina Miasto Włocławek

II.2.4)Opis zamówienia:

1. Skaner / czytnik kodów kreskowych – 16

2. Czytnik kodów kreskowych – 3

3. Czytnik kodów kreskowych bezprzewodowy laserowy – 48

4. Wielokierunkowy czytnik kodów kreskowych – 1

5. Drukarka etykiet biurkowa – 48

6. Drukarka fiskalna – 3

7. Drukarka fiskalna – 1

8. Kasa fiskalna – 1

9. Kasa fiskalna z oprogramowaniem i taśmą – 3

10. Szuflada do kasy fiskalnej – 3

11. Kompletne stanowisko sprzedaży na terminalu POS (komputer z ekranem dotykowym, drukarka fiskal-na, drukarka zamówień) – 2

12. Metkownica dwurzędowa – 1

13. Metkownica z taśmą – 3

14. System rejestrujący sprzedaż usług lub produktów z programem do sprzedaży. + usługa konfiguracyj-na – 1

15. Terminal kart płatniczych – 2

16. Czytnik kart płatniczych – 1

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: Najdłuższy okres gwarancji / Waga: 40
Cena - Waga: 60
II.2.6)Szacunkowa wartość
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w dniach: 60
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak
Numer identyfikacyjny projektu:

RPKP.06.03.02-04-0010/18

II.2.14)Informacje dodatkowe
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

Dostawa sprzętu dla pracowni hotelarskiej w Zespole Szkół Chemicznych i Zespole Szkół nr 3

Część nr: 19
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
39313000 Wyposażenie hotelowe
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL Polska
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Gmina Miasto Włocławek

II.2.4)Opis zamówienia:

1. Akcesoria łazienkowe – 1

2. Bagażnik – 1

3. Deska do prasowania typ A – 1

4. Deska do prasowania typ B – 1

5. Elementy oświetleniowe – 1

6. Komplet poszewek – 2

7. Komplet pościeli – 2

8. Kwiaty – 3

9. Lustro typ A – 1

10. Lustro typ B – 1

11. Narzuta – 1

12. Ręczniki – 4

13. Sejf – 1

14. Sprzęt ręczny do sprzątania - 3 zestawy

15. Stojaki/ potykacze – 2

16. Suszarka do prania – 1

17. Szlafrok – 2

18. Wiadro z mopem – 3

19. Wózek hotelowy – 3

20. Wózek hotelowy bagażowy – 1

21. Wózek pokojowej – 1

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: Najdłuższy okres gwarancji / Waga: 40
Cena - Waga: 60
II.2.6)Szacunkowa wartość
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w dniach: 60
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak
Numer identyfikacyjny projektu:

RPKP.06.03.02-04-0010/18

II.2.14)Informacje dodatkowe
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

Dostawa sprzętu branży elektronicznej dla pracowni zawodowych w Zespole Szkół Elektrycznych i Zespole Szkół Samochodowych

Część nr: 20
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
34999100 Generatory sygnałowe
38300000 Przyrządy do pomiaru
38624000 Pomoce optyczne
39532000 Maty
30237280 Akcesoria zasilające
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL Polska
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Gmina Miasto Włocławek

II.2.4)Opis zamówienia:

1. Analizator stanów logicznych – 24

2. Chusteczki bezpyłowe – 15

3. Cyna o średnicy drutu 0.56mm – 45

4. Cyna o średnicy drutu 0.90mm – 45

5. Generator – 12

6. Generator arbitralny – 24

7. Igła dozownicza – 30

8. Lupa stanowiskowa – 15

9. Mata stołowa antystatyczna – 15

10. Multimetr stacjonarny – 24

11. Nóż monterski – 15

12. Odsysacz cyny – 15

13. Oscyloskop analogowy – 4

14. Oscyloskop cyfrowy czterokanałowy – 6

15. Oscyloskop cyfrowy dwukanałowy – 8

16. Płytka drukowana PCB – 90

17. Płytka uniwersalna – 200

18. Preparat do czyszczenia płytek PCB – 61

19. Przekaźnik – 15

20. Przewody pomiarowe – 240

21. Stacja gorącego powietrza – 15

22. Sterownik radiowy 4-kanałowy dostosowany do central Satel – 5

23. Uniwersalny sterownik radiowy 4-kanałowy z pilotem – 5

24. Ściągacz izolacji – 15

25. Tester sieci LAN i telefonicznych – 16

26. Uchwyt montażowy z lupą – 30

27. Zaciskarka wtyczek RJ – 16

28. Zaciskarka złączy modularnych | RJ45 | RJ11 – 24

29. Zamek szyfrowy – 5

30. Zasilacz – 10

31. Zasilacz stabilizowany napięcia stałego – 24

32. Zestaw alarmowy – 5

33. Zestaw panelowy (laboratoryjny) umożliwiający budowę i wykonywanie pomiarów obwodów prądu stałego i zmiennego oraz pomiarów parametrów elektrycznych podstawowych podzespołów pojazdowych systemów elektronicznego sterowania – 2

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: Najdłuższy okres gwarancji / Waga: 40
Cena - Waga: 60
II.2.6)Szacunkowa wartość
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w dniach: 60
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak
Numer identyfikacyjny projektu:

RPKP.06.03.02-04-0010/18

II.2.14)Informacje dodatkowe
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

Dostawa sprzętu branży elektrycznej dla pracowni zawodowych w Zespole Szkół Elektrycznych

Część nr: 21
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
31600000 Sprzęt i aparatura elektryczna
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL Polska
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Gmina Miasto Włocławek

II.2.4)Opis zamówienia:

1. Cęgowy miernik rezystancji uziemień - 1 kom

2. Jednostka pomiarowa/analizator parametrów elektrycznych do badania maszyn elektrycznych – 1

3. Lokalizator przewodów i kabli – 3

4. Miernik cęgowy multimetr True RMS – 6

5. Miernik rezystancji izolacji – 4

6. Miernik rezystancji uziemienia i rezystywności gruntu – 3

7. Miernik zabezpieczeń różnicowoprądowych – 4

8. Multimetr cyfrowy z automatyczną zmianą zakresów – 12

9. Podstawowe układy stycznikowe – 1

10. Rezystory obciążające – 2

11. Silnik 3-fazowy asynchroniczny klatkowy z falownikiem z układem pomiarowym - 1 komplet

12. Stanowisko montażu instalacji elektrycznych - osprzęt instalacyjny – 6

13. Stanowisko montażu maszyn elektrycznych - aparatura modułowa – 6

14. System napędu i hamowania ze wspomaganiem – 1

15. Transformator regulowany z prostownikiem – 1

16. Udarowy miernik uziemień – 1

17. Wielofunkcyjny miernik parametrów instalacji elektrycznej – 4

18. Wtyczki, zworki łączeniowe bezpieczne 4mm – 45

19. Zasilacz warsztatowy laboratoryjny 30V / 5A – 2

20. Zestaw laboratoryjny – 2

21. Zestaw przewodów laboratoryjnych z wtyczkami bezpieczeństwa : - 2

22. Zestaw maszyn elektrycznych typ A – 3

23. Zestaw maszyn elektrycznych typ B – 2

24. Zestaw maszyn elektrycznych typ C – 3

25. Zestaw narzędzi dla elektryka w torbie narzędziowej – 6

26. Zestaw podzespołów do ćwiczeń z elektrotechniki i elektroniki z platformą montażową i pomiarową w wykonaniu bezpiecznym modułowym - 1 komplet

27. Zeszyty ćwiczeń pozwalające na przeprowadzenie zajęć z udziałem maszyn elektrycznych (w zakresie jak powyżej) - 1 komplet

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: Najdłuższy okres gwarancji / Waga: 40
Cena - Waga: 60
II.2.6)Szacunkowa wartość
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w dniach: 60
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak
Numer identyfikacyjny projektu:

RPKP.06.03.02-04-0010/18

II.2.14)Informacje dodatkowe
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

Dostawa elektronarzędzi dla pracowni zawodowych w Zespole Szkół Budowlanych, Zespole Szkół Elektrycznych, Zespole Szkół Technicznych i Zespole Szkół nr 3

Część nr: 22
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
42622000 Maszyny do frezowania lub gwintowania
31730000 Sprzęt elektrotechniczny
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL Polska
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Gmina Miasto Włocławek

II.2.4)Opis zamówienia:

1. Frezarka dolnowrzecionowa wraz z urządzeniem posuwowym – 1

2. Frezarka górnowrzecionowa – 3

3. Frezarka uniwersalna. – 1

4. Laserowy przyrząd traserski akumulatorowy samopoziomujący z detektorem (zestaw) - 2 zestawy

5. Narzędzia elektryczne - 1 kpl

6. Obrabiarka wielofunkcyjna – 1

7. Odciąg wiórów stanowiskowy – 2

8. Okleiniarka ręczna – 3

9. Okleiniarka wąskich płaszczyzn wraz z frezarką z agregatem kapującym i szlifierką krawędzi po frezo-waniu lub cyklinami – 1

10. Pilarka tarczowa poprzeczno-wzdłużna – 1

11. Pilarka tarczowa ręczna – 3

12. Pilnik elektryczny – 3

13. Pistolet natryskowy – 1

14. Przecinarka tarczowa do metalu – 1

15. Przecinarka taśmowa do metalu. – 1

16. Strug – 3

17. Strugarka – wyrówniarka – 1

18. Strugarka -grubościówka – 1

19. Symulator spawalniczy – 1

20. Szlifierka do płaszczyzn – 1

21. Szlifierka oscylacyjna – 3

22. Szlifierka taśmowa – 1

23. Szlifierka taśmowa do metalu – 1

24. Szlifierka taśmowa do metalu. – 1

25. Tokarka uniwersalna – 2

26. Wiertarka – 3

27. Wiertarka kolumnowa/stołowa – 1

28. Wiertarka pozioma – 1

29. Wiertarka stołowa typ A – 3

30. Wiertarka stołowa typ B – 1

31. Wiertarka stołowa typ C – 1

32. Wiertarka wielowrzecionowa – 1

33. Wiertarka/młot – 1

34. Wiertarko-frezarka stołowa – 1

35. Wkrętarka akumulatorowa – 3

36. Wyrzynarka – 3

37. Kieł centrujący obrotowy z wymiennymi końcówkami – 1

38. Komplet narzędzi do radełkowania 800-20 – 1

39. Trzpień frezarski zabierakowy ISO40 22mm NT FVAT – 1

40. Uchwyt szybkomocujący HSB4 – 1

41. Uchwyt wiertarski AKL DIN69893 1,0-16 mm HSK 63 – 1

42. Zestaw 5 frezów różnych do drewna z węglików spiekanych – 1

43. Zestaw otwornic do betonu SDS Plus - 1 zestaw

44. Zestaw wierteł, przecinaki płaskie, przecinak rowkowy (bruzdownica), SDS Plus - 1 zestaw

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: Najdłuższy okres gwarancji / Waga: 40
Cena - Waga: 60
II.2.6)Szacunkowa wartość
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w dniach: 60
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak
Numer identyfikacyjny projektu:

RPKP.06.03.02-04-0010/18

II.2.14)Informacje dodatkowe
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

Dostawa narzędzi dla pracowni zawodowych w Zespole Szkół Elektrycznych, Zespole Szkół Samochodowych, Zespole Szkół Technicznych i Zespole Szkół nr 3

Część nr: 23
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
31730000 Sprzęt elektrotechniczny
42600000 Obrabiarki
42652000 Ręczne narzędzia elektromechaniczne
44512000 Różne narzędzia ręczne
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL Polska
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Gmina Miasto Włocławek

II.2.4)Opis zamówienia:

1. Drobny sprzęt, przybory, przyrządy pomiarowe i narzędzia niezbędne do prowadzenia zajęć i prze-prowadzenia egzaminu w zawodzie ślusarz - 3 komplety

2. Drobny sprzęt, przybory, przyrządy pomiarowe i narzędzia niezbędne do prowadzenia zajęć i prze-prowadzenia egzaminu w zawodzie stolarz – 3

3. Giętarka do blachy – 1

4. Giętarka do rur – 1

5. Imadło maszynowe precyzyjne – 1

6. Komplet narzędzi monterskich – 10

7. Komplet przyrządów pomiarowych – 6

8. Narzędzia ręczne – 15

9. Narzędzia ślusarskie - 8 kpl

10. Piła do metalu – 4

11. Suwmiarka – 31

12. Zszywacz pneumatyczny – 1

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: Najdłuższy okres gwarancji / Waga: 40
Cena - Waga: 60
II.2.6)Szacunkowa wartość
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w dniach: 60
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak
Numer identyfikacyjny projektu:

RPKP.06.03.02-04-0010/18

II.2.14)Informacje dodatkowe
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

Dostawa sprzętu do lutowania dla pracowni zawodowych w Zespole Szkół Elektrycznych, Zespole Szkół Technicznych i Zespole Szkół nr 3

Część nr: 24
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
42660000 Narzędzia do lutowania na miękko, lutowania na twardo, obróbki powierzchni oraz maszyny i urządzenia do natryskiwania na gorąco
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL Polska
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Gmina Miasto Włocławek

II.2.4)Opis zamówienia:

1. Stacja lutownicza typ A – 15

2. Stacja lutownicza 3 w 1 typ B – 1

3. Stacja lutownicza z termopęsetą typ C – 15

4. Stacja lutownicza typ D – 3

5. Materiały do lutowania - środek czyszczący, tłumik, chusteczki teflonowe, taśma kaptonowa – 15

6. Materiały do lutowania – topnik – 15

7. Topnik do lutowania – 61

8. Materiały do lutowania – spoiwo – 15

9. Pasta lutownicza – 30

10. Plecionka do rozlutowywania – 31

11. Zestaw do nauki lutowania elementów THT – 75

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: Najdłuższy okres gwarancji / Waga: 40
Cena - Waga: 60
II.2.6)Szacunkowa wartość
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w dniach: 60
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak
Numer identyfikacyjny projektu:

RPKP.06.03.02-04-0010/18

II.2.14)Informacje dodatkowe
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

Dostawa sprzętu CNC dla pracowni zawodowych w Zespole Szkół Technicznych i Zespole Szkół nr 3

Część nr: 25
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
42620000 Tokarki, obrabiarki do wiercenia i frezowania
42632000 Obrabiarki sterowane komputerowo do metalu
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL Polska
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Gmina Miasto Włocławek

II.2.4)Opis zamówienia:

1. Obrabiarka cyfrowa CNC z dostawą i montażem – 1

2. Frezarka CNC dydaktyczna z oprzyrządowaniem - 1 kompl.

3. Oprogramowanie do przetwarzania rysunku technicznego - 1 kompl.

4. Moduł klawiatury do stanowiska obrabiarek sterowanych numerycznie, - 1

5. Nakładka na pulpit sterujący do obrabiarki sterowanej numerycznie – 7

6. Pulpit sterujący – moduł klawiatury do obrabiarki sterowanej numerycznie – 7

7. Pulpit sterujący trenażer do stanowiska obrabiarek sterowanych numerycznie. – 7

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: Najdłuższy okres gwarancji / Waga: 40
Cena - Waga: 60
II.2.6)Szacunkowa wartość
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w dniach: 60
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak
Numer identyfikacyjny projektu:

RPKP.06.03.02-04-0010/18

II.2.14)Informacje dodatkowe
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

Dostawa sprzętu dla pracowni mechatronicznych w Zespole Szkół Technicznych

Część nr: 26
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
31730000 Sprzęt elektrotechniczny
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL Polska
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Gmina Miasto Włocławek

II.2.4)Opis zamówienia:

1. Blokada złączek zaciskowych Zzug montowanych na szynie TH 35 – 30

2. Czujnik kontaktronowy – 12

3. Kontrolka sygnalizacyjna zielona – 30

4. Kontrolka sygnalizacyjna czerwona – 30

5. Przekaźnik czasowy TOF – 25

6. Przekaźnik czasowy TON – 25

7. Przekaźnik interfejsowy – 16

8. Przełącznik sieciowy – 1

9. Przycisk bistabilny na szynę DIN – 50

10. Przycisk monostabilny na szynę DIN – 50

11. Ramię robota wraz z podajnikiem (transporterem) – 1

12. Silnik prądu stałego – 10

13. Silnik trójfazowy – 8

14. Stycznik cewka na napięcie 24 V typ A – 12

15. Stycznik cewka na napięcie 24 V typ B – 12

16. Wyłącznik krańcowy – 14

17. Wyłącznik silnikowy do silnika trójfazowego – 8

18. Wyłączniki nadprądowe B16 – 8

19. zasilacz elektryczny 24V – 12

20. Złączki PE na szynie TH 35 – 20

21. Złączki SAK na szynie TH 35 – 100

22. Złączki Z ZUG – 300

23. Stół montażowy z szafką oraz płytą montażową i ramą, zestawem do pneumatyki i elektropneumatyki – 5

24. Sprężarka z wyposażeniem – 3

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: Najdłuższy okres gwarancji / Waga: 40
Cena - Waga: 60
II.2.6)Szacunkowa wartość
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w dniach: 60
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak
Numer identyfikacyjny projektu:

RPKP.06.03.02-04-0010/18

II.2.14)Informacje dodatkowe
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

Dostawa sprzętu pomiarowego dla pracowni zawodowych w Zespole Szkół Technicznych

Część nr: 27
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
38410000 Przyrządy pomiarowe
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL Polska
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Gmina Miasto Włocławek

II.2.4)Opis zamówienia:

1. Decybelomierz – 1

2. Endoskop – 1

3. Luksomierz – 1

4. Mikroskop cyfrowy do kontroli jakości i wykonywania dokumentacji – 1

5. Płyta kontrolna 300 × 400 mm – 1

6. Profilograf – urządzenie do pomiaru chropowatości – 1

7. Przyrząd kłowy do badania bicia wałka – 1

8. Twardościomierz elektroniczny – 1

9. Twardościomierz, miernik twardości do stali. – 1

10. Uniwersalna maszyna do badań wytrzymałościowych – 1

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: Najdłuższy okres gwarancji / Waga: 40
Cena - Waga: 60
II.2.6)Szacunkowa wartość
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w dniach: 60
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak
Numer identyfikacyjny projektu:

RPKP.06.03.02-04-0010/18

II.2.14)Informacje dodatkowe
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

Dostawa sterowników PLC dla pracowni zawodowych w Zespole Szkół Elektrycznych i Zespole Szkół Technicznych

Część nr: 28
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
31682210 Aparatura i sprzęt sterujący
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL Polska
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Gmina Miasto Włocławek

II.2.4)Opis zamówienia:

1. Sterownik PLC typ A – 12

2. Sterownik PLC typ B – 2

3. Manipulator 2-osiowy (silniki krokowe) – 1

4. Model dźwigu szybowego- obiekt PLC – 1

5. Model sterowania sygnalizacja uliczną- obiekt PLC – 1

6. Porcjowanie materiałów sypkich obiekt PLC – 1

7. Regulacja ciśnienia powietrza sterownikiem PLC – 1

8. Regulacja poziomu cieczy sterownikiem PLC – 1

9. Regulacja przepływu cieczy sterownikiem PLC – 1

10. Regulacja temperatury sterownikiem PLC – 1

11. Serwomechanizm położenia z silnikiem DC – 1

12. Stanowisko techniki regulacji ciągłej – 1

13. Sterowanie położeniem kulki – 1

14. Zestaw transport i sortowanie detali Z PLC – 1

15. Zestaw współpracy siłowników pneumatycznych ze sterownikiem PLC – 1

16. Oprogramowanie do nauki Grafcet i programowania sterowników PLC, układów pneumatycznych, elektropneumatycznych i robotyki wersja 2D i 3D – licencja na 19 stanowisk – 1

17. Oprogramowanie do symulacji elektropneumatyki, elektrohydrauliki, elektryki oraz sterowników PLC, Grafcet – licencja 6 stanowiskowa – 1

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: Najdłuższy okres gwarancji / Waga: 40
Cena - Waga: 60
II.2.6)Szacunkowa wartość
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w dniach: 60
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak
Numer identyfikacyjny projektu:

RPKP.06.03.02-04-0010/18

II.2.14)Informacje dodatkowe
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

Dostawa sprzętu - plotery dla pracowni zawodowych w Zespole Szkół Elektrycznych, Zespole Szkół Samochodowych i Zespole Szkół Technicznych

Część nr: 29
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
30232100 Drukarki i plotery
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL Polska
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Gmina Miasto Włocławek

II.2.4)Opis zamówienia:

1. Komputerowe urządzenie peryferyjne służące do pracy z dużymi płaskimi powierzchniami, mogące nanosić obrazy i wycinać wzory – 1

2. Laserowe komputerowe urządzenie peryferyjne służące do grawerowania i wycinania – 1

3. Ploter – 1

4. Ploter drukujący – 1

5. Ploter laserowy grawerka CO2 – 1

6. Ploter tnący – 1

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: Najdłuższy okres gwarancji / Waga: 40
Cena - Waga: 60
II.2.6)Szacunkowa wartość
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w dniach: 60
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak
Numer identyfikacyjny projektu:

RPKP.06.03.02-04-0010/18

II.2.14)Informacje dodatkowe
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

Dostawa samochodów szkoleniowych do nauki jazdy dla pracowni zawodowej w Zespole Szkół Samochodowych

Część nr: 30
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
34110000 Samochody osobowe
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL Polska
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Gmina Miasto Włocławek

II.2.4)Opis zamówienia:

1. Samochód szkoleniowy do nauki jazdy – 3

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: Najkrótszy termin realizacji zamówienia / Waga: 40
Cena - Waga: 60
II.2.6)Szacunkowa wartość
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 9
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak
Numer identyfikacyjny projektu:

RPKP.06.03.02-04-0010/18

II.2.14)Informacje dodatkowe
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

Dostawa sprzętu warsztatowego - wózki dla pracowni zawodowych w Zespole Szkół Samochodowych i Zespole Szkół nr 3

Część nr: 31
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
34911100 Wózki
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL Polska
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Gmina Miasto Włocławek

II.2.4)Opis zamówienia:

1. Wózek magazynowy – 3

2. Wózek paletowy – 3

3. Wózek podnoszący – 2

4. Wózek widłowy elektryczny – 1

5. Wózki transportowe ręczne – 3

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: Najdłuższy okres gwarancji / Waga: 40
Cena - Waga: 60
II.2.6)Szacunkowa wartość
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w dniach: 60
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak
Numer identyfikacyjny projektu:

RPKP.06.03.02-04-0010/18

II.2.14)Informacje dodatkowe
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

Dostawa sprzętu warsztatowego dla pracowni zawodowych w Zespole Szkół Samochodowych

Część nr: 32
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
43800000 Urządzenia warsztatowe
38548000 Przyrządy do pojazdów mechanicznych
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL Polska
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Gmina Miasto Włocławek

II.2.4)Opis zamówienia:

1. Analizator spalin z dymomierzem – 1

2. Imadło wolnostojące do rur – 2

3. Komputer diagnostyczny – 1

4. Mikrometr – 15

5. Myjka do części – 2

6. Piaskarka kabinowa – 1

7. Prasa hydrauliczna – 1

8. Przyrząd do ustawienia geometrii kół w poj. sam. o dmc do 3,5 t – 1

9. Przyrząd do ustawienia geometrii kół – 1

10. Rampa najazdowa – 4

11. Stacja obsługi klimatyzacji – 1

12. Stanowisko pokazowe układu poduszek gazowych – 1

13. Stanowisko symulacji sieci CAN BUS w układzie komfortu – 1

14. Stół podnoszący – 2

15. Stół probierczy do rozruszników – 1

16. Szyna najazdowa – 4

17. Urządzenie do badania układu TPMS – 1

18. Urządzenie do odpowietrzania układu hamulcowego – 5

19. Zlewarko-wysysarka – 2

20. Żuraw hydrauliczny – 2

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: Najdłuższy okres gwarancji / Waga: 40
Cena - Waga: 60
II.2.6)Szacunkowa wartość
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w dniach: 60
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak
Numer identyfikacyjny projektu:

RPKP.06.03.02-04-0010/18

II.2.14)Informacje dodatkowe
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

Dostawa mebli dla pracowni zawodowych w Zespole Szkół Chemicznych, Zespole Szkół Ekonomicznych, Zespole Szkół Elektrycznych, Zespole Szkół Samochodowych i Zespole Szkół nr 3

Część nr: 33
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
39150000 Różne meble i wyposażenie
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL Polska
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Gmina Miasto Włocławek

II.2.4)Opis zamówienia:

1. Meble komplet – 1

2. Stół koktajlowy, barowy – 8

3. Meble fryzjerskie (specjalny zestaw wykorzystywany w salonach fryzjerskich) – 1

4. Krzesło pokojowe – 2

5. Ława – 1

6. Stół/ława – 1

7. Łóżko hotelowe 160 x 200 cm – 1

8. Szafka nocna x2 – 2

9. Wieszak – 1

10. Fotel – 2

11. Kanapa – 1

12. Regał typ A – 32

13. Regały typ B – 5

14. Regały typ C – 2

15. Szafa techniczna – 1

16. Szafka typ A – 3

17. Szafka typ B – 3

18. Szafki meblowe – komplet, na drobny sprzęt – 1

19. Szafki zamykane – 2

20. Szafy meblowe – 15

21. Szafa szkolna typ A – 8

22. Szafa szkolna typ B – 4

23. Stół przyścienny z drzwiami suwanymi, stalowy z półkami – 3

24. Stół ze zlewem, stalowe (na stanowiska robocze dla ucznia) – 3

25. Baterie do zlewów – 3

26. Stół roboczy nierdzewny z szafką – 4

27. Stół Przyścienny Szafka Otwarta 400x 600x850 – 3

28. Lada recepcyjna – 1

29. Lada sklepowa – 3

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: Najdłuższy okres gwarancji / Waga: 40
Cena - Waga: 60
II.2.6)Szacunkowa wartość
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w dniach: 60
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak
Numer identyfikacyjny projektu:

RPKP.06.03.02-04-0010/18

II.2.14)Informacje dodatkowe
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

Dostawa mebli szkolnych dla pracowni zawodowych w Zespole Szkół Chemicznych, Zespole Szkół Ekonomicznych, Zespole Szkół Elektrycznych, Zespole Szkół Samochodowych i Zespole Szkół nr 3

Część nr: 34
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
39141000 Meble i wyposażenie kuchni
39160000 Meble szkolne
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL Polska
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Gmina Miasto Włocławek

II.2.4)Opis zamówienia:

1. Biurka nauczycielskie narożne – 4

2. Biurka uczniowskie typ A – 24

3. Biurko typ B – 22

4. Biurko typ C – 1

5. Biurko dla nauczyciela – warsztatowe – 1

6. Biurko dla nauczyciela pod komputer. Krzesło na stelażu metalowym obrotowe – 1

7. Biurko komputerowe 1 osobowe – 48

8. Biurko nauczycielskie narożne uniwersalne – 5

9. Fotel obrotowy – 1

10. Krzesło uczniowskie typ A – 96

11. Krzesło uczniowskie typ B – 90

12. Krzesło uczniowskie typ C – 96

13. Krzesło obrotowe na kółkach – buk – 40

14. Krzesło obrotowe na kółkach - niebieskie – 3

15. Krzesło obrotowe na stopkach – 225

16. Krzesło nauczycielskie obrotowe – czarne – 15

17. Krzesło nauczycielskie obrotowe – buk – 1

18. Krzesło obrotowe do branży elektronicznej – 15

19. Ławka szkolna jednoosobowa – 32

20. Stolik - biurko + krzesło obrotowe – 30

21. Stolik + krzesło dla osoby niepełnosprawnej – 1

22. Stolik mobilny dla osoby niepełnosprawnej (dostosowanie) – 2

23. Stolik pod drukarkę – 3

24. Stolik uczniowski typ A – 45

25. Stolik uczniowski typ B – 48

26. Stoliki pod komputery – 19

27. Stoły dla uczniów pod komputer i klawiatury oraz trenażery wraz z krzesłami obrotowymi drewnianymi na stelażu metalowym – 16

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: Najdłuższy okres gwarancji / Waga: 40
Cena - Waga: 60
II.2.6)Szacunkowa wartość
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w dniach: 60
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak
Numer identyfikacyjny projektu:

RPKP.06.03.02-04-0010/18

II.2.14)Informacje dodatkowe
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

Dostawa mebli warsztatowych dla pracowni zawodowych w Zespole Szkół Budowlanych, Zespole Szkół Elektrycznych, Zespole Szkół Samochodowych, Zespole Szkół Technicznych i Zespole Szkół nr 3

Część nr: 35
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
39150000 Różne meble i wyposażenie
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL Polska
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Gmina Miasto Włocławek

II.2.4)Opis zamówienia:

1. Stanowisko robocze – 15

2. Stoły warsztatowe z szafką – 3

3. Stoły warsztatowe- stolarskie – 3

4. Stół kreślarski z oprzyrządowaniem - 15 szt

5. Stół montażowy – 1

6. Stół stolarski – 1

7. Stół ślusarski/ warsztatowy z imadłami - 8 kpl

8. Stół warsztatowy typ A – 10

9. Stół warsztatowy typ B – 8

10. Stół pomiarowo-narzędziowy – 12

11. Szafa narzędziowa z wyposażeniem – 2

12. Szafa narzędziowa, metalowa typ A – 1

13. Szafy narzędziowe metalowe typ B – 2

14. Szafy narzędziowe z wyposażeniem (szuflady) do obsługi frezarki dydaktycznej – 2

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: Najdłuższy okres gwarancji / Waga: 40
Cena - Waga: 60
II.2.6)Szacunkowa wartość
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w dniach: 60
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak
Numer identyfikacyjny projektu:

RPKP.06.03.02-04-0010/18

II.2.14)Informacje dodatkowe
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

Dostawa filmów dydaktycznych DVD dla pracowni zawodowych w Zespole Szkół Technicznych

Część nr: 36
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
39162110 Sprzęt dydaktyczny
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL Polska
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Gmina Miasto Włocławek

II.2.4)Opis zamówienia:

1. Filmy dydaktyczne DVD o tematyce Mechaniczna obróbka skrawaniem – 10

2. Filmy dydaktyczne DVD o tematyce Obrabiarki sterowane numerycznie – 1

3. Filmy dydaktyczne DVD o tematyce Obróbka cieplna – 1

4. Filmy dydaktyczne DVD o tematyce Pomiary warsztatowe cz.1,2, - 2

5. Filmy dydaktyczne DVD o tematyce Technologia części maszyn – 3

6. Filmy dydaktyczne DVD o tematyce Wytrzymałość materiałów – 1

7. Filmy dydaktyczne DVD o tematyce Zarys metalurgii – 1

8. Filmy dydaktyczne DVD o tematyce Części maszyn – 1

9. Filmy dydaktyczne DVD o tematyce Łączenie metali cz. 1,2, - 2

10. Filmy dydaktyczne DVD o tematyce Maszynoznawstwo cz.1,2,3 – 3

11. Filmy dydaktyczne DVD o tematyce Materiałoznawstwo – 1

12. Filmy dydaktyczne DVD o tematyce Metaloznawstwo – 1

13. Filmy dydaktyczne DVD o tematyce Obróbka plastyczna – 2

14. Filmy dydaktyczne DVD o tematyce Odlewnictwo – 2

15. Filmy dydaktyczne DVD o tematyce Przyrządy i uchwyty obróbkowe – 1

16. Filmy dydaktyczne DVD o tematyce Ręczna obróbka skrawaniem – 2

17. Filmy dydaktyczne DVD: - Skrawanie i narzędzia – 2

18. Filmy edukacyjne z zakresu BHP - 1 kpl

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: Najdłuższy okres gwarancji / Waga: 40
Cena - Waga: 60
II.2.6)Szacunkowa wartość
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w dniach: 60
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak
Numer identyfikacyjny projektu:

RPKP.06.03.02-04-0010/18

II.2.14)Informacje dodatkowe
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

Dostawa pomocy dydaktycznych- samochodowych dla pracowni zawodowych w Zespole Szkół Samochodowych

Część nr: 37
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
39162100 Pomoce dydaktyczne
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL Polska
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Gmina Miasto Włocławek

II.2.4)Opis zamówienia:

1. Zestaw części pokazowych typ A – 3

2. Zestaw części pokazowych typ B – 1

3. Zestaw makiet pokazowych typ A – 4

4. Zestaw makiet pokazowych typ B – 1

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: Najdłuższy okres gwarancji / Waga: 40
Cena - Waga: 60
II.2.6)Szacunkowa wartość
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w dniach: 60
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak
Numer identyfikacyjny projektu:

RPKP.06.03.02-04-0010/18

II.2.14)Informacje dodatkowe
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

Dostawa wyposażenia dla pracowni zawodowych- komputerowych w Zespole Szkół Elektrycznych, Zespole Szkół Samochodowych i Zespole Szkół Technicznych

Część nr: 38
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
30237251 Zestawy do czyszczenia komputerów
32260000 Urządzenia do przesyłu danych
38341300 Przyrządy do mierzenia wielkości elektrycznych
38900000 Różne przyrządy do badań lub testowania
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL Polska
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Gmina Miasto Włocławek

II.2.4)Opis zamówienia:

1. Konwertery sygnału światłowodowego na kablowy – 10

2. Moduły światłowodowe – 18

3. Mata antyelektrostatyczna – 30

4. Miernik uniwersalny – 16

5. Narzędzie uderzeniowe, nóż krosowniczy – 24

6. Odkurzacz antystatyczny – 2

7. Panel krosowniczy – 30

8. Próbniki palet kolorów – 5

9. Przełącznik KVM – 9

10. Przełącznik zarządzalny – 24

11. Przewody UTP Drut – karton – 3

12. Przewody UTP Linka – karton – 3

13. Ruther – 48

14. Serwer NAS – 1

15. Spawarka światłowodowa – 1

16. Zestaw materiałów do budowy sieci światłowodowych z wykorzystaniem spawarki – 1

17. Streamer – 2

18. Tester kabli sieciowych – 24

19. Uniwersalny ściągacz izolacji z obcinarką – 24

20. Wtyki RJ45 – 6000

21. Zasilacz awaryjny (UPS) – 3

22. Zasilacz laboratoryjny – 12

23. Zestaw analogowy – 12

24. Zestaw narzędzi do budowy sieci LAN – 16

25. Zestaw wkrętaków oraz narzędzi do budowy sieci LAN – 16

26. Zestaw narzędzi sieciowych – 10

27. Zestaw VR do grafiki 3D – 1

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: Najdłuższy okres gwarancji / Waga: 40
Cena - Waga: 60
II.2.6)Szacunkowa wartość
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w dniach: 60
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak
Numer identyfikacyjny projektu:

RPKP.06.03.02-04-0010/18

II.2.14)Informacje dodatkowe
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

Dostawa oprogramowania zawodowego dla pracowni zawodowych w Zespole Szkół Budowlanych, Zespole Szkół Chemicznych, Zespole Szkół Ekonomicznych, Zespole Szkół Samochodowych i Zespole Szkół Technicznych

Część nr: 39
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
48000000 Pakiety oprogramowania i systemy informatyczne
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL Polska
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Gmina Miasto Włocławek

II.2.4)Opis zamówienia:

1. Oprogramowanie do obsługi pracy w biurze podróży – 32

2. Pakiet programów do rysunków – 2

3. Program do wytyczania tras – 48

4. Program „BHP – OCENA RYZYKA ZAWODOWEGO” – 1

5. Program do grafiki inżynierskiej – tworzenia rysunku technicznego 2D i 3D – licencja na 20 stanowisk – 1

6. Program do grafiki rastrowej – 11

7. Program do projektowania terenów zieleni - 16 szt

8. Program do prowadzenia szybkiej i intuicyjnej sprzedaży poprzez ekran dotykowy. – 3

9. Program do układania diety – 1

10. Program hotelowy recepcyjny – 1

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: Najdłuższy okres gwarancji / Waga: 40
Cena - Waga: 60
II.2.6)Szacunkowa wartość
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w dniach: 60
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak
Numer identyfikacyjny projektu:

RPKP.06.03.02-04-0010/18

II.2.14)Informacje dodatkowe
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

Dostawa tablic edukacyjnych dla pracowni zawodowych w Zespole Szkół Chemicznych i Zespole Szkół Ekonomicznych

Część nr: 40
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
39162110 Sprzęt dydaktyczny
39162100 Pomoce dydaktyczne
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL Polska
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Gmina Miasto Włocławek

II.2.4)Opis zamówienia:

1. Plansze dydaktyczne fryzjerskie – 10

2. Tablica edukacyjna fryzjerskie zestaw 1 – 1

3. Tablice edukacyjne fryzjerskie zestaw 2 – 7

4. Plansze dydaktyczne dla zawodu technik logistyk/spedytor – 3

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: Najdłuższy okres gwarancji / Waga: 40
Cena - Waga: 60
II.2.6)Szacunkowa wartość
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w dniach: 60
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak
Numer identyfikacyjny projektu:

RPKP.06.03.02-04-0010/18

II.2.14)Informacje dodatkowe
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

Dostawa tablic interaktywnych, ekranów, projektorów, uchwytów dla pracowni zawodowych w ZS Budowlanych., ZS.Chemicznych., ZS Ekonomicznych, ZS Elektrycznych, ZS Samochodowych i ZS Technicznych

Część nr: 41
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
32322000 Urządzenia multimedialne
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL Polska
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Gmina Miasto Włocławek

II.2.4)Opis zamówienia:

1. Ekran elektryczny z napinaczami – 3

2. Ekran podwieszany – 3

3. Ekran projektora – 3

4. Projektor typ A – 1

5. Projektor typ B – 1

6. Projektor multimedialny typ C – 1

7. Projektor multimedialny z uchwytem – 15

8. Rzutnik multimedialny krótkoogniskowy z uchwytem montażowym typ A – 12

9. Rzutnik multimedialny krótkoogniskowy z uchwytem montażowym typ B – 5

10. Rzutnik multimedialny z wyposażeniem typ C – 1

11. Tablica interaktywna typ A – 4

12. Tablica interaktywna typ B – 5

13. Tablica interaktywna (zestaw: tablica + uchwyt + projektor – 5

14. Uchwyt sufitowy do projektora – 10

15. Zestaw tablica interaktywna z rzutnikiem krótkoogniskowym – 6

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: Najdłuższy okres gwarancji / Waga: 40
Cena - Waga: 60
II.2.6)Szacunkowa wartość
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w dniach: 60
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak
Numer identyfikacyjny projektu:

RPKP.06.03.02-04-0010/18

II.2.14)Informacje dodatkowe
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

Dostawa drukarek 3D i skanerów dla pracowni zawodowych w Zespole Szkół Elektrycznych, Zespole Szkół Samochodowych i Zespole Szkół Technicznych

Część nr: 42
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
30232100 Drukarki i plotery
38520000 Skanery
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL Polska
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Gmina Miasto Włocławek

II.2.4)Opis zamówienia:

1. Drukarka 3 D typ A – 2

2. Drukarka 3D typ B – 1

3. Drukarka atramentowa – 2

4. Drukarka cyfrowa – 1

5. Drukarka fotograficzna – 1

6. Drukarka igłowa – 2

7. Filament do drukarki 3D x 10 szt (kolorów) - 10szt/1kg

8. Skaner 3D – 1

9. Skaner do drukarki 3D – 1

10. Wielofunkcyjny skaner 3D – 1

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: Najdłuższy okres gwarancji / Waga: 40
Cena - Waga: 60
II.2.6)Szacunkowa wartość
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w dniach: 60
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak
Numer identyfikacyjny projektu:

RPKP.06.03.02-04-0010/18

II.2.14)Informacje dodatkowe
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

Dostawa oprogramowania graficznego dla pracowni zawodowych w Zespole Szkół Samochodowych i Zespole Szkół Technicznych

Część nr: 43
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
48322000 Pakiety oprogramowania graficznego
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL Polska
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Gmina Miasto Włocławek

II.2.4)Opis zamówienia:

1. Pakiet programów do projektowania graficznego – 18

2. Rozbudowany program graficzny przeznaczony do tworzenia i obróbki grafiki rastrowej – 17

3. Pakiet oprogramowania do grafiki komputerowej – 12

4. Program do obróbki materiału audiowizualnego – 4

5. Program do tworzenia profesjonalnych filmów. – 1

6. Program graficzny – 42

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: Najdłuższy okres gwarancji / Waga: 40
Cena - Waga: 60
II.2.6)Szacunkowa wartość
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w dniach: 60
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak
Numer identyfikacyjny projektu:

RPKP.06.03.02-04-0010/18

II.2.14)Informacje dodatkowe
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

Dostawa drukarek i urządzeń wielofunkcyjnych

Część nr: 44
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
30236000 Różny sprzęt komputerowy
42962000 Urządzenia drukujące i graficzne
30232100 Drukarki i plotery
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL Polska
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Gmina Miasto Włocławek

II.2.4)Opis zamówienia:

1. Dostawa 30 sztuk urządzeń wielofunkcyjnych typu A

2. Dostawa 3 sztuk urządzeń wielofunkcyjnych typu B

3. Dostawa 1 sztuki urządzenia wielofunkcyjnego typu C

4. Dostawa 10 sztuk drukarek typu D

5. Dostawa 2 sztuk drukarek typu E

6. Dostawa 2 sztuk drukarek typu F

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: Najkrótszy termin realizacji zamówienia / Waga: 40
Cena - Waga: 60
II.2.6)Szacunkowa wartość
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w dniach: 90
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak
Numer identyfikacyjny projektu:

RPKP.06.03.02-04-0010/18

II.2.14)Informacje dodatkowe
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

Dostawa komputerowych akcesoriów rehabilitacyjnych

Część nr: 45
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
30237470 Nakładki do klawiatur z pismem Braille’a
48314000 Pakiety oprogramowania do rozpoznawania głosu
33196200 Sprzęt dla osób niepełnosprawnych
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL Polska
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Gmina Miasto Włocławek

II.2.4)Opis zamówienia:

1. Dostawa 2 sztuk urządzenia komputerowego do pism Braille’a

2. Dostawa 1 sztuki rehabilitacyjnego pakietu głosowego

3. Dostawa 1 sztuki podpórki pod ramię

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: Najkrótszy termin realizacji zamówienia / Waga: 40
Cena - Waga: 60
II.2.6)Szacunkowa wartość
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w dniach: 90
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak
Numer identyfikacyjny projektu:

RPKP.06.03.02-04-0010/18

II.2.14)Informacje dodatkowe
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

Dostawa komputerów i monitorów

Część nr: 46
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
30200000 Urządzenia komputerowe
30213000 Komputery osobiste
30213300 Komputer biurkowy
30230000 Sprzęt związany z komputerami
30213100 Komputery przenośne
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL Polska
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Gmina Miasto Włocławek

II.2.4)Opis zamówienia:

1. Dostawa 49 sztuk komputerów stacjonarnych typu A

2. Dostawa 72 sztuk komputerów stacjonarnych typu B

3. Dostawa 85 sztuk komputerów stacjonarnych typu C

4. Dostawa 175 sztuk komputerów stacjonarnych typu D

5. Dostawa 159 sztuk komputerów stacjonarnych typu E

6. Dostawa 18 sztuk komputera przenośnego typu A

7. Dostawa 4 sztuk komputera przenośnego typu B

8. Dostawa 19 sztuk komputera przenośnego typu C

9. Dostawa 33 sztuk komputerów przenośnych typu D

10. Dostawa 49 sztuk monitorów LCD typu A

11. Dostawa 375 sztuk monitorów LCD typu B

12. Dostawa 2 sztuk monitorów LCD typu C

13. Dostawa 52 sztuk monitorów LCD typu D

14. Dostawa 1 sztuki monitora LCD typu E

15. Dostawa 61 sztuk monitorów LCD typu F

16. Dostawa 2 sztuk monitorów LCD typu G

17. Dostawa 1 sztuki monitora LCD typu H

18. Dostawa 1 sztuki dotykowego monitora LCD typu I

19. Dostawa 2 sztuk monitorów interaktywnych

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: Najkrótszy termin realizacji zamówienia / Waga: 40
Cena - Waga: 60
II.2.6)Szacunkowa wartość
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w dniach: 90
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak
Numer identyfikacyjny projektu:

RPKP.06.03.02-04-0010/18

II.2.14)Informacje dodatkowe
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

Dostawa tabletów i osprzętu

Część nr: 47
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
30200000 Urządzenia komputerowe
30230000 Sprzęt związany z komputerami
30237450 Tablety graficzne
30213200 Komputer tablet
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL Polska
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Gmina Miasto Włocławek

II.2.4)Opis zamówienia:

1. Dostawa 2 sztuk stacji dokujących do dysków

2. Dostawa 42 sztuk przełączników zarządzalnych

3. Dostawa 12 sztuk przełączników zarządzalnych

4. Dostawa 44 sztuk routerów WiFi

5. Dostawa 24 sztuk routerów

6. Dostawa 2 sztuk urządzeń pamięci sieciowej NAS

7. Dostawa 50 sztuk kart bezprzewodowych

8. Dostawa 145 sztuk kart sieciowych

9. Dostawa 175 sztuk kart graficznych

10. Dostawa 16 sztuk dysków przenośnych

11. Dostawa 32 sztuk pamięci przenośnych

12. Dostawa 42 sztuk kart pamięci

13. Dostawa 3 zestawów głośników komputerowych

14. Dostawa 9 kabli HDMI

15. Dostawa 36 kabli USB

16. Dostawa 15 sztuk tabletów graficznych typu A

17. Dostawa 4 sztuk tabletów graficznych typu B

18. Dostawa 2 zestawów komponentów do budowy sieci LAN

19. Dostawa 17 kabli patchcord

20. Dostawa 1 sztuki przełącznika HDMI

21. Dostawa 17 sztuk skanerów

22. Dostawa 6 sztuk tabletów typu A

23. Dostawa 42 sztuk tabletów typu B

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: Najkrótszy termin realizacji zamówienia / Waga: 40
Cena - Waga: 60
II.2.6)Szacunkowa wartość
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w dniach: 90
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak
Numer identyfikacyjny projektu:

RPKP.06.03.02-04-0010/18

II.2.14)Informacje dodatkowe

Sekcja III: Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

III.1)Warunki udziału
III.1.1)Zdolność do prowadzenia działalności zawodowej, w tym wymogi związane z wpisem do rejestru zawodowego lub handlowego
Wykaz i krótki opis warunków:

Zamawiający odstąpił od określenia warunków udziału w postępowaniu w tym zakresie.

III.1.2)Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:

Zamawiający odstąpił od określenia warunków udziału w postępowaniu w tym zakresie.

III.1.3)Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:

Zamawiający odstąpił od określenia warunków udziału w postępowaniu w tym zakresie.

III.2)Warunki dotyczące zamówienia
III.2.2)Warunki realizacji umowy:

Projektowane postanowienia umowne stanowią odpowiednio załącznik nr 5 a, 5b i 5c do specyfikacji warunków zamówienia (SWZ).

Sekcja IV: Procedura

IV.1)Opis
IV.1.1)Rodzaj procedury
Procedura otwarta
IV.1.3)Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
IV.1.8)Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych: tak
IV.2)Informacje administracyjne
IV.2.2)Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Data: 30/05/2022
Czas lokalny: 08:45
IV.2.3)Szacunkowa data wysłania zaproszeń do składania ofert lub do udziału wybranym kandydatom
IV.2.4)Języki, w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału:
Polski
IV.2.6)Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
Oferta musi zachować ważność do: 27/08/2022
IV.2.7)Warunki otwarcia ofert
Data: 30/05/2022
Czas lokalny: 09:00
Miejsce:

Otwarcie ofert nastąpi za pośrednictwem platformy przetargowej Urzędu Miasta Włocławek dostępnej pod adresem: https://umwloclawek.logintrade.net/rejestracja/ustawowe.html poprzez odszyfrowanie ofert przez Zamawiającego.

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.1)Informacje o powtarzającym się charakterze zamówienia
Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się: nie
VI.3)Informacje dodatkowe:

1. Zamawiający przewiduje wykluczenie Wykonawcy na podstawie art. 108 ust. 1 oraz art. 109 ust. 1 pkt 1 i 4 PZP. 2. Wykonawca jest obowiązany do dołączenia do oferty oświadczenia, o którym mowa w art. 125 ust. 1 PZP. 3. Do oferty Wykonawca powinien także dołączyć: 1) formularz ofertowy, 2) pełnomocnictwo upoważniające do złożenia oferty, o ile ofertę składa pełnomocnik, 3) pełnomocnictwo do reprezentowania w postępowaniu Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia i/lub zawarcia umowy w sprawie zamówienia w imieniu Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, 4) dokument potwierdzający wniesienie wadium; 5) następujące przedmiotowe środki dowodowe: a) Opis przedmiotu oferty Wykonawcy, stanowiący załącznik nr 3 do Specyfikacji Warunków Zamówienia.

4. W prowadzonym postępowaniu komunikacja pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcami odbywa się przy użyciu Platformy Przetargowej Urzędu Miasta Włocławek, dostępnej pod adresem: https:// umwloclawek.logintrade.net/rejestracja/ustawowe.html. oraz za pomocą poczty elektronicznej. 5. Instrukcja korzystania z Platformy Przetargowej Urzędu Miasta Włocławek dostępna jest pod adresem: https://umwloclawek.logintrade.net/rejestracja/instrukcje.html. 7. Wymagania techniczne wysyłania i odbierania dokumentów elektronicznych, elektronicznych kopii dokumentów i oświadczeń oraz informacji przekazywanych przy użyciu Platformy Przetargowej Urzędu Miasta Włocławek: 1) dopuszczalne przeglądarki internetowe: a) Internet Explorer 8, Internet Explorer 9, Internet Explorer 10, Internet Explorer 11, b) Google Chrome 31, c) Mozilla Firefox 26, d) Opera 18; 2) pozostałe wymagania techniczne: a) dostęp do sieci Internet, b) obsługa przez przeglądarkę protokołu XMLHttpRequest – ajax, c) włączona obsługa JavaScript, d) zalecana szybkość łącza internetowego powyżej 500 KB/s, e) zainstalowany Acrobat Reader, f) zainstalowane środowisko uruchomieniowe Java - Java SE Runtime Environment 6 Update 24 lub nowszy; 3) wspierane są rozwiązania dostarczane przez firmy: a) Polskie Centrum Certyfikacji Elektronicznej Sigillum Polskiej Wytwórni Papierów Wartościowych S.A., b) Centrum Obsługi Podpisu Elektronicznego Szafir Krajowej Izby Rozliczeniowej S.A., c) Powszechne Centrum Certyfikacji Certum firmy Unizeto Technologies S.A. d) Kwalifikowane Centrum certyfikacji Kluczy CenCert firmy Safe Technologies S.A.; 4) dopuszczalne formaty przesyłanych danych: Oświadczenia lub dokumenty przekazywane za pośrednictwem środka komunikacji elektronicznej przesyła się w formatach danych określonych w przepisach wydanych na podstawie § 2 ust. 1 i 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dn. 30.12.2020r. w sprawie sposobu sporządzania i przekazywania informacji oraz wymagań technicznych dla dokumentów elektronicznych oraz środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursie (Dz. U. z 2020r. poz. 2452 ze zm.). Równocześnie Zamawiający rekomenduje na format danych przesyłanych plików: *.pdf. 5) maksymalny rozmiar pojedynczego pliku: 150 MB, przy czym nie określa się limitu liczby plików. 8. Korespondencję związaną z prowadzonym postępowaniem można również kierować na następujący adres poczty elektronicznej Zamawiającego: zamowienia@um.wloclawek.pl .

VI.4)Procedury odwoławcze
VI.4.1)Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Oficjalna nazwa: Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
Adres pocztowy: ul. Postępu 17A
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
E-mail: odwolanie@uzp.gov.pl
Tel.: +48 224587840
Faks: +48 224587800
Adres internetowy: https://www.uzp.gov.pl/kio
VI.4.3)Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:

1. Środki ochrony prawnej przysługują Wykonawcy, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy PZP.

2. Odwołanie przysługuje na:

1) niezgodną z przepisami ustawy PZP czynność Zamawiającego, podjętą w postępowaniu o udzielenie zamówienia, w tym na projektowane postanowienie umowy;

2) zaniechanie czynności w postępowaniu o udzielenie zamówienia, do której Zamawiający był obowiązany na podstawie PZP.

3. Odwołanie wnosi się w terminie:

1) 10 dni od dnia przekazania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia, jeżeli informacja została przekazana przy użyciu środków komunikacji elektronicznej,

2) 15 dni od dnia przekazania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia, jeżeli informacja została przekazana w sposób inny niż określony w ppkt. 1.

4. Odwołanie wobec treści ogłoszenia wszczynającego postępowanie o udzielenie zamówienia lub konkurs lub wobec treści dokumentów zamówienia wnosi się w terminie 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia dokumentów zamówienia na stronie internetowej.

5. Odwołanie w przypadkach innych niż określone w pkt. 3 i 4 wnosi się w terminie 10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia.

6. Jeżeli zamawiający mimo takiego obowiązku nie przesłał wykonawcy zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty, odwołanie wnosi się nie później niż w terminie:

1) 30 dni od dnia publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszenia o udzieleniu zamówienia,

2) 6 miesięcy od dnia zawarcia umowy, jeżeli zamawiający nie opublikował w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszenia o udzieleniu zamówienia.

7. Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w formie pisemnej albo w formie elektronicznej albo w postaci elektronicznej opatrzone podpisem zaufanym.

8. Na orzeczenie Krajowej Izby Odwoławczej oraz postanowienie Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej, o którym mowa w art. 519 ust. 1 ustawy PZP, stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje skarga do sądu. Skargę wnosi się do Sądu Okręgowego w Warszawie – sądu zamówień publicznych - za pośrednictwem Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej.

9. Szczegółowe informacje dotyczące środków ochrony prawnej określone są w Dziale IX „Środki ochrony prawnej” ustawy PZP.

VI.4.4)Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Oficjalna nazwa: Krajowa Izba Odwoławcza
Adres pocztowy: ul. Postępu 17A
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
E-mail: odwolanie@uzp.gov.pl
Tel.: +48 224587840
Faks: +48 224587800
Adres internetowy: https://www.uzp.gov.pl/kio
VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
26/04/2022