Lieferungen - 224171-2022

Submission deadline has been amended by:  254776-2022
29/04/2022    S84

Polen-Breslau: Polizeifahrzeuge

2022/S 084-224171

Auftragsbekanntmachung

Lieferauftrag

Rechtsgrundlage:
Richtlinie 2014/24/EU

Abschnitt I: Öffentlicher Auftraggeber

I.1)Name und Adressen
Offizielle Bezeichnung: Komenda Wojewódzka Policji we Wrocławiu
Postanschrift: ul. Podwale 31-33
Ort: Wrocław
NUTS-Code: PL51 Dolnośląskie
Postleitzahl: 50-040
Land: Polen
Kontaktstelle(n): Małgorzata Lenik
E-Mail: malgorzata.lenik@wr.policja.gov.pl
Telefon: +48 478714323
Internet-Adresse(n):
Hauptadresse: https://dolnoslaska.policja.gov.pl/
I.3)Kommunikation
Die Auftragsunterlagen stehen für einen uneingeschränkten und vollständigen direkten Zugang gebührenfrei zur Verfügung unter: https://platformazakupowa.pl/pn/kwp_wroclaw
Weitere Auskünfte erteilen/erteilt die oben genannten Kontaktstellen
Angebote oder Teilnahmeanträge sind einzureichen elektronisch via: https://platformazakupowa.pl/pn/kwp_wroclaw
Angebote oder Teilnahmeanträge sind einzureichen an die oben genannten Kontaktstellen
I.4)Art des öffentlichen Auftraggebers
Agentur/Amt auf zentral- oder bundesstaatlicher Ebene
I.5)Haupttätigkeit(en)
Öffentliche Sicherheit und Ordnung

Abschnitt II: Gegenstand

II.1)Umfang der Beschaffung
II.1.1)Bezeichnung des Auftrags:

Dostawa samochodów współfinansowana ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu

Referenznummer der Bekanntmachung: PUZ-2380-036-055-036/2022/ML
II.1.2)CPV-Code Hauptteil
34114200 Polizeifahrzeuge
II.1.3)Art des Auftrags
Lieferauftrag
II.1.4)Kurze Beschreibung:

Przed. zam. jest dostawa samoch. współfinans. ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i GW we Wrocławiu.

Dostawa obejmuje samoch. osobowe z napędem hybrydowym typu HEV, nowe, wyprod. w 2022 r. spełniające wszystkie min. wymagania taktyczno – techniczne i gwaran. opisane w zał.:1, 1.1, 1.2, 1.3 i 1.4 do SWZ, 2, 2.1, 2.2, 2.3 i 2.4 do SWZ, 3, 3.1, 3.2, 3.3 i 3.4 do SWZ, 4, 4.1, 4.2, 4.3 i 4.4 do SWZ (odpowiednio do części postęp.).

Brak jest czynności związ. z realizacją zam., polegających na wyk. pracy w sposób określony w art. 22 § 1 ustawy KP. W odniesieniu do warunku określ. w art. 100 Pzp dot. dostępności dla osób niepełnospr. realizacja przewozu tych osób realiz. będzie innymi pojazdami przystos. do takich przewozów w ramach posiad. w Policji sprzętu lub przez pomoc medyczną. Zam. uwzględnił w OPZ wymagane cechy produktu (samochodu), w tym dostos. do potrzeb wszystkich użytkowników. Pracownicy Zam., którzy będą użytkować pojazd nie są osobami niepełnosprawnymi.

II.1.5)Geschätzter Gesamtwert
Wert ohne MwSt.: 1 908 292.68 PLN
II.1.6)Angaben zu den Losen
Aufteilung des Auftrags in Lose: ja
Angebote sind möglich für alle Lose
Maximale Anzahl an Losen, die an einen Bieter vergeben werden können: 4
II.2)Beschreibung
II.2.1)Bezeichnung des Auftrags:

Dostawa samochodów osobowych w policyjnej wersji oznakowanej z napędem hybrydowym typu HEV w gwarantowanej ilości 2 sztuk z możliwością zastosowania zakupu w ramach prawa opcji, maksymalnie do 2 sztuk

Los-Nr.: 1
II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
34114200 Polizeifahrzeuge
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: PL514 Miasto Wrocław
Hauptort der Ausführung:

Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć wszystkie samochody do Wydziału Transportu Komendy Wojewódzkiej Policji we Wrocławiu, 54-151 Wrocław, ul. Połbina 1.

II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

Dostawa obejmuje samochody osobowe z napędem hybrydowym typu HEV, nowe, wyprodukowane w 2022 r. spełniające wszystkie minimalne wymagania taktyczno – techniczne i gwarancyjne opisane w załącznikach numer 1, 1.1, 1.2, 1.3 i 1.4 do SWZ.

W ramach realizacji przedmiotu zamówienia Zamawiający może zastosować prawo opcji, o którym mowa w art. 441 ust. 1 ustawy Pzp. Zamawiający gwarantuje zakup w części 1 postępowania: 2 sztuk samochodów; dostawa pozostałych samochodów, maksymalnie kolejnych 2 sztuk, uzależniona będzie od faktycznych potrzeb Zamawiającego oraz jego możliwości finansowych,

Okoliczności skorzystania z prawa opcji:

- skorzystanie z prawa opcji uzależnione będzie od potrzeb Zamawiającego oraz otrzymania przez Zamawiającego dodatkowych środków finansowych,

- termin, w ciągu którego Zamawiający skorzysta z prawa opcji - decyzję o rezygnacji z prawa opcji lub decyzję o realizacji prawa opcji i jego zakresie Zamawiający podejmie w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia podpisania umowy, o czym zawiadomi pisemnie Wykonawcę,

- Wykonawcy zobowiązani są do realizacji zamówienia przewidzianego prawem opcji na warunkach opisanych w SWZ i w projektowanych postanowieniach umowy,

- skorzystanie z prawa opcji jest jednostronnym uprawnieniem Zamawiającego, a brak złożenia zamówienia na dostawę samochodów objętych opcją nie rodzi po stronie Wykonawcy żadnych roszczeń w stosunku do Zamawiającego,

- Wykonawcy winni złożyć oferty obejmujące cały zakres przedmiotu zamówienia (zamówienie gwarantowane i opcjonalne), niedopełnienie tego wymogu będzie skutkować odrzuceniem oferty.

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.

Postępowanie nie jest prowadzone w celu zawarcia umowy ramowej.

Zamawiający nie przewiduje udzielania zamówień, o których mowa w art. 214 ust. 1 pkt 7 i 8 ustawy Pzp.

Zamawiający nie przewiduje ani nie wymaga przeprowadzenia przez wykonawcę wizji lokalnej lub sprawdzenia dokumentów niezbędnych do realizacji zamówienia, o których mowa w art. 131 ust. 2 ustawy Pzp.

Zamawiający nie przewiduje wyboru najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej.

Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu.

Zamawiający nie zastrzega możliwości ubiegania się o udzielenie zamówienia wyłącznie przez wykonawców, o których mowa w art. 94 ustawy Pzp.

Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.

II.2.5)Zuschlagskriterien
Die nachstehenden Kriterien
Qualitätskriterium - Name: parametry techniczno - użytkowe / Gewichtung: 40.00
Preis - Gewichtung: 60.00
II.2.6)Geschätzter Wert
Wert ohne MwSt.: 238 536.58 PLN
II.2.7)Laufzeit des Vertrags, der Rahmenvereinbarung oder des dynamischen Beschaffungssystems
Ende: 30/11/2022
Dieser Auftrag kann verlängert werden: nein
II.2.10)Angaben über Varianten/Alternativangebote
Varianten/Alternativangebote sind zulässig: nein
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: ja
Beschreibung der Optionen:

W ramach realizacji przedmiotu zamówienia Zamawiający może zastosować prawo opcji, o którym mowa w art. 441 ust. 1 ustawy Pzp. Zamawiający gwarantuje zakup w części 1 postępowania: 2 sztuk samochodów; dostawa pozostałych samochodów, maksymalnie kolejnych 2 sztuk, uzależniona będzie od faktycznych potrzeb Zamawiającego oraz jego możliwości finansowych,

Okoliczności skorzystania z prawa opcji:

- skorzystanie z prawa opcji uzależnione będzie od potrzeb Zamawiającego oraz otrzymania przez Zamawiającego dodatkowych środków finansowych,

- termin, w ciągu którego Zamawiający skorzysta z prawa opcji - decyzję o rezygnacji z prawa opcji lub decyzję o realizacji prawa opcji i jego zakresie Zamawiający podejmie w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia podpisania umowy, o czym zawiadomi pisemnie Wykonawcę,

- Wykonawcy zobowiązani są do realizacji zamówienia przewidzianego prawem opcji na warunkach opisanych w SWZ i w projektowanych postanowieniach umowy,

- skorzystanie z prawa opcji jest jednostronnym uprawnieniem Zamawiającego, a brak złożenia zamówienia na dostawę samochodów objętych opcją nie rodzi po stronie Wykonawcy żadnych roszczeń w stosunku do Zamawiającego,

- Wykonawcy winni złożyć oferty obejmujące cały zakres przedmiotu zamówienia (zamówienie gwarantowane i opcjonalne), niedopełnienie tego wymogu będzie skutkować odrzuceniem oferty.

II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: nein
II.2.14)Zusätzliche Angaben

Zam. przewiduje zastosowanie procedury, o której mowa w art. 139 ustawy Pzp, tzw. „procedury odwróconej”, tzn. może najpierw dokonać badania i oceny ofert, a następnie dokonać kwalifikacji podmiotowej wyk., którego oferta została najwyżej oceniona, w zakresie braku podstaw wykl. (warunki udziału w postępowaniu nie zostały przez Zam. opisane).

Klauzula informacyjna RODO - Rozdz. II SWZ.

II.2)Beschreibung
II.2.1)Bezeichnung des Auftrags:

Dostawa samochodów osobowych w policyjnej wersji oznakowanej z napędem hybrydowym typu HEV w gwarantowanej ilości 2 sztuk z możliwością zastosowania zakupu w ramach prawa opcji, maksymalnie do 2 sztuk

Los-Nr.: 2
II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
34114200 Polizeifahrzeuge
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: PL514 Miasto Wrocław
Hauptort der Ausführung:

Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć wszystkie samochody do Wydziału Transportu Komendy Wojewódzkiej Policji we Wrocławiu, 54-151 Wrocław, ul. Połbina 1.

II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

Dostawa obejmuje samochody osobowe z napędem hybrydowym typu HEV, nowe, wyprodukowane w 2022 r. spełniające wszystkie minimalne wymagania taktyczno – techniczne i gwarancyjne opisane w załącznikach numer 2, 2.1, 2.2, 2.3 i 2.4 do SWZ.

W ramach realizacji przedmiotu zamówienia Zamawiający może zastosować prawo opcji, o którym mowa w art. 441 ust. 1 ustawy Pzp. Zamawiający gwarantuje zakup w części 2 postępowania: 2 sztuk samochodów; dostawa pozostałych samochodów, maksymalnie kolejnych 2 sztuk, uzależniona będzie od faktycznych potrzeb Zamawiającego oraz jego możliwości finansowych,

Okoliczności skorzystania z prawa opcji:

- skorzystanie z prawa opcji uzależnione będzie od potrzeb Zamawiającego oraz otrzymania przez Zamawiającego dodatkowych środków finansowych,

- termin, w ciągu którego Zamawiający skorzysta z prawa opcji - decyzję o rezygnacji z prawa opcji lub decyzję o realizacji prawa opcji i jego zakresie Zamawiający podejmie w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia podpisania umowy, o czym zawiadomi pisemnie Wykonawcę,

- Wykonawcy zobowiązani są do realizacji zamówienia przewidzianego prawem opcji na warunkach opisanych w SWZ i w projektowanych postanowieniach umowy,

- skorzystanie z prawa opcji jest jednostronnym uprawnieniem Zamawiającego, a brak złożenia zamówienia na dostawę samochodów objętych opcją nie rodzi po stronie Wykonawcy żadnych roszczeń w stosunku do Zamawiającego,

- Wykonawcy winni złożyć oferty obejmujące cały zakres przedmiotu zamówienia (zamówienie gwarantowane i opcjonalne), niedopełnienie tego wymogu będzie skutkować odrzuceniem oferty.

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.

Postępowanie nie jest prowadzone w celu zawarcia umowy ramowej.

Zamawiający nie przewiduje udzielania zamówień, o których mowa w art. 214 ust. 1 pkt 7 i 8 ustawy Pzp.

Zamawiający nie przewiduje ani nie wymaga przeprowadzenia przez wykonawcę wizji lokalnej lub sprawdzenia dokumentów niezbędnych do realizacji zamówienia, o których mowa w art. 131 ust. 2 ustawy Pzp.

Zamawiający nie przewiduje wyboru najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej.

Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu.

Zamawiający nie zastrzega możliwości ubiegania się o udzielenie zamówienia wyłącznie przez wykonawców, o których mowa w art. 94 ustawy Pzp.

Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.

II.2.5)Zuschlagskriterien
Die nachstehenden Kriterien
Qualitätskriterium - Name: parametry techniczno - użytkowe / Gewichtung: 40.00
Preis - Gewichtung: 60.00
II.2.6)Geschätzter Wert
Wert ohne MwSt.: 238 536.58 PLN
II.2.7)Laufzeit des Vertrags, der Rahmenvereinbarung oder des dynamischen Beschaffungssystems
Ende: 30/11/2022
Dieser Auftrag kann verlängert werden: nein
II.2.10)Angaben über Varianten/Alternativangebote
Varianten/Alternativangebote sind zulässig: nein
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: ja
Beschreibung der Optionen:

W ramach realizacji przedmiotu zamówienia Zamawiający może zastosować prawo opcji, o którym mowa w art. 441 ust. 1 ustawy Pzp. Zamawiający gwarantuje zakup w części 2 postępowania: 2 sztuk samochodów; dostawa pozostałych samochodów, maksymalnie kolejnych 2 sztuk, uzależniona będzie od faktycznych potrzeb Zamawiającego oraz jego możliwości finansowych,

Okoliczności skorzystania z prawa opcji:

- skorzystanie z prawa opcji uzależnione będzie od potrzeb Zamawiającego oraz otrzymania przez Zamawiającego dodatkowych środków finansowych,

- termin, w ciągu którego Zamawiający skorzysta z prawa opcji - decyzję o rezygnacji z prawa opcji lub decyzję o realizacji prawa opcji i jego zakresie Zamawiający podejmie w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia podpisania umowy, o czym zawiadomi pisemnie Wykonawcę,

- Wykonawcy zobowiązani są do realizacji zamówienia przewidzianego prawem opcji na warunkach opisanych w SWZ i w projektowanych postanowieniach umowy,

- skorzystanie z prawa opcji jest jednostronnym uprawnieniem Zamawiającego, a brak złożenia zamówienia na dostawę samochodów objętych opcją nie rodzi po stronie Wykonawcy żadnych roszczeń w stosunku do Zamawiającego,

- Wykonawcy winni złożyć oferty obejmujące cały zakres przedmiotu zamówienia (zamówienie gwarantowane i opcjonalne), niedopełnienie tego wymogu będzie skutkować odrzuceniem oferty.

II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: nein
II.2.14)Zusätzliche Angaben

Zam. przewiduje zastosowanie procedury, o której mowa w art. 139 ustawy Pzp, tzw. „procedury odwróconej”, tzn. może najpierw dokonać badania i oceny ofert, a następnie dokonać kwalifikacji podmiotowej wyk., którego oferta została najwyżej oceniona, w zakresie braku podstaw wykl. (warunki udziału w postępowaniu nie zostały przez Zam. opisane).

Klauzula informacyjna RODO - Rozdz. II SWZ.

II.2)Beschreibung
II.2.1)Bezeichnung des Auftrags:

Dostawa samochodów osobowych w policyjnej wersji oznakowanej z napędem hybrydowym typu HEV w gwarantowanej ilości 2 sztuk z możliwością zastosowania zakupu w ramach prawa opcji, maksymalnie do 2 sztuk

Los-Nr.: 3
II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
34114200 Polizeifahrzeuge
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: PL514 Miasto Wrocław
Hauptort der Ausführung:

Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć wszystkie samochody do Wydziału Transportu Komendy Wojewódzkiej Policji we Wrocławiu, 54-151 Wrocław, ul. Połbina 1.

II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

Dostawa obejmuje samochody osobowe z napędem hybrydowym typu HEV, nowe, wyprodukowane w 2022 r. spełniające wszystkie minimalne wymagania taktyczno – techniczne i gwarancyjne opisane w załącznikach numer 3, 3.1, 3.2, 3.3 i 3.4 do SWZ.

W ramach realizacji przedmiotu zamówienia Zamawiający może zastosować prawo opcji, o którym mowa w art. 441 ust. 1 ustawy Pzp. Zamawiający gwarantuje zakup w części 3 postępowania: 2 sztuk samochodów; dostawa pozostałych samochodów, maksymalnie kolejnych 2 sztuk, uzależniona będzie od faktycznych potrzeb Zamawiającego oraz jego możliwości finansowych,

Okoliczności skorzystania z prawa opcji:

- skorzystanie z prawa opcji uzależnione będzie od potrzeb Zamawiającego oraz otrzymania przez Zamawiającego dodatkowych środków finansowych,

- termin, w ciągu którego Zamawiający skorzysta z prawa opcji - decyzję o rezygnacji z prawa opcji lub decyzję o realizacji prawa opcji i jego zakresie Zamawiający podejmie w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia podpisania umowy, o czym zawiadomi pisemnie Wykonawcę,

- Wykonawcy zobowiązani są do realizacji zamówienia przewidzianego prawem opcji na warunkach opisanych w SWZ i w projektowanych postanowieniach umowy,

- skorzystanie z prawa opcji jest jednostronnym uprawnieniem Zamawiającego, a brak złożenia zamówienia na dostawę samochodów objętych opcją nie rodzi po stronie Wykonawcy żadnych roszczeń w stosunku do Zamawiającego,

- Wykonawcy winni złożyć oferty obejmujące cały zakres przedmiotu zamówienia (zamówienie gwarantowane i opcjonalne), niedopełnienie tego wymogu będzie skutkować odrzuceniem oferty.

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.

Postępowanie nie jest prowadzone w celu zawarcia umowy ramowej.

Zamawiający nie przewiduje udzielania zamówień, o których mowa w art. 214 ust. 1 pkt 7 i 8 ustawy Pzp.

Zamawiający nie przewiduje ani nie wymaga przeprowadzenia przez wykonawcę wizji lokalnej lub sprawdzenia dokumentów niezbędnych do realizacji zamówienia, o których mowa w art. 131 ust. 2 ustawy Pzp.

Zamawiający nie przewiduje wyboru najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej.

Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu.

Zamawiający nie zastrzega możliwości ubiegania się o udzielenie zamówienia wyłącznie przez wykonawców, o których mowa w art. 94 ustawy Pzp.

Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.

II.2.5)Zuschlagskriterien
Die nachstehenden Kriterien
Qualitätskriterium - Name: parametry techniczno - użytkowe / Gewichtung: 40.00
Preis - Gewichtung: 60.00
II.2.6)Geschätzter Wert
Wert ohne MwSt.: 238 536.58 PLN
II.2.7)Laufzeit des Vertrags, der Rahmenvereinbarung oder des dynamischen Beschaffungssystems
Ende: 30/11/2022
Dieser Auftrag kann verlängert werden: nein
II.2.10)Angaben über Varianten/Alternativangebote
Varianten/Alternativangebote sind zulässig: nein
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: ja
Beschreibung der Optionen:

W ramach realizacji przedmiotu zamówienia Zamawiający może zastosować prawo opcji, o którym mowa w art. 441 ust. 1 ustawy Pzp. Zamawiający gwarantuje zakup w części 3 postępowania: 2 sztuk samochodów; dostawa pozostałych samochodów, maksymalnie kolejnych 2 sztuk, uzależniona będzie od faktycznych potrzeb Zamawiającego oraz jego możliwości finansowych,

Okoliczności skorzystania z prawa opcji:

- skorzystanie z prawa opcji uzależnione będzie od potrzeb Zamawiającego oraz otrzymania przez Zamawiającego dodatkowych środków finansowych,

- termin, w ciągu którego Zamawiający skorzysta z prawa opcji - decyzję o rezygnacji z prawa opcji lub decyzję o realizacji prawa opcji i jego zakresie Zamawiający podejmie w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia podpisania umowy, o czym zawiadomi pisemnie Wykonawcę,

- Wykonawcy zobowiązani są do realizacji zamówienia przewidzianego prawem opcji na warunkach opisanych w SWZ i w projektowanych postanowieniach umowy,

- skorzystanie z prawa opcji jest jednostronnym uprawnieniem Zamawiającego, a brak złożenia zamówienia na dostawę samochodów objętych opcją nie rodzi po stronie Wykonawcy żadnych roszczeń w stosunku do Zamawiającego,

- Wykonawcy winni złożyć oferty obejmujące cały zakres przedmiotu zamówienia (zamówienie gwarantowane i opcjonalne), niedopełnienie tego wymogu będzie skutkować odrzuceniem oferty.

II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: nein
II.2.14)Zusätzliche Angaben

Zam. przewiduje zastosowanie procedury, o której mowa w art. 139 ustawy Pzp, tzw. „procedury odwróconej”, tzn. może najpierw dokonać badania i oceny ofert, a następnie dokonać kwalifikacji podmiotowej wyk., którego oferta została najwyżej oceniona, w zakresie braku podstaw wykl. (warunki udziału w postępowaniu nie zostały przez Zam. opisane).

Klauzula informacyjna RODO - Rozdz. II SWZ.

II.2)Beschreibung
II.2.1)Bezeichnung des Auftrags:

Dostawa samochodów osobowych w policyjnej wersji oznakowanej z napędem hybrydowym typu HEV w gwarantowanej ilości 2 sztuk z możliwością zastosowania zakupu w ramach prawa opcji, maksymalnie do 2 sztuk

Los-Nr.: 4
II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
34114200 Polizeifahrzeuge
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: PL514 Miasto Wrocław
Hauptort der Ausführung:

Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć wszystkie samochody do Wydziału Transportu Komendy Wojewódzkiej Policji we Wrocławiu, 54-151 Wrocław, ul. Połbina 1.

II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

Dostawa obejmuje samochody osobowe z napędem hybrydowym typu HEV, nowe, wyprodukowane w 2022 r. spełniające wszystkie minimalne wymagania taktyczno – techniczne i gwarancyjne opisane w załącznikach numer 4, 4.1, 4.2, 4.3 i 4.4 do SWZ.

W ramach realizacji przedmiotu zamówienia Zamawiający może zastosować prawo opcji, o którym mowa w art. 441 ust. 1 ustawy Pzp. Zamawiający gwarantuje zakup w części 4 postępowania: 2 sztuk samochodów; dostawa pozostałych samochodów, maksymalnie kolejnych 2 sztuk, uzależniona będzie od faktycznych potrzeb Zamawiającego oraz jego możliwości finansowych,

Okoliczności skorzystania z prawa opcji:

- skorzystanie z prawa opcji uzależnione będzie od potrzeb Zamawiającego oraz otrzymania przez Zamawiającego dodatkowych środków finansowych,

- termin, w ciągu którego Zamawiający skorzysta z prawa opcji - decyzję o rezygnacji z prawa opcji lub decyzję o realizacji prawa opcji i jego zakresie Zamawiający podejmie w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia podpisania umowy, o czym zawiadomi pisemnie Wykonawcę,

- Wykonawcy zobowiązani są do realizacji zamówienia przewidzianego prawem opcji na warunkach opisanych w SWZ i w projektowanych postanowieniach umowy,

- skorzystanie z prawa opcji jest jednostronnym uprawnieniem Zamawiającego, a brak złożenia zamówienia na dostawę samochodów objętych opcją nie rodzi po stronie Wykonawcy żadnych roszczeń w stosunku do Zamawiającego,

- Wykonawcy winni złożyć oferty obejmujące cały zakres przedmiotu zamówienia (zamówienie gwarantowane i opcjonalne), niedopełnienie tego wymogu będzie skutkować odrzuceniem oferty.

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.

Postępowanie nie jest prowadzone w celu zawarcia umowy ramowej.

Zamawiający nie przewiduje udzielania zamówień, o których mowa w art. 214 ust. 1 pkt 7 i 8 ustawy Pzp.

Zamawiający nie przewiduje ani nie wymaga przeprowadzenia przez wykonawcę wizji lokalnej lub sprawdzenia dokumentów niezbędnych do realizacji zamówienia, o których mowa w art. 131 ust. 2 ustawy Pzp.

Zamawiający nie przewiduje wyboru najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej.

Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu.

Zamawiający nie zastrzega możliwości ubiegania się o udzielenie zamówienia wyłącznie przez wykonawców, o których mowa w art. 94 ustawy Pzp.

Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.

II.2.5)Zuschlagskriterien
Die nachstehenden Kriterien
Qualitätskriterium - Name: parametry techniczno - użytkowe / Gewichtung: 40.00
Preis - Gewichtung: 60.00
II.2.6)Geschätzter Wert
Wert ohne MwSt.: 238 536.58 PLN
II.2.7)Laufzeit des Vertrags, der Rahmenvereinbarung oder des dynamischen Beschaffungssystems
Ende: 30/11/2022
Dieser Auftrag kann verlängert werden: nein
II.2.10)Angaben über Varianten/Alternativangebote
Varianten/Alternativangebote sind zulässig: nein
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: ja
Beschreibung der Optionen:

W ramach realizacji przedmiotu zamówienia Zamawiający może zastosować prawo opcji, o którym mowa w art. 441 ust. 1 ustawy Pzp. Zamawiający gwarantuje zakup w części 4 postępowania: 2 sztuk samochodów; dostawa pozostałych samochodów, maksymalnie kolejnych 2 sztuk, uzależniona będzie od faktycznych potrzeb Zamawiającego oraz jego możliwości finansowych,

Okoliczności skorzystania z prawa opcji:

- skorzystanie z prawa opcji uzależnione będzie od potrzeb Zamawiającego oraz otrzymania przez Zamawiającego dodatkowych środków finansowych,

- termin, w ciągu którego Zamawiający skorzysta z prawa opcji - decyzję o rezygnacji z prawa opcji lub decyzję o realizacji prawa opcji i jego zakresie Zamawiający podejmie w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia podpisania umowy, o czym zawiadomi pisemnie Wykonawcę,

- Wykonawcy zobowiązani są do realizacji zamówienia przewidzianego prawem opcji na warunkach opisanych w SWZ i w projektowanych postanowieniach umowy,

- skorzystanie z prawa opcji jest jednostronnym uprawnieniem Zamawiającego, a brak złożenia zamówienia na dostawę samochodów objętych opcją nie rodzi po stronie Wykonawcy żadnych roszczeń w stosunku do Zamawiającego,

- Wykonawcy winni złożyć oferty obejmujące cały zakres przedmiotu zamówienia (zamówienie gwarantowane i opcjonalne), niedopełnienie tego wymogu będzie skutkować odrzuceniem oferty.

II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: nein
II.2.14)Zusätzliche Angaben

Zam. przewiduje zastosowanie procedury, o której mowa w art. 139 ustawy Pzp, tzw. „procedury odwróconej”, tzn. może najpierw dokonać badania i oceny ofert, a następnie dokonać kwalifikacji podmiotowej wyk., którego oferta została najwyżej oceniona, w zakresie braku podstaw wykl. (warunki udziału w postępowaniu nie zostały przez Zam. opisane).

Klauzula informacyjna RODO - Rozdz. II SWZ.

Abschnitt III: Rechtliche, wirtschaftliche, finanzielle und technische Angaben

III.1)Teilnahmebedingungen
III.1.1)Befähigung zur Berufsausübung einschließlich Auflagen hinsichtlich der Eintragung in einem Berufs- oder Handelsregister
Auflistung und kurze Beschreibung der Bedingungen:

O udzielenie zam. mogą ubiegać się Wyk., którzy nie podlegają wykluczeniu na podstawie art. 108 ust. 1 ustawy Pzp oraz na podst. art. 7 ust. 1 Ustawy z dnia 13 kwietnia o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego.

W dniu 8.04.2022 r. Rada UE przyjęła rozporządzenie (UE) 2022/576 w sprawie zmiany rozporządzenia (UE) nr 833/2014 dotyczącego środków ograniczających w związku z działaniami Rosji destabilizującymi sytuację na Ukrainie (Dz. Urz. UE nr L 111 z 8.4.2022, str. 1). Rozp. to wprowadza m.in. zakaz udziału w wykonywaniu zam. publ. lub koncesji przez rosyjskich wykonawców i podwykonawców. Przepisy rozporządzenia 2022/576 weszły w życie w dniu 9.04.2022 r.

W związku z tym, zgodnie z art. 7 ust. 1 Ustawy z dnia 13 kwietnia o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego na podstawie ustawy Pzp wyklucza się:

1. wykonawcę wymienionego w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisanego na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 ww. ustawy;

2. wykonawcę, którego beneficjentem rzeczywistym w rozumieniu Ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (Dz. U. z 2022 r. poz. 593 i 655) jest osoba wymieniona w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisana na listę lub będąca takim beneficjentem rzeczywistym od dnia 24 lutego 2022 r., o ile została wpisana na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 ustawy;

3. wykonawcę, którego jednostką dominującą w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 37 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2021 r. poz. 217, 2105 i 2106), jest podmiot wymieniony w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisany na listę lub będący taką jednostką dominującą od dnia 24 lutego 2022 r., o ile został wpisany na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 ustawy.

Powyższe wykluczenie następować będzie na okres trwania ww. okoliczności. W przypadku wykonawcy wykluczonego na podstawie art. 7 ust. 1 ustawy, zamawiający odrzuca ofertę takiego wykonawcy.

4. Zam. nie przewiduje wykluczenia Wykonawcy z podstaw wykluczenia wskazanych w art. 109 ustawy Pzp (podstawy fakultatywne).

5. Zam. nie określa warunków udziału w postęp..

Do oferty Wyk. zobowiąz. są dołączyć:

1.1. aktualne na dzień jego złożenia oświad. własne wyk., stanowiące dowód potwierdz. brak podstaw do wykl. oraz spełn. war. udziału w postęp. Wyk. składa oświad. za pomocą formularza JEDZ, w zakresie:

- wskazane niewykreślone pola w część II

- wskazane niewykreślone pola w część III

- w części IV należy wypełnić tylko pole alfa (ogólne oświadczenie dotyczące wszystkich kryteriów kwalifikacji)

- część VI oświadczenia końcowe (należy wypełnić wykropkowane pola oraz podpisać kwalifikowanym podpisem elektronicznym)

W przypadku wspólnego ubiegania się przez Wyk. o zamówienie (konsorcja, spółki cywilne), oświadczenie JEDZ składa każdy z Wyk. wspólnie ubiegający się o zamówienie (każdy konsorcjant, każdy wspólnik spółki cywilnej). Oświad. to ma potwierdzać niepodleganie wykluczeniu w zakresie, w którym każdy z Wyk. wykazuje niepodleganie wykluczeniu. Oświad. podmiotów składających ofertę wspólnie składane na formularzu JEDZ powinny mieć formę dokumentu elektronicznego, podpisanego kwalifikowanym podpisem elektronicznym przez każdego z nich w zakresie w jakim potwierdzają okoliczności, o których mowa w treści art. 125 ustawy Pzp.

Zam. nie żąda złożenia oświadczenia JEDZ od podwyk.

Cd. w Sekcji III.1.2)

III.1.2)Wirtschaftliche und finanzielle Leistungsfähigkeit
Auflistung und kurze Beschreibung der Eignungskriterien:

Zam. nie określa warunku.

cd. z Sekcji III.1.1):

Zam. przed wyborem najk. oferty wezwie wyk., którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 10 dni, aktualnych na dzień złożenia niżej wskazanych podm. śr. dowod.:

Podm. śr. dowod. potw. niepodleganie wykluczeniu:

1.2. inform. z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie udz.

a) art. 108 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy Pzp,

b) art. 108 ust. 1 pkt 4 ustawy, dotyczącej orzeczenia zakazu ubiegania się o zamówienie publiczne tytułem środka karnego,

– sporządzonej nie wcześniej niż 6 m-cy przed jej złożeniem;

1.3. oświad. wyk., w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy, o braku przynal. do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dn. 16.02.2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów, z innym wyk., który złożył odrębną ofertę, ofertę częściową albo oświad. o przynależności do tej samej grupy kapitałowej wraz z dok. lub infor. potwierdz. przygotowanie oferty, oferty częściowej niezależnie od innego wyk. należącego do tej samej grupy kapitałowej;

1.4. oświad. wyk. o aktualności inform. zawartych w oświad., o którym mowa w art. 125 ust. 1 Pzp, w zakresie podstaw wykluczenia z postęp. wskaz. przez zam., o których mowa w:

a) art. 108 ust. 1 pkt 3 ustawy,

b) art. 108 ust. 1 pkt 4 ustawy, dotyczących orzeczenia zakazu ubiegania się o zam. publ. tytułem środka zapobieg.,

c) art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy, dotyczących zawarcia z innymi wyk. porozumienia mającego na celu zakłócenie konkurencji,

d) art. 108 ust. 1 pkt 6 ustawy,

Jeżeli Wyk. ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza granicami RP, zamiast:

1) informacji z KRK, o której mowa w pkt 1.2 – składa informację z odpowiedniego rejestru, takiego jak rejestr sądowy, albo, w przypadku braku takiego rejestru, inny równoważny dokument wydany przez właściwy organ sądowy lub administracyjny kraju, w którym Wyk. ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, w zakresie, o którym mowa w pkt 1.2. Dok. ten, powinien być wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed jego złożeniem;

2) jeżeli w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w pkt 1 powyżej, lub gdy dokumenty te nie odnoszą się do wszystkich przypadków, o których mowa w art. 108 ust. 1 pkt 1, 2 i 4 ustawy Pzp, zastępuje się je odpowiednio w całości lub w części dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie Wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone pod przysięgą, lub, jeżeli w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania nie ma przepisów o oświadczeniu pod przysięgą, złożone przed organem sądowym lub administracyjnym, notariuszem, organem samorządu zawodowego lub gospodarczego, właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania Wykonawcy. Dokument ten (oświadczenie), powinien być wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed jego złożeniem.

Zamawiający nie żąda od Wykonawcy przedstawienia podmiotowych środków dowodowych, o których mowa w pkt 1.2 i 1.4, dotyczących podwykonawców, potwierdzających, że wobec tych podwykonawców nie zachodzą podstawy wykluczenia z postępowania.

2. Forma składania podmiotowych środków dowodowych żądanych na wezwanie:

2.1. w przypadku, gdy podmiotowe środki dowodowe zostały wystawione przez upoważnione podmioty inne niż Wykonawca, Wykonawca wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia lub podwykonawca, zwane dalej „upoważnionymi podmiotami”, jako dokument elektroniczny, przekazuje się ten dokument;

2.2. w przypadku, gdy podmiotowe środki dowodowe zostały wystawione przez upoważnione podmioty jako dokument w postaci papierowej, przekazuje się cyfrowe odwzorowanie tego dokumentu opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym poświadczającym zgodność cyfrowego odwzorowania z dokumentem w postaci papierowej.

cd poniżej.

Möglicherweise geforderte Mindeststandards:

Cd.

Poświadczenia zgodności cyfrowego odwzorowania z dokumentem w postaci papierowej w zakresie podmiotowych środków dowodowych dokonuje odpowiednio Wykonawca, Wykonawca wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia lub podwykonawca, w zakresie podmiotowych środków dowodowych, które każdego z nich dotyczą. Poświadczenia zgodności cyfrowego odwzorowania z dokumentem w postaci papierowej może dokonać również notariusz;

2.3. podmiotowe środki dowodowe niewystawione przez upoważnione podmioty przekazuje się w postaci elektronicznej i opatruje się kwalifikowanym podpisem elektronicznym. W przypadku, gdy podmiotowe środki dowodowe niewystawione przez upoważnione podmioty zostały sporządzone jako dokument w postaci papierowej i opatrzone własnoręcznym podpisem, przekazuje się cyfrowe odwzorowanie tego dokumentu opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym poświadczającym zgodność cyfrowego odwzorowania z dokumentem w postaci papierowej. Poświadczenia zgodności cyfrowego odwzorowania z dokumentem w postaci papierowej dokonuje w przypadku podmiotowych środków dowodowych – odpowiednio Wykonawca, Wykonawca wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia lub podwykonawca, w zakresie podmiotowych środków dowodowych, które każdego z nich dotyczą. Poświadczenia zgodności cyfrowego odwzorowania z dokumentem w postaci papierowej może dokonać również notariusz.

3. Wykonawca nie jest zobowiązany do złożenia podmiotowych środków dowodowych, które Zamawiający posiada, jeżeli Wykonawca wskaże te środki oraz potwierdzi ich prawidłowość i aktualność.

4. Podmiotowe środki dowodowe sporządzone w języku obcym przekazuje się wraz z tłumaczeniem na język polski.

5. W zakresie nieuregulowanym ustawą Pzp lub SWZ do oświadczeń i dokumentów składanych przez Wykonawcę w postępowaniu zastosowanie mają w szczególności przepisy rozporządzenia Ministra Rozwoju Pracy i Technologii z dnia 23 grudnia 2020 r. w sprawie podmiotowych środków dowodowych oraz innych dokumentów lub oświadczeń, jakich może żądać Zamawiający od Wykonawcy (Dz.U. poz. 2452) oraz rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie sposobu sporządzania i przekazywania informacji oraz wymagań technicznych dla dokumentów elektronicznych oraz środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursie (Dz.U. poz.2415).

Oświadczenia i dokumenty potwierdzające niepodleganie wykluczeniu z postępowania składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie.

III.1.3)Technische und berufliche Leistungsfähigkeit
Auflistung und kurze Beschreibung der Eignungskriterien:

Zam. nie określa warunku.

Wyk. ubiegający się o udziel. Zam. zobowiązani są dołączyć do składanej oferty przedmiotowe środki dowodowe potwierdzające, że oferowane dostawy spełniają określone przez Zam. wymagania, cechy i kryteria.

1. Wykaz przedmiotowych środków dowodowych, które należy dołączyć do składanej oferty (w każdej części postępowania).

1.1. Wyciąg ze świad. homolo.typu pojazdu dla pojazdu bazowego lub świadectwo zgodności WE dla kompletnych pojazdów, potwierdzające parametry samochodów stanowiące podstawę do obliczenia punktów w kryteriach pozacenowych (składany w oryginale w postaci dok. elektr lub w elektronicznej kopii dokumentu poświadczonej za zgodność z oryginałem przez Wyk. przy użyciu kwalifik. podpisu elektronicznego).

Zam. wymagając załączenia do oferty: "Dokumentu potwierdzającego spełnienie wymogu (świadectwo zgodności WE pojazdu bazowego) (.......) rozumie pod tym pojęciem przedstawienie wzoru takiego dok. dla pojazdu, który jest taki sam jak oferowany. W związku z tym, że kryterium oceny oferty stanowią m.in. parametry pojazdu ujawnione w tym dok., Zam. wymaga załączenia go do oferty dla porównania i oceny parametrów oferowanego pojazdu.

Jeżeli Wyk. składając ofertę w więcej niż jednej części postęp., oferuje tę samą markę i model pojazdu, w każdej z części na które składa ofertę Zam. dopuszcza załączenie do oferty tylko jednego wyciągu ze świadectwa homologacji typu pojazdu dla pojazdu bazowego lub świadectwa zgodności WE dla kompletnych pojazdów, które będzie potwierdzać spełnianie przez oferowane pojazdy minimalnych wymagań opisanych przez Zam..

W związku z tym, że wskazany dokument stanowi potwierdzenie parametrów oferowanych pojazdów (opis przedmiotu zamówienia), które stanowią kryteria oceny ofert, dokument ten nie podlega uzupełnieniu.

1.2. Oświadczenia potwierdzające spełnianie przez oferowane dostawy wymagań określonych w załącznikach nr 1, 2, 3 lub 4 do SWZ.

Oświadczenia potwierdzającego spełnianie przez oferowane pojazdy wymagań opisanych w załącznikach numer 1, 1.1, 1.2, 1.3 i 1.4, 2, 2.1., 2.2, 2.3, 2.4, 3, 3.1, 3.2, 3.3, 3.4, 4, 4.1, 4.2, 4.3 i 4.4 do SWZ, wyk. poprzez wypełnienie i podpisanie zał.: 1.1, 1.2, 1.3 i 1.4, 2.1., 2.2, 2.3, 2.4, 3.1, 3.2, 3.3, 3.4, 4.1, 4.2, 4.3 i 4.4 do SWZ (odpowiednio do części postępowania, w której Wyk. składa ofertę). Zam. wymaga, aby dane wpisane w oświad. wyk., które mają odzwierciedlenie w świadectwie zgodności WE (świadectwie homologacji) były z nimi tożsame.

2. Forma przedm. śr. dowod.:

2.1. Przed. środki dowodowe sporządzone w języku obcym przekazuje się wraz z tłumaczeniem na j. polski.

2.2. W przypadku gdy przed. śr. dowod. zostały wystawione przez upoważnione podmioty inne niż wyk., wyk. wspólnie ubiegający się o udzielenie zam. lub podwyk. jako dok. elektroniczny, przekazuje się ten dok..

2.3. W przypadku gdy przed. śr. dowod. zostały wystawione przez upoważnione podmioty jako dok. w postaci papierowej, przekazuje się cyfrowe odwzorowanie tego dokumentu opatrzone kwalifik. podpisem elektron. poświadczającym zgodność cyfrowego odwzorow. z dok. w postaci papierowej. Poświad. zgodności cyfrowego odwzorowania z dok. w postaci papierowej dokonuje odpowiednio wyk. lub wyk. wspólnie ubiegający się o udziel. zam. lub notariusz.

2.4. Przed. śr. dowod. niewystawione przez upoważnione podmioty przekazuje się w postaci elektron. i opatruje się kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

2.5. W przyp. gdy przedmiotowe śr. dowodowe niewystawione przez upoważnione podmioty zostały

sporządzone jako dokument w postaci papierowej i opatrzone własnoręcznym podpisem, przekazuje się cyfrowe odwzorowanie tego dokumentu opatrzone kwalifikowanym podpisem elektron. poświadczającym zgodność cyfrowego odwzorowania z dokumentem w postaci papierowej. Poświad. zgodności dokonuje odpowiednio wyk. lub wyk. wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia lub notariusz.

Cd. poniżej.

Möglicherweise geforderte Mindeststandards:

Cd.

3. Uzupełnianie i wyjaśnianie treści przedmiotowych środków dowodowych:

3.1. Wyciąg ze świadectwa homologacji typu pojazdu dla pojazdu bazowego lub świadectwo zgodności WE dla kompletnych pojazdów – nie podlega uzupełnieniu.

3.2. Jeżeli wykonawca nie złoży przedmiotowych środków dowodowych wskazanych w pkt 1.2 (powyżej) lub złożone przedmiotowe śr. dowod. będą niekompletne, Zam. wezwie do ich złożenia lub uzupełnienia w wyznaczonym terminie.

3.3. Zam. może żądać od wyk. wyjaśnień dotyczących treści przedm. śr. dowod.

Dokumenty składane wraz z ofertą:

3.1. Wypełniony i podpisany formularz ofertowy zawierający informacje określone w zał. 9 do SWZ.

3.2. Wypełnione, w zakresie wskazanym przez Zam., i podpisane oświadczenie, o którym mowa w art. 125 Pzp (JEDZ).

3.3. Przedm. środki dowod., o których mowa w Rozdz. VI SWZ.

3.4. W przypadku, gdy ofertę (lub jakiekolwiek dokumenty dołączone do oferty) podpisuje osoba nie wymieniona w dokumentach rejestrowych Wyk., do oferty należy dołączyć pełnomocnictwo. Pełnomocnictwo do złożenia oferty musi być złożone w oryginale w takiej samej formie, jak składana oferta (tj. w formie elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym).

Dopuszcza się także złożenie elektron. kopii (cyfrowego odwzorowania) pełnomocnictwa sporządzonego uprzednio w formie pisemnej, w formie elektronicznego poświadczenia sporządzonego stosownie do art. 97 § 2 ustawy z dnia 14 lutego 1991 r. - Prawo o notariacie, które to poświadczenie notariusz opatruje kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

Zam. dopuszcza również skan (cyfrowe odwzorowanie) pełnom. sporządzonego uprzednio w formie pisemnej opatrzony kwalifik. podpisem elektronicznym mocodawcy. Elektroniczna kopia pełnomocnictwa nie może być uwierzytelniona przez upełnomocnionego.

3.5. Dodatkowo Wykonawcy ubiegający się wspólnie o udzielenie zamówienia (np. spółki cywilne, konsorcja):

Zgod. z art. 58 ust. 2 ustawy Pzp, Wyk. ubiegający się wspólnie o udzielenie zamówienia zobowiązani są ustanowić pełnomocnika. Do oferty należy dołączyć to pełnomocnictwo. Z treści pełnomocnictwa winno jednoznacznie wynikać prawo pełnomocnika do reprezentowania Wyk. w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zam. publ. w imieniu Wyk.. Dok. ten winien być podpisany przez osobę/osoby uprawnioną(-e) do jego udzielenia tj. zgodnie z formą reprezentacji każdego z Wyk. (UWAGA!!! Pełnomocnictwo podpisuje wyłącznie mocodawca kwalifik. podpisem elektronicznym). W przypadku wspólników s.c. dopuszczalne jest przedłożenie umowy s.c. z której wynika zakres i sposób reprezentacji, a w przypadku konsorcjum przedłożenie umowy konsorcjum (oryginał - forma elektroniczna z kwalifik.podpisami elektronicznymi lub cyfrowe odwzorow. tego dok. opatrzone kwalifik. podpisem elektron. poświadczającym zgodność cyfrowego odwzorowania z dok. w postaci papierowej podpisane przez mocodawców lub notariusza).

Przygotowanie oferty – forma elektroniczna.

1.1. Zgodnie z art. 63 ust. 1 Pzp w postępo. o udzielenie zam. o wartości równej lub przekraczającej progi UE ofertę oraz oświad. JEDZ, składa się, pod rygorem nieważności, w formie elektronicznej (opatrzonej kwalifik. podpisem elektron.).

1.2. Forma składania i podpisywania podmiotowych i przedmiotowych środków dowodowych została opisana w Rozdzi. SWZ, które tych środków dotyczą.

1.3. Kwalifik. podpis elektroniczny Wyk. składa bezpośrednio na dokumencie, który następnie przesyła do systemu (platforma zakupowa). Jeżeli na ofertę składa się kilka doku., Wyk. powinien stworzyć folder, do którego przeniesie wszystkie dok. oferty, podpisane kwalifikowanym podpisem elektronicznym. Następnie z tego folderu Wyk. zrobi folder zip. Bez nadawania mu haseł i bez szyfrowania.

1.4. Oferta powinna być:

a) sporządzona na podstawie załączników do SWZ w języku polskim,

b) złożona przy użyciu środków komunik. elektron. tzn. za pośrednictwem platformazakupowa.p

cd. w Sekcji

III.2)Bedingungen für den Auftrag
III.2.2)Bedingungen für die Ausführung des Auftrags:

Wyk. ma obowiązek zawrzeć umowę w sprawie zamówienia na warunkach określonych w projektowanych postanowieniach umowy, które stanowią załączniki nr 5 do SWZ. Umowa zostanie uzupełniona o zapisy wynikające ze złożonej oferty.

Zam. przewiduje możliwość zmiany zawartej umowy w stosunku do treści wybranej oferty w zakresie uregulowanym w art. 455 Pzp oraz wskazanym we PPU ( zał. nr 5 do SWZ - § 1 ust. 11 PPU).

Zam. nie przewiduje możliwości udzielenia zaliczek na poczet wyk. zam.

Zam. będzie wymagał wniesienia ZNWU.

Abschnitt IV: Verfahren

IV.1)Beschreibung
IV.1.1)Verfahrensart
Offenes Verfahren
Beschleunigtes Verfahren
Begründung:

Postępowanie dotyczy powtórzenia procedury udzielenia zamówienia publicznego na dostawę samochodów osobowych z napędem hybrydowym typu HEV w wersji oznakowanej dla garnizonu dolnośląskiego współfinansowanej ze środków WFOŚ i GW we Wrocławiu. Uprzednio prowadzono postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego z zachowaniem terminu wskazanego w art. 138 ust. 1 ustawy Pzp. Postępowanie to zostało unieważnione na podstawie art. 255 pkt 1 ustawy Pzp.

Zakup jest współfinansowany ze środków pochodzących z WFOŚ i GW. Zgodnie z zawartą umową wydatkowanie środków na ten cel musi nastąpić do końca grudnia 2022 r., a ich niewykorzystanie w tym terminie spowoduje nieodwracalną ich utratę i znacząco utrudni realizację zadań ustawowo nałożonych na Policję dotyczących ochrony i bezpieczeństwa obywateli RP. Zachowanie zwykłego terminu ustawowego może uniemożliwić realizację zamówienia w wyznaczonym terminie.

IV.1.3)Angaben zur Rahmenvereinbarung oder zum dynamischen Beschaffungssystem
IV.1.8)Angaben zum Beschaffungsübereinkommen (GPA)
Der Auftrag fällt unter das Beschaffungsübereinkommen: nein
IV.2)Verwaltungsangaben
IV.2.2)Schlusstermin für den Eingang der Angebote oder Teilnahmeanträge
Tag: 17/05/2022
Ortszeit: 09:30
IV.2.3)Voraussichtlicher Tag der Absendung der Aufforderungen zur Angebotsabgabe bzw. zur Teilnahme an ausgewählte Bewerber
IV.2.4)Sprache(n), in der (denen) Angebote oder Teilnahmeanträge eingereicht werden können:
Polnisch
IV.2.6)Bindefrist des Angebots
Das Angebot muss gültig bleiben bis: 14/08/2022
IV.2.7)Bedingungen für die Öffnung der Angebote
Tag: 17/05/2022
Ortszeit: 09:35
Ort:

KWP Wrocław, ul. Podwale 31–33. Otwarcie ofert jest niepubliczne.

Otwarcie ofert następ. niezwł. po upływie term. skład. ofert, nie później niż następnego dnia po dniu, w którym upłynął termin skład. ofert.

Ofertę wraz z wymaganymi dokumentami należy umieścić na (platformazakupowa.pl) pod (https://platformazakupowa.pl/pn/kwp_wroclaw) w zakładce dotyczącej przedmiotowego postępowania.

Angaben über befugte Personen und das Öffnungsverfahren:

Za datę złożenia oferty przyjmuje się datę jej przekazania w systemie (platformie) w drugim kroku składania oferty poprzez kliknięcie przycisku „Złóż ofertę” i wyświetlenie się komunikatu, że oferta została zaszyfrowana i złożona.

Szczegółowa instrukcja dla Wyk. dotycząca złożenia, zmiany i wycofania oferty znajduje się na stronie internetowej pod adresem (https://platformazakupowa.pl)

Abschnitt VI: Weitere Angaben

VI.1)Angaben zur Wiederkehr des Auftrags
Dies ist ein wiederkehrender Auftrag: nein
VI.3)Zusätzliche Angaben:

Cd dot. składania ofert:

c) podpisana kwalifikowanym podpisem elektronicznym przez osobę/osoby upoważnioną/upoważnione.

1.5. Każdorazowo, jeśli w SWZ jest mowa o opatrzeniu / podpisaniu dok./oświad. kwalifik. podpisem elektronicznym, Zam. wymaga, aby kwalifikowany podpis elektroniczny wystawiony był przez dostawcę kwalifikowanej usługi zaufania, będącego podmiotem świadczącym usługi certyfikacyjne – podpis elektron. spełniający wymogi bezpieczeństwa określone w ustawie z dnia 5.09.2016 r. o usługach zaufania.oraz identyfikacji elektronicznej (Dz. U. z 2020 r., poz. 1173 oraz 2320).

1.6. W przypadku wykorzystania formatu podpisu XAdES zewnętrzny Zam. wymaga dołączenia odpowiedniej.ilości plików tj. podpisywanych plików z danymi oraz plików XAdES..

1.7. Maks. rozmiar jednego pliku przesyłanego za pośrednictwem dedykowanych formularzy do: złożenia,.zmiany, wycofania oferty wynosi 150 MB natomiast przy komunikacji wielkość pliku to maksymalnie 500 MB.

1.8. Rozszerzenia plików wykorzystywanych przez Wykonawców powinny być zgodne z Zał. 2 do “Rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności, minimalnych wymagań dla

rejestrów publicznych i wymiany informacji w postaci elektronicznej oraz minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych”, zwanego dalej Rozporządzeniem KRI.

Zam., zgodnie z § 11 ust. 2 rozp. Prezesa RM z dnia 30.12.2020 r. w sprawie sposobu sporządzania i przekazywania informacji oraz wymagań technicznych dla dok. elektron. oraz środków komunikacji elektron.w postęp. o udzielenie zam. publ. lub konkursie zamieszcza wymagania dotyczące specyfikacji połączenia, formatu przesyłanych danych oraz szyfrowania i oznaczania czasu przekazania i odbioru danych za pośrednictwem (platformazakupowa.pl), tj.:

a) stały dostęp do sieci Internet o gwarantowanej przepustowości nie mniejszej niż 512 kb/s;

b) komputer klasy PC lub MAC o następ. konfiguracji: pamięć min. 2 GB Ram, procesor Intel IV 2 GHZ lubjego nowsza wersja, jeden z systemów operacyjnych – MS Windows 7, Mac Os x 10 4, Linux, lub ich nowszewersje;

c) zainstalowana dowolna przeglądarka Internet., w przypadku Internet Explorer minimalnie wersja 10 0;

d) włączona obsługa JavaScript;

e) zainstalowany program Adobe Acrobat Reader lub inny obsługujący format plików .pdf;

f) (platformazakupowa.pl) działa według standardu przyjętego w komunikacji sieciowej – kodowanie UTF8;

g) oznaczenie czasu odbioru danych przez platformę zakupową stanowi datę oraz dokładny czas (hh:mm:ss) generowany wg. czasu lokalnego serwera synchroniz. z zegarem Głównego Urzędu Miar.

1. Przygotowanie oferty – forma elektroniczna:

1.1. Zgodnie z art. 63 ust. 1 ustawy Pzp w postępowaniu o udzielenie zam. o wartości równej lub przekraczającej UE ofertę oraz oświad., o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy Pzp (oświadczenie JEDZ), składa się, pod rygorem nieważności, w formie elektronicznej (opatrzonej kwalifik. podpisem elektron.).

1.2. Forma składania i podpisywania podmiotowych i przedmiotowych śr. dowod. została opisana w rozdz. SWZ, które tych środków dotyczą.

1.3. Zgodnie z definicją dok. elektron. z art. 3 ust. 2 ustawy o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne, opatrzenie pliku zawierającego skompresowane dane kwalifik. podp. elektron. jest jednoznaczne z podpisaniem oryginału dokumentu, z wyjątkiem kopii poświadczonych odpowiednio przez innego Wyk. ubiegającego się wspólnie z nim o udzielenie zamówienia, przez podmiot, na którego zdolnościach

lub sytuacji polega Wyk., albo przez podwyk.

1.4. Kwalifik. podpis elektron. Wyk. składa bezpośrednio na dokumencie, który następnie przesyła do systemu (platforma zakupowa).

VI.4)Rechtsbehelfsverfahren/Nachprüfungsverfahren
VI.4.1)Zuständige Stelle für Rechtsbehelfs-/Nachprüfungsverfahren
Offizielle Bezeichnung: Krajowa Izba Odwoławcza
Postanschrift: ul. Postępu 17a
Ort: Warszawa
Postleitzahl: 02-676
Land: Polen
E-Mail: odwolania@uzp.gov.pl
Telefon: +48 224587801
Fax: +48 224587800
Internet-Adresse: http://www.uzp.gov.pl
VI.4.3)Einlegung von Rechtsbehelfen
Genaue Angaben zu den Fristen für die Einlegung von Rechtsbehelfen:

1. Środki ochrony prawnej uregulowane są w Dziale IX ustawy Pzp.

2. Środki ochrony prawnej przysługują wykonawcy, uczestnikowi konkursu oraz innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu zamówienia lub nagrody w konkursie oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez zamawiającego przepisów ustawy.

3. Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia wszczynającego postępowanie o udzielenie zamówienia lub ogłoszenia o konkursie oraz dokumentów zamówienia przysługują również organizacjom wpisanym na listę, o której mowa w art. 469 pkt 15 ustawy Pzp, oraz Rzecznikowi Małych i Średnich Przedsiębiorców.

4. Postępowanie odwoławcze jest prowadzone w języku polskim. Wszystkie dokumenty przedstawia się w języku polskim, a jeżeli zostały sporządzone w języku obcym, strona oraz uczestnik postępowania odwoławczego, który się na nie powołuje, przedstawia ich tłumaczenie na język polski. W uzasadnionych przypadkach Izba może żądać przedstawienia tłumaczenia dokumentu na język polski poświadczonego przez tłumacza przysięgłego.

5. Odwołanie przysługuje na:

1) niezgodną z przepisami ustawy czynność zamawiającego, podjętą w postępowaniu o udzielenie zamówienia,

o zawarcie umowy ramowej, dynamicznym systemie zakupów, systemie kwalifikowania wykonawców lub konkursie, w tym na projektowane postanowienie umowy;

2) zaniechanie czynności w postępowaniu o udzielenie zamówienia, o zawarcie umowy ramowej, dynamicznym systemie zakupów, systemie kwalifikowania wykonawców lub konkursie, do której zamawiający był obowiązany na podstawie ustawy;

3) zaniechanie przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia lub zorganizowania konkursu na podstawie ustawy, mimo że zamawiający był do tego obowiązany.

6. Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej. Odwołujący przekazuje zamawiającemu odwołanie wniesione w formie elektronicznej albo postaci elektronicznej albo kopię tego odwołania, jeżeli zostało ono wniesione w formie pisemnej, przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu. . Domniemywa się, że zam. mógł zapoznać się z treścią odwołania przed upływem terminu do jego wniesienia, jeżeli przekazanie odpowiednio odwołania albo jego kopii nastąpiło przed upływem terminu do jego wniesienia przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

7. Odwołanie wnosi się: w terminie: 10 dni od dnia przekazania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia, jeżeli informacja została przekazana przy użyciu środków komunikacji

elektronicznej albo w terminie 15 dni od dnia przekazania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia, jeżeli informacja została przekazana w sposób inny niż przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

8. Odwołanie wobec treści ogłoszenia wszczynającego postępowanie o udzielenie zamówienia lub konkurs lub wobec treści dokumentów zamówienia wnosi się w terminie 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w DUUE lub zamieszczenia dokumentów zamówienia na stronie internetowej, w przypadku zamówień, których wartość jest równa albo przekracza progi unijne.

9. Odwołanie w przypadkach innych niż określony pkt 8 wnosi się w terminie: 10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących

podstawę jego wniesienia, w przypadku zamówień, których wartość jest równa albo przekracza progi unijne;

10. Jeżeli zamawiający nie opublikował ogłoszenia o zamiarze zawarcia umowy lub mimo takiego obowiązku nie przesłał wykonawcy zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty lub nie zaprosił wykonawcy do złożenia oferty w ramach dynamicznego systemu zakupów lub umowy ramowej, odwołanie wnosi się nie później niż w terminie:

- 15 dni od dnia zamieszczenia w Biuletynie Zamówień Publicznych ogłoszenia o wyniku postępowania albo 30 dni od dnia publikacji w DUUE. Dalsze regulacje ujęto w w Dziale IX ustawy Pzp.

VI.4.4)Stelle, die Auskünfte über die Einlegung von Rechtsbehelfen erteilt
Offizielle Bezeichnung: Krajowa Izba Odwoławcza
Postanschrift: ul. Postępu 17a
Ort: Warszawa
Postleitzahl: 02-676
Land: Polen
E-Mail: odwolania@uzp.gov.pl
Telefon: +48 224587801
Fax: +48 224587800
Internet-Adresse: http://www.uzp.gov.pl
VI.5)Tag der Absendung dieser Bekanntmachung:
26/04/2022