Vul deze korte enquête in en help ons de TED-website te verbeteren.

Leveringen - 224235-2019

15/05/2019    S93    Leveringen - Aankondiging van een opdracht - Openbare procedure 

Slovenië-Krško: Bibliobussen

2019/S 093-224235

Aankondiging van een opdracht

Leveringen

Rechtsgrond:

Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Valvasorjeva knjižnica Krško
Nationaal identificatienummer: 5642973000
Postadres: Cesta krških žrtev 26
Plaats: Krško
NUTS-code: SI
Postcode: 8270
Land: Slovenië
Contactpersoon: Urška Lobnikar Paunović
E-mail: urska@knjiznica-krsko.si
Telefoon: +386 74904011
Fax: +386 74904020

Internetadres(sen):

Hoofdadres: http://www.knjiznica-krsko.si

I.5)Hoofdactiviteit
Recreatie, cultuur en godsdienst

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Nakup bibliobusa za potrebe Valvasorjeve knjižnice Krško

Referentienummer: 430-64/2019
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
34144760
II.1.3)Type opdracht
Leveringen
II.1.5)Geraamde totale waarde
II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: neen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
34144760
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: SI
II.2.6)Geraamde waarde
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Aanvang: 01/07/2019
Einde: 31/07/2020
Deze opdracht kan worden verlengd: ja
Beschrijving van verlengingen:

Višja sila, nepredvidljive okoliščine.

Afdeling IV: Procedure

IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
IV.2.2)Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen
Datum: 18/06/2019
Plaatselijke tijd: 10:00
IV.2.3)Geraamde datum van verzending van uitnodigingen tot inschrijving of deelneming aan geselecteerde gegadigden
IV.2.4)Talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van inschrijvingen of aanvragen tot deelneming:
Sloveens

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
13/05/2019