Leveringen - 224241-2019

15/05/2019    S93

Zweden-Norrköping: Vaatwerk

2019/S 093-224241

Aankondiging van een opdracht

Leveringen

Rechtsgrond:
Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Kommunalförbundet Fjärde Storstadsregionen
Nationaal identificatienummer: 222000-2527
Postadres: Slottsgatan 118
Plaats: Norrköping
NUTS-code: SE SVERIGE
Postcode: 602 22
Land: Zweden
Contactpersoon: Linda Holdaj
E-mail: linda.holdaj@upphandlingscenter.se
Telefoon: +46 767722911
Fax: +46 11-130606
Internetadres(sen):
Hoofdadres: http://www.upphandlingscenter.se/
I.3)Communicatie
De aanbestedingsstukken zijn rechtstreeks, volledig, onbeperkt en gratis beschikbaar op: https://www.e-avrop.com/norrkoping/e-Upphandling/NoticeLink.aspx?id=44660
Nadere inlichtingen zijn te verkrijgen op het hierboven vermelde adres
Inschrijvingen of aanvragen tot deelneming moeten worden ingediend via elektronische weg op: https://www.e-avrop.com/norrkoping/e-Upphandling/NoticeLink.aspx?id=44660
Inschrijvingen of aanvragen tot deelneming moeten worden ingediend het hierboven vermelde adres
I.4)Soort aanbestedende dienst
Regionaal of plaatselijk agentschap/bureau
I.5)Hoofdactiviteit
Andere activiteit: Upphandling

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Köks- och serveringsutrustning

Referentienummer: UH-2019-189
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
39221110 Vaatwerk
II.1.3)Type opdracht
Leveringen
II.1.4)Korte beschrijving:

Upphandlingscenter i samarbete med Linköping-, Norrköping-, Finspång-, Söderköping och Valdemarsviks kommuner samt Louis De Geer Konsert och Kongress Norrköping AB inbjuder ert företag att lämna anbud i offentlig upphandling av ramavtal gällande köks- och serveringsutrustning.

Anbud ska lämnas i enlighet med de villkor som framgår av förfrågningsunderlaget.

Anbudsgivning, bevakning av nuvarande inklusive kommande upphandlingar och avtal är en kostnadsfri tjänst för anbudsgivarna och andra företag via Upphandlingscenters upphandlingsverktyg www.e-avrop.com.

Ytterligare information om Upphandlingscenter och vår verksamhet finns på www.upphandlingscenter.se

II.1.5)Geraamde totale waarde
Waarde zonder btw: 22 250 000.00 SEK
II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: neen
II.2)Beschrijving
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
39221110 Vaatwerk
39221210 Borden (servies)
14820000 Glas
39221000 Keukenuitrusting
39223000 Lepels en vorken
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: SE123 Östergötlands län
Voornaamste plaats van uitvoering:

Linköping, Norrköping, Finspång, Söderköping och Valdemarsviks kommuner.

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Upphandlingscenter i samarbete med Linköping-, Norrköping-, Finspång-, Söderköping och Valdemarsviks kommuner samt Louis De Geer Konsert och Kongress Norrköping AB inbjuder ert företag att lämna anbud i offentlig upphandling av ramavtal gällande köks- och serveringsutrustning.

Anbud ska lämnas i enlighet med de villkor som framgår av förfrågningsunderlaget.

Anbudsgivning, bevakning av nuvarande inklusive kommande upphandlingar och avtal är en kostnadsfri tjänst för anbudsgivarna och andra företag via Upphandlingscenters upphandlingsverktyg www.e-avrop.com.

Ytterligare information om Upphandlingscenter och vår verksamhet finns på www.upphandlingscenter.se

II.2.5)Gunningscriteria
De prijs is niet het enige gunningscriterium en alle criteria worden enkel vermeld in de aanbestedingsdocumenten
II.2.6)Geraamde waarde
Waarde zonder btw: 22 250 000.00 SEK
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Aanvang: 01/10/2019
Einde: 30/09/2022
Deze opdracht kan worden verlengd: ja
Beschrijving van verlengingen:

Maximalt 12 månader.

II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Afdeling III: Juridische, economische, financiële en technische inlichtingen

III.1)Voorwaarden voor deelneming
III.1.2)Economische en financiële draagkracht
Selectiecriteria zoals vermeld in de aanbestedingsstukken
III.1.3)Technische en beroepsbekwaamheid
Selectiecriteria zoals vermeld in de aanbestedingsstukken

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Openbare procedure
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: ja
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.2)Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen
Datum: 13/06/2019
IV.2.3)Geraamde datum van verzending van uitnodigingen tot inschrijving of deelneming aan geselecteerde gegadigden
IV.2.4)Talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van inschrijvingen of aanvragen tot deelneming:
Zweeds
IV.2.6)Minimumtermijn gedurende welke de inschrijver zijn inschrijving gestand moet doen
De inschrijving moet geldig blijven tot: 10/12/2019
IV.2.7)Omstandigheden waarin de inschrijvingen worden geopend
Datum: 14/06/2019
Plaatselijke tijd: 00:00

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.1)Inlichtingen over periodiciteit
Periodieke opdracht: neen
VI.3)Nadere inlichtingen:
VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Officiële benaming: Förvaltningsrätten i Linköping
Postadres: Box 406
Plaats: Linköping
Postcode: 581 04
Land: Zweden
E-mail: forvaltningsrattenilinkoping@dom.se
Telefoon: +46 13-251100
Fax: +46 13-251140
Internetadres: http://www.forvaltningsrattenilinkoping.domstol.se
VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
14/05/2019