Internetske stranice TED-a spremne su za e-obrasce od danas, 2. 11. 2022. Pretraživanje se promijenilo: prilagodite unaprijed definirane stručne upite. Upoznajte se s promjenama u rubrici Novosti o stranici i na ažuriranim stranicama za pomoć

Usluge - 224265-2018

25/05/2018    S98

Hrvatska-Kraljevica: Usluge u području energetike i srodne usluge

2018/S 098-224265

Obavijest o dodjeli ugovora

Rezultati postupka nabave

Usluge

Pravna osnova:
Direktiva 2014/24/EU

Odjeljak I: Javni naručitelj

I.1)Naziv i adrese
Službeni naziv: Grad Kraljevica
Nacionalni registracijski broj: 41878841251
Poštanska adresa: Frankopanska 1a
Mjesto: Kraljevica
NUTS kod: HR031 Primorsko-goranska županija
Poštanski broj: 51262
Država: Hrvatska
Osoba za kontakt: Ivan Jerčinović
E-pošta: ivica.jercinovic@kraljevica.hr
Telefon: +385 51282454
Telefaks: +385 51281419
Internetska(-e) adresa(-e):
Glavna adresa: www.kraljevica.hr
I.4)Vrsta javnog naručitelja
Regionalno ili lokalno tijelo
I.5)Glavna djelatnost
Opće javne usluge

Odjeljak II: Predmet

II.1)Opseg nabave
II.1.1)Naziv:

Odabir privatnog partnera za financiranje, obnovu, održavanje i upravljanje građevinama javne rasvjete po modelu javno-privatnog partnerstva

Referentni broj: E-VV-1/17
II.1.2)Glavna CPV oznaka
71314000 Usluge u području energetike i srodne usluge
II.1.3)Vrsta ugovora
Usluge
II.1.4)Kratak opis:

Predmet nabave je odabir privatnog partnera za financiranje, obnovu, održavanje i upravljanje javnom rasvjetom na području Grada Kraljevice.

II.1.6)Podaci o grupama
Ovaj ugovor podijeljen je na grupe: ne
II.1.7)Ukupna vrijednost nabave (bez PDV-a)
Vrijednost bez PDV-a: 5 790 389.36 HRK
II.2)Opis
II.2.2)Dodatne šifre CPV-a
71314000 Usluge u području energetike i srodne usluge
34993000 Cestovna rasvjeta
45316110 Instalacija cestovne rasvjete
71314200 Usluge u području gospodarenja energijom
66100000 Bankarske i investicijske usluge
II.2.3)Mjesto izvršenja
NUTS kod: HR031 Primorsko-goranska županija
Glavna lokacija ili mjesto izvršenja:

Područje Grada Kraljevice.

II.2.4)Opis nabave:

Predmet nabave obuhvaća financiranje, obnovu, održavanje i upravljanje građevinama javne rasvjete.

II.2.5)Kriteriji za dodjelu
Kriterij troška - Naziv: Omjer najniže ponuđene ukupno instalirane snage građevine javne rasvjete (Po) i ponuđene ukupne instalirane snage građevine javne rasvjete (Pi) iskazana u kilovatima. / Ponder: po formuli 20×Po/Pi
Kriterij troška - Naziv: Omjer najniže ponuđene sadašnje vrijednosti naknade u ugovorenom razdoblju (No) i sadašnje vrijednosti naknade promatrane ponude (Ni) / Ponder: po formuli 77×No/Ni
Kriterij troška - Naziv: Omjer najniže ponuđene vrijednosti stope povrata na vlastite izvore financiranja (Io) i ponuđene vrijednosti stope povrata na vlastite izvore financiranja (Ii) / Ponder: po formuli 3×Io/Ii
II.2.11)Podaci o opcijama
Opcije: ne
II.2.13)Podaci o fondovima Europske unije
Nabava je povezana s projektom i/ili programom koji se financira iz fondova Europske unije: ne
II.2.14)Dodatni podaci

Odjeljak IV: Postupak

IV.1)Opis
IV.1.1)Vrsta postupka
Ograničeni postupak
IV.1.3)Podaci o okvirnom sporazumu ili dinamičkom sustavu nabave
IV.1.8)Podaci o Sporazumu o javnoj nabavi (GPA)
Nabava je obuhvaćena Sporazumom o javnoj nabavi: ne
IV.2)Administrativni podaci
IV.2.1)Prethodna objava povezana s ovim postupkom
Broj objave u Dodatku SL-u: 2017/S 072-137178
IV.2.8)Podaci o prekidu dinamičkog sustava nabave
IV.2.9)Podaci o ukidanju poziva na nadmetanje u obliku prethodne informacijske obavijesti

Odjeljak V: Dodjela ugovora

Naziv:

Odabir privatnog partnera za financiranje, obnovu, održavanje i upravljanje građevinama javne rasvjete po modelu javno-privatnog partnerstva

Ugovor/grupa je dodijeljen(a): da
V.2)Dodjela ugovora
V.2.1)Datum sklapanja ugovora :
27/04/2018
V.2.2)Podaci o ponudama
Broj zaprimljenih ponuda: 3
Broj zaprimljenih ponuda od MSP-ova: 2
Broj zaprimljenih ponuda od ponuditelja iz drugih država članica EU-a: 0
Broj zaprimljenih ponuda od ponuditelja iz država koje nisu članice EU-a: 0
Broj ponuda zaprimljenih elektroničkim sredstvima: 3
Ugovor je dodijeljen skupini gospodarskih subjekata: ne
V.2.3)Naziv i adresa ugovaratelja
Službeni naziv: Petrol d.o.o.
Nacionalni registracijski broj: 75550985023
Poštanska adresa: Oreškovićeva 6H
Mjesto: Zagreb
NUTS kod: HR HRVATSKA
Poštanski broj: 10010
Država: Hrvatska
Internetska adresa: https://sudreg.pravosudje.hr/registar/f?p=150:28:0
Ugovaratelj je malo ili srednje poduzeće.: ne
V.2.4)Podaci o vrijednosti ugovora/grupe (bez PDV-a)
Početna procijenjena ukupna vrijednost ugovora/grupe: 6 797 008.00 HRK
Ukupna vrijednost ugovora/grupe: 5 790 389.36 HRK
V.2.5)Podaci o podugovaranju

Odjeljak VI: Dopunski podaci

VI.3)Dodatni podaci:
VI.4)Postupci pravne zaštite
VI.4.1)Tijelo nadležno za postupak pravne zaštite
Službeni naziv: Državna komisija za kontrolu postupaka javne nabave
Poštanska adresa: Koturaška cesta 43/IV
Mjesto: Zagreb
Poštanski broj: 10000
Država: Hrvatska
E-pošta: dkom@dkom.hr
Telefon: +385 14559930
Telefaks: +385 14559933
Internetska adresa: www.dkom.hr
VI.5)Datum slanja ove obavijesti:
23/05/2018