Suministros - 224290-2019

15/05/2019    S93

Chequia-Pardubice: Sistemas de información médica

2019/S 093-224290

Anuncio de licitación

Suministros

Base jurídica:
Directiva 2014/24/UE

Apartado I: Poder adjudicador

I.1)Nombre y direcciones
Nombre oficial: Pardubický kraj
Número de identificación fiscal: 70892822
Dirección postal: Komenského náměstí 125
Localidad: Pardubice
Código NUTS: CZ053 Pardubický kraj
Código postal: 532 11
País: Chequia
Persona de contacto: Pavel Menšl
Correo electrónico: pavel.mensl@pardubickykraj.cz
Teléfono: +420 605551501
Direcciones de internet:
Dirección principal: http://www.pardubickykraj.cz/
Dirección del perfil de comprador: https://zakazky.pardubickykraj.cz/profile_display_2.html
I.3)Comunicación
Acceso libre, directo, completo y gratuito a los pliegos de la contratación, en: https://zakazky.pardubickykraj.cz/vz00001970
Puede obtenerse más información en la dirección mencionada arriba
Las ofertas o solicitudes de participación deben enviarse por vía electrónica a: https://zakazky.pardubickykraj.cz/vz00001970
Las ofertas o solicitudes de participación deben enviarse a la dirección mencionada arriba
I.4)Tipo de poder adjudicador
Autoridad regional o local
I.5)Principal actividad
Servicios públicos generales

Apartado II: Objeto

II.1)Ámbito de la contratación
II.1.1)Denominación:

EHealth – Elektronizace zdravotnické dokumentace a navazující služby

Número de referencia: 34102/2019
II.1.2)Código CPV principal
48814000 Sistemas de información médica
II.1.3)Tipo de contrato
Suministros
II.1.4)Breve descripción:

Komplexní dodávka a implementace modernizace informačních systémů vybraných zdravotnických zařízení zřizovaných Pardubickým krajem, souvisejících technologií, SW, systémového SW, HW a komunikační infrastruktury a související vybavení a služeb. Součástí jsou dále servisní služby po dobu udržitelnosti projektu.

II.1.5)Valor total estimado
Valor IVA excluido: 33 731 400.00 CZK
II.1.6)Información relativa a los lotes
El contrato está dividido en lotes: no
II.2)Descripción
II.2.2)Código(s) CPV adicional(es)
48814000 Sistemas de información médica
48800000 Sistemas y servidores de información
48810000 Sistemas de información
48820000 Servidores
30233141 Sistemas RAID (Redundant Array of Independent Disk)
32424000 Infraestructura de red
48600000 Paquetes de software de bases de datos y de funcionamiento
30213200 Tabletas digitales
30213000 Ordenadores personales
30232100 Impresoras y trazadores gráficos
39717200 Aparatos de aire acondicionado
30230000 Equipo relacionado con la informática
72263000 Servicios de implementación de software
72261000 Servicios de apoyo al software
72267100 Mantenimiento de software de tecnología de la información
II.2.3)Lugar de ejecución
Código NUTS: CZ053 Pardubický kraj
Emplazamiento o lugar de ejecución principal:

Území Pardubického kraje - Krajský úřad Pardubického kraje (sídlo zadavatele) a vybraná zdravotnická zařízení - Rybitví, Vysoké Mýto, Moravská Třebová, Jevíčko, Žamberk, Brandýs nad Orlicí.

II.2.4)Descripción del contrato:

Předmětem je tak pořízení a implementace nových nebo modernizovaných informačních systémů vybraných zdravotnických zařízení. Blíže viz zadávací dokumentace. Modernizace uvedených informačních systémů zajistí plnou elektronizaci zdravotnické dokumentace pacientů a procesů poskytování zdravotní péče ve vybraných zdravotnických zařízeních tak, aby byl možný postupný přechod z papírové na plně elektronickou dokumentaci, všechny údaje ve zdravotnické dokumentaci byly vedeny online pomocí informačních systémů bez nutnosti vyhledávání údajů v papírové dokumentaci (např. v archivu). Elektronizace zdravotnické dokumentace je současně předpokladem pro projekt „Sdílení zdravotnické dokumentace“, který vyžaduje veškerou vyměňovanou dokumentaci v elektronické podobně. Elektronizace zdravotnické dokumentace a procesů poskytování zdravotní péče s sebou nese i další nároky na vybavení zdravotnických zařízení a to např. posílení, vybudování komunikačních sítí (WiFi, datová centra), dodávka tabletů, pracovních stanic umožňující provoz aplikací a informačních systémů, serverové a komunikační infrastruktury, operační systémy, databáze a další software a vybavení nutné pro provoz informačních systémů.

II.2.5)Criterios de adjudicación
los criterios enumerados a continuación
Precio
II.2.6)Valor estimado
Valor IVA excluido: 33 731 400.00 CZK
II.2.7)Duración del contrato, acuerdo marco o sistema dinámico de adquisición
Duración en días: 310
Este contrato podrá ser renovado: no
II.2.10)Información sobre las variantes
Se aceptarán variantes: no
II.2.11)Información sobre las opciones
Opciones: no
II.2.13)Información sobre fondos de la Unión Europea
El contrato se refiere a un proyecto o programa financiado con fondos de la Unión Europea: sí
Identificación del proyecto:

Projekt "eHealth - Elektronizace zdravotnické dokumentace a navazující služby" v rámci výzvy č. 26 Integrovaného regionálního operačního programu

II.2.14)Información adicional

Apartado III: Información de carácter jurídico, económico, financiero y técnico

III.1)Condiciones de participación
III.1.1)Habilitación para ejercer la actividad profesional, incluidos los requisitos relativos a la inscripción en un registro profesional o mercantil
Lista y breve descripción de las condiciones:

Dodavatel prokazuje profesní způsobilost dle § 77 odst. 1 a odst. 2 písm. a) ZZVZ.

Dodavatel tak předloží:

- výpis z obchodního rejstříku nebo jiné obdobné evidence, pokud jiný právní předpis zápis do takové evidence vyžaduje.

III.1.2)Situación económica y financiera
Lista y breve descripción de los criterios de selección:

Není zadavatelem požadováno.

Nivel o niveles mínimos que pueden exigirse:

Není zadavatelem požadováno.

III.1.3)Capacidad técnica y profesional
Criterios de selección indicados en los pliegos de la contratación

Apartado IV: Procedimiento

IV.1)Descripción
IV.1.1)Tipo de procedimiento
Procedimiento abierto
IV.1.3)Información sobre un acuerdo marco o un sistema dinámico de adquisición
IV.1.8)Información acerca del Acuerdo sobre Contratación Pública
El contrato está cubierto por el Acuerdo sobre Contratación Pública: sí
IV.2)Información administrativa
IV.2.2)Plazo para la recepción de ofertas o solicitudes de participación
Fecha: 17/06/2019
Hora local: 10:00
IV.2.3)Fecha estimada de envío a los candidatos seleccionados de las invitaciones a licitar o a participar
IV.2.4)Lenguas en que pueden presentarse las ofertas o las solicitudes de participación:
Checo
IV.2.6)Plazo mínimo durante el cual el licitador estará obligado a mantener su oferta
Duración en meses: 3 (a partir de la fecha declarada de recepción de ofertas)
IV.2.7)Condiciones para la apertura de las plicas
Fecha: 17/06/2019
Hora local: 10:05
Información sobre las personas autorizadas y el procedimiento de apertura:

Oddíl IV.2.7) nepřichází jako relevantní, neboť zadavatel určil pouze elektronickou formu nabídek.

Apartado VI: Información complementaria

VI.1)Información sobre la periodicidad
Se trata de contratos periódicos: no
VI.3)Información adicional:
VI.4)Procedimientos de recurso
VI.4.1)Órgano competente para los procedimientos de recurso
Nombre oficial: Úřad pro ochranu hospodářské soutěže
Dirección postal: tř. Kpt. Jaroše 7
Localidad: Brno
Código postal: 604 55
País: Chequia
Correo electrónico: posta@compet.cz
Teléfono: +420 542167111
Fax: +420 542167112
Dirección de internet: http://www.compet.cz
VI.4.3)Procedimiento de recurso
Información precisa sobre el plazo o los plazos de recurso:

Podmínkou pro podání návrhu k ÚOHS je podání námitek k Zadavateli, které je nutné doručit do 15 dnů ode dne, kdy se stěžovatel dozvěděl o domnělém porušení zákona Zadavatelem, nejpozději však do uzavření smlouvy nebo do chvíle, kdy se soutěž o návrh považuje po výběru návrhu za ukončenou.

Námitky proti úkonům oznamovaným v dokumentech, které je Zadavatel povinen podle zákona uveřejnit či odeslat stěžovateli, musí být doručeny Zadavateli do 15 dnů od jejich uveřejnění či doručení stěžovateli.

VI.4.4)Servicio del cual se puede obtener información sobre el procedimiento de recurso
Nombre oficial: Úřad pro ochranu hospodářské soutěže
Dirección postal: tř. Kpt. Jaroše 7
Localidad: Brno
Código postal: 604 55
País: Chequia
Correo electrónico: posta@compet.cz
Teléfono: +420 542167111
Fax: +420 542167112
Dirección de internet: http://www.compet.cz
VI.5)Fecha de envío del presente anuncio:
13/05/2019