Para más información sobre licitaciones relacionadas con las necesidades de equipos médicos, consulte nuestra página dedicada a la COVID-19.

La Conferencia sobre el Futuro de Europa le ofrece la oportunidad de compartir sus ideas y conformar el futuro de Europa. ¡Denos su opinión!

Suministros - 224290-2019

15/05/2019    S93

Česko-Pardubice: Zdravotnické informační systémy

2019/S 093-224290

Oznámení o zahájení zadávacího řízení

Dodávky

Právní základ:
směrnice 2014/24/EU

Oddíl I: Veřejný zadavatel

I.1)Název a adresa
Úřední název: Pardubický kraj
Národní identifikační číslo: 70892822
Poštovní adresa: Komenského náměstí 125
Obec: Pardubice
Kód NUTS: CZ053 Pardubický kraj
PSČ: 532 11
Země: Česko
Kontaktní osoba: Pavel Menšl
E-mail: pavel.mensl@pardubickykraj.cz
Tel.: +420 605551501
Internetové adresy:
Hlavní adresa: http://www.pardubickykraj.cz/
Adresa profilu zadavatele: https://zakazky.pardubickykraj.cz/profile_display_2.html
I.3)Komunikace
Zadávací dokumentace je dostupná přímo a zcela bez omezení či poplatků na: https://zakazky.pardubickykraj.cz/vz00001970
Další informace lze získat na výše uvedené adrese
Nabídky nebo žádosti o účast musí být zaslány elektronicky prostřednictvím: https://zakazky.pardubickykraj.cz/vz00001970
Nabídky nebo žádosti o účast musí být zaslány na výše uvedenou adresu
I.4)Druh veřejného zadavatele
Regionální či místní orgán
I.5)Hlavní předmět činnosti
Služby pro širokou veřejnost

Oddíl II: Předmět

II.1)Rozsah veřejné zakázky
II.1.1)Název:

EHealth – Elektronizace zdravotnické dokumentace a navazující služby

Spisové číslo: 34102/2019
II.1.2)Hlavní kód CPV
48814000 Zdravotnické informační systémy
II.1.3)Druh zakázky
Dodávky
II.1.4)Stručný popis:

Komplexní dodávka a implementace modernizace informačních systémů vybraných zdravotnických zařízení zřizovaných Pardubickým krajem, souvisejících technologií, SW, systémového SW, HW a komunikační infrastruktury a související vybavení a služeb. Součástí jsou dále servisní služby po dobu udržitelnosti projektu.

II.1.5)Předpokládaná celková hodnota
Hodnota bez DPH: 33 731 400.00 CZK
II.1.6)Informace o částech
Zakázka je rozdělena na části: ne
II.2)Popis
II.2.2)Dodatečný(-é) kód(-y) CPV
48814000 Zdravotnické informační systémy
48800000 Informační systémy a servery
48810000 Informační systémy
48820000 Servery
30233141 Vícenásobné diskové pole nezávislých disků (RAID)
32424000 Síťová infrastruktura
48600000 Balík databázových a operačních programů
30213200 Tablety (PC)
30213000 Osobní počítače
30232100 Tiskárny a kresliče
39717200 Klimatizační zařízení
30230000 Zařízení související s počítači
72263000 Implementace programového vybavení
72261000 Podpora programového vybavení
72267100 Údržba programového vybavení pro informační technologie
II.2.3)Místo plnění
Kód NUTS: CZ053 Pardubický kraj
Hlavní místo dodání nebo plnění:

Území Pardubického kraje - Krajský úřad Pardubického kraje (sídlo zadavatele) a vybraná zdravotnická zařízení - Rybitví, Vysoké Mýto, Moravská Třebová, Jevíčko, Žamberk, Brandýs nad Orlicí.

II.2.4)Popis zakázky:

Předmětem je tak pořízení a implementace nových nebo modernizovaných informačních systémů vybraných zdravotnických zařízení. Blíže viz zadávací dokumentace. Modernizace uvedených informačních systémů zajistí plnou elektronizaci zdravotnické dokumentace pacientů a procesů poskytování zdravotní péče ve vybraných zdravotnických zařízeních tak, aby byl možný postupný přechod z papírové na plně elektronickou dokumentaci, všechny údaje ve zdravotnické dokumentaci byly vedeny online pomocí informačních systémů bez nutnosti vyhledávání údajů v papírové dokumentaci (např. v archivu). Elektronizace zdravotnické dokumentace je současně předpokladem pro projekt „Sdílení zdravotnické dokumentace“, který vyžaduje veškerou vyměňovanou dokumentaci v elektronické podobně. Elektronizace zdravotnické dokumentace a procesů poskytování zdravotní péče s sebou nese i další nároky na vybavení zdravotnických zařízení a to např. posílení, vybudování komunikačních sítí (WiFi, datová centra), dodávka tabletů, pracovních stanic umožňující provoz aplikací a informačních systémů, serverové a komunikační infrastruktury, operační systémy, databáze a další software a vybavení nutné pro provoz informačních systémů.

II.2.5)Kritéria pro zadání zakázky
Níže uvedená kritéria
Cena
II.2.6)Předpokládaná hodnota
Hodnota bez DPH: 33 731 400.00 CZK
II.2.7)Doba trvání zakázky, rámcové smlouvy či dynamického nákupního systému
Doba trvání v dnech: 310
Tuto zakázku lze obnovit: ne
II.2.10)Informace o variantách
Budou přijímány varianty: ne
II.2.11)Informace o opcích
Opce: ne
II.2.13)Informace o financování z prostředků Evropské unie
Zakázka se vztahuje k projektu a/nebo programu financovanému z prostředků Evropské unie: ano
Identifikujte projekt:

Projekt "eHealth - Elektronizace zdravotnické dokumentace a navazující služby" v rámci výzvy č. 26 Integrovaného regionálního operačního programu

II.2.14)Další informace

Oddíl III: Právní, ekonomické, finanční a technické informace

III.1)Podmínky účasti
III.1.1)Profesní kvalifikační předpoklady dodavatelů, včetně požadavků týkajících se registrace v profesních nebo jiných rejstřících
Seznam a stručný popis podmínek:

Dodavatel prokazuje profesní způsobilost dle § 77 odst. 1 a odst. 2 písm. a) ZZVZ.

Dodavatel tak předloží:

- výpis z obchodního rejstříku nebo jiné obdobné evidence, pokud jiný právní předpis zápis do takové evidence vyžaduje.

III.1.2)Ekonomická a finanční situace
Seznam a stručný popis kritérií pro výběr:

Není zadavatelem požadováno.

Minimální úroveň případně požadovaných standardů:

Není zadavatelem požadováno.

III.1.3)Technická a odborná způsobilost
Kritéria pro výběr jsou uvedena v zadávací dokumentaci

Oddíl IV: Řízení

IV.1)Popis
IV.1.1)Druh řízení
Otevřené řízení
IV.1.3)Informace o rámcové smlouvě nebo dynamickém nákupním systému
IV.1.8)Informace o Dohodě o veřejných zakázkách (GPA)
Na zakázku se vztahuje Dohoda o veřejných zakázkách: ano
IV.2)Administrativní informace
IV.2.2)Lhůta pro doručení nabídek nebo žádostí o účast
Datum: 17/06/2019
Místní čas: 10:00
IV.2.3)Předpokládané datum odeslání výzvy v k podání nabídek nebo účasti vybraným zájemcům
IV.2.4)Jazyk nebo jazyky, ve kterých mohou být podávány nabídky nebo žádosti o účast:
Ceština
IV.2.6)Minimální doba, po kterou je uchazeč svou nabídkou vázán
Doba trvání v měsících: 3 (od uplynutí lhůty pro podání nabídek)
IV.2.7)Podmínky pro otevírání nabídek
Datum: 17/06/2019
Místní čas: 10:05
Další informace o oprávněných osobách a otevírání nabídek:

Oddíl IV.2.7) nepřichází jako relevantní, neboť zadavatel určil pouze elektronickou formu nabídek.

Oddíl VI: Doplňující informace

VI.1)Informace o opakování zakázek
Jde o opakovanou zakázku: ne
VI.3)Další informace:
VI.4)Přezkumná řízení
VI.4.1)Orgán příslušný k přezkumu
Úřední název: Úřad pro ochranu hospodářské soutěže
Poštovní adresa: tř. Kpt. Jaroše 7
Obec: Brno
PSČ: 604 55
Země: Česko
E-mail: posta@compet.cz
Tel.: +420 542167111
Fax: +420 542167112
Internetová adresa: http://www.compet.cz
VI.4.3)Přezkumné řízení
Přesné informace o lhůtách pro přezkumná řízení:

Podmínkou pro podání návrhu k ÚOHS je podání námitek k Zadavateli, které je nutné doručit do 15 dnů ode dne, kdy se stěžovatel dozvěděl o domnělém porušení zákona Zadavatelem, nejpozději však do uzavření smlouvy nebo do chvíle, kdy se soutěž o návrh považuje po výběru návrhu za ukončenou.

Námitky proti úkonům oznamovaným v dokumentech, které je Zadavatel povinen podle zákona uveřejnit či odeslat stěžovateli, musí být doručeny Zadavateli do 15 dnů od jejich uveřejnění či doručení stěžovateli.

VI.4.4)Subjekt, u kterého lze získat informace o přezkumném řízení
Úřední název: Úřad pro ochranu hospodářské soutěže
Poštovní adresa: tř. Kpt. Jaroše 7
Obec: Brno
PSČ: 604 55
Země: Česko
E-mail: posta@compet.cz
Tel.: +420 542167111
Fax: +420 542167112
Internetová adresa: http://www.compet.cz
VI.5)Datum odeslání tohoto oznámení:
13/05/2019