Във връзка с оттеглянето на Обединеното кралство от Европейския съюз в момента Службата за публикации на ЕС актуализира част от съдържанието на този уебсайт. Ако на уебсайта има съдържание, което все още не отразява оттеглянето на Обединеното кралство от Съюза, това не е умишлено и ще бъде коригирано в бъдеще.

Услуги - 224383-2015

Компактен изглед

30/06/2015    S123    Европейска комисия - Услуги - Обявление за поръчка - Открита процедура 

Бeлгия-Брюксел: Проучване относно предпоставки за възникващи технологии, софтуерна работа в мрежа и виртуализация на мрежовите функции в бъдещия пейзаж за далекосъобщения– SMART 2015/0011

2015/S 123-224383

Обявление за поръчка

Услуги

Директива 2004/18/ЕО

Раздел І: Възлагащ орган

I.1)Наименование, адреси и място/места за контакт

Официално наименование: Европейската комисия, Генерална дирекция „Съобщителни мрежи, съдържание и технологии“, отдел E1: Мрежови технологии
Пощенски адрес: BU25 04/151
Град: Брюксел
Пощенски код: 1049
Държава: Белгия
Лице за контакт: Централен финансов отдел
На вниманието на: г-н Thibaut Kleiner – ръководител на отдел
Адрес за електронна поща: cnect-r2-eoi@ec.europa.eu

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган : http://ec.europa.eu/dgs/connect/index_en.htm

Адрес на профила на купувача: https://ec.europa.eu/digital-agenda/en/newsroom/call-for-tenders/

Електронен достъп до информация: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=754

Допълнителна информация може да бъде получена от:
Горепосоченото/ите място/места за контакт

Спецификации и допълнителни документи (включително документи за състезателен диалог и динамична система за покупки) могат да бъдат получени от:
Горепосоченото/ите място/места за контакт

Офертите или заявленията за участие трябва да бъдат изпратени на:
Горепосоченото/ите място/места за контакт

I.2)Вид на възлагащия орган
Европейска институция/агенция или международна организация
I.3)Основна дейност
Общи обществени услуги
I.4)Възлагане на поръчка от името на други възлагащи органи
Възлагащият орган извършва покупка от името на други възлагащи органи: не

Раздел ІІ: Обект на поръчката

II.1)Описание
II.1.1)Заглавие на поръчката, предоставено от възлагащия орган:
Проучване относно предпоставки за възникващи технологии, софтуерна работа в мрежа и виртуализация на мрежовите функции в бъдещия пейзаж за далекосъобщения– SMART 2015/0011.
II.1.2)Вид на поръчката и място на изпълнение на строителството, място на доставката или място на предоставяне на услугите
Услуги
Категория услуга № 11: Консултантски услуги по управление [6] и свързани с тях услуги
Основна площадка или място на изпълнение на строителството, място на доставката или място на предоставяне на услугите: Помещения на изпълнителя.
код NUTS
II.1.3)Информация относно обществената поръчка, рамковото споразумение или динамичната система за покупки (ДСП)
Обявлението обхваща обществена поръчка
II.1.4)Информация относно рамковото споразумение
II.1.5)Кратко описание на поръчката или покупката/ите
Целта на това проучване е да изследва в неизследваната зона на технологичното и социално-икономическото въздействие на софтуерната работа в мрежа (SDN) и виртуализацията на мрежовите функции (NFV). Очаква се доразвиването на бъдещото въздействие на 2 евентуално променящи ситуацията технологии по отношение на времеви рамки за (постъпково) разгръщане, пътеки за миграция от наличните технологии, потенциално въздействие върху бизнес моделите, потенциал за иновации, включително нови заинтересовани лица, извличащи полза от текущите разработки, общ пазарен потенциал и тяхното позициониране в текущата и бъдещата регулаторна рамка за далекосъобщения. Целта е по този начин да се проучи не добре определена зона и нейното потенциално въздействие върху множеството политики на ЕС (изследвания и иновации, индустриална политика, политика за далекосъобщения).
II.1.6)Oбщ терминологичен речник (CPV)

79419000, 73210000

II.1.7)Информация относно Споразумението за държавни поръчки (GPA)
Поръчката попада в обхвата на Споразумението за държавни поръчки (GPA): да
II.1.8)Обособени позиции
Настоящата поръчка е разделена на обособени позиции: не
II.1.9)Информация относно вариантите
Ще бъдат приемани варианти: не
II.2)Количество или обем на поръчката
II.2.1)Общо количество или обем :
Максимална стойност: 300 000 EUR.
II.2.2)Информация относно опциите
Опции: не
II.2.3)Информация относно подновяванията
Тази поръчка подлежи на подновяване: не
II.3)Продължителност на поръчката или краен срок за изпълнение
Продължителност в месеци: 11 (считано от датата на възлагане на поръчката)

Раздел ІІІ: Правна, икономическа, финансова и техническа информация

III.1)Условия във връзка с поръчката
III.1.1)Изискуеми депозити и гаранции:
Направете справка с тръжните спецификации и модела на поръчка за услуги.
III.1.2)Основни финансови условия и начини на плащане и/или позоваване на разпоредбите, които ги уреждат:
Направете справка с тръжните спецификации и модела на поръчка за услуги.
III.1.3)Правна форма, която трябва да придобие групата от икономически оператори, на която се възлага поръчката:
III.1.4)Други особени условия
Изпълнението на поръчката е предмет на особени условия : не
III.2)Условия за участие
III.2.1)Лично състояние на икономическите оператори, включително изисквания във връзка с вписването в професионални или търговски регистри
Информация и формалности, които са необходими за оценяване дали са изпълнени изискванията: Вж. тръжните спецификации.
III.2.2)Икономически и финансови възможности
Информация и формалности, които са необходими за оценяване дали са изпълнени изискванията: Вж. тръжните спецификации.
III.2.3)Технически възможности
Информация и формалности, които са необходими за оценяване дали са изпълнени изискванията:
Вж. тръжните спецификации.
III.2.4)Информация относно запазени поръчки
III.3)Специфични условия за поръчки за услуги
III.3.1)Информация относно определена професия
Изпълнението на услугата е ограничено до определена професия: не
III.3.2)Персонал, който отговаря за изпълнението на услугата
Юридическите лица трябва да посочат имената и професионалната квалификация на персонала, който отговаря за изпълнението на услугата: да

Раздел ІV: Процедура

IV.1)Вид процедура
IV.1.1)Вид процедура
Открита
IV.1.2)Ограничение на броя на операторите, които ще бъдат поканени да представят оферти или да участват
IV.1.3)Намаляване на броя на операторите по време на договарянето или диалога
IV.2)Критерии за възлагане
IV.2.1)Критерии за възлагане
Икономически най-изгодна оферта с оглед на критериите, посочени в спецификациите, в поканата за представяне на оферта или за договаряне, или в описателния документ
IV.2.2)Информация относно електронен търг
Ще се използва електронен търг: не
IV.3)Административна информация
IV.3.1)Референтен номер на досието, определен от възлагащия орган:
SMART 2015/0011.
IV.3.2)Предишни публикации относно същата поръчка

Обявление за предварителна информация

Номер на обявлението в ОВ на ЕС: 2015/S 2-001300 от 3.1.2015

IV.3.3)Условия за получаване на спецификации и допълнителни документи или на описателен документ
Платими документи: не
IV.3.4)Срок за получаване на оферти или на заявления за участие
25.8.2015 - 16:00
IV.3.5)Дата на изпращане на поканите за представяне на оферта или за участие на избраните кандидати
IV.3.6)Език/езици, на който/които могат да бъдат изготвени офертите или заявленията за участие
Всеки от официалните езици на ЕС
IV.3.7)Минимален срок, през който оферентът е обвързан от офертата
Продължителност в месеци: 9 (от датата, която е посочена за дата на получаване на офертата)
IV.3.8)Условия за отваряне на офертите
Дата: 2.9.2015 - 10:00

Място:

сграда BU25 на Комисията, зала 0/S 4, avenue de Beaulieu 25, 1160 Брюксел, БЕЛГИЯ.

Лица, които са оправомощени да присъстват при отварянето на офертите: да

Допълнителна информация относно оправомощените лица и процедурата на отваряне: По 1 упълномощен представител на всеки оферент може да присъства на отварянето на офертите. Оферентите, които желаят да присъстват на заседанието по отваряне, трябва да информират г-жа Agnieszka Piasecka по електронна поща до cnect-r2-eoi@ec.europa.eu и да укажат името на лицето, което ще присъства на отварянето, най-малко 48 часа предварително.

Раздел VІ: Допълнителна информация

VI.1)Информация относно периодичното възлагане
Това представлява периодично повтаряща се поръчка: не
VI.2)Информация относно средства от Европейския съюз
Поръчката е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от Европейския съюз: да
Позоваване на проекта/ите и/или програмата/ите: Хоризонт 2020 – работна програма 2014–2015.
VI.3)Допълнителна информация
Тръжните документи ще бъдат достъпни на адреса, посочен в точка I.1. Интернет страницата се обновява редовно и е отговорност на оферента да проверява за нова информация и изменения по време на тръжния период.
VI.4)Процедури по обжалване
VI.4.1)Орган, който отговаря за процедурите по обжалване

Официално наименование: Общ съд
Пощенски адрес: rue du Fort Niedergrünewald
Град: Люксембург
Пощенски код: 2925
Държава: Люксембург
Адрес за електронна поща: generalcourt.registry@curia.europa.eu
Телефон: +352 4303-1
Факс: +352 4303-2100
Интернет адрес: http://curia.europa.eu

VI.4.2)Подаване на жалби
Уточнете информацията относно крайния срок/крайните срокове за подаване на жалби: В рамките на 2 месеца от получаването на известието от ищеца или, в случай че такова липсва, от деня, в който това е станало известно на ищеца. Жалба до Европейския омбудсман нито спира този срок, нито води до откриване на нов срок за подаване на жалби.
VI.4.3)Служба, от която може да бъде получена информация относно подаването на жалби

Официално наименование: Европейска комисия, ГД „Съобщителни мрежи, съдържание и технологии“, отдел R2 – „Финанси“, на вниманието на: Marie-Christine Laffineur
Пощенски адрес: офис: BU25 04/024
Град: Брюксел
Пощенски код: 1049
Държава: Белгия
Адрес за електронна поща: marie-christine.laffineur@ec.europa.eu
Интернет адрес: http://ec.europa.eu/dgs/connect/index_en.htm

VI.5)Дата на изпращане на настоящото обявление:
18.6.2015