Euroopa Liidu Väljaannete Talitus uuendab parajasti selle veebisaidi sisu, et võtta arvesse Ühendkuningriigi lahkumist Euroopa Liidust. Kui leiate siit teavet, milles Ühendkuningriigi lahkumine veel ei kajastu, ei ole see taotluslik ja muudetakse peagi.

Teenused - 224383-2015

Kuva koondatud vaade

30/06/2015    S123    Euroopa Komisjon - Teenused - Hanketeade - Avatud menetlus 

Belgia-Brüssel: Uuring, milles käsitletakse kujunemisjärgus tehnoloogiate tarkvarapõhise võrgustumise ja võrgufunktsiooni virtualiseerimise mõju tulevasele telekommunikatsioonimaastikule – SMART 2015/0011

2015/S 123-224383

Hanketeade

Teenused

Direktiiv 2004/18/EÜ

I osa: Hankija

I.1)Nimi, aadressid ja kontaktandmed

Ametlik nimetus: Euroopa Komisjon, sidevõrkude, sisu ja tehnoloogia peadirektoraat, üksus E1: võrgutehnoloogiad
Postiaadress: BU25 04/151
Linn: Brüssel
Sihtnumber: 1049
Riik: Belgia
Kontaktisik: keskne rahandusüksus
Kontaktisik: hr Thibaut Kleiner – üksuse juhataja
E-post: cnect-r2-eoi@ec.europa.eu

Internetiaadress(id):

Hankija üldaadress: http://ec.europa.eu/dgs/connect/index_en.htm

Ostjaprofiili aadress: https://ec.europa.eu/digital-agenda/en/newsroom/call-for-tenders/

Elektrooniline juurdepääs teabele: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=754

Lisateavet saab:
Vt eelmainitud kontaktandmed

Tehnilisi kirjeldusi ja täiendavaid dokumente (k.a võistlevat dialoogi ja dünaamilist hankesüsteemi käsitlevaid dokumente) saab:
Vt eelmainitud kontaktandmed

Pakkumused või osalemistaotlused saata järgmisel aadressil:
Vt eelmainitud kontaktandmed

I.2)Hankija liik
Euroopa Liidu institutsioon/amet või rahvusvaheline organisatsioon
I.3)Hankija põhitegevus
Üldised avalikud teenused
I.4)Hankeleping sõlmitakse teiste hankijate nimel
Hankija teostab hanget teiste hankijate nimel: ei

II osa: Hankelepingu objekt

II.1)Kirjeldus
II.1.1)Hankija poolt hankelepingule antud nimetus:
Uuring, milles käsitletakse kujunemisjärgus tehnoloogiate tarkvarapõhise võrgustumise ja võrgufunktsiooni virtualiseerimise mõju tulevasele telekommunikatsioonimaastikule – SMART 2015/0011
II.1.2)Hankelepingu liik ja ehitustööde teostamise, asjade tarnimise või teenuste osutamise koht
Teenused
Teenuse kategooria nr 11: Juhtimiskonsultatsiooniteenused [6] ja nendega seotud teenused
Põhiline ehitustööde teostamise, asjade tarnimise või teenuste osutamise koht: töövõtja ruumid.
NUTS kood
II.1.3)Teave riigihankelepingu, raamlepingu või dünaamilise hankesüsteemi (DPS) kohta
Teatega kaasneb hankelepingu sõlmimine
II.1.4)Teave raamlepingu kohta
II.1.5)Hankelepingu või hanke/hangete lühikirjeldus
Käesoleva uuringu eesmärk on tutvuda sellega, millised on väljavaated ühes seni uurimata valdkonnas, milleks on tarkvarapõhise võrgustumise (SDN) ja võrgufunktsiooni virtualiseerimise (NFV) tehnoloogiline ja sotsiaalmajanduslik mõju. Selleks tuleks täpsemalt kirjeldada 2 potentsiaalselt pöördelise tehnoloogia tulevast mõju, nimetades (järk-järgult) kasutusele võtmise ajalised etapid, kuidas toimub üleminek praegustelt tehnoloogiatelt, milline on potentsiaalne mõju ärimudelitele ja uuenduslikkuse potentsiaal, sh jätkuvast arendamisest kasu saavad sidusrühmad, üldise turu potentsiaal ning asetus praeguses ja tulevases telekommunikatsiooni raamistikus. Eesmärk on seega tutvuda seni mitte kuigi selgelt määratletud valdkonnaga ja sellega, milline on selle potentsiaalne mõju ELi mitme poliitikavaldkonna jaoks (teadusuuringud ja uuendustegevus, tööstuspoliitika, telekommunikatsioonipoliitika).
II.1.6)Ühtne riigihangete klassifikaator (CPV)

79419000, 73210000

II.1.7)Teave Maailma Kaubandusorganisatsiooni riigihankelepingu (GPA) kohta
Hankeleping on hõlmatud Maailma Kaubandusorganisatsiooni riigihankelepinguga (GPA): jah
II.1.8)Osad
Hankeleping on jaotatud osadeks: ei
II.1.9)Teave alternatiivsete pakkumuste kohta
Alternatiivsete pakkumuste lubatavus: ei
II.2)Lepingu kogus või ulatus
II.2.1)Üldkogus või ulatus:
Maksimaalne maksumus: 300 000 EUR.
II.2.2)Teave täiendavate hankevõimaluste kohta
Täiendavate hangete võimalused: ei
II.2.3)Info uuendamiste kohta
Seda lepingut võidakse uuendada: ei
II.3)Hankelepingu kestus või lõpptähtaeg
Kestus kuudes: 11 (alates hankelepingu sõlmimisest)

III osa: Juriidiline, majanduslik, finants- ja tehniline teave

III.1)Hankelepingu tingimused
III.1.1)Nõutavad tagatised ja garantiid:
Vt pakkumise iseloomustust ja teenuste näidislepingut.
III.1.2)Peamised rahastamis- ja maksetingimused ja/või viide neid reguleerivatele asjaomastele sätetele:
Vt pakkumise iseloomustust ja teenuste näidislepingut.
III.1.3)Edukaks tunnistatud ühispakkumuse esitanud pakkujate rühmalt nõutav õiguslik vorm:
III.1.4)Muud eritingimused
Lepingu täitmise suhtes kohaldatakse eritingimusi: ei
III.2)Osalemistingimused
III.2.1)Ettevõtjate individuaalne seisund, sealhulgas kutse- või ettevõtlusregistrisse kuulumisega seotud nõuded
Teave ja vorminõuded, mis on vajalikud nõuete täitmise hindamiseks: vt pakkumise iseloomustust.
III.2.2)Majandus- ja finantssuutlikkus
Teave ja vorminõuded, mis on vajalikud nõuete täitmise hindamiseks: vt pakkumise iseloomustust.
III.2.3)Tehniline pädevus
Teave ja vorminõuded, mis on vajalikud nõuete täitmise hindamiseks:
vt pakkumise iseloomustust.
III.2.4)Teave reserveeritud hankelepingute kohta
III.3)Teenuste hankelepingute eritingimused
III.3.1)Teave teatava kutseala kohta
Teenust võivad osutada ainult teatava kutseala esindajad: ei
III.3.2)Teenuse osutamise eest vastutav personal
Juriidilised isikud peavad esitama teenuse osutamise eest vastutava personali nimed ja kvalifikatsiooni: jah

IV osa: Hankemenetlus

IV.1)Hankemenetluse liik
IV.1.1)Hankemenetluse liik
Avatud
IV.1.2)Taotlejate piirarv, keda kutsutakse esitama pakkumusi või osalema
IV.1.3)Pakkujate arvu piiramine läbirääkimiste või võistleva dialoogi käigus
IV.2)Hindamiskriteeriumid
IV.2.1)Hindamiskriteeriumid
majanduslikult soodsaim pakkumus lähtudes tehnilises kirjelduses, pakkumuse esitamise ettepanekus, ettepanekus alustada läbirääkimisi või kirjeldavas dokumendis esitatud kriteeriumidest
IV.2.2)Teave elektroonilise oksjoni kohta
Kasutatakse elektroonilist oksjonit: ei
IV.3)Haldusalane teave
IV.3.1)Hankija poolt toimikule antud viitenumber:
SMART 2015/0011.
IV.3.2)Sama hankelepingu kohta on varem avaldatud teade/teated

Eelteade

Teate number ELTs: 2015/S 2-001300 , 3.1.2015

IV.3.3)Tehniliste kirjelduste ja täiendavate dokumentide või kirjeldava dokumendi saamise tingimused
Dokumendid on tasulised: ei
IV.3.4)Pakkumuste või osalemistaotluste esitamise tähtaeg
25.8.2015 - 16:00
IV.3.5)Kuupäev, mil kvalifitseeritud taotlejatele saadetakse pakkumuse esitamise ettepanekud või osalemiskutsed
IV.3.6)Keel(ed), milles võib koostada pakkumised või osalemistaotlused
Mis tahes ELi ametlik keel
IV.3.7)Minimaalne aeg, mille jooksul pakkuja peab pakkumuse jõus hoidma
Kestus kuudes: 9 (alates pakkumuse esitamistähtajast)
IV.3.8)Pakkumuste avamise tingimused
Kuupäev: 2.9.2015 - 10:00

Pakkumuste avamise koht:

komisjoni hoone BU25, ruum 0/S 4, avenue de Beaulieu 25, 1160 Brüssel, BELGIA.

Volitatud isikud, kes võivad viibida pakkumuste avamise juures: jah

Täiendav teave volitatud isikute ja avamismenetluse kohta: pakkumiste avamisel võib osaleda iga pakkuja 1 volitatud esindaja. Pakkumiste avamisel osaleda soovivad pakkujad peavad sellest pr Agnieszka Piaseckale e-postiga aadressil cnect-r2-eoi@ec.europa.eu vähemalt 48 tundi ette teatama ning märkima pakkumiste avamisel osaleva isiku nime.

VI osa: Lisateave

VI.1)Teave hanke kordumise kohta
See on korduv hange: ei
VI.2)Teave Euroopa Liidu vahendite kohta
Hankeleping on seotud Euroopa Liidu vahenditest rahastatava projekti ja/või programmiga: jah
Viide projekti(de)le ja/või programmi(de)le: programmi Horisont 2020 tööprogramm aastateks 2014–2015.
VI.3)Lisateave
Pakkumisdokumendid avaldatakse punktis I.1 nimetatud aadressil. Veebisaiti uuendatakse regulaarselt ning pakkuja kohus on pakkumismenetluse vältel uuendusi ja muudatusi kontrollida.
VI.4)Vaidlustusmenetlus
VI.4.1)Vaidlustusmenetluse eest vastutav organ

Ametlik nimetus: Üldkohus
Postiaadress: rue du Fort Niedergrünewald
Linn: Luxembourg
Sihtnumber: 2925
Riik: Luksemburg
E-post: generalcourt.registry@curia.europa.eu
Telefon: +352 4303-1
Faks: +352 4303-2100
Internetiaadress: http://curia.europa.eu

VI.4.2)Vaidlustuse esitamine
Täpne teave vaidlustuse esitamise tähtaja kohta: 2 kuu jooksul hageja teavitamisest või kui teavitamist ei toimu, 2 kuu jooksul päevast, mil hageja asjast teada sai. Kaebuse esitamine Euroopa Ombudsmanile ei too kaasa apellatsioonide esitamise tähtaja peatamist ega uue tähtaja määramist.
VI.4.3)Vaidlustuse esitamise kohta teavet pakkuv asutus

Ametlik nimetus: Euroopa Komisjon, sidevõrkude, sisu ja tehnoloogia peadirektoraat, üksus R2 – rahandus, teadmiseks: Marie-Christine Laffineur
Postiaadress: büroo BU25 04/024
Linn: Brüssel
Sihtnumber: 1049
Riik: Belgia
E-post: marie-christine.laffineur@ec.europa.eu
Internetiaadress: http://ec.europa.eu/dgs/connect/index_en.htm

VI.5)Teate lähetamise kuupäev:
18.6.2015