Доставки - 224589-2016

02/07/2016    S126    агенции - Доставки - Обявление за поръчка - Открита процедура 

Дaния-Копенхаген: Доставка на офис обзавеждане за Европейската агенция за околната среда

2016/S 126-224589

Обявление за поръчка

Доставки

Правно основание:

Директива 2014/24/ЕС

Раздел І: Възлагащ орган

I.1)Наименование и адреси
Официално наименование: Европейска агенция за околната среда
Пощенски адрес: Kongens Nytorv 6
Град: Copenhagen
код NUTS: DK011
Пощенски код: 1050
Държава: Дания
Лице за контакт: Olivier Cornu
Електронна поща: procurement@eea.europa.eu
Телефон: +45 33367246
Факс: +45 33367199

Интернет адрес/и:

Основен адрес: http://www.eea.europa.eu/

I.2)Информация за съвместно възлагане на обществена поръчка
I.3)Комуникация
Документацията за обществената поръчка е достъпна за неограничен и пълен пряк безплатен достъп на: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=1292
Допълнителна информация може да бъде получена от Горепосоченото/ите място/места за контакт
Офертите или заявленията за участие трябва да бъдат изпратени горепосоченото/ите място/места за контакт
I.4)Вид на възлагащия орган
Европейска институция/агенция или международна организация
I.5)Основна дейност
Околна среда

Раздел ІІ: Предмет

II.1)Обхват на обществената поръчка
II.1.1)Наименование:

Доставка на офис обзавеждане за Европейската агенция за околната среда.

Референтен номер: EEA/ADS/16/002.
II.1.2)Основен CPV код
39130000
II.1.3)Вид на поръчка
Доставки
II.1.4)Кратко описание:

ЕАОС желае да сключи рамков договор за доставка, при които ще закупи обзавеждане за своята конферентна зала, както и свързани услуги, като например демонтиране и отстраняване на текущото остаряло обзавеждане, сглобяване и монтиране на нови артикули, демонстрация на използването на обзавеждането, както и техническа поддръжка в рамките на гаранционния период. В допълнение, ЕАОС желае да замени при необходимост своето офис и спомагателно обзавеждане, което вече е монтирано в нейните офиси и заседателни зали.

II.1.5)Прогнозна обща стойност
Стойност, без да се включва ДДС: 240 000.00 EUR
II.1.6)Информация относно обособените позиции
Настоящата поръчка е разделена на обособени позиции: не
II.2)Описание
II.2.1)Наименование:
II.2.2)Допълнителни CPV кодове
II.2.3)Място на изпълнение
код NUTS: DK011
Основно място на изпълнение:

Всички стоки трябва да бъдат доставени и всички услуги трябва да бъдат извършени в помещенията на ЕАОС, намиращи се на Kongens Nytorv 6 and 8, 1050 Copenhagen K, ДАНИЯ.

II.2.4)Описание на обществената поръчка:

ЕАОС желае да сключи рамков договор за доставка, при които ще закупи обзавеждане за своята конферентна зала, както и свързани услуги, като например демонтиране и отстраняване на текущото остаряло обзавеждане, сглобяване и монтиране на нови артикули, демонстрация на използването на обзавеждането, както и техническа поддръжка в рамките на гаранционния период. В допълнение, ЕАОС желае да замени при необходимост своето офис и спомагателно обзавеждане, което вече е монтирано в нейните офиси и заседателни зали.

II.2.5)Критерии за възлагане
Цената не е единственият критерий за възлагане и всички критерии са посочени само в документацията на обществената поръчка
II.2.6)Прогнозна стойност
Стойност, без да се включва ДДС: 240 000.00 EUR
II.2.7)Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамична система за покупки
Продължителност в месеци: 48
Тази поръчка подлежи на подновяване: да
Описание на подновяванията:

Поръчката ще бъде възложена за първоначален период от 24 месеца, считано от датата на подписване, с възможност за най-много 2 подновявания, всяко за период от 12 месеца.

II.2.10)Информация относно вариантите
Ще бъдат приемани варианти: не
II.2.11)Информация относно опциите
Опции: не
II.2.12)Информация относно електронни каталози
II.2.13)Информация относно средства от Европейския съюз
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от Европейския съюз: не
II.2.14)Допълнителна информация

Раздел ІІІ: Правна, икономическа, финансова и техническа информация

III.1)Условия за участие
III.1.1)Годност за упражняване на професионалната дейност, включително изисквания във връзка с вписването в професионални или търговски регистри
Списък и кратко описание на условията:

Както е посочено в раздели 11.1 и 11.2.1 от тръжните спецификации (приложение I).

III.1.2)Икономическо и финансово състояние
Критерии за подбор, както е указано в документацията за обществената поръчка
III.1.3)Технически и професионални възможности
Критерии за подбор, както е указано в документацията за обществената поръчка
III.1.5)Информация относно запазени поръчки
III.2)Условия във връзка с поръчката
III.2.2)Условия за изпълнение на поръчката:
III.2.3)Информация относно персонала, който отговаря за изпълнението на поръчката

Раздел ІV: Процедура

IV.1)Описание
IV.1.1)Вид процедура
Открита процедура
IV.1.3)Информация относно рамково споразумение или динамична система за покупки
Тази обществена поръчка обхваща сключването на рамково споразумение
Рамково споразумение с един оператор
IV.1.4)Информация относно намаляване на броя на решенията или офертите по време на договарянето или на диалога
IV.1.6)Информация относно електронния търг
IV.1.8)Информация относно Споразумението за държавни поръчки (GPA)
Обществената поръчка попада в обхвата на Споразумението за държавни поръчки (GPA): не
IV.2)Административна информация
IV.2.1)Предишна публикация относно тази процедура
IV.2.2)Срок за получаване на оферти или на заявления за участие
Дата: 12/08/2016
Местно време: 16:00
IV.2.3)Прогнозна дата на изпращане на покани за търг или за участие на избраните кандидати
IV.2.4)Езици, на които могат да бъдат подадени офертите или заявленията за участие:
Български, Чешки, Датски, Немски, Гръцки, Английски, Испански, Естонски, Фински, Френски, Ирландски, Хърватски, Унгарски, Италиански, Литовски, Латвийски, Малтийски, Нидерландски, Полски, Португалски, Румънски, Словашки, Словенски, Шведски
IV.2.6)Минимален срок, през който оферентът е обвързан от офертата
Продължителност в месеци: 6 (от датата, която е посочена за дата на получаване на офертата)
IV.2.7)Условия за отваряне на офертите
Дата: 22/08/2016
Местно време: 10:00
Място:

Помещения на ЕАОС, намиращи се на Kongens Nytorv 6, 1050 Copenhagen K, ДАНИЯ.

Информация относно упълномощените лица и процедурата на отваряне:

Представители на оферентите (по 1 на оферент) могат да участват в заседанието по отваряне. Те се умоляват да информират службите по доставки на ЕАОС предварително и най-късно до 17.8.2016 (16:00) по електронна поща на procurement@eea.europa.eu

Раздел VІ: Допълнителна информация

VI.1)Информация относно периодичното възлагане
Това представлява периодично повтаряща се поръчка: не
VI.2)Информация относно електронното възлагане
VI.3)Допълнителна информация:

Оферентите могат да изтеглят тръжните документи и всякаква допълнителна информация от интернет страницата e-tendering: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=1292

Тази интернет страница се обновява редовно и е отговорност на оферента да проверява за нова информация и изменения по време на тръжния период.

VI.4)Процедури по обжалване
VI.4.1)Орган, който отговаря за процедурите по обжалване
Официално наименование: Общ съд
Пощенски адрес: rue du Fort Niedergrünewald
Град: Luxembourg
Пощенски код: 2925
Държава: Люксембург
Електронна поща: generalcourt.registry@curia.europa.eu
Телефон: +352 4303-1
Факс: +352 4303-2100

Интернет адрес: http://curia.europa.eu

VI.4.2)Орган, който отговаря за процедурите по медиация
Официално наименование: Европейски омбудсман
Пощенски адрес: 1 avenue du Président Robert Schuman
Град: Strasbourg
Пощенски код: 67001
Държава: Франция
Електронна поща: eo@ombudsman.europa.eu
Телефон: +33 388172313
Факс: +33 388179062

Интернет адрес: http://www.ombudsman.europa.eu

VI.4.3)Подаване на жалби
VI.4.4)Служба, от която може да бъде получена информация относно подаването на жалби
Официално наименование: Общ съд
Пощенски адрес: rue du Fort Niedergrünewald
Град: Luxembourg
Пощенски код: 2925
Държава: Люксембург
Електронна поща: generalcourt.registry@curia.europa.eu
Телефон: +352 4303-1
Факс: +352 4303-2100

Интернет адрес: http://curia.europa.eu

VI.5)Дата на изпращане на настоящото обявление:
22/06/2016