Dostawy - 224589-2016

02/07/2016    S126    Agencje - Dostawy - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta 

Dania-Kopenhaga: Dostawa mebli biurowych dla Europejskiej Agencji Środowiska

2016/S 126-224589

Ogłoszenie o zamówieniu

Dostawy

Podstawa prawna:

Dyrektywa 2014/24/UE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca

I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Europejska Agencja Środowiska (EEA)
Adres pocztowy: Kongens Nytorv 6
Miejscowość: Copenhagen
Kod NUTS: DK011
Kod pocztowy: 1050
Państwo: Dania
Osoba do kontaktów: Olivier Cornu
E-mail: procurement@eea.europa.eu
Tel.: +45 33367246
Faks: +45 33367199

Adresy internetowe:

Główny adres: http://www.eea.europa.eu/

I.2)Informacja o zamówieniu wspólnym
I.3)Komunikacja
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod adresem: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=1292
Więcej informacji można uzyskać pod adresem podanym powyżej
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na adres podany powyżej
I.4)Rodzaj instytucji zamawiającej
Instytucja/agencja europejska lub organizacja międzynarodowa
I.5)Główny przedmiot działalności
Środowisko

Sekcja II: Przedmiot

II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

Dostawa mebli biurowych dla Europejskiej Agencji Środowiska

Numer referencyjny: EEA/ADS/16/002.
II.1.2)Główny kod CPV
39130000
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Dostawy
II.1.4)Krótki opis:

EEA zamierza zawrzeć umowę ramową o dostawy, na podstawie której dokona zakupu mebli do swojej sali konferencyjnej, jak również usług powiązanych, takich jak demontaż i usunięcie obecnie używanych przestarzałych mebli, montaż i instalacja nowych artykułów, demonstracja zastosowania mebli oraz wsparcie techniczne w okresie gwarancyjnym. Ponadto EEA zamierza wymieniać w razie zapotrzebowania swoje meble biurowe i pomocnicze już zamontowane w biurach i salach konferencyjnych.

II.1.5)Szacunkowa całkowita wartość
Wartość bez VAT: 240 000.00 EUR
II.1.6)Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: nie
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: DK011
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

miejscem dostawy towarów i świadczenia usług będzie siedziba EEA pod adresem: Kongens Nytorv 6 and 8, 1050 Copenhagen K, DANIA.

II.2.4)Opis zamówienia:

EEA zamierza zawrzeć umowę ramową o dostawy, na podstawie której dokona zakupu mebli do swojej sali konferencyjnej, jak również usług powiązanych, takich jak demontaż i usunięcie obecnie używanych przestarzałych mebli, montaż i instalacja nowych artykułów, demonstracja zastosowania mebli oraz wsparcie techniczne w okresie gwarancyjnym. Ponadto EEA zamierza wymieniać w razie zapotrzebowania swoje meble biurowe i pomocnicze już zamontowane w biurach i salach konferencyjnych.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Cena nie jest jedynym kryterium udzielenia zamówienia; wszystkie kryteria są wymienione tylko w dokumentacji zamówienia
II.2.6)Szacunkowa wartość
Wartość bez VAT: 240 000.00 EUR
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 48
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: tak
Opis wznowień:

początkowo umowa ramowa zostanie zawarta na 24 miesiące od dnia podpisania, z możliwością maksymalnie 2-krotnego wznowienia, każdorazowo na okres 12 miesięcy.

II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.12)Informacje na temat katalogów elektronicznych
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe

Sekcja III: Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

III.1)Warunki udziału
III.1.1)Zdolność do prowadzenia działalności zawodowej, w tym wymogi związane z wpisem do rejestru zawodowego lub handlowego
Wykaz i krótki opis warunków:

jak określono w pkt 11.1 oraz 11.2.1 specyfikacji istotnych warunków zamówienia (załącznik I).

III.1.2)Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Kryteria kwalifikacji zgodnie z dokumentami zamówienia
III.1.3)Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe
Kryteria kwalifikacji zgodnie z dokumentami zamówienia
III.1.5)Informacje o zamówieniach zastrzeżonych
III.2)Warunki dotyczące zamówienia
III.2.2)Warunki realizacji umowy:
III.2.3)Informacje na temat pracowników odpowiedzialnych za wykonanie zamówienia

Sekcja IV: Procedura

IV.1)Opis
IV.1.1)Rodzaj procedury
Procedura otwarta
IV.1.3)Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Zamówienie obejmuje zawarcie umowy ramowej
Umowa ramowa z jednym wykonawcą
IV.1.4)Zmniejszenie liczby rozwiązań lub ofert podczas negocjacji lub dialogu
IV.1.6)Informacje na temat aukcji elektronicznej
IV.1.8)Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych: nie
IV.2)Informacje administracyjne
IV.2.1)Poprzednia publikacja dotycząca przedmiotowego postępowania
IV.2.2)Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Data: 12/08/2016
Czas lokalny: 16:00
IV.2.3)Szacunkowa data wysłania zaproszeń do składania ofert lub do udziału wybranym kandydatom
IV.2.4)Języki, w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału:
Bułgarski, Czeski, Duński, Niemiecki, Grecki, Angielski, Hiszpański, Estoński, Fiński, Francuski, Irlandzki, Chorwacki, Węgierski, Włoski, Litewski, Łotewski, Maltański, Niderlandzki, Polski, Portugalski, Rumuński, Słowacki, Słoweński, Szwedzki
IV.2.6)Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
Okres w miesiącach: 6 (od ustalonej daty składania ofert)
IV.2.7)Warunki otwarcia ofert
Data: 22/08/2016
Czas lokalny: 10:00
Miejsce:

siedziba EEA pod adresem: Kongens Nytorv 6, 1050 Copenhagen K, DANIA.

Informacje o osobach upoważnionych i procedurze otwarcia:

w sesji otwarcia mogą uczestniczyć przedstawiciele oferentów (1 przedstawiciel każdego oferenta). Uprasza się o poinformowanie o tym Działu Zamówień (Procurement Services) EEA z wyprzedzeniem, najpóźniej do 17.8.2016 (16:00), pocztą elektroniczną na adres: procurement@eea.europa.eu

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.1)Informacje o powtarzającym się charakterze zamówienia
Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się: nie
VI.2)Informacje na temat procesów elektronicznych
VI.3)Informacje dodatkowe:

Oferenci mogą pobrać dokumentację przetargową oraz wszelkie dodatkowe informacje z witryny eTendering: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=1292

Witryna będzie regularnie aktualizowana, a oferenci są zobowiązani zapoznawać się z aktualizacjami i zmianami w trakcie procedury przetargowej.

VI.4)Procedury odwoławcze
VI.4.1)Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Oficjalna nazwa: Sąd
Adres pocztowy: rue du Fort Niedergrünewald
Miejscowość: Luxembourg
Kod pocztowy: 2925
Państwo: Luksemburg
E-mail: generalcourt.registry@curia.europa.eu
Tel.: +352 4303-1
Faks: +352 4303-2100

Adres internetowy: http://curia.europa.eu

VI.4.2)Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne
Oficjalna nazwa: Europejski Rzecznik Praw Obywatelskich
Adres pocztowy: 1 avenue du Président Robert Schuman
Miejscowość: Strasbourg
Kod pocztowy: 67001
Państwo: Francja
E-mail: eo@ombudsman.europa.eu
Tel.: +33 388172313
Faks: +33 388179062

Adres internetowy: http://www.ombudsman.europa.eu

VI.4.3)Składanie odwołań
VI.4.4)Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Oficjalna nazwa: Sąd
Adres pocztowy: rue du Fort Niedergrünewald
Miejscowość: Luxembourg
Kod pocztowy: 2925
Państwo: Luksemburg
E-mail: generalcourt.registry@curia.europa.eu
Tel.: +352 4303-1
Faks: +352 4303-2100

Adres internetowy: http://curia.europa.eu

VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
22/06/2016