Bunuri - 224589-2016

02/07/2016    S126    Agenții - Bunuri - Anunţ de participare - licitaţie deschisă 

Danemarca-Copenhaga: Furnizare de mobilier de birou pentru Agenția Europeană de Mediu

2016/S 126-224589

Anunț de participare

Produse

Temei juridic:

Directiva 2014/24/UE

Secțiunea I: Autoritatea contractantă

I.1)Denumire şi adrese
Denumire oficială: Agenția Europeană de Mediu
Adresă: Kongens Nytorv 6
Localitate: Copenhagen
Cod NUTS: DK011
Cod poștal: 1050
Țară: Danemarca
Persoană de contact: Olivier Cornu
E-mail: procurement@eea.europa.eu
Telefon: +45 33367246
Fax: +45 33367199

Adresă (adrese) internet:

Adresa principală: http://www.eea.europa.eu/

I.2)Informații privind achizițiile publice comune
I.3)Comunicare
Documentele de achiziţii publice sunt disponibile pentru acces direct, nerestricţionat, complet si gratuit la: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=1292
Informaţii suplimentare pot fi obţinute de la adresa menţionată mai sus
Ofertele sau cererile de participare trebuie depuse la adresa menţionată mai sus
I.4)Tipul autorității contractante
Instituție/agenție europeană sau organizație internațională
I.5)Activitate principală
Mediu

Secțiunea II: Obiect

II.1)Obiectul achiziţiei
II.1.1)Titlu:

Furnizare de mobilier de birou pentru Agenția Europeană de Mediu.

Număr de referinţă: EEA/ADS/16/002.
II.1.2)Cod CPV principal
39130000
II.1.3)Tipul contractului
Produse
II.1.4)Descriere succintă:

AEM intenționează să atribuie un contract-cadru de achiziții publice de bunuri, în baza căruia va achiziționa mobilier pentru sala sa de conferințe, precum și servicii conexe, cum ar fi demontarea și eliminarea mobilierului vechi existent, asamblarea și instalarea de noi articole, demonstrarea modului de utilizarea a mobilierului, precum și asistență tehnică în perioada de garanție. În plus, AEM intenționează să înlocuiască, în funcție de nevoi, mobilierul său de birou și mobilierul auxiliar deja instalate în birourile sale și în sălile de ședințe.

II.1.5)Valoarea totală estimată
Valoare fără TVA: 240 000.00 EUR
II.1.6)Informații privind loturile
Contractul este împărțit în loturi: nu
II.2)Descriere
II.2.1)Titlu:
II.2.2)Cod(uri) CPV suplimentar(e)
II.2.3)Locul de executare
Cod NUTS: DK011
Locul principal de executare:

Toate bunurile trebuie livrate și toate serviciile trebuie prestate la sediul AEM de la adresa Kongens Nytorv 6 and 8, 1050 Copenhagen K, DANEMARCA.

II.2.4)Descrierea achiziţiei publice:

AEM intenționează să atribuie un contract-cadru de achiziții publice de bunuri, în baza căruia va achiziționa mobilier pentru sala sa de conferințe, precum și servicii conexe, cum ar fi demontarea și eliminarea mobilierului vechi existent, asamblarea și instalarea de noi articole, demonstrarea modului de utilizarea a mobilierului, precum și asistență tehnică în perioada de garanție. În plus, AEM intenționează să înlocuiască, în funcție de nevoi, mobilierul său de birou și mobilierul auxiliar deja instalate în birourile sale și în sălile de ședințe.

II.2.5)Criterii de atribuire
Preţul nu este singurul criteriu de atribuire şi toate criteriile sunt enunţate numai în documentele achiziţiei
II.2.6)Valoarea estimată
Valoare fără TVA: 240 000.00 EUR
II.2.7)Durata contractului, a acordului-cadru sau a sistemului dinamic de achiziții
Durata în luni: 48
Contractul se reînnoiește: da
Descrierea reînnoirilor:

Contractul va fi atribuit pentru o perioadă inițială de 24 de luni, începând cu data semnării, cu posibilitatea a maximum 2 reînnoiri, fiecare pentru o perioadă suplimentară de 12 luni.

II.2.10)Informații privind variantele
Vor fi acceptate variante: nu
II.2.11)Informații privind opțiunile
Opțiuni: nu
II.2.12)Informaţii privind cataloagele electronice
II.2.13)Informații despre fondurile Uniunii Europene
Achiziţia se referă la un proiect şi/sau program finanţat din fonduri ale Uniunii Europene: nu
II.2.14)Informații suplimentare

Secțiunea III: Informații juridice, economice, financiare și tehnice

III.1)Condiții de participare
III.1.1)Capacitatea de exercitare a activităţii profesionale, inclusiv cerinţele privind înscrierea în registrele profesionale sau comerciale
Listă şi descriere succintă a condiţiilor:

Astfel cum se specifică în secțiunile 11.1 și 11.2.1 din caietul de sarcini al licitației (anexa I).

III.1.2)Situația economică și financiară
Criteriile de selecţie enunţate în documentele achiziţiei
III.1.3)Capacitatea tehnică şi profesională
Criteriile de selecţie enunţate în documentele achiziţiei
III.1.5)Informații privind contractele rezervate
III.2)Condiţii referitoare la contract
III.2.2)Condiţii de executare a contractului:
III.2.3)Informaţii privind personalul responsabil cu executarea contractului

Secțiunea IV: Procedură

IV.1)Descriere
IV.1.1)Tipul procedurii
Procedură deschisă
IV.1.3)Informaţii privind un acord-cadru sau un sistem dinamic de achiziţii
Achiziţia implică încheierea unui acord-cadru
Acord-cadru cu un singur operator economic
IV.1.4)Informaţii privind reducerea numărului de soluţii sau de oferte în timpul negocierii sau al dialogului
IV.1.6)Informații despre licitația electronică
IV.1.8)Informații despre Acordul privind achizițiile publice (AAP)
Achiziţia intră sub incidenţa Acordului privind achiziţiile publice: nu
IV.2)Informații administrative
IV.2.1)Publicare anterioară privind această procedură
IV.2.2)Termen limită pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare
Data: 12/08/2016
Ora locală: 16:00
IV.2.3)Data estimată a expedierii invitațiilor de prezentare a ofertelor sau de participare către candidații selectați
IV.2.4)Limbile în care pot fi depuse ofertele sau cererile de participare:
Bulgară, Cehă, Daneză, Germană, Grecă, Engleză, Spaniolă, Estonă, Finlandeză, Franceză, Irlandeză, Croată, Maghiară, Italiană, Lituaniană, Letonă, Malteză, Olandeză, Poloneză, Portugheză, Română, Slovacă, Slovenă, Suedeză
IV.2.6)Perioada minimă pe parcursul căreia ofertantul trebuie să își mențină oferta
Durata în luni: 6 (de la termenul-limită de primire a ofertelor)
IV.2.7)Condiții de deschidere a ofertelor
Data: 22/08/2016
Ora locală: 10:00
Locul:

La sediul AEM de la adresa Kongens Nytorv 6, 1050 Copenhagen K, DANEMARCA.

Informaţii despre persoanele autorizate şi procedura de deschidere:

Reprezentanții ofertanților (1 din partea fiecărui ofertant) pot să participe la ședința de deschidere. Ofertanții trebuie să trimită în prealabil o notificare în acest sens serviciilor de achiziții ale AEM, până la 17.8.2016 (16:00) cel târziu la adresa de e-mail procurement@eea.europa.eu

Secțiunea VI: Informații complementare

VI.1)Informații privind periodicitatea
Această achiziție este periodică: nu
VI.2)Informaţii privind fluxurile de lucru electronice
VI.3)Informații suplimentare:

Ofertanții pot descărca dosarul licitației și toate informațiile suplimentare de pe site-ul „e-tendering”: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=1292

Site-ul va fi actualizat periodic și este responsabilitatea ofertantului să verifice actualizările și modificările efectuate pe parcursul perioadei de licitație.

VI.4)Proceduri de contestare
VI.4.1)Organismul de soluţionare a contestaţiilor
Denumire oficială: Tribunalul
Adresă: rue du Fort Niedergrünewald
Localitate: Luxembourg
Cod poștal: 2925
Țară: Luxemburg
E-mail: generalcourt.registry@curia.europa.eu
Telefon: +352 4303-1
Fax: +352 4303-2100

Adresă internet: http://curia.europa.eu

VI.4.2)Organismul competent pentru procedurile de mediere
Denumire oficială: Ombudsmanul European
Adresă: 1 avenue du Président Robert Schuman
Localitate: Strasbourg
Cod poștal: 67001
Țară: Franţa
E-mail: eo@ombudsman.europa.eu
Telefon: +33 388172313
Fax: +33 388179062

Adresă internet: http://www.ombudsman.europa.eu

VI.4.3)Procedura de contestare
VI.4.4)Serviciul de la care se pot obţine informaţii privind procedura de contestare
Denumire oficială: Tribunalul
Adresă: rue du Fort Niedergrünewald
Localitate: Luxembourg
Cod poștal: 2925
Țară: Luxemburg
E-mail: generalcourt.registry@curia.europa.eu
Telefon: +352 4303-1
Fax: +352 4303-2100

Adresă internet: http://curia.europa.eu

VI.5)Data expedierii prezentului anunț:
22/06/2016