Dodávky - 224589-2016

02/07/2016    S126    Agentúry - Dodávky - Oznámenie o vyhlásení verejného obstarávania - Verejná súťaž 

Dánsko-Kodaň: Poskytnutie kancelárskeho nábytku pre Európsku environmentálnu agentúru

2016/S 126-224589

Oznámenie o vyhlásení verejného obstarávania

Tovary

Právny základ:

Smernica 2014/24/EÚ

Oddiel I: Verejný obstarávateľ

I.1)Názov a adresy
Úradný názov: Európska environmentálna agentúra
Poštová adresa: Kongens Nytorv 6
Mesto/obec: Copenhagen
Kód NUTS: DK011
PSČ: 1050
Štát: Dánsko
Kontaktná osoba: Olivier Cornu
E-mail: procurement@eea.europa.eu
Telefón: +45 33367246
Fax: +45 33367199

Internetová adresa (internetové adresy):

Hlavná adresa: http://www.eea.europa.eu/

I.2)Informácia o spoločnom verejnom obstarávaní
I.3)Komunikácia
Súťažné dokumenty sú dostupné priamo a úplne bez obmedzení či poplatkov na: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=1292
Ďalšie informácie možno získať na vyššie uvedenej adrese
Ponuky alebo žiadosti o účasť sa musia predložiť na vyššie uvedenej adrese
I.4)Druh verejného obstarávateľa
Európska inštitúcia/agentúra alebo medzinárodná organizácia
I.5)Hlavná činnosť
Životné prostredie

Oddiel II: Predmet

II.1)Rozsah obstarávania
II.1.1)Názov:

Poskytnutie kancelárskeho nábytku pre Európsku environmentálnu agentúru.

Referenčné číslo: EEA/ADS/16/002.
II.1.2)Hlavný kód CPV
39130000
II.1.3)Druh zákazky
Tovary
II.1.4)Stručný opis:

Európska environmentálna agentúra (EEA) plánuje uzavrieť rámcovú zmluvu na dodávku tovarov, v rámci ktorej bude obstarávať nábytok pre svoju konferenčnú miestnosť, ako aj súvisiace služby, napríklad demontáž a odstránenie súčasného zastaraného nábytku, montáž a inštaláciu nových položiek, demonštráciu použitia nábytku, ako aj technickú podporu počas záručnej lehoty. Okrem toho chce EEA podľa potreby vymeniť kancelársky a pomocný nábytok, ktorý je už inštalovaný v jej kanceláriách a zasadacích miestnostiach.

II.1.5)Celková odhadovaná hodnota
Hodnota bez DPH: 240 000.00 EUR
II.1.6)Informácie o častiach
Táto zákazka sa delí na časti: nie
II.2)Opis
II.2.1)Názov:
II.2.2)Dodatočné kódy CPV
II.2.3)Miesto vykonania
Kód NUTS: DK011
Hlavné miesto dodania alebo plnenia:

Všetky tovary sa budú dodávať a všetky služby sa budú vykonávať v priestoroch EEA na adrese Kongens Nytorv 6 and 8, 1050 Copenhagen K, DÁNSKO.

II.2.4)Opis obstarávania:

Európska environmentálna agentúra (EEA) plánuje uzavrieť rámcovú zmluvu na dodávku tovarov, v rámci ktorej bude obstarávať nábytok pre svoju konferenčnú miestnosť, ako aj súvisiace služby, napríklad demontáž a odstránenie súčasného zastaraného nábytku, montáž a inštaláciu nových položiek, demonštráciu použitia nábytku, ako aj technickú podporu počas záručnej lehoty. Okrem toho chce EEA podľa potreby vymeniť kancelársky a pomocný nábytok, ktorý je už inštalovaný v jej kanceláriách a zasadacích miestnostiach.

II.2.5)Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Cena nie je jediným kritériom výberu a všetky kritériá sú uvedené len v súťažných podkladoch
II.2.6)Odhadovaná hodnota
Hodnota bez DPH: 240 000.00 EUR
II.2.7)Dĺžka trvania zákazky, rámcovej dohody alebo dynamického nákupného systému
Trvanie v mesiacoch: 48
Toto obstarávanie môže byť obnovené: áno
Opis obnovení:

Zmluva bude uzavretá na počiatočné obdobie 24 mesiacov odo dňa podpisu, s možnosťou maximálne 2 predĺžení, zakaždým na obdobie 12 mesiacov.

II.2.10)Informácie o variantoch
Budú sa akceptovať varianty: nie
II.2.11)Informácie o opciách
Opcie: nie
II.2.12)Informácie o elektronických katalógoch
II.2.13)Informácie o fondoch Európskej únie
Obstarávanie sa týka projektu a/alebo programu financovaného z fondov Európskej únie: nie
II.2.14)Doplňujúce informácie

Oddiel III: Právne, ekonomické, finančné a technické informácie

III.1)Podmienky účasti
III.1.1)Vhodnosť vykonávať profesionálnu činnosť vrátane požiadaviek týkajúcich sa zápisu do živnostenských alebo obchodných registrov
Zoznam a krátky opis podmienok:

Ako sa uvádza v oddieloch 11.1 a 11.2.1 súťažných podkladov (príloha I).

III.1.2)Ekonomické a finančné postavenie
Kritériá výberu stanovené v dokumentoch k obstarávaniu
III.1.3)Technická a odborná spôsobilosť
Kritériá výberu stanovené v dokumentoch k obstarávaniu
III.1.5)Informácie o vyhradených zákazkách
III.2)Podmienky týkajúce sa zákazky
III.2.2)Podmienky vykonania zákazky:
III.2.3)Informácie o pracovníkoch zodpovedných za vykonanie zákazky

Oddiel IV: Postup

IV.1)Opis
IV.1.1)Druh postupu
Verejná súťaž
IV.1.3)Informácie o rámcovej dohode alebo dynamickom nákupnom systéme
Obstarávanie zahŕňa uzavretie rámcovej dohody
Rámcová dohoda s jediným uchádzačom
IV.1.4)Informácie o znížení počtu riešení alebo ponúk počas rokovania alebo dialógu
IV.1.6)Informácie o elektronickej aukcii
IV.1.8)Informácie o dohode o vládnom obstarávaní (GPA)
Na toto obstarávanie sa vzťahuje dohoda o vládnom obstarávaní: nie
IV.2)Administratívne informácie
IV.2.1)Predchádzajúce uverejnenie týkajúce sa tohto obstarávacieho konania
IV.2.2)Lehota na predkladanie ponúk alebo žiadostí o účasť
Dátum: 12/08/2016
Miestny čas: 16:00
IV.2.3)Predpokladaný dátum odoslania výziev na súťaž alebo na účasť vybraným uchádzačom
IV.2.4)Jazyk (jazyky), v ktorom (ktorých) možno predkladať ponuky alebo žiadosti o účasť:
Bulharčina, Čeština, Dánčina, Nemčina, Gréčtina, Angličtina, Španielčina, Estónčina, Fínčina, Francúzština, Írčina, Chorvátčina, Maďarčina, Taliančina, Litovčina, Lotyština, Maltčina, Holandčina, Poľština, Portugalčina, Rumunčina, Slovenčina, Slovinčina, Švédčina
IV.2.6)Minimálna lehota, počas ktorej sú ponuky uchádzačov viazané
Trvanie v mesiacoch: 6 (od uplynutia lehoty na predkladanie ponúk)
IV.2.7)Podmienky na otváranie ponúk
Dátum: 22/08/2016
Miestny čas: 10:00
Miesto:

Priestory EEA na adrese Kongens Nytorv 6, 1050 Copenhagen K, DÁNSKO.

Informácie o oprávnených osobách a otváraní ponúk:

Zástupcovia uchádzačov (1 zástupca za uchádzača) sú oprávnení zúčastniť sa na otváraní ponúk. Požaduje sa, aby o tom vopred informovali útvar EEA pre obstarávanie, a to najneskôr do 17.8.2016 (16:00) e-mailom na adrese procurement@eea.europa.eu

Oddiel VI: Doplnkové informácie

VI.1)Informácie o opakovaní obstarávania
Toto obstarávanie sa bude opakovať: nie
VI.2)Informácie o elektronickom riadení práce
VI.3)Doplňujúce informácie:

Uchádzači si môžu prevziať súťažné podklady a akékoľvek dodatočné informácie z webovej stránky na elektronické predkladanie ponúk: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=1292

Táto webová lokalita bude pravidelne aktualizovaná a je zodpovednosťou uchádzača, aby počas výberového konania pravidelne sledoval jej aktualizácie a úpravy.

VI.4)Postupy preskúmania
VI.4.1)Orgán zodpovedný za preskúmanie
Úradný názov: Všeobecný súd
Poštová adresa: rue du Fort Niedergrünewald
Mesto/obec: Luxembourg
PSČ: 2925
Štát: Luxembursko
E-mail: generalcourt.registry@curia.europa.eu
Telefón: +352 4303-1
Fax: +352 4303-2100

Internetová adresa: http://curia.europa.eu

VI.4.2)Orgán zodpovedný za mediáciu
Úradný názov: Európsky ombudsman
Poštová adresa: 1 avenue du Président Robert Schuman
Mesto/obec: Strasbourg
PSČ: 67001
Štát: Francúzsko
E-mail: eo@ombudsman.europa.eu
Telefón: +33 388172313
Fax: +33 388179062

Internetová adresa: http://www.ombudsman.europa.eu

VI.4.3)Postup preskúmania
VI.4.4)Útvar, od ktorého možno získať informácie o postupe preskúmania
Úradný názov: Všeobecný súd
Poštová adresa: rue du Fort Niedergrünewald
Mesto/obec: Luxembourg
PSČ: 2925
Štát: Luxembursko
E-mail: generalcourt.registry@curia.europa.eu
Telefón: +352 4303-1
Fax: +352 4303-2100

Internetová adresa: http://curia.europa.eu

VI.5)Dátum odoslania tohto oznámenia:
22/06/2016