Árubeszerzések - 224625-2018

25/05/2018    S98

Magyarország-Budapest: Földgáz

2018/S 098-224625

Ajánlati/részvételi felhívás – Közszolgáltatások

Árubeszerzés

Jogalap:
2014/25/EU irányelv

I. szakasz: Ajánlatkérő

I.1)Név és címek
Hivatalos név: MÁV Szolgáltató Központ Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Nemzeti azonosító szám: EKRSZ_54810576
Postai cím: Könyves Kálmán Körút 54-60.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110 Not specified
Postai irányítószám: 1087
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Dr. Németh Ferenc
E-mail: nemeth.ferencdr@mav-szk.hu
Telefon: +36 202269158
Fax: +36 15117526

Internetcím(ek):

Az ajánlatkérő általános címe: http://www.mavcsoport.hu

A felhasználói oldal címe: http://www.mavcsoport.hu

I.1)Név és címek
Hivatalos név: MÁV Magyar Államvasutak Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Nemzeti azonosító szám: EKRSZ_35803375
Postai cím: Könyves Kálmán Krt. 54-60.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110 Not specified
Postai irányítószám: 1087
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Dr. Németh Ferenc
E-mail: nemeth.ferencdr@mav-szk.hu
Telefon: +36 202269158
Fax: +36 15117526

Internetcím(ek):

Az ajánlatkérő általános címe: http://www.mavcsoport.hu

A felhasználói oldal címe: http://www.mavcsoport.hu

I.1)Név és címek
Hivatalos név: MÁV-HÉV Helyiérdekű Vasút Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Nemzeti azonosító szám: EKRSZ_93770046
Postai cím: Könyves Kálmán Krt. 54-60.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110 Not specified
Postai irányítószám: 1087
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Dr. Németh Ferenc
E-mail: nemeth.ferencdr@mav-szk.hu
Telefon: +36 202269158
Fax: +36 15117526

Internetcím(ek):

Az ajánlatkérő általános címe: http://www.mavcsoport.hu

A felhasználói oldal címe: http://www.mavcsoport.hu

I.1)Név és címek
Hivatalos név: MÁV FKG Felépitménykarbantartó és Gépjavitó Korlátolt Felelősségü Társaság
Nemzeti azonosító szám: EKRSZ_21433005
Postai cím: Jászladányi Út 10
Város: Jászkisér
NUTS-kód: HU322 Jász-Nagykun-Szolnok
Postai irányítószám: 5137
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Dr. Németh Ferenc
E-mail: nemeth.ferencdr@mav-szk.hu
Telefon: +36 202269158
Fax: +36 15117526

Internetcím(ek):

Az ajánlatkérő általános címe: http://www.mavcsoport.hu

A felhasználói oldal címe: http://www.mavcsoport.hu

I.1)Név és címek
Hivatalos név: Győr-Sopron-Ebenfurti Vasút Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Nemzeti azonosító szám: EKRSZ_90866186
Postai cím: Mátyás király Utca 19.
Város: Sopron
NUTS-kód: HU221 Győr-Moson-Sopron
Postai irányítószám: 9400
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Dr. Németh Ferenc
E-mail: nemeth.ferencdr@mav-szk.hu
Telefon: +36 202269158
Fax: +36 15117526

Internetcím(ek):

Az ajánlatkérő általános címe: http://www.gysev.hu

A felhasználói oldal címe: http://www.gysev.hu

I.2)Információ közös közbeszerzésről
A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
I.3)Kommunikáció
A közbeszerzési dokumentáció korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhető a következő címen: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR000110932018/reszletek
További információ a következő címen szerezhető be a fent említett cím
Az ajánlat vagy részvételi jelentkezés benyújtandó elektronikusan: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR000110932018/reszletek
I.6)Fő tevékenység
Vasúti szolgáltatások

II. szakasz: Tárgy

II.1)A beszerzés mennyisége
II.1.1)Elnevezés:

Földgáz beszerzése - 20 m3/h alatt

Hivatkozási szám: EKR000110932018
II.1.2)Fő CPV-kód
09123000 Földgáz
II.1.3)A szerződés típusa
Árubeszerzés
II.1.4)Rövid meghatározás:

A MÁV Zrt., a MÁV-HÉV Zrt., a MÁV SZK Zrt., a MÁV FKG Kft. és a GySEV Zrt. 20 m3/h alatti kapacitású telephelyeinek földgáz ellátása szabadpiaci keretek között 2018. október 1. és 2019. október 1. közötti időszakban 4 476 538 gnm3 mennyiségben.

Ajánlatkérők jogosultak, de nem kötelesek további, a fenti alapmennyiséghez képest + 30 % földgáz átvételére.

II.1.5)Becsült teljes érték vagy nagyságrend
II.1.6)Részekre vonatkozó információk
A beszerzés részekből áll: nem
II.2)Meghatározás
II.2.1)Elnevezés:
II.2.2)További CPV-kód(ok)
09123000 Földgáz
II.2.3)A teljesítés helye
NUTS-kód: HU MAGYARORSZÁG
A teljesítés fő helyszíne:

MAGYARORSZÁG területe.

II.2.4)A közbeszerzés ismertetése:

A MÁV Zrt., a MÁV-HÉV Zrt., a MÁV SZK Zrt., a MÁV FKG Kft. és a GySEV Zrt. 20 m3/h alatti kapacitású telephelyeinek földgáz ellátása szabadpiaci keretek között 2018. október 1. és 2019. október 1. közötti időszakban 4 476 538 gnm3 mennyiségben.

Ajánlatkérők jogosultak, de nem kötelesek további, a fenti alapmennyiséghez képest + 30 % földgáz átvételére.

A földgáz minőségének meg kell felelnie a GET VHR-ként kiadott 19/2009. (I.30.) Korm. R. 11. számú mellékletének előírásainak, a 2H jelű gázcsoportra vonatkozóan.

Ajánlatkérők jelen közbeszerzési eljárásban nem teszik lehetővé a részajánlat-tételt.

Indokolás: a nagyszámú felhasználási hely több részben történő mozgatása rendkívül erőforrás igényes, továbbá az egyetemes szolgáltatásra való jogosultságuk miatt az ajánlattétel esélye tovább csökkenhetne.

II.2.5)Értékelési szempontok
Az alábbiakban megadott szempontok
Ár
II.2.6)Becsült érték vagy nagyságrend
II.2.7)A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Kezdés: 01/10/2018
Befejezés: 01/10/2019
A szerződés meghosszabbítható: nem
II.2.10)Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok: nem
II.2.11)Opciókra vonatkozó információ
Opciók: igen
Opciók ismertetése:

Ajánlatkérők jogosultak, de nem kötelesek további, a fenti (II.2.4. pontban szereplő) alapmennyiséghez képest + 30 % földgáz átvételére.

Az opcionális mennyiség lehívására rendelkezésre álló határidő megegyezik az alapmennyiség lehívására rendelkezésre álló határidővel. Amennyiben az alapmennyiség lehívásra került, úgy az alapmennyiségen felüli mennyiség - ajánlatkérők általi külön értesítés nélkül - az opcionális mennyiség terhére kerül lehívásra.

II.2.12)Információ az elektronikus katalógusokról
II.2.13)Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos: nem
II.2.14)További információk

III. szakasz: Jogi, gazdasági, pénzügyi és műszaki információk

III.1)Részvételi feltételek
III.1.1)Az ajánlattevő/részvételre jelentkező alkalmassága az adott szakmai tevékenység végzésére, ideértve a szakmai és cégnyilvántartásokba történő bejegyzésre vonatkozó előírásokat is
A feltételek felsorolása és rövid ismertetése:

Kizáró okok:

— Az eljárásban nem lehet ajánlattevő, vagy alvállalkozó, és nem vehet részt alkalmasság igazolásában olyan gazdasági szereplő, aki a Kbt. 62. § (1) - (2) bekezdésében foglalt kizáró okok hatálya alatt áll,

— A Kbt. 74. § (1) bekezdés b) pontja alapján az ajánlatkérőnek ki kell zárnia az eljárásból azt az ajánlattevőt, alvállalkozót vagy az alkalmasság igazolásában részt vevő szervezetet, aki részéről a kizáró ok az eljárás során következett be.

A megkövetelt igazolási mód:

Ajánlattevőnek ajánlatában a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet II. Fejezetének megfelelően, az Egységes Európai Közbeszerzési Dokumentum benyújtásával kell előzetesen igazolnia, hogy nem tartozik a Kbt. 62. § (1)-(2) pontjainak hatálya alá. Ajánlatkérő az Egységes Európai Közbeszerzési Dokumentumot a Közbeszerzési Dokumentum részeként, elektronikus űrlap formájában rendelkezésre bocsátja.

Az alkalmasság igazolásában részt vevő alvállalkozó vagy más szervezet vonatkozásában:

A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 15. § (1) bekezdése szerint kell igazolni a kizáró okok fenn nem állását, vagyis csak az egységes európai közbeszerzési dokumentumot köteles benyújtani a Kbt. 62. §-ában foglalt kizáró okok hiányának igazolása érdekében.

Azon alvállalkozók tekintetében, amelyek nem vesznek részt az alkalmasság igazolásában:

A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 15. § (2) bekezdése szerint kell igazolni a kizáró okok fenn nem állását, vagyis az ajánlat részeként az ajánlatkérő által az EKR-ben rendelkezésre bocsátott űrlap alkalmazásával a Kbt. 67. § (4) bekezdése szerinti nyilatkozatot kell benyújtani, miszerint ajánlattevőnek nyilatkoznia kell, hogy nem vesz igénybe a szerződés teljesítéséhez a 62. § szerinti kizáró okok hatálya alá eső alvállalkozót.

A kizáró okokra vonatkozó igazolások benyújtására felhívott gazdasági szereplő utólagos igazolása:

A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 1. § (2) bekezdése szerint az ajánlatkérő által a Kbt. 69. § (4)-(7) bekezdése alapján a kizáró okokra vonatkozó igazolások benyújtására felhívott gazdasági szereplőnek a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 8. §, 10. §, 12-16. §-ának megfelelően kell igazolnia, hogy nem tartozik az eljárásban előírt kizáró okok hatálya alá. A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 8. § ib) pont és a 10. § gb) pont kapcsán ajánlatkérő a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló 2017. évi LIII. törvény 3. § 38. pont a)-b) vagy d) alpontja szerinti tényleges tulajdonos megjelölését várja el, összhangban a Kbt. 62. § (1) bekezdés kb) pontjával.

A Kbt. 62. § (1) bekezdés a), b), e), h), j), l), n), p) pontjában meghatározott időtartamot mindig a kizáró ok fenn nem állásának ellenőrzése időpontjától kell számítani.

Ajánlatkérő felhívja a figyelmet a Kbt. 64. §-ában foglalt rendelkezésekre (öntisztázás).

A kizáró okok fenn nem állása igazolásának körében a gazdasági szereplőnek nem kell olyan igazolást benyújtani, amelyet ajánlatkérő részére korábbi közbeszerzési eljárásban az EKR-ben elektronikus úton már benyújtott. Ebben az esetben a gazdasági szereplőnek nyilatkoznia kell arról, hogy mely korábbi eljárásban benyújtott igazolást kéri figyelembe venni a bírálat során.

Ajánlattevőnek az ajánlatkérő által az EKR-ben rendelkezésre bocsátott űrlap alkalmazásával nyilatkoznia kell a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 13. §-a vonatkozásában.

III.1.2)Gazdasági és pénzügyi alkalmasság
A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése:

Ajánlatkérő nem ír elő gazdasági és pénzügyi alkalmassági feltételt.

Az alkalmasság minimumkövetelménye(i):

Ajánlatkérő nem ír elő gazdasági és pénzügyi alkalmassági feltételt.

III.1.3)Műszaki, illetve szakmai alkalmasság
A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése:

Az alkalmasság megítéléséhez szükséges adatok és a megkövetelt igazolási mód:

Előzetes igazolás:

Ajánlattevőnek a Kbt. 67. § (1) bekezdése alapján a 321/2015. Korm. r. II. Fejezetnek megfelelően, az EEKD benyújtásával kell előzetesen igazolnia, hogy megfelel a Kbt. 65.§ alapján az ajánlatkérő (továbbiakban: AK) által meghatározott alkalmassági követelményeknek (továbbiakban: alk.köv.).

AK a 321/2015. Korm. r. 2. § (5) bek. alapján jelzi, hogy az alk. követelmények előzetes igazolása érdekében elfogadja AT EEKD-ben feltüntetett egyszerű nyilatkozatát az előírt alkalmasság tekintetében (AT-nek csak az EEKD IV. Részének α pontját kell kitöltenie, a IV rész további pontjait nem).

Közös ajánlattétel esetén a közös ajánlattevők képviseletében a nyilatkozatot az ajánlatot benyújtó gazdasági szereplő teszi meg.

AK felhívja a figyelmet a 321/2015. Korm.r. 3. § (2) és (3) bekezdésére.

AK felhívja figyelmet a Kbt. 65. § (6)-(7) és (11) bekezdéseiben foglaltakra.

Utólagos igazolás:

A 321/2015. Korm. r 1. § (2) bekezdése szerint az AK által a Kbt. 69. § (4)-(6) bekezdése alapján az alkalmassági követelményekre vonatkozó igazolások benyújtására felhívott gazdasági szereplőnek a rendelet 21-22. §-ának megfelelően kell igazolnia, hogy megfelel a Kbt. 65. §-a alapján az ajánlatkérő által meghatározott alkalmassági követelményeknek. Amennyiben az alkalmasságot igazolni kívánó a teljesítést közös ajánlattevőként végezte, az ismertetésben szerepelnie kell, hogy a teljesítésben milyen arányban (százalékban) vett részt.

Az alkalmassági követelményekre vonatkozó igazolásokat az AK kifejezetten erre irányuló, külön felhívására szükséges benyújtani, a Kbt.69.§.(4)-(6) bekezdésében foglaltak alapján, az alábbiak szerint:

M1) a 321/2015. Korm. r. 21. § (1) bek. a) pontja és 22. § (1) és (2) bek. alapján az elj. megindító felhívás feladásától visszafelé számított három (3) év legjelentősebb - jelen közbesz. tárgya szerinti - földgáz szállítására vonatkozó ref.igazolást/nyilatkozatot, min. az alábbi tartalommal: a szerződést kötő másik fél megnevezése, címe (székhelye); a kontaktszemély megnevezése, elérhetősége (cím és/vagy telefonszám és/vagy e-mail);szállítás tárgya; az elvégzett szállítás rövid bemutatása és a korábbi szállítás mennyiségére utaló adat megjelölése oly módon, hogy az alk.min.köv. megfelelés (az előírt gnm3) egyértelműen megállapítható legyen; a teljesítés ideje (kezdés és befejezés év, hónap, nap pontossággal); - a teljesítés az előírásoknak és szerződésnek megfelelően történt-e.

Ajánlatkérő a vizsgált időszak (elj. megindító felhívás feladását megelőző 36 hónap) alatt befejezett, de legfeljebb 72 hónapon belül megkezdett szállításokat veszi figyelembe.

A ref. bemutatáshoz mellékelni kell a 321/2015. Korm.r. 22. §(1) bek. szerint, ha a szerz. kötő másik fél a Kbt. 5. §(1) bek. a)-c) és e) pontja szerinti szervezet, illetve nem magyarországi szervezetek esetében olyan szervezet, amely a 2014/24/EU európai parlamenti és tanácsi irányelv alapján AK-nek minősül, az általa kiadott vagy aláírt igazolást; ha a szerz. kötő másik fél az előzőekhez képest egyéb szervezet, az általa adott igazolást vagy az AT, illetve az alk. igazolásában részt vevő más szervezet nyilatkozatát.

A ref.igazolásnak, illetve nyilatkozatnak tartalmaznia kell a ref.bemutatásban előírt valamennyi adatot, továbbá nyilatk. kell arról, hogy a teljesítés az előírásoknak és a szerz.nek megfelelően történt-e.

A Kbt. 65. § (6) bek. alapján az M1. pontban előírt alk. köv.nek a közös AT-k együttesen is megfelelhetnek.

AK felhívja a figyelmet a 424/2017. (XII. 19.) Korm. rendelet (továbbiakban: e-Kr.) 12. § (2) bekezdésére.

Az alkalmasság minimumkövetelménye(i):

Alkalmatlan az ajánlattevő:

M1) ha nem rendelkezik az eljárást megindító felhívás feladásától visszafelé számított három (3) évből származó - jelen közbeszerzés tárgya szerinti - földgáz szállításra vonatkozó, szerződésszerűen teljesített, 3 000 000 gnm3 nagyságrendű referenciával.

III.1.4)A részvételre vonatkozó objektív szabályok és kritériumok
III.1.5)Fenntartott szerződésekre vonatkozó információk
III.1.6)A szerződést biztosító mellékkötelezettségek:

Hibás teljesítési és meghiúsulási kötbér.

A kötbér mértéke a kötbéralap 25 %-a.

Kötbéralap: A kötbér alapja a szerződésszegéssel érintett földgázmennyiségnek a szerződésszegés időszakában érvényes gázdíjak nettó Forint értéke.

A szerződés alapján érvényesített valamennyi kötbér összege nem haladhatja meg a Szerződéses Minimum Mennyiség szerinti teljes ellenszolgáltatás 30 %-át.

A szerződést biztosító mellékkötelezettségek részletes szabályait a dokumentáció részét képező szerződéstervezet rögzíti.

III.1.7)Fő finanszírozási és fizetési feltételek és/vagy hivatkozás a vonatkozó jogszabályi rendelkezésekre:

Mind az alapdíj, mind a gázdíj havonta számla ellenében a Ptk. 6:130. § (1) és (2) bekezdése szerint a számla kézhezvételétől számított 30 naptári napon belül átutalással, a Kbt. 135. § (1), (5) és (6) bekezdéseiben foglaltak is figyelembe véve kerül megfizetésre. Ajánlatkérő előleget nem ad. Ajánlatkérő ajánlati biztosítékot nem ír elő.

Az ajánlattétel, az elszámolás és a kifizetések pénzneme a forint.

A pénzügyi teljesítés és a finanszírozás részletes feltételeit a közbeszerzési dokumentum tartalmazza.

A késedelmi kamatra a Ptk. 6:155.§ rendelkezései irányadóak.

III.1.8)A közös ajánlatot tevő nyertesek által létrehozandó gazdasági társaság, illetve jogi személy:

Ajánlatkérő a nyertes ajánlattevőtől nem követeli meg, továbbá a nyertes ajánlattevőnek nem teszi lehetővé gazdálkodó szervezet (projekttársaság) létrehozását.

III.2)A szerződéssel kapcsolatos feltételek
III.2.2)A szerződés teljesítésével kapcsolatos feltételek:

— a földgázellátásról szóló 2008. évi XL. törvény,

— 19/2009. (I. 30.) Korm. rendelet a földgázellátásról szóló 2008. évi XL. törvény rendelkezéseinek végrehajtásáról.

III.2.3)A szerződés teljesítésében közreműködő személyekkel kapcsolatos információ

IV. szakasz: Eljárás

IV.1)Meghatározás
IV.1.1)Az eljárás fajtája
Nyílt eljárás
IV.1.3)Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
IV.1.4)A megoldások, illetve ajánlatok számának a tárgyalásos eljárás vagy a versenypárbeszéd során történő csökkentésére irányuló információ
IV.1.6)Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
Elektronikus árlejtést fognak alkalmazni
További információk az elektronikus árlejtésről:

Az árlejtés az e-Kr. alapján kerül lebonyolításra.

IV.1.8)A közbeszerzési megállapodásra (GPA) vonatkozó információk
A szerződés a közbeszerzési megállapodás (GPA) hatálya alá tartozik: igen
IV.2)Adminisztratív információk
IV.2.1)Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
IV.2.2)Ajánlatok vagy részvételi kérelmek benyújtásának határideje
Dátum: 22/06/2018
Helyi idő: 10:00
IV.2.3)Az ajánlattételi vagy részvételi felhívás kiválasztott jelentkezők részére történő megküldésének becsült dátuma
IV.2.4)Azok a nyelvek, amelyeken az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések benyújthatók:
Magyar
IV.2.6)Az ajánlati kötöttség minimális időtartama
Az ajánlati kötöttség végső dátuma: 21/08/2018
IV.2.7)Az ajánlatok felbontásának feltételei
Dátum: 22/06/2018
Helyi idő: 12:00
Hely:
Információk a jogosultakról és a bontási eljárásról:

Az elektronikus bontás szabályait az e-Kr. 15. §-a tartalmazza.

VI. szakasz: Kiegészítő információk

VI.1)A közbeszerzés ismétlődő jellegére vonatkozó információk
A közbeszerzés ismétlődő jellegű: igen
A további hirdetmények közzétételének tervezett ideje:

2019. május

VI.2)Információ az elektronikus munkafolyamatokról
A megrendelés elektronikus úton történik
Elektronikusan benyújtott számlákat elfogadnak
A fizetés elektronikus úton történik
VI.3)További információk:

1) Ajánlatkérő (AK) a TED karakterkorlátozására tekintettel az egyéb információkat teljes körűen és részletesen a Közbeszerzési Dokumentumokban (KD) adja meg.

2) Jelen eljárás az Elektronikus Közbeszerzési Rendszeren (EKR) keresztül lefolytatásra kerülő eljárás, így az e-Kr. rendelkezései alkalmazandóak.

3) A MÁV Szolgáltató Központ Zrt., mint AK a jelen eljárást megbízás alapján az alábbi AK-k nevében folytatja le: MÁV Zrt., MÁV FKG Kft., MÁV-HÉV Zrt., GYSEV Zrt.

4) Közös ajánlattétel esetén a Kbt. 35. § (1)-(7) bekezdései irányadók, figyelemmel az e-Kr. 13. § (2) bekezdésében foglaltakra.

5) AT-nek az EEKD-ban fel kell tüntetnie az ajánlat benyújtásakor már ismert alvállalkozókat, melyeknek a kapacitásaira nem támaszkodik.

6) AK az eljárásban nem alkalmazza a Kbt. 75. § (2) bekezdés e) pontja szerinti eredménytelenségi okot.

7) AK az eljárásban alkalmazza a Kbt. 81. § (4) bekezdését.

8) FAKSZ: dr. Németh Ferenc, lajstromszáma: 00981.

9) AK közli, hogy a nem forintban rendelkezésre álló adatokat eredeti devizanemben kéri megadni. Az idegen devizanemben megadott adatok Ft-ra történő átszámítására AK a teljesítés időpontjában érvényes MNB devizaárfolyamot alkalmazza, illetve ennek hiányában az ECB által ugyanezen időpontban jegyzett devizák keresztárfolyamából számított árfolyam kerül alkalmazásra.

10) AK felhívja a figyelmet, hogy az AT-nek az ajánlatban nyilatkoznia kell, hogy a 2011. évi CXCVI. törvény 3. § (1) bek. 1. alapján átlátható szervezetnek minősül. Amennyiben AT nem minősül átlátható szervezetnek, úgy ajánlata érvénytelennek minősül.

11) Az EKR (https://ekr.gov.hu) használatához az e-Kr. 6. §-a szerint regisztráció szükséges. Az EKR üzemeltetését és fenntartását a 27/2017. (XI. 6.) MvM rendelet alapján a NEKSZT Nemzeti Elektronikus Közbeszerzési Szolgáltató és Tanácsadó Kft. végzi (http://nekszt.hu). Az EKR használatával kapcsolatos útmutató elérhető: https://ekr.gov.hu/portal/tamogatas; illetve http://nekszt.hu/tamogatas/

12) AK az ajánlattételt nem köti ajánlati biztosíték nyújtásához.

13) AK a nyertes ATtől nem követeli meg, továbbá a nyertes ATnek nem teszi lehetővé gazdálkodó szervezet (projekttársaság) létrehozását.

14) Amennyiben valamely nyilatkozatminta az EKR-ben elektronikus űrlapként a nyilatkozat megtételének nyelvén rendelkezésre áll, a nyilatkozatot az űrlap kitöltése útján kell megtenni.

Az EKR-ben továbbított dokumentumokkal, az EKR-ben elektronikus úton megtett nyilatkozatokkal szemben támasztott követelményekkel, valamint képviselet esetén elektronikus úton megtett nyilatkozatokkal kapcsolatos egyéb előírásokat az e-Kr. 10-13. §-ai tartalmazzák.

15) AK felhívja a figyelmet a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 1. § (7) bekezdésben foglaltakra.

16) Az ajánlatok értékelése a legalacsonyabb ár szempontja alapján (Kbt. 76. § (2) bek. a) pont) történik. Az értékelés alapja: 2018.1.1-jén érvényes egyetemes szolgáltatási gázdíjakból (nettó HUF/MJ) adott kedvezmény mértéke (%).

AT-nek a 2018. január 1-jén érvényes egyetemes szolgáltatási gázdíjakból (nettó HUF/MJ) adott kedvezmény mértékét kell a Felolvasólapon feltüntetnie % mértékegységben, egy tizedesjegy pontosságig. AK a százalékban megadott értékeket veti össze és a (legalacsonyabb árat biztosító) legmagasabb kedvezményt preferálja.

A legalacsonyabb ár egyedüli értékelési szempontként való előírásának oka, hogy AK részére átadott földgáz minőségének meg kel felelnie a GET VHR-ként kiadott 19/2009. Korm. R. 11. számú mellékletében előírtaknak, a 2H jelű gázcsoportra vonatkozóan, és további jellemzők bírálata nem értelmezhető.

17) AK a felhívás III.1.3) pontjában előírt alkalmassági követelményt a minősített ajánlattevők hivatalos jegyzékéhez képest szigorúbban állapította meg.

VI.4)Jogorvoslati eljárás
VI.4.1)A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Telefon: +36 18828592
Fax: +36 18828593
VI.4.2)A békéltetési eljárást lebonyolító szerv
VI.4.3)Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ:

Kbt. 148. § alapján.

VI.4.4)A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Telefon: +36 18828592
Fax: +36 18828593
VI.5)E hirdetmény feladásának dátuma:
23/05/2018