Leveringen - 224625-2018

25/05/2018    S98

Hongarije-Boedapest: Aardgas

2018/S 098-224625

Aankondiging van een opdracht – speciale sectoren

Leveringen

Rechtsgrond:
Richtlijn 2014/25/EU

Afdeling I: Aanbestedende instantie

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: MÁV Szolgáltató Központ Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Nationaal identificatienummer: EKRSZ_54810576
Postadres: Könyves Kálmán Körút 54-60.
Plaats: Budapest
NUTS-code: HU110 Not specified
Postcode: 1087
Land: Hongarije
Contactpersoon: Dr. Németh Ferenc
E-mail: nemeth.ferencdr@mav-szk.hu
Telefoon: +36 202269158
Fax: +36 15117526

Internetadres(sen):

Hoofdadres: http://www.mavcsoport.hu

Adres van het kopersprofiel: http://www.mavcsoport.hu

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: MÁV Magyar Államvasutak Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Nationaal identificatienummer: EKRSZ_35803375
Postadres: Könyves Kálmán Krt. 54-60.
Plaats: Budapest
NUTS-code: HU110 Not specified
Postcode: 1087
Land: Hongarije
Contactpersoon: Dr. Németh Ferenc
E-mail: nemeth.ferencdr@mav-szk.hu
Telefoon: +36 202269158
Fax: +36 15117526

Internetadres(sen):

Hoofdadres: http://www.mavcsoport.hu

Adres van het kopersprofiel: http://www.mavcsoport.hu

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: MÁV-HÉV Helyiérdekű Vasút Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Nationaal identificatienummer: EKRSZ_93770046
Postadres: Könyves Kálmán Krt. 54-60.
Plaats: Budapest
NUTS-code: HU110 Not specified
Postcode: 1087
Land: Hongarije
Contactpersoon: Dr. Németh Ferenc
E-mail: nemeth.ferencdr@mav-szk.hu
Telefoon: +36 202269158
Fax: +36 15117526

Internetadres(sen):

Hoofdadres: http://www.mavcsoport.hu

Adres van het kopersprofiel: http://www.mavcsoport.hu

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: MÁV FKG Felépitménykarbantartó és Gépjavitó Korlátolt Felelősségü Társaság
Nationaal identificatienummer: EKRSZ_21433005
Postadres: Jászladányi Út 10
Plaats: Jászkisér
NUTS-code: HU322 Jász-Nagykun-Szolnok
Postcode: 5137
Land: Hongarije
Contactpersoon: Dr. Németh Ferenc
E-mail: nemeth.ferencdr@mav-szk.hu
Telefoon: +36 202269158
Fax: +36 15117526

Internetadres(sen):

Hoofdadres: http://www.mavcsoport.hu

Adres van het kopersprofiel: http://www.mavcsoport.hu

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Győr-Sopron-Ebenfurti Vasút Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Nationaal identificatienummer: EKRSZ_90866186
Postadres: Mátyás király Utca 19.
Plaats: Sopron
NUTS-code: HU221 Győr-Moson-Sopron
Postcode: 9400
Land: Hongarije
Contactpersoon: Dr. Németh Ferenc
E-mail: nemeth.ferencdr@mav-szk.hu
Telefoon: +36 202269158
Fax: +36 15117526

Internetadres(sen):

Hoofdadres: http://www.gysev.hu

Adres van het kopersprofiel: http://www.gysev.hu

I.2)Inlichtingen betreffende gezamenlijke aanbesteding
De opdracht omvat een gezamenlijke aanbesteding
I.3)Communicatie
De aanbestedingsstukken zijn rechtstreeks, volledig, onbeperkt en gratis beschikbaar op: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR000110932018/reszletek
Nadere inlichtingen zijn te verkrijgen op het hierboven vermelde adres
Inschrijvingen of aanvragen tot deelneming moeten worden ingediend via elektronische weg op: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR000110932018/reszletek
I.6)Hoofdactiviteit
Vervoersdiensten per spoor

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Földgáz beszerzése - 20 m3/h alatt

Referentienummer: EKR000110932018
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
09123000 Aardgas
II.1.3)Type opdracht
Leveringen
II.1.4)Korte beschrijving:

A MÁV Zrt., a MÁV-HÉV Zrt., a MÁV SZK Zrt., a MÁV FKG Kft. és a GySEV Zrt. 20 m3/h alatti kapacitású telephelyeinek földgáz ellátása szabadpiaci keretek között 2018. október 1. és 2019. október 1. közötti időszakban 4 476 538 gnm3 mennyiségben.

Ajánlatkérők jogosultak, de nem kötelesek további, a fenti alapmennyiséghez képest + 30 % földgáz átvételére.

II.1.5)Geraamde totale waarde
II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: neen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
09123000 Aardgas
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: HU MAGYARORSZÁG
Voornaamste plaats van uitvoering:

MAGYARORSZÁG területe.

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

A MÁV Zrt., a MÁV-HÉV Zrt., a MÁV SZK Zrt., a MÁV FKG Kft. és a GySEV Zrt. 20 m3/h alatti kapacitású telephelyeinek földgáz ellátása szabadpiaci keretek között 2018. október 1. és 2019. október 1. közötti időszakban 4 476 538 gnm3 mennyiségben.

Ajánlatkérők jogosultak, de nem kötelesek további, a fenti alapmennyiséghez képest + 30 % földgáz átvételére.

A földgáz minőségének meg kell felelnie a GET VHR-ként kiadott 19/2009. (I.30.) Korm. R. 11. számú mellékletének előírásainak, a 2H jelű gázcsoportra vonatkozóan.

Ajánlatkérők jelen közbeszerzési eljárásban nem teszik lehetővé a részajánlat-tételt.

Indokolás: a nagyszámú felhasználási hely több részben történő mozgatása rendkívül erőforrás igényes, továbbá az egyetemes szolgáltatásra való jogosultságuk miatt az ajánlattétel esélye tovább csökkenhetne.

II.2.5)Gunningscriteria
De onderstaande criteria
Prijs
II.2.6)Geraamde waarde
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Aanvang: 01/10/2018
Einde: 01/10/2019
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: ja
Beschrijving van opties:

Ajánlatkérők jogosultak, de nem kötelesek további, a fenti (II.2.4. pontban szereplő) alapmennyiséghez képest + 30 % földgáz átvételére.

Az opcionális mennyiség lehívására rendelkezésre álló határidő megegyezik az alapmennyiség lehívására rendelkezésre álló határidővel. Amennyiben az alapmennyiség lehívásra került, úgy az alapmennyiségen felüli mennyiség - ajánlatkérők általi külön értesítés nélkül - az opcionális mennyiség terhére kerül lehívásra.

II.2.12)Inlichtingen over elektronische catalogi
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Afdeling III: Juridische, economische, financiële en technische inlichtingen

III.1)Voorwaarden voor deelneming
III.1.1)Geschiktheid om de beroepsactiviteit uit te oefenen, waaronder de vereisten in verband met de inschrijving in het beroeps- of handelsregister
Lijst en beknopte beschrijving van de voorwaarden:

Kizáró okok:

— Az eljárásban nem lehet ajánlattevő, vagy alvállalkozó, és nem vehet részt alkalmasság igazolásában olyan gazdasági szereplő, aki a Kbt. 62. § (1) - (2) bekezdésében foglalt kizáró okok hatálya alatt áll,

— A Kbt. 74. § (1) bekezdés b) pontja alapján az ajánlatkérőnek ki kell zárnia az eljárásból azt az ajánlattevőt, alvállalkozót vagy az alkalmasság igazolásában részt vevő szervezetet, aki részéről a kizáró ok az eljárás során következett be.

A megkövetelt igazolási mód:

Ajánlattevőnek ajánlatában a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet II. Fejezetének megfelelően, az Egységes Európai Közbeszerzési Dokumentum benyújtásával kell előzetesen igazolnia, hogy nem tartozik a Kbt. 62. § (1)-(2) pontjainak hatálya alá. Ajánlatkérő az Egységes Európai Közbeszerzési Dokumentumot a Közbeszerzési Dokumentum részeként, elektronikus űrlap formájában rendelkezésre bocsátja.

Az alkalmasság igazolásában részt vevő alvállalkozó vagy más szervezet vonatkozásában:

A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 15. § (1) bekezdése szerint kell igazolni a kizáró okok fenn nem állását, vagyis csak az egységes európai közbeszerzési dokumentumot köteles benyújtani a Kbt. 62. §-ában foglalt kizáró okok hiányának igazolása érdekében.

Azon alvállalkozók tekintetében, amelyek nem vesznek részt az alkalmasság igazolásában:

A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 15. § (2) bekezdése szerint kell igazolni a kizáró okok fenn nem állását, vagyis az ajánlat részeként az ajánlatkérő által az EKR-ben rendelkezésre bocsátott űrlap alkalmazásával a Kbt. 67. § (4) bekezdése szerinti nyilatkozatot kell benyújtani, miszerint ajánlattevőnek nyilatkoznia kell, hogy nem vesz igénybe a szerződés teljesítéséhez a 62. § szerinti kizáró okok hatálya alá eső alvállalkozót.

A kizáró okokra vonatkozó igazolások benyújtására felhívott gazdasági szereplő utólagos igazolása:

A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 1. § (2) bekezdése szerint az ajánlatkérő által a Kbt. 69. § (4)-(7) bekezdése alapján a kizáró okokra vonatkozó igazolások benyújtására felhívott gazdasági szereplőnek a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 8. §, 10. §, 12-16. §-ának megfelelően kell igazolnia, hogy nem tartozik az eljárásban előírt kizáró okok hatálya alá. A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 8. § ib) pont és a 10. § gb) pont kapcsán ajánlatkérő a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló 2017. évi LIII. törvény 3. § 38. pont a)-b) vagy d) alpontja szerinti tényleges tulajdonos megjelölését várja el, összhangban a Kbt. 62. § (1) bekezdés kb) pontjával.

A Kbt. 62. § (1) bekezdés a), b), e), h), j), l), n), p) pontjában meghatározott időtartamot mindig a kizáró ok fenn nem állásának ellenőrzése időpontjától kell számítani.

Ajánlatkérő felhívja a figyelmet a Kbt. 64. §-ában foglalt rendelkezésekre (öntisztázás).

A kizáró okok fenn nem állása igazolásának körében a gazdasági szereplőnek nem kell olyan igazolást benyújtani, amelyet ajánlatkérő részére korábbi közbeszerzési eljárásban az EKR-ben elektronikus úton már benyújtott. Ebben az esetben a gazdasági szereplőnek nyilatkoznia kell arról, hogy mely korábbi eljárásban benyújtott igazolást kéri figyelembe venni a bírálat során.

Ajánlattevőnek az ajánlatkérő által az EKR-ben rendelkezésre bocsátott űrlap alkalmazásával nyilatkoznia kell a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 13. §-a vonatkozásában.

III.1.2)Economische en financiële draagkracht
Lijst en beknopte beschrijving van de selectiecriteria:

Ajánlatkérő nem ír elő gazdasági és pénzügyi alkalmassági feltételt.

Eventuele minimumeisen:

Ajánlatkérő nem ír elő gazdasági és pénzügyi alkalmassági feltételt.

III.1.3)Technische en beroepsbekwaamheid
Lijst en beknopte beschrijving van de selectiecriteria:

Az alkalmasság megítéléséhez szükséges adatok és a megkövetelt igazolási mód:

Előzetes igazolás:

Ajánlattevőnek a Kbt. 67. § (1) bekezdése alapján a 321/2015. Korm. r. II. Fejezetnek megfelelően, az EEKD benyújtásával kell előzetesen igazolnia, hogy megfelel a Kbt. 65.§ alapján az ajánlatkérő (továbbiakban: AK) által meghatározott alkalmassági követelményeknek (továbbiakban: alk.köv.).

AK a 321/2015. Korm. r. 2. § (5) bek. alapján jelzi, hogy az alk. követelmények előzetes igazolása érdekében elfogadja AT EEKD-ben feltüntetett egyszerű nyilatkozatát az előírt alkalmasság tekintetében (AT-nek csak az EEKD IV. Részének α pontját kell kitöltenie, a IV rész további pontjait nem).

Közös ajánlattétel esetén a közös ajánlattevők képviseletében a nyilatkozatot az ajánlatot benyújtó gazdasági szereplő teszi meg.

AK felhívja a figyelmet a 321/2015. Korm.r. 3. § (2) és (3) bekezdésére.

AK felhívja figyelmet a Kbt. 65. § (6)-(7) és (11) bekezdéseiben foglaltakra.

Utólagos igazolás:

A 321/2015. Korm. r 1. § (2) bekezdése szerint az AK által a Kbt. 69. § (4)-(6) bekezdése alapján az alkalmassági követelményekre vonatkozó igazolások benyújtására felhívott gazdasági szereplőnek a rendelet 21-22. §-ának megfelelően kell igazolnia, hogy megfelel a Kbt. 65. §-a alapján az ajánlatkérő által meghatározott alkalmassági követelményeknek. Amennyiben az alkalmasságot igazolni kívánó a teljesítést közös ajánlattevőként végezte, az ismertetésben szerepelnie kell, hogy a teljesítésben milyen arányban (százalékban) vett részt.

Az alkalmassági követelményekre vonatkozó igazolásokat az AK kifejezetten erre irányuló, külön felhívására szükséges benyújtani, a Kbt.69.§.(4)-(6) bekezdésében foglaltak alapján, az alábbiak szerint:

M1) a 321/2015. Korm. r. 21. § (1) bek. a) pontja és 22. § (1) és (2) bek. alapján az elj. megindító felhívás feladásától visszafelé számított három (3) év legjelentősebb - jelen közbesz. tárgya szerinti - földgáz szállítására vonatkozó ref.igazolást/nyilatkozatot, min. az alábbi tartalommal: a szerződést kötő másik fél megnevezése, címe (székhelye); a kontaktszemély megnevezése, elérhetősége (cím és/vagy telefonszám és/vagy e-mail);szállítás tárgya; az elvégzett szállítás rövid bemutatása és a korábbi szállítás mennyiségére utaló adat megjelölése oly módon, hogy az alk.min.köv. megfelelés (az előírt gnm3) egyértelműen megállapítható legyen; a teljesítés ideje (kezdés és befejezés év, hónap, nap pontossággal); - a teljesítés az előírásoknak és szerződésnek megfelelően történt-e.

Ajánlatkérő a vizsgált időszak (elj. megindító felhívás feladását megelőző 36 hónap) alatt befejezett, de legfeljebb 72 hónapon belül megkezdett szállításokat veszi figyelembe.

A ref. bemutatáshoz mellékelni kell a 321/2015. Korm.r. 22. §(1) bek. szerint, ha a szerz. kötő másik fél a Kbt. 5. §(1) bek. a)-c) és e) pontja szerinti szervezet, illetve nem magyarországi szervezetek esetében olyan szervezet, amely a 2014/24/EU európai parlamenti és tanácsi irányelv alapján AK-nek minősül, az általa kiadott vagy aláírt igazolást; ha a szerz. kötő másik fél az előzőekhez képest egyéb szervezet, az általa adott igazolást vagy az AT, illetve az alk. igazolásában részt vevő más szervezet nyilatkozatát.

A ref.igazolásnak, illetve nyilatkozatnak tartalmaznia kell a ref.bemutatásban előírt valamennyi adatot, továbbá nyilatk. kell arról, hogy a teljesítés az előírásoknak és a szerz.nek megfelelően történt-e.

A Kbt. 65. § (6) bek. alapján az M1. pontban előírt alk. köv.nek a közös AT-k együttesen is megfelelhetnek.

AK felhívja a figyelmet a 424/2017. (XII. 19.) Korm. rendelet (továbbiakban: e-Kr.) 12. § (2) bekezdésére.

Eventuele minimumeisen:

Alkalmatlan az ajánlattevő:

M1) ha nem rendelkezik az eljárást megindító felhívás feladásától visszafelé számított három (3) évből származó - jelen közbeszerzés tárgya szerinti - földgáz szállításra vonatkozó, szerződésszerűen teljesített, 3 000 000 gnm3 nagyságrendű referenciával.

III.1.4)Objectieve regels en criteria voor deelname
III.1.5)Informatie over voorbehouden opdrachten
III.1.6)Verlangde borgsommen en waarborgen:

Hibás teljesítési és meghiúsulási kötbér.

A kötbér mértéke a kötbéralap 25 %-a.

Kötbéralap: A kötbér alapja a szerződésszegéssel érintett földgázmennyiségnek a szerződésszegés időszakában érvényes gázdíjak nettó Forint értéke.

A szerződés alapján érvényesített valamennyi kötbér összege nem haladhatja meg a Szerződéses Minimum Mennyiség szerinti teljes ellenszolgáltatás 30 %-át.

A szerződést biztosító mellékkötelezettségek részletes szabályait a dokumentáció részét képező szerződéstervezet rögzíti.

III.1.7)Belangrijkste financierings- en betalingsvoorwaarden en/of verwijzing naar de voorschriften dienaangaande:

Mind az alapdíj, mind a gázdíj havonta számla ellenében a Ptk. 6:130. § (1) és (2) bekezdése szerint a számla kézhezvételétől számított 30 naptári napon belül átutalással, a Kbt. 135. § (1), (5) és (6) bekezdéseiben foglaltak is figyelembe véve kerül megfizetésre. Ajánlatkérő előleget nem ad. Ajánlatkérő ajánlati biztosítékot nem ír elő.

Az ajánlattétel, az elszámolás és a kifizetések pénzneme a forint.

A pénzügyi teljesítés és a finanszírozás részletes feltételeit a közbeszerzési dokumentum tartalmazza.

A késedelmi kamatra a Ptk. 6:155.§ rendelkezései irányadóak.

III.1.8)De vereiste rechtsvorm van de combinatie van ondernemers waaraan de opdracht wordt gegund:

Ajánlatkérő a nyertes ajánlattevőtől nem követeli meg, továbbá a nyertes ajánlattevőnek nem teszi lehetővé gazdálkodó szervezet (projekttársaság) létrehozását.

III.2)Voorwaarden met betrekking tot de opdracht
III.2.2)Voorwaarden inzake de uitvoering van de opdracht:

— a földgázellátásról szóló 2008. évi XL. törvény,

— 19/2009. (I. 30.) Korm. rendelet a földgázellátásról szóló 2008. évi XL. törvény rendelkezéseinek végrehajtásáról.

III.2.3)Inlichtingen over het personeel dat verantwoordelijk zal zijn voor de uitvoering van de opdracht

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Openbare procedure
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
IV.1.4)Inlichtingen over een beperking van het aantal oplossingen of inschrijvingen tijdens de onderhandeling of de dialoog
IV.1.6)Inlichtingen over elektronische veiling
Er wordt gebruikgemaakt van een elektronische veiling
Nadere inlichtingen over de elektronische veiling:

Az árlejtés az e-Kr. alapján kerül lebonyolításra.

IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: ja
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
IV.2.2)Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen
Datum: 22/06/2018
Plaatselijke tijd: 10:00
IV.2.3)Geraamde datum van verzending van uitnodigingen tot inschrijving of deelneming aan geselecteerde gegadigden
IV.2.4)Talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van inschrijvingen of aanvragen tot deelneming:
Hongaars
IV.2.6)Minimumtermijn gedurende welke de inschrijver zijn inschrijving gestand moet doen
De inschrijving moet geldig blijven tot: 21/08/2018
IV.2.7)Omstandigheden waarin de inschrijvingen worden geopend
Datum: 22/06/2018
Plaatselijke tijd: 12:00
Plaats:
Inlichtingen over gemachtigde personen en de openingsprocedure:

Az elektronikus bontás szabályait az e-Kr. 15. §-a tartalmazza.

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.1)Inlichtingen over periodiciteit
Periodieke opdracht: ja
Tijdstip waarop naar verwachting nieuwe aankondigingen worden bekendgemaakt:

2019. május

VI.2)Inlichtingen over elektronische workflows
Er wordt gebruikgemaakt van elektronische orderplaatsing
Elektronische facturering wordt aanvaard
Er wordt gebruikgemaakt van elektronische betalingen
VI.3)Nadere inlichtingen:

1) Ajánlatkérő (AK) a TED karakterkorlátozására tekintettel az egyéb információkat teljes körűen és részletesen a Közbeszerzési Dokumentumokban (KD) adja meg.

2) Jelen eljárás az Elektronikus Közbeszerzési Rendszeren (EKR) keresztül lefolytatásra kerülő eljárás, így az e-Kr. rendelkezései alkalmazandóak.

3) A MÁV Szolgáltató Központ Zrt., mint AK a jelen eljárást megbízás alapján az alábbi AK-k nevében folytatja le: MÁV Zrt., MÁV FKG Kft., MÁV-HÉV Zrt., GYSEV Zrt.

4) Közös ajánlattétel esetén a Kbt. 35. § (1)-(7) bekezdései irányadók, figyelemmel az e-Kr. 13. § (2) bekezdésében foglaltakra.

5) AT-nek az EEKD-ban fel kell tüntetnie az ajánlat benyújtásakor már ismert alvállalkozókat, melyeknek a kapacitásaira nem támaszkodik.

6) AK az eljárásban nem alkalmazza a Kbt. 75. § (2) bekezdés e) pontja szerinti eredménytelenségi okot.

7) AK az eljárásban alkalmazza a Kbt. 81. § (4) bekezdését.

8) FAKSZ: dr. Németh Ferenc, lajstromszáma: 00981.

9) AK közli, hogy a nem forintban rendelkezésre álló adatokat eredeti devizanemben kéri megadni. Az idegen devizanemben megadott adatok Ft-ra történő átszámítására AK a teljesítés időpontjában érvényes MNB devizaárfolyamot alkalmazza, illetve ennek hiányában az ECB által ugyanezen időpontban jegyzett devizák keresztárfolyamából számított árfolyam kerül alkalmazásra.

10) AK felhívja a figyelmet, hogy az AT-nek az ajánlatban nyilatkoznia kell, hogy a 2011. évi CXCVI. törvény 3. § (1) bek. 1. alapján átlátható szervezetnek minősül. Amennyiben AT nem minősül átlátható szervezetnek, úgy ajánlata érvénytelennek minősül.

11) Az EKR (https://ekr.gov.hu) használatához az e-Kr. 6. §-a szerint regisztráció szükséges. Az EKR üzemeltetését és fenntartását a 27/2017. (XI. 6.) MvM rendelet alapján a NEKSZT Nemzeti Elektronikus Közbeszerzési Szolgáltató és Tanácsadó Kft. végzi (http://nekszt.hu). Az EKR használatával kapcsolatos útmutató elérhető: https://ekr.gov.hu/portal/tamogatas; illetve http://nekszt.hu/tamogatas/

12) AK az ajánlattételt nem köti ajánlati biztosíték nyújtásához.

13) AK a nyertes ATtől nem követeli meg, továbbá a nyertes ATnek nem teszi lehetővé gazdálkodó szervezet (projekttársaság) létrehozását.

14) Amennyiben valamely nyilatkozatminta az EKR-ben elektronikus űrlapként a nyilatkozat megtételének nyelvén rendelkezésre áll, a nyilatkozatot az űrlap kitöltése útján kell megtenni.

Az EKR-ben továbbított dokumentumokkal, az EKR-ben elektronikus úton megtett nyilatkozatokkal szemben támasztott követelményekkel, valamint képviselet esetén elektronikus úton megtett nyilatkozatokkal kapcsolatos egyéb előírásokat az e-Kr. 10-13. §-ai tartalmazzák.

15) AK felhívja a figyelmet a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 1. § (7) bekezdésben foglaltakra.

16) Az ajánlatok értékelése a legalacsonyabb ár szempontja alapján (Kbt. 76. § (2) bek. a) pont) történik. Az értékelés alapja: 2018.1.1-jén érvényes egyetemes szolgáltatási gázdíjakból (nettó HUF/MJ) adott kedvezmény mértéke (%).

AT-nek a 2018. január 1-jén érvényes egyetemes szolgáltatási gázdíjakból (nettó HUF/MJ) adott kedvezmény mértékét kell a Felolvasólapon feltüntetnie % mértékegységben, egy tizedesjegy pontosságig. AK a százalékban megadott értékeket veti össze és a (legalacsonyabb árat biztosító) legmagasabb kedvezményt preferálja.

A legalacsonyabb ár egyedüli értékelési szempontként való előírásának oka, hogy AK részére átadott földgáz minőségének meg kel felelnie a GET VHR-ként kiadott 19/2009. Korm. R. 11. számú mellékletében előírtaknak, a 2H jelű gázcsoportra vonatkozóan, és további jellemzők bírálata nem értelmezhető.

17) AK a felhívás III.1.3) pontjában előírt alkalmassági követelményt a minősített ajánlattevők hivatalos jegyzékéhez képest szigorúbban állapította meg.

VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Officiële benaming: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postadres: Riadó u. 5
Plaats: Budapest
Postcode: 1026
Land: Hongarije
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Telefoon: +36 18828592
Fax: +36 18828593
VI.4.2)Voor bemiddelingsprocedures bevoegde instantie
VI.4.3)Beroepsprocedure
Precieze aanduiding van de termijn(en) voor beroepsprocedures:

Kbt. 148. § alapján.

VI.4.4)Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
Officiële benaming: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postadres: Riadó u. 5
Plaats: Budapest
Postcode: 1026
Land: Hongarije
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Telefoon: +36 18828592
Fax: +36 18828593
VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
23/05/2018