Forniture - 224637-2018

25/05/2018    S98    Forniture - Avviso di gara - Procedura aperta 

Croazia-Kaštel Štafilić: Elettricità

2018/S 098-224637

Bando di gara – Servizi di pubblica utilità

Forniture

Base giuridica:
Direttiva 2014/25/UE

Sezione I: Ente aggiudicatore

I.1)Denominazione e indirizzi
Denominazione ufficiale: Zračna luka Split d.o.o.
Numero di identificazione nazionale: 83462362655
Indirizzo postale: Cesta dr. Franje Tuđmana 1270
Città: Kaštel Štafilić
Codice NUTS: HR035 Splitsko-dalmatinska županija
Codice postale: 21217
Paese: Croazia
Persona di contatto: Nikica Bogdanić Ana Crnković
E-mail: nikica.bogdanic@split-airport.hr
Tel.: +385 21203222/ +385 21203349
Fax: +385 21203422

Indirizzi Internet:

Indirizzo principale: www.split-airport.hr

I.2)Appalto congiunto
I.3)Comunicazione
I documenti di gara sono disponibili per un accesso gratuito, illimitato e diretto presso: https://eojn.nn.hr/SPIN/application/ipn/DocumentManagement/DokumentPodaciFrm.aspx?OznakaDokumenta=2018/S+0F5-0013355
Ulteriori informazioni sono disponibili presso l'indirizzo sopraindicato
Le offerte o le domande di partecipazione vanno inviate in versione elettronica: https://eojn.nn.hr/Oglasnik
I.6)Principali settori di attività
Attività aeroportuali

Sezione II: Oggetto

II.1)Entità dell'appalto
II.1.1)Denominazione:

Opskrba električnom energijom

Numero di riferimento: 04-12/18
II.1.2)Codice CPV principale
09310000 Elettricità
II.1.3)Tipo di appalto
Forniture
II.1.4)Breve descrizione:

Opskrba električnom energijom.

II.1.5)Valore totale stimato
Valore, IVA esclusa: 8 800 000.00 HRK
II.1.6)Informazioni relative ai lotti
Questo appalto è suddiviso in lotti: no
II.2)Descrizione
II.2.1)Denominazione:
II.2.2)Codici CPV supplementari
09310000 Elettricità
II.2.3)Luogo di esecuzione
Codice NUTS: HR035 Splitsko-dalmatinska županija
Luogo principale di esecuzione:

Zračna luka Split d.o.o., Cesta dr. Franje Tuđmana 1270, Kaštel Štafilić.

II.2.4)Descrizione dell'appalto:

Opskrba električnom energijom.

II.2.5)Criteri di aggiudicazione
I criteri indicati di seguito
Criterio di qualità - Nome: Električna energija iz obnovljivih izvora energije (E) – 10 % / Ponderazione: 10 bodova
Costo - Nome: Cijena 90 % / Ponderazione: 90 bodova
II.2.6)Valore stimato
Valore, IVA esclusa: 8 800 000.00 HRK
II.2.7)Durata del contratto d'appalto, dell'accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione
Durata in mesi: 24
Il contratto d'appalto è oggetto di rinnovo: no
II.2.10)Informazioni sulle varianti
Sono autorizzate varianti: no
II.2.11)Informazioni relative alle opzioni
Opzioni: no
II.2.12)Informazioni relative ai cataloghi elettronici
II.2.13)Informazioni relative ai fondi dell'Unione europea
L'appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi dell'Unione europea: no
II.2.14)Informazioni complementari

Sezione III: Informazioni di carattere giuridico, economico, finanziario e tecnico

III.1)Condizioni di partecipazione
III.1.1)Abilitazione all’esercizio dell’attività professionale, inclusi i requisiti relativi all'iscrizione nell'albo professionale o nel registro commerciale
Elenco e breve descrizione delle condizioni:

Svaki gospodarski subjekt u ovom postupku javne nabave mora dokazati svoj upis u sudski, obrtni, strukovni ili drugi odgovarajući registar u državi njegova poslovnog nastana kojim će dokazati da ima registriranu djelatnost sukladno predmetu nabave.

III.1.2)Capacità economica e finanziaria
Criteri di selezione indicati nei documenti di gara
III.1.3)Capacità professionale e tecnica
Criteri di selezione indicati nei documenti di gara
III.1.4)Norme e criteri oggettivi di partecipazione
III.1.5)Informazioni concernenti contratti d'appalto riservati
III.1.6)Cauzioni e garanzie richieste:

Jamstvo za ozbiljnost ponude 200 000,00 HRK.

Jamstvo za uredno ispunjenje okvirnog sporazuma – 5 %.

III.1.7)Principali modalità di finanziamento e di pagamento e/o riferimenti alle disposizioni applicabili in materia:

Naručitelj ne predviđa plaćanje predujma (avansa). Ponuditelj će naručitelju obračunavati električnu energiju za obračunsko razdoblje koje iznosi 1 mjesec +/-3 dana po ispostavljenim računima, a na temelju stvarne potrošnje električne energije. Plaćanje će se vršiti temeljem ispostavljenih računa (jedan račun za sva obračunska mjerna mjesta u tarifnom modelu javna rasvjeta te zasebni računi za svako obračunsko mjerno mjesto u ostalim tarifnim modelima) u roku od 30 dana od dana izdavanja računa.

III.1.8)Forma giuridica che dovrà assumere il raggruppamento di operatori economici aggiudicatario dell'appalto:

Članovi Zajednice gospodarskih subjekata obvezni su u ponudi dostaviti određeni pravni akt u mjeri u kojoj je to potrebno za zadovoljavajuće izvršenje ugovora (npr. međusobni sporazum, ugovor o poslovnoj suradnji ili slično). Navedeni akt mora biti potpisan i ovjeren (samo ukoliko se u zemlji poslovnog nastana koristi pečat) od svih članova Zajednice gospodarskih subjekata. Navedenim pravnim aktom trebaju se riješiti međusobni odnosi članova Zajednice gospodarskih subjekata vezani uz izvršavanje ugovora o javnoj nabavi.

III.2)Condizioni relative al contratto d'appalto
III.2.2)Condizioni di esecuzione del contratto d'appalto:
III.2.3)Informazioni relative al personale responsabile dell'esecuzione del contratto d'appalto

Sezione IV: Procedura

IV.1)Descrizione
IV.1.1)Tipo di procedura
Procedura aperta
IV.1.3)Informazioni su un accordo quadro o un sistema dinamico di acquisizione
L’avviso comporta la conclusione di un accordo quadro
Accordo quadro con un unico operatore
IV.1.4)Informazioni relative alla riduzione del numero di soluzioni o di offerte durante la negoziazione o il dialogo
IV.1.6)Informazioni sull'asta elettronica
IV.1.8)Informazioni relative all'accordo sugli appalti pubblici (AAP)
L'appalto è disciplinato dall'accordo sugli appalti pubblici: no
IV.2)Informazioni di carattere amministrativo
IV.2.1)Pubblicazione precedente relativa alla stessa procedura
IV.2.2)Termine per il ricevimento delle offerte o delle domande di partecipazione
Data: 27/06/2018
Ora locale: 09:30
IV.2.3)Data stimata di spedizione ai candidati prescelti degli inviti a presentare offerte o a partecipare
IV.2.4)Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte o delle domande di partecipazione:
Croato
IV.2.6)Periodo minimo durante il quale l'offerente è vincolato alla propria offerta
Durata in mesi: 3 (dal termine ultimo per il ricevimento delle offerte)
IV.2.7)Modalità di apertura delle offerte
Data: 27/06/2018
Ora locale: 09:30
Luogo:

Zračna luka Split d.o.o., Cesta dr. Franje Tuđmana 1270, Kaštel Štafilić, Upravna zgrada, II. kat – sala za sastanke.

Sezione VI: Altre informazioni

VI.1)Informazioni relative alla rinnovabilità
Si tratta di un appalto rinnovabile: no
VI.2)Informazioni relative ai flussi di lavoro elettronici
VI.3)Informazioni complementari:
VI.4)Procedure di ricorso
VI.4.1)Organismo responsabile delle procedure di ricorso
Denominazione ufficiale: Državna komisija za kontrolu postupaka javne nabave
Indirizzo postale: Koturaška cesta 43/IV
Città: Zagreb
Codice postale: 10000
Paese: Croazia
E-mail: dkom@dkom.hr
Tel.: +385 14559930
Fax: +385 14559933

Indirizzo Internet: www.dkom.hr

VI.4.2)Organismo responsabile delle procedure di mediazione
VI.4.3)Procedure di ricorso
Informazioni dettagliate sui termini di presentazione dei ricorsi:

Za rješavanje o žalbama nadležna je Državna komisija za kontrolu postupaka javne nabave. Žalbeni postupak vodi se prema odredbama ZJN-a 2016, Pravilnika o elektroničkoj žalbi u javnoj nabavi i Zakona o općem upravnom postupku. Žalbeni postupak temelji se na načelima javne nabave i upravnog postupka. Pravo na žalbu ima svaki gospodarski subjekt koji ima ili je imao pravni interes za dobivanje ugovora o javnoj nabavi i koji je pretrpio ili bi mogao pretrpjeti štetu od navodnoga kršenja subjektivnih prava. Žalba se izjavljuje Državnoj komisiji u pisanom obliku i dostavlja neposredno ili poštom na adresu Koturaška cesta 43/IV, HR-10000 Zagreb ili putem sustava e-Žalba. Smatra se da je žalba koja je predana putem sustava e-Žalba potpisana.

Žalba se dostavlja neposredno, putem ovlaštenog davatelja poštanskih usluga ili elektroničkim sredstvima komunikacije putem međusobno povezanih informacijskih sustava Državne komisije i EOJN-a RH (sustav e-Žalba). Žalitelj je obvezan primjerak žalbe dostaviti naručitelju u roku za žalbu na dokaziv način (ukoliko nije uputio žalbu putem sustava e-Žalba EOJN).

U otvorenom postupku žalba se izjavljuje u roku od 10 dana, i to od dana:

1. objave poziva na nadmetanje, u odnosu na sadržaj poziva ili dokumentacije o nabavi,

2. objave obavijesti o ispravku, u odnosu na sadržaj ispravka,

3. objave izmjene dokumentacije o nabavi, u odnosu na sadržaj izmjene dokumentacije,

4. otvaranja ponuda u odnosu na propuštanje naručitelja da valjano odgovori na pravodobno dostavljen zahtjev dodatne informacije, objašnjenja ili izmjene dokumentacije o nabavi te na postupak otvaranja ponuda,

5. primitka odluke o odabiru ili poništenju, u odnosu na postupak pregleda, ocjene i odabira ponuda, ili razloge poništenja.

Žalba mora sadržavati najmanje podatke i dokaze navedene u članku 420. ZJN-a 2016. Žalitelj koji je propustio izjaviti žalbu u određenoj navedenoj fazi postupka gubi pravo na žalbu u kasnijoj fazi postupka na prethodnu fazu.

VI.4.4)Servizio presso il quale sono disponibili informazioni sulle procedure di ricorso
Denominazione ufficiale: Služba za pravne i kadrovske poslove
Città: Kaštel Štafilić
Paese: Croazia
VI.5)Data di spedizione del presente avviso:
22/05/2018