Уебсайтът TED е готов за работа с електронните формуляри от днес, 2.11.2022 г. Търсенето е променено: моля, адаптирайте вашите предварително зададени експертни въпроси. Вижте какви са промените в раздела за новини и на актуализираните страници за помощ

Услуги - 224718-2017

14/06/2017    S112

Бeлгия-Брюксел: Поддръжка и експлоатация на оборудване за обща сигурност на обекта на Европейския парламент в Люксембург

2017/S 112-224718

Обявление за поръчка

Услуги

Правно основание:
Директива 2014/24/ЕС

Раздел І: Възлагащ орган

I.1)Наименование и адреси
Официално наименование: Европейски парламент, direction générale de la sécurité et de la protection
Пощенски адрес: rue Wiertz 60
Град: Bruxelles
код NUTS: BE100 Arr. de Bruxelles-Capitale / Arr. van Brussel-Hoofdstad
Пощенски код: 1047
Държава: Белгия
Лице за контакт: unité „Budget“
Електронна поща: SAFE.marches-tenders@ep.europa.eu
Интернет адрес/и:
Основен адрес: http://www.europarl.europa.eu/tenders/invitations.htm
I.3)Комуникация
Документацията за обществената поръчка е достъпна за неограничен и пълен пряк безплатен достъп на: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=2482
Допълнителна информация може да бъде получена от Горепосоченото/ите място/места за контакт
Офертите или заявленията за участие трябва да бъдат изпратени горепосоченото/ите място/места за контакт
I.4)Вид на възлагащия орган
Европейска институция/агенция или международна организация
I.5)Основна дейност
Общи обществени услуги

Раздел ІІ: Предмет

II.1)Обхват на обществената поръчка
II.1.1)Наименование:

Поддръжка и експлоатация на оборудване за обща сигурност на обекта на Европейския парламент в Люксембург.

II.1.2)Основен CPV код
50610000 Услуги по ремонт и поддържане на съоръжението за безопасност
II.1.3)Вид на поръчка
Услуги
II.1.4)Кратко описание:

Поканата за участие в търг е разделена на 2 основни задачи:

поддръжка на оборудване за обща сигурност: това включва извършване на поддръжка на всички нива на оборудването за обща сигурност;

експлоатация на оборудване за обща сигурност: това включва главно мониторинг на управлението на инсталациите, както и тяхното конфигуриране и архивиране на данни и/или настройки на оборудването и системата.

II.1.5)Прогнозна обща стойност
II.1.6)Информация относно обособените позиции
Настоящата поръчка е разделена на обособени позиции: не
II.2)Описание
II.2.3)Място на изпълнение
код NUTS: LU000 Luxembourg (Grand-Duché)
Основно място на изпълнение:

Люксембург.

II.2.4)Описание на обществената поръчка:

Поръчката обхваща различни технологии/оборудване, както следва:

— системи за контрол на достъпа и управление на карти за достъп,

— система против незаконно влизане,

— система за видеонаблюдение,

— система за управление на аварийни изходи,

— вътрешна телефонна система за сигурност,

— входна контролна система,

— система за управление на ключове,

— електронна система за заключване,

— сейфове и защитени каси,

— експлозиметрия,

— радиокомуникационна система,

— система за управление на патрули.

Очакваните задачи и дейности са следните:

— наблюдение на инсталациите,

— профилактична, ремонтна и условна поддръжка (независимо от нивото),

— предоставяне на услуги при необходимост и екипи на повикване,

— леки и тежки инструменти,

— доставка на материали и консумативи,

— създаване, управление и поддръжка на инвентари за консумативи и резервни части (независимо от нивото на поддръжка),

— подготвяне на различни документи за мониторинг на услугите, предоставени от изпълнителя,

— експлоатация и поддръжка на инструменти за управление и експлоатация на софтуер на системата за компютъризирано управление на поддръжката (CMMS),

— почистване на оборудването, както и на предоставените помещения за оборудването,

— всички задачи и дейности, свързани с поддръжката,

— възможно монтиране и премахване на дозиметри,

— натоварване на оборудване,

— актуализиране на планове и на други документи, свързани с техническите инсталации (доклади, статистика, инвентари и т.н.)

— помощ и предоставяне на подкрепа, която Европейският парламентът счита за необходима за всякакви дейности, свързани с обновяването на инсталациите, поставянето на нови инсталации или оборудване и тяхното инспектиране или контрол.

Вж. спецификациите и приложенията.

Поръчката има прогнозна стойност 2 000 000–2 500 000 EUR за цялата продължителност на поръчката (48 месеца). Необвързваща прогнозна оценка.

II.2.5)Критерии за възлагане
Критериите по-долу
Цена
II.2.6)Прогнозна стойност
II.2.7)Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамична система за покупки
Продължителност в месеци: 48
Тази поръчка подлежи на подновяване: не
II.2.10)Информация относно вариантите
Ще бъдат приемани варианти: не
II.2.11)Информация относно опциите
Опции: не
II.2.13)Информация относно средства от Европейския съюз
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от Европейския съюз: не
II.2.14)Допълнителна информация

Раздел ІІІ: Правна, икономическа, финансова и техническа информация

III.1)Условия за участие
III.1.1)Годност за упражняване на професионалната дейност, включително изисквания във връзка с вписването в професионални или търговски регистри
Списък и кратко описание на условията:

вж. административните спецификации.

III.1.2)Икономическо и финансово състояние
Критерии за подбор, както е указано в документацията за обществената поръчка
III.1.3)Технически и професионални възможности
Критерии за подбор, както е указано в документацията за обществената поръчка

Раздел ІV: Процедура

IV.1)Описание
IV.1.1)Вид процедура
Открита процедура
IV.1.3)Информация относно рамково споразумение или динамична система за покупки
Тази обществена поръчка обхваща сключването на рамково споразумение
Рамково споразумение с един оператор
IV.1.8)Информация относно Споразумението за държавни поръчки (GPA)
Обществената поръчка попада в обхвата на Споразумението за държавни поръчки (GPA): не
IV.2)Административна информация
IV.2.2)Срок за получаване на оферти или на заявления за участие
Дата: 22/08/2017
Местно време: 17:00
IV.2.3)Прогнозна дата на изпращане на покани за търг или за участие на избраните кандидати
IV.2.4)Езици, на които могат да бъдат подадени офертите или заявленията за участие:
Български, Чешки, Датски, Немски, Гръцки, Английски, Испански, Естонски, Фински, Френски, Ирландски, Хърватски, Унгарски, Италиански, Литовски, Латвийски, Малтийски, Нидерландски, Полски, Португалски, Румънски, Словашки, Словенски, Шведски
IV.2.6)Минимален срок, през който оферентът е обвързан от офертата
Продължителност в месеци: 6 (от датата, която е посочена за дата на получаване на офертата)
IV.2.7)Условия за отваряне на офертите
Дата: 29/08/2017
Местно време: 10:30
Място:

в Брюксел: rue Wiertz 50, 1047 Brussels, room WIE-0U030 (ground floor);

в Люксембург (видеоконференция): plateau de Kirchberg, Konrad Adenauer (KAD) Building, room 01G032.

Информация относно упълномощените лица и процедурата на отваряне:

поради възможност за отказ на достъп до отварянето на офертите, оферентите, които желаят да присъстват (най-много 2-ма души), трябва да изпратят потвърждение за това не по-късно от 2 работни дни преди датата на отваряне на офертите по електронна поща до: SAFE.marches-tenders@ep.europa.eu с прикачено копие на документ за самоличност на участниците.

Раздел VІ: Допълнителна информация

VI.1)Информация относно периодичното възлагане
Това представлява периодично повтаряща се поръчка: не
VI.3)Допълнителна информация:

Съответните отдели на Европейския парламент ще организират задължително посещение на място. Икономическите оператори, желаещи да вземат участие в посещението, трябва:

да отидат на следния адрес на 30.6.2017 (9:30):

Европейски парламент, entrée principale du bâtiment Konrad Adenauer (KAD), plateau de Kirchberg, L-2929 Luxembourg, ЛЮКСЕМБУРГ.

Оферти, подадени от икономически оператори, които не присъстват на задължителното посещение на място, ще бъдат отхвърляни автоматично.

Могат да присъстват максимум по 3-ма представители на оферента. Имената и позициите на участниците трябва да бъдат съобщени най-късно 2 работни дни преди посещението на следния адрес на електронна поща: SAFE.marches-tenders@ep.europa.eu

По време на посещението на място оферентите ще имат възможност да задават въпроси, които считат за важни и полезни за изготвяне на оферта. Допълнително време обаче ще бъде дадено до 5.7.2017 (13:00) за повдигане на допълнителни въпроси, изпратени единствено по електронна поща на следния адрес: SAFE.marches-tenders@ep.europa.eu

Европейският парламент ще издаде удостоверение за присъствие на всеки оферент и ще изготви доклад за посещението на място, включително допълнителните въпроси и отговори, който ще бъде изпратен по електронна поща на всички участници не по-късно от 11.7.2017 г.

Всякакви пътни разходи, свързани с посещението на място, ще бъдат за сметка на оферентите и няма да бъдат възстановявани от Европейския парламент.

VI.4)Процедури по обжалване
VI.4.1)Орган, който отговаря за процедурите по обжалване
Официално наименование: Общ съд на Съда на Европейския съюз
Град: Luxembourg
Пощенски код: 2525
Държава: Люксембург
Електронна поща: generalcourt.registry@curia.europa.eu
Телефон: +352 4303-1
Факс: +352 433766
Интернет адрес: http://curia.europa.eu
VI.4.2)Орган, който отговаря за процедурите по медиация
Официално наименование: Европейски омбудсман
Пощенски адрес: 1 avenue du Président Robert Schuman
Град: Strasbourg
Пощенски код: 67001
Държава: Франция
Телефон: +33 388172313
Факс: +33 388179062
Интернет адрес: http://www.ombudsman.europa.eu
VI.4.4)Служба, от която може да бъде получена информация относно подаването на жалби
Официално наименование: Общ съд на Съда на Европейския съюз
Град: Luxembourg
Пощенски код: 2525
Държава: Люксембург
Електронна поща: generalcourt.registry@curia.europa.eu
Телефон: +352 4303-1
Факс: +352 433766
Интернет адрес: http://curia.europa.eu
VI.5)Дата на изпращане на настоящото обявление:
02/06/2017