С удоволствие съобщаваме, че новата версия на портала TED ще започне да функционира на 29.01.2024 г. (датата е ориентировъчна - очаква се потвърждение!) Искате ли да научите за новите функции, подобренията и въздействието върху потребителите? Вижте нашата статия и научете повече за основните промени и нови функции.

You may get an error message when trying to access the notices listed hereafter. If that is the case, please use the alternative links provided below. We are working on solving the problem. We apologize for the inconvenience.
716246-2023 - https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:716246-2023:PDFS:FI:HTML
719591-2023 - https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:719591-2023:PDFS:FI:HTML
724690-2023 - https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:724690-2023:PDFS:FI:HTML
731050-2023 - https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:731050-2023:PDFS:FI:HTML
You may also use the following structure to build the URL of the notices concerned:
https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:NNNNNN-2023:PDFS:LL:HTML, (example: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:719591-2023:PDFS:FI:HTML), but please bear in mind that only the original language version of the notice is available

В момента има проблем с показването на URL адреси в обявленията въз основа на електронните формуляри. Работим по неговото отстраняване. Като временно решение ви предлагаме да изтривате запетаята (или друг специален знак), която се появява в края на URL адреса. Извиняваме се за неудобството.

Услуги - 224718-2017

14/06/2017    S112

Бeлгия-Брюксел: Поддръжка и експлоатация на оборудване за обща сигурност на обекта на Европейския парламент в Люксембург

2017/S 112-224718

Обявление за поръчка

Услуги

Правно основание:
Директива 2014/24/ЕС

Раздел І: Възлагащ орган

I.1)Наименование и адреси
Официално наименование: Европейски парламент, direction générale de la sécurité et de la protection
Пощенски адрес: rue Wiertz 60
Град: Bruxelles
код NUTS: BE100 Arr. de Bruxelles-Capitale / Arr. van Brussel-Hoofdstad
Пощенски код: 1047
Държава: Белгия
Лице за контакт: unité „Budget“
Електронна поща: SAFE.marches-tenders@ep.europa.eu
Интернет адрес/и:
Основен адрес: http://www.europarl.europa.eu/tenders/invitations.htm
I.3)Комуникация
Документацията за обществената поръчка е достъпна за неограничен и пълен пряк безплатен достъп на: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=2482
Допълнителна информация може да бъде получена от Горепосоченото/ите място/места за контакт
Офертите или заявленията за участие трябва да бъдат изпратени горепосоченото/ите място/места за контакт
I.4)Вид на възлагащия орган
Европейска институция/агенция или международна организация
I.5)Основна дейност
Общи обществени услуги

Раздел ІІ: Предмет

II.1)Обхват на обществената поръчка
II.1.1)Наименование:

Поддръжка и експлоатация на оборудване за обща сигурност на обекта на Европейския парламент в Люксембург.

II.1.2)Основен CPV код
50610000 Услуги по ремонт и поддържане на съоръжението за безопасност
II.1.3)Вид на поръчка
Услуги
II.1.4)Кратко описание:

Поканата за участие в търг е разделена на 2 основни задачи:

поддръжка на оборудване за обща сигурност: това включва извършване на поддръжка на всички нива на оборудването за обща сигурност;

експлоатация на оборудване за обща сигурност: това включва главно мониторинг на управлението на инсталациите, както и тяхното конфигуриране и архивиране на данни и/или настройки на оборудването и системата.

II.1.5)Прогнозна обща стойност
II.1.6)Информация относно обособените позиции
Настоящата поръчка е разделена на обособени позиции: не
II.2)Описание
II.2.3)Място на изпълнение
код NUTS: LU000 Luxembourg (Grand-Duché)
Основно място на изпълнение:

Люксембург.

II.2.4)Описание на обществената поръчка:

Поръчката обхваща различни технологии/оборудване, както следва:

— системи за контрол на достъпа и управление на карти за достъп,

— система против незаконно влизане,

— система за видеонаблюдение,

— система за управление на аварийни изходи,

— вътрешна телефонна система за сигурност,

— входна контролна система,

— система за управление на ключове,

— електронна система за заключване,

— сейфове и защитени каси,

— експлозиметрия,

— радиокомуникационна система,

— система за управление на патрули.

Очакваните задачи и дейности са следните:

— наблюдение на инсталациите,

— профилактична, ремонтна и условна поддръжка (независимо от нивото),

— предоставяне на услуги при необходимост и екипи на повикване,

— леки и тежки инструменти,

— доставка на материали и консумативи,

— създаване, управление и поддръжка на инвентари за консумативи и резервни части (независимо от нивото на поддръжка),

— подготвяне на различни документи за мониторинг на услугите, предоставени от изпълнителя,

— експлоатация и поддръжка на инструменти за управление и експлоатация на софтуер на системата за компютъризирано управление на поддръжката (CMMS),

— почистване на оборудването, както и на предоставените помещения за оборудването,

— всички задачи и дейности, свързани с поддръжката,

— възможно монтиране и премахване на дозиметри,

— натоварване на оборудване,

— актуализиране на планове и на други документи, свързани с техническите инсталации (доклади, статистика, инвентари и т.н.)

— помощ и предоставяне на подкрепа, която Европейският парламентът счита за необходима за всякакви дейности, свързани с обновяването на инсталациите, поставянето на нови инсталации или оборудване и тяхното инспектиране или контрол.

Вж. спецификациите и приложенията.

Поръчката има прогнозна стойност 2 000 000–2 500 000 EUR за цялата продължителност на поръчката (48 месеца). Необвързваща прогнозна оценка.

II.2.5)Критерии за възлагане
Критериите по-долу
Цена
II.2.6)Прогнозна стойност
II.2.7)Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамична система за покупки
Продължителност в месеци: 48
Тази поръчка подлежи на подновяване: не
II.2.10)Информация относно вариантите
Ще бъдат приемани варианти: не
II.2.11)Информация относно опциите
Опции: не
II.2.13)Информация относно средства от Европейския съюз
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от Европейския съюз: не
II.2.14)Допълнителна информация

Раздел ІІІ: Правна, икономическа, финансова и техническа информация

III.1)Условия за участие
III.1.1)Годност за упражняване на професионалната дейност, включително изисквания във връзка с вписването в професионални или търговски регистри
Списък и кратко описание на условията:

вж. административните спецификации.

III.1.2)Икономическо и финансово състояние
Критерии за подбор, както е указано в документацията за обществената поръчка
III.1.3)Технически и професионални възможности
Критерии за подбор, както е указано в документацията за обществената поръчка

Раздел ІV: Процедура

IV.1)Описание
IV.1.1)Вид процедура
Открита процедура
IV.1.3)Информация относно рамково споразумение или динамична система за покупки
Тази обществена поръчка обхваща сключването на рамково споразумение
Рамково споразумение с един оператор
IV.1.8)Информация относно Споразумението за държавни поръчки (GPA)
Обществената поръчка попада в обхвата на Споразумението за държавни поръчки (GPA): не
IV.2)Административна информация
IV.2.2)Срок за получаване на оферти или на заявления за участие
Дата: 22/08/2017
Местно време: 17:00
IV.2.3)Прогнозна дата на изпращане на покани за търг или за участие на избраните кандидати
IV.2.4)Езици, на които могат да бъдат подадени офертите или заявленията за участие:
Български, Чешки, Датски, Немски, Гръцки, Английски, Испански, Естонски, Фински, Френски, Ирландски, Хърватски, Унгарски, Италиански, Литовски, Латвийски, Малтийски, Нидерландски, Полски, Португалски, Румънски, Словашки, Словенски, Шведски
IV.2.6)Минимален срок, през който оферентът е обвързан от офертата
Продължителност в месеци: 6 (от датата, която е посочена за дата на получаване на офертата)
IV.2.7)Условия за отваряне на офертите
Дата: 29/08/2017
Местно време: 10:30
Място:

в Брюксел: rue Wiertz 50, 1047 Brussels, room WIE-0U030 (ground floor);

в Люксембург (видеоконференция): plateau de Kirchberg, Konrad Adenauer (KAD) Building, room 01G032.

Информация относно упълномощените лица и процедурата на отваряне:

поради възможност за отказ на достъп до отварянето на офертите, оферентите, които желаят да присъстват (най-много 2-ма души), трябва да изпратят потвърждение за това не по-късно от 2 работни дни преди датата на отваряне на офертите по електронна поща до: SAFE.marches-tenders@ep.europa.eu с прикачено копие на документ за самоличност на участниците.

Раздел VІ: Допълнителна информация

VI.1)Информация относно периодичното възлагане
Това представлява периодично повтаряща се поръчка: не
VI.3)Допълнителна информация:

Съответните отдели на Европейския парламент ще организират задължително посещение на място. Икономическите оператори, желаещи да вземат участие в посещението, трябва:

да отидат на следния адрес на 30.6.2017 (9:30):

Европейски парламент, entrée principale du bâtiment Konrad Adenauer (KAD), plateau de Kirchberg, L-2929 Luxembourg, ЛЮКСЕМБУРГ.

Оферти, подадени от икономически оператори, които не присъстват на задължителното посещение на място, ще бъдат отхвърляни автоматично.

Могат да присъстват максимум по 3-ма представители на оферента. Имената и позициите на участниците трябва да бъдат съобщени най-късно 2 работни дни преди посещението на следния адрес на електронна поща: SAFE.marches-tenders@ep.europa.eu

По време на посещението на място оферентите ще имат възможност да задават въпроси, които считат за важни и полезни за изготвяне на оферта. Допълнително време обаче ще бъде дадено до 5.7.2017 (13:00) за повдигане на допълнителни въпроси, изпратени единствено по електронна поща на следния адрес: SAFE.marches-tenders@ep.europa.eu

Европейският парламент ще издаде удостоверение за присъствие на всеки оферент и ще изготви доклад за посещението на място, включително допълнителните въпроси и отговори, който ще бъде изпратен по електронна поща на всички участници не по-късно от 11.7.2017 г.

Всякакви пътни разходи, свързани с посещението на място, ще бъдат за сметка на оферентите и няма да бъдат възстановявани от Европейския парламент.

VI.4)Процедури по обжалване
VI.4.1)Орган, който отговаря за процедурите по обжалване
Официално наименование: Общ съд на Съда на Европейския съюз
Град: Luxembourg
Пощенски код: 2525
Държава: Люксембург
Електронна поща: generalcourt.registry@curia.europa.eu
Телефон: +352 4303-1
Факс: +352 433766
Интернет адрес: http://curia.europa.eu
VI.4.2)Орган, който отговаря за процедурите по медиация
Официално наименование: Европейски омбудсман
Пощенски адрес: 1 avenue du Président Robert Schuman
Град: Strasbourg
Пощенски код: 67001
Държава: Франция
Телефон: +33 388172313
Факс: +33 388179062
Интернет адрес: http://www.ombudsman.europa.eu
VI.4.4)Служба, от която може да бъде получена информация относно подаването на жалби
Официално наименование: Общ съд на Съда на Европейския съюз
Град: Luxembourg
Пощенски код: 2525
Държава: Люксембург
Електронна поща: generalcourt.registry@curia.europa.eu
Телефон: +352 4303-1
Факс: +352 433766
Интернет адрес: http://curia.europa.eu
VI.5)Дата на изпращане на настоящото обявление:
02/06/2017