Suministros - 224726-2019

15/05/2019    S93

Eslovaquia-Pezinok: Cromatógrafos

2019/S 093-224726

Corrigenda

Anuncio relativo a modificaciones o información adicional

Suministros

(Suplemento al Diario Oficial de la Unión Europea, 2019/S 065-150757)

Base jurídica:
Directiva 2014/24/UE

Apartado I: Poder adjudicador/entidad adjudicadora

I.1)Nombre y direcciones
Nombre oficial: Mikrochem spol. s r.o.
Número de identificación fiscal: 00604496
Dirección postal: Za dráhou
Localidad: Pezinok
Código NUTS: SK010 Bratislavský kraj
Código postal: 902 01
País: Eslovaquia
Persona de contacto: Ing. Blanka Čechová
Correo electrónico: blanka.cechova@mikrochem.sk
Teléfono: +421 903471702
Direcciones de internet:
Dirección principal: http://www.mikrochem.com/
Dirección del perfil de comprador: https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-profilov/zakazky/20042

Apartado II: Objeto

II.1)Ámbito de la contratación
II.1.1)Denominación:

Nákup zariadenia na kontinuálnu chromatografiu pre výskum a vývoj priemyselnej separácie izomérov cukrov pre projekt „Podpora zvyšovania inovačného potenciálu spoločnosti Mikrochem spol. s r. o.“

Número de referencia: 2019/01/Mikrochem
II.1.2)Código CPV principal
38432200 Cromatógrafos
II.1.3)Tipo de contrato
Suministros
II.1.4)Breve descripción:

Predmetom zákazky je nákup zariadenia na kontinuálnu chromatografiu pre výskum a vývoj priemyselnej separácie izomérov cukrov. Kvapalinový chromatograf: zariadenie na kontinuálnu chromatografiu pomocou "simulated moving bed". Maximálny prietok eluentu 50 ml/min, maximálny prípustný tlak v celom systéme 130 bar, maximálny prietok dávkovacej pumpy 10 ml/min, dávkovacia pumpa 1 ks, maximálny prietok systémovej pumpy 50 ml/min, systémové pumpy 3 ks, multipozičné ventily 7 ks, prietokomery potrebné na real-time monitorovanie celého systému 4 ks, 9 ks kolón a ich napĺňanie podľa potrieb výskumu a vývoja počas trvania projektu, termostat na kolóny s teplotou do 120oC a s kapacitou 8 kolón o rozmere 250 x 50 mm, súčasťou systému musí byť chromatografický softvér spĺňajúci požiadavky 21 CFR časť 11. S ELSD detektorom a kompresorom. Doprava na miesto dodania predmetu zákazky.

Rozbalenie predmetu zákazky v mieste dodanie predmetu zákazky. Inštalácia predmetu zákazky v mieste dodania predmetu zákazky. Dodávateľ poskytne predmet zákazky v súlade splatnou legislatívou a normami. Rovnaké znenie opisu predmetu zákazky je uvedené aj v Súťažných podkladoch.

Apartado VI: Información complementaria

VI.5)Fecha de envío del presente anuncio:
13/05/2019
VI.6)Referencia del anuncio original
Número de anuncio en el DO S: 2019/S 065-150757

Apartado VII: Modificaciones

VII.1)Información que se va a modificar o añadir
VII.1.2)Texto que se va a corregir en el anuncio original
Número de apartado: IV.2.2)
Localización del texto que se va a modificar: Lehota na predkladanie ponúk alebo žiadostí o účasť
En lugar de:
Fecha: 14/05/2019
Hora local: 09:00
Léase:
Fecha: 28/05/2019
Hora local: 09:00
Número de apartado: IV.2.7)
Localización del texto que se va a modificar: Podmienky na otváranie ponúk
En lugar de:
Fecha: 14/05/2019
Hora local: 10:00
Léase:
Fecha: 28/05/2019
Hora local: 10:00
VII.2)Otras informaciones adicionales: