Usługi - 224845-2020

14/05/2020    S94

Polska-Warszawa: Usługi w zakresie konserwacji i napraw oprogramowania

2020/S 094-224845

Ogłoszenie o zamówieniu

Usługi

Podstawa prawna:
Dyrektywa 2014/24/UE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca

I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Narodowy Bank Polski
Adres pocztowy: Świętokrzyska 11/21
Miejscowość: Warszawa
Kod NUTS: PL911 Miasto Warszawa
Kod pocztowy: 00-919
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Elżbieta Chrobocińska
E-mail: DKRZprzetargi@nbp.pl
Tel.: +48 221852359
Faks: +48 221851211
Adresy internetowe:
Główny adres: https://www.nbp.pl
Adres profilu nabywcy: https://www.nbp.pl
I.3)Komunikacja
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod adresem: https://www.nbp.pl
Więcej informacji można uzyskać pod adresem podanym powyżej
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać drogą elektroniczną za pośrednictwem: https://oneplace.marketplanet.pl
I.4)Rodzaj instytucji zamawiającej
Podmiot prawa publicznego
I.5)Główny przedmiot działalności
Inna działalność: polityka pieniężna

Sekcja II: Przedmiot

II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

Przedłużenie rozszerzonego wsparcie technicznego AVP dla oprogramowania baz danych IBM DB2 oraz monitora kolejkowego IBM Websphere MQ

Numer referencyjny: SEZ/DKRZ-WPI1-EC-241-0184/DIT/20
II.1.2)Główny kod CPV
72267000 Usługi w zakresie konserwacji i napraw oprogramowania
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Usługi
II.1.4)Krótki opis:

Przedłużenie rozszerzonego wsparcie technicznego AVP dla oprogramowania baz danych IBM DB2 oraz monitora kolejkowego IBM Websphere MQ.

II.1.5)Szacunkowa całkowita wartość
Wartość bez VAT: 920 000.00 PLN
II.1.6)Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: nie
II.2)Opis
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
72267000 Usługi w zakresie konserwacji i napraw oprogramowania
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL POLSKA
Kod NUTS: PL911 Miasto Warszawa
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Narodowy Bank Polski, ul. Świętokrzyska 11/21, 00-919 Warszawa, POLSKA

II.2.4)Opis zamówienia:

Przedmiotem umowy jest zapewnienie przez Wykonawcę, przedłużenia świadczenia przez producenta oprogramowania, na rzecz Zamawiającego, usługi rozszerzonego wsparcia technicznego AVP (Accelerated Value Program) dla posiadanego oprogramowania baz danych IBM DB2 oraz dla monitora kolejkowego IBM WebSphere MQ.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Cena
II.2.6)Szacunkowa wartość
Wartość bez VAT: 920 000.00 PLN
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Początek: 07/07/2020
Koniec: 06/07/2021
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe

Sekcja III: Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

III.2)Warunki dotyczące zamówienia
III.2.2)Warunki realizacji umowy:

Szczegółowe warunki i zasady realizacji umowy określone zostały we wzorze umowy, stanowiącym załącznik nr 6 do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (dalej: SIWZ), zamieszczonej na stronie internetowej Zamawiającego.

Sekcja IV: Procedura

IV.1)Opis
IV.1.1)Rodzaj procedury
Procedura otwarta
IV.1.3)Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
IV.1.8)Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych: tak
IV.2)Informacje administracyjne
IV.2.2)Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Data: 17/06/2020
Czas lokalny: 12:00
IV.2.3)Szacunkowa data wysłania zaproszeń do składania ofert lub do udziału wybranym kandydatom
IV.2.4)Języki, w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału:
Polski
IV.2.6)Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
Okres w miesiącach: 2 (od ustalonej daty składania ofert)
IV.2.7)Warunki otwarcia ofert
Data: 17/06/2020
Czas lokalny: 14:00
Miejsce:

Sesja otwarcia ofert odbędzie się w sieci Internet.

Informacje o osobach upoważnionych i procedurze otwarcia:

Instrukcja wejścia na sesję otwarcia ofert w Internecie została zawarta w rozdziale 15 SIWZ.

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.1)Informacje o powtarzającym się charakterze zamówienia
Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się: nie
VI.2)Informacje na temat procesów elektronicznych
Akceptowane będą faktury elektroniczne
Stosowane będą płatności elektroniczne
VI.3)Informacje dodatkowe:

1. Wykonawca jest związany oferta przez okres 60 dni.

2. Zamawiający ustala wadium na całość przedmiotu zamówienia w wysokości 15 000,00 PLN (słownie złotych: piętnaście tysięcy i 00/100). Szczegółowe informacje w sprawie wadium zawarte są w SIWZ.

3. Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 Ustawy z 29.1.2004 – Prawo zamówień publiczne (Dz.U. 2019 r., poz. 1843 z późn. zm.) zwane dalej ustawą.

4. O udzielnie zamówienia mogą się ubiegać Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 oraz ust. 5 pkt 1 ustawy.

5. Dla potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia Zamawiający żąda:

1) oświadczeń i dokumentów, o których mowa w par. 5 pkt 1, 4, 5 i 6 rozporządzenia Ministra Rozwoju z 26 lipca 2016 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać Zamawiający od Wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia (Dz.U. z 2016 r., poz. 1126 z późn. zm.), zwanego dalej rozporządzeniem w sprawie dokumentów;

2) oświadczenia, o którym mowa w par. 5 pkt 10 rozporządzenia w sprawie dokumentów;

3) dokumentów i oświadczeń, o których mowa w par. 7 i 8 rozporządzenia w sprawie dokumentów.

6. W postępowaniu komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami odbywa się wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej i jest realizowana za pomocą platformy zakupowej NBP pod adresem: (https://oneplace.marketpalnet.pl)

7. Zamawiający w załączniku nr 1 do SIWZ określił instrukcję obsługi (korzystania) platformy zakupowej NBP na portalu Oneplace. W zakresie niezbędnym do używania środków komunikacji elektronicznej pomiędzy Zamawiającym oraz Wykonawcami.

8. Zamawiający przewiduje zastosowanie procedury postępowania, o której mowa w art. 24aa ustawy Prawo zamówień publiczne.

9. Do oferty należy dołączyć aktualny jednolity europejski dokument zamówienia (JEDZ). Informacje dotycząca sporządzenia JEDZ zawiera SIWZ.

10. Zamawiający wymaga realizacji zamówienia w okresie od dnia 7 lipca 2020 r. do dnia 6 lipca 2021 r. Szczegółowe terminy dotyczące realizacji zamówienia zostały określone w załączniku nr 6 do SIWZ, tj.:

— wariant I (postanowienie zostanie wprowadzone do umowy – w przypadku zawarcia umowy przed dniem 7 lipca 2020 r.):

Wykonawca będzie świadczył usługę AVP, na warunkach określonych w umowie, w okresie 12 miesięcy, tj. od dnia 7 lipca 2020 r. do dnia 6 lipca 2021 r., z tym że:

a) Wykonawca będzie świadczył usługę AVP dla posiadanego przez Zamawiającego oprogramowania baz danych IBM DB2 we wskazanym powyżej terminie,

b) Wykonawca będzie świadczył usługę AVP dla monitora kolejkowego WebSphere MQ w terminie od dnia 1 sierpnia 2020 r. do dnia 6 lipca 2021 r.,

— wariant II (postanowienie zostanie wprowadzone do umowy – w przypadku zawarcia umowy po dniu 6 lipca 2020 r., przy czym data rozpoczęcia wsparcia dla MQ będzie obliczona następująco: do daty

1 sierpnia 2020 r. będzie dodana liczba dni jaka upłynęła między 6 lipca 2020 r, a datą zawarcia umowy):

Wykonawca będzie świadczył usługę AVP, na warunkach określonych w umowie, w okresie 12 miesięcy, licząc od następnego dnia po zawarciu umowy przez strony, z tym że:

a) Wykonawca będzie świadczył usługę AVP dla posiadanego przez Zamawiającego oprogramowania baz danych IBM DB2 we wskazanym powyżej terminie,

b) Wykonawca będzie świadczył usługę AVP dla monitora kolejkowego WebSphere MQ w terminie od dnia ... 2020 r. do upływu 12 miesięcy, licząc od następnego dnia po zawarciu umowy przez strony.

VI.4)Procedury odwoławcze
VI.4.1)Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Oficjalna nazwa: Krajowa Izba Odwoławcza
Adres pocztowy: ul. Postępu 17a
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Tel.: +48 224587801
Faks: +48 224587803
Adres internetowy: www.uzp.gov/kio
VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
12/05/2020