Dienstleistungen - 225108-2019

15/05/2019    S93    - - Dienstleistungen - Auftragsbekanntmachung - Offenes Verfahren 

Polen-Lelis: Dienstleistungen im Zusammenhang mit Siedlungs- und anderen Abfällen

2019/S 093-225108

Auftragsbekanntmachung

Dienstleistungen

Legal Basis:

Richtlinie 2014/24/EU

Abschnitt I: Öffentlicher Auftraggeber

I.1)Name und Adressen
Gmina Lelis
GOK.271.1.2019
Lelis
07-402
Polen
Kontaktstelle(n): Adam Wiski
Telefon: +48 297469011
E-Mail: sekretariat@lelis.pl
Fax: +48 296499000
NUTS-Code: PL924

Internet-Adresse(n):

Hauptadresse: www.bip.lelis.pl

Adresse des Beschafferprofils: www.lelis.pl

I.2)Informationen zur gemeinsamen Beschaffung
I.3)Kommunikation
Die Auftragsunterlagen stehen für einen uneingeschränkten und vollständigen direkten Zugang gebührenfrei zur Verfügung unter: https://platformazakupowa.pl/pn/lelis
Weitere Auskünfte erteilen/erteilt die oben genannten Kontaktstellen
Angebote oder Teilnahmeanträge sind einzureichen elektronisch via: https://platformazakupowa.pl/pn/lelis
Angebote oder Teilnahmeanträge sind einzureichen an die oben genannten Kontaktstellen
Im Rahmen der elektronischen Kommunikation ist die Verwendung von Instrumenten und Vorrichtungen erforderlich, die nicht allgemein verfügbar sind. Ein uneingeschränkter und vollständiger direkter Zugang zu diesen Instrumenten und Vorrichtungen ist gebührenfrei möglich unter: https://platformazakupowa.pl/pn/lelis
I.4)Art des öffentlichen Auftraggebers
Regional- oder Kommunalbehörde
I.5)Haupttätigkeit(en)
Allgemeine öffentliche Verwaltung

Abschnitt II: Gegenstand

II.1)Umfang der Beschaffung
II.1.1)Bezeichnung des Auftrags:

Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych w Gminie Lelis

Referenznummer der Bekanntmachung: GOK.271.1.2019
II.1.2)CPV-Code Hauptteil
90500000
II.1.3)Art des Auftrags
Dienstleistungen
II.1.4)Kurze Beschreibung:

Przedmiotem zamówienia jest odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych w Gminie Lelis.

II.1.5)Geschätzter Gesamtwert
II.1.6)Angaben zu den Losen
Aufteilung des Auftrags in Lose: nein
II.2)Beschreibung
II.2.1)Bezeichnung des Auftrags:
II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
90513100
90514000
90511000
90512000
90533000
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: PL924
II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

1. Przedmiot zamówienia obejmuje:

Przedmiotem zamówienia jest odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych w Gminie Lelis.

Termin realizacji zamówienia: od 1.7.2019 r. do 31.12.2019 r.

2. Szczegółowe dane charakteryzujące zamówienie:

2.1. Powierzchnia Gminy Lelis wynosi 197 km2.

2.2. Liczba zameldowanych mieszkańców Gminy Lelis wynosi 9 737 (dane na podstawie ewidencji ludności na dzień 10.5.2019 r.

2.3. Szacunkowa liczba gospodarstw domowych wynosi 2 160, z czego selektywną zbiórkę odpadów prowadzi ok. 90 % właścicieli nieruchomość.

2.4. Liczba miejscowości położonych na terenie administracyjnym Gminy Lelis wynosi 23.

2.5.Szacowana ilość odpadów komunalnych powstających na nieruchomościach zamieszkałych na terenie gminy Lelis określana jest na ok. 1 750 Mg rocznie.

2.6. Wykonawca zobowiązany jest zapewnić na czas trwania umowy każdemu gospodarstwu domowemu pojemnik do gromadzenia odpadów zmieszanych o pojemnościach 120 l lub 240 l zgodnie z ich potrzebami.

2.7. Wykonawca zobowiązany będzie do zapewnienia worków do selektywnej zbiórki odpadów komunalnych.

2.8. Na terenie gminy Lelis obowiązywał będzie system mieszany workowo-pojemnikowy zbiórki odpadów komunalnych.

2.9. Wykonawca zobowiązany jest do wymiany pojemnika uszkodzonego przez pracowników odbierających odpady w ciągu 7 dni od dnia zgłoszenia uszkodzenia przez właściciela nieruchomości.

3. Rodzaje odpadów:

3.1 Nieselektywne (zmieszane) odpady komunalne gromadzone będą w pojemnikach 120 l i 240 l. W dniu odbioru odpadów właściciel nieruchomości wystawi je przed posesję przy drodze dojazdowej do nieruchomości zapewniając łatwy dostęp Wykonawcy.

Nieselektywne (zmieszane) odpady komunalne, odebrane od właścicieli nieruchomości zamieszkałych w gminie Lelis. Wykonawca zobowiązany będzie zagospodarować odpady zgodnie Wojewódzkim Planem Gospodarki Odpadami, przyjętym uchwałą Sejmiku Województwa Mazowieckiego Nr 3/19 z dnia 22.1.2019 r. w sprawie uchwalenia Wojewódzkiego Planu Gospodarki Odpadami dla województwa mazowieckiego 2024 z załącznikami.

3.2. Selektywna zbiórka odpadów komunalnych na nieruchomościach zamieszkałych z terenu gminy Lelis będzie się odbywać w systemie workowym. Worki zapewnia Wykonawca bez limitu, wg potrzeb mieszkańców. Wykonawca zobowiązany jest przy każdym odbiorze poszczególnych frakcji odpadów selektywnie zbieranych tj.

a) papier i tektura,

b) szkło,

c) tworzywa sztuczne, opakowania wielomateriałowe, metale,

d) odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnienie bioodpadów

Do pozostawienia właścicielowi nieruchomości nowych worków w ilości równej odebranych worków chyba, że właściciel nieruchomości zgłosi potrzebę otrzymania dodatkowych worków na poszczególne frakcje odpadów. Właściciele nieruchomości otrzymują worki bezpłatnie.

Przewidywana ilość worków na cały okres zamówienia: 80 000 szt.

Wskazana ilość worków stanowi wielkość wielkość szacunkową i może ulec zmianie ze względu na możliwość zwiększenia zapotrzebowania mieszkańców.

Częstotliwość załadunku i wywozu przez Wykonawcę odpadów zebranych selektywnie: jeden raz w miesiącu.

W przypadku odpadów selektywnie zebranych w ramach zagospodarowania odpadów, Wykonawca zobowiązany będzie do selektywnie zebranych w ramach zagospodarowania odpadów, Wykonawca zobowiązany będzie do ich przekazania do instalacji odzysku i unieszkodliwiania, zgodnie z hierarchią postępowania z odpadami, o której mowa w art. 17 ustawy z dnia 14.12.2012 r. o odpadach.

Odpady budowlane i rozbiórkowe powstałe w wyniku robót nie wymagających pozwolenia na budowę lub zgłoszenia do organu administracji architektonicznej gromadzone będą w specjalnych pojemnikach, uniemożliwiających pylenie, dostarczonych przez Wykonawcę, po uprzednim zgłoszeniu Wykonawcy przed rozpoczęciem robót przez właściciela nieruchomości.

II.2.5)Zuschlagskriterien
Die nachstehenden Kriterien
Qualitätskriterium - Name: Termin płatności faktury za wykonaną usługę / Gewichtung: 40
Preis - Gewichtung: 60
II.2.6)Geschätzter Wert
II.2.7)Laufzeit des Vertrags, der Rahmenvereinbarung oder des dynamischen Beschaffungssystems
Beginn: 01/07/2019
Ende: 31/12/2019
Dieser Auftrag kann verlängert werden: nein
II.2.10)Angaben über Varianten/Alternativangebote
Varianten/Alternativangebote sind zulässig: nein
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: nein
II.2.12)Angaben zu elektronischen Katalogen
II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: nein
II.2.14)Zusätzliche Angaben

Zamawiający nie przewiduje:

Przeprowadzenia aukcji elektronicznej, ustanowienia dynamicznego systemu zakupów, zwrotu kosztów udziału w postępowaniu, zawarcia umowy ramowej, udzielenia zaliczek na poczet wykonania zamówienia, ograniczeń ubiegania się o zamówienie publiczne wynikających z art. 29 ust. 4 ustawy Pzp.

Zamawiający przewiduje zastosowanie procedury z art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp.

Abschnitt III: Rechtliche, wirtschaftliche, finanzielle und technische Angaben

III.1)Teilnahmebedingungen
III.1.1)Befähigung zur Berufsausübung einschließlich Auflagen hinsichtlich der Eintragung in einem Berufs- oder Handelsregister
Auflistung und kurze Beschreibung der Bedingungen:

Zamawiający uzna powyższy warunek za spełniony, jeśli Wykonawca/cy wykaże/ą, że:

1. Posiadają wpis do Rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, prowadzonego przez Wójta Gminy Lelis w trybie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz.U. z 2018 r. poz. 1454 z późn. zm.).

2. Posiadają umowę z Regionalną Instalacją do Przetwarzania Odpadów Komunalnych dla regionu Ostrołęcko–Siedleckiego na przyjmowanie odebranych od właścicieli nieruchomości zmieszanych odpadów komunalnych, odpadów zielonych oraz pozostałości z sortowania odpadów komunalnych.

3. Posiadają zezwolenie na zbieranie odpadów wydane na podstawie art. 41 ustawy z dnia 14.12.2012 r. o odpadach (Dz.U. z 2018 r. poz. 992, z późn. zm.).

4. Posiadają zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie transportu odpadów wydane przez właściwy organ zgodnie z ustawą z 14.12.2012 r. o odpadach (Dz.U. z 2018 r. poz. 992, z późn. zm.).

5. Spełniają warunki rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 11.1.2013 roku w sprawie szczegółowych wymagań w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości (Dz.U. z 2013 r. poz. 122).

6. Są wpisani do rejestru podmiotów zbierających zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, prowadzonego przez Głównego Inspektora Ochrony Środowiska.

III.1.2)Wirtschaftliche und finanzielle Leistungsfähigkeit
Eignungskriterien gemäß Auftragsunterlagen
III.1.3)Technische und berufliche Leistungsfähigkeit
Eignungskriterien gemäß Auftragsunterlagen
III.1.5)Angaben zu vorbehaltenen Aufträgen
III.2)Bedingungen für den Auftrag
III.2.1)Angaben zu einem besonderen Berufsstand
III.2.2)Bedingungen für die Ausführung des Auftrags:

Załącza się do SIWZ wzór umowy. Zamawiający wymaga od Wykonawcy, aby zawarł z nim umowę wg. załączonego wzoru.

III.2.3)Für die Ausführung des Auftrags verantwortliches Personal

Abschnitt IV: Verfahren

IV.1)Beschreibung
IV.1.1)Verfahrensart
Offenes Verfahren
IV.1.3)Angaben zur Rahmenvereinbarung oder zum dynamischen Beschaffungssystem
IV.1.4)Angaben zur Verringerung der Zahl der Wirtschaftsteilnehmer oder Lösungen im Laufe der Verhandlung bzw. des Dialogs
IV.1.6)Angaben zur elektronischen Auktion
IV.1.8)Angaben zum Beschaffungsübereinkommen (GPA)
Der Auftrag fällt unter das Beschaffungsübereinkommen: nein
IV.2)Verwaltungsangaben
IV.2.1)Frühere Bekanntmachung zu diesem Verfahren
IV.2.2)Schlusstermin für den Eingang der Angebote oder Teilnahmeanträge
Tag: 18/06/2019
Ortszeit: 10:00
IV.2.3)Voraussichtlicher Tag der Absendung der Aufforderungen zur Angebotsabgabe bzw. zur Teilnahme an ausgewählte Bewerber
IV.2.4)Sprache(n), in der (denen) Angebote oder Teilnahmeanträge eingereicht werden können:
Polnisch
IV.2.6)Bindefrist des Angebots
Das Angebot muss gültig bleiben bis: 16/08/2019
IV.2.7)Bedingungen für die Öffnung der Angebote
Tag: 18/06/2019
Ortszeit: 10:10
Ort:

Urząd Gminy Lelis, ul. Szkolna 39, 07-402 Lelis, POLSKA

(pok. 1. sala konferencyjna, parter)

Abschnitt VI: Weitere Angaben

VI.1)Angaben zur Wiederkehr des Auftrags
Dies ist ein wiederkehrender Auftrag: ja
Voraussichtlicher Zeitpunkt weiterer Bekanntmachungen:

III-IV kwartał 2019 r.

VI.2)Angaben zu elektronischen Arbeitsabläufen
Die elektronische Rechnungsstellung wird akzeptiert
Die Zahlung erfolgt elektronisch
VI.3)Zusätzliche Angaben:

W celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia i wykazania braku podstaw wykluczenia, Zamawiający żąda aby Wykonawca złożył wraz z ofertą:

1. Jednolity Europejski Dokument Zamówienia (JEDZ) sporządzony na podstawie wzoru stanowiącego załącznik nr 2 do SIWZ. JEDZ jest dostępny na stronie internetowej Zamawiającego http://bip.lelis.pl oraz na https://platformazakupowa.pl/pn/lelis w miejscu zamieszczenia niniejszej SIWZ.

Inne dokumenty składane przez Wykonawcę wraz z ofertą:

1) Formularz oferty sporządzony wg wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do SIWZ,

2) dowód wniesienia wadium,

3) stosowne Pełnomocnictwo(a) – zgodnie z punktem 18.1.4. SIWZ,

4) w przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, dokument ustanawiający Pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie niniejszego zamówienia publicznego zgodnie z pkt 14.1. SIWZ,

5) w przypadku gdy Wykonawca polega na zasobach innych podmiotów w celu spełnienia warunków udziału w postępowaniu, musi udowodnić zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w szczególności przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia.

W celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia, Zamawiający żąda aby Wykonawca złożył w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na własnej stronie internetowej Zamawiającego http://bip.lelis.pl/ oraz na https://platformazakupowa.pl/pn/lelis informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Pzp – oświadczenia o przynależności lub braku przynależności, do tej samej grupy kapitałowej.

Zamawiający wezwie Wykonawcę, którego oferta została oceniona najwyżej, do złożenia w wyznaczonym przez Zamawiającego, nie krótszym niż 5 dni terminie, aktualnych na dzień złożenia zezwoleń, oświadczeń lub dokumentów wymienionych w pkt.13.3 SIWZ

VI.4)Rechtsbehelfsverfahren/Nachprüfungsverfahren
VI.4.1)Zuständige Stelle für Rechtsbehelfs-/Nachprüfungsverfahren
Krajowa Izba Odwoławcza
ul. Postępu 17a
Warszawa
02-676
Polen
E-Mail: odwolania@uzp.gov.pl

Internet-Adresse: www.uzp.gov.pl

VI.4.2)Zuständige Stelle für Schlichtungsverfahren
VI.4.3)Einlegung von Rechtsbehelfen
Genaue Angaben zu den Fristen für die Einlegung von Rechtsbehelfen:

Wykonawcy oraz innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów Pzp, przysługują środki ochrony prawnej przewidziane w Dziale VI Pzp „Środki Ochrony Prawnej"

VI.4.4)Stelle, die Auskünfte über die Einlegung von Rechtsbehelfen erteilt
Krajowa Izba Odwoławcza
ul. Postępu 17a
Warszawa
02-676
Polen
Telefon: +48 224587840
E-Mail: odwolania@uzp.gov.pl
Fax: +48 224587800

Internet-Adresse: www.uzp.gov.pl

VI.5)Tag der Absendung dieser Bekanntmachung:
14/05/2019