Usługi - 225136-2020

14/05/2020    S94

Polska-Kraków: Usługi programowania oprogramowania aplikacyjnego

2020/S 094-225136

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

Wyniki postępowania

Usługi

Podstawa prawna:
Dyrektywa 2014/24/UE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca

I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Instytut Ekspertyz Sądowych im. prof. dra Jana Sehna
Adres pocztowy: ul. Westerplatte 9
Miejscowość: Kraków
Kod NUTS: PL213 Miasto Kraków
Kod pocztowy: 31-033
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Bogusława Mituniewicz
E-mail: ies@ies.krakow.pl
Tel.: +48 126185700
Faks: +48 124228900

Adresy internetowe:

Główny adres: www.bip.ies.krakow.pl

I.2)Informacja o zamówieniu wspólnym
I.4)Rodzaj instytucji zamawiającej
Inny rodzaj: jednostka budżetowa
I.5)Główny przedmiot działalności
Inna działalność: badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie nauk przyrodniczych i technicznych

Sekcja II: Przedmiot

II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

Wykonanie i wdrożenie zintegrowanego systemu informatycznego do zarządzania działalnością opiniodawczą Instytutu Ekspertyz Sądowych im. prof. dra Jana Sehna w Krakowie

Numer referencyjny: ZP 20/2019
II.1.2)Główny kod CPV
72212000 Usługi programowania oprogramowania aplikacyjnego
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Usługi
II.1.4)Krótki opis:

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie i wdrożenie systemu informatycznego klasy LIMS do zarządzania działalnością opiniodawczą Instytutu Ekspertyz Sądowych im. prof. dra Jana Sehna w Krakowie.

II.1.6)Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: nie
II.1.7)Całkowita wartość zamówienia (bez VAT)
Wartość bez VAT: 896 800.00 PLN
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
72230000 Usługi w zakresie rozbudowy oprogramowania
48000000 Pakiety oprogramowania i systemy informatyczne
48517000 Pakiety oprogramowania informatycznego
48612000 System zarządzania bazą danych
48620000 Systemy operacyjne
72000000 Usługi informatyczne: konsultacyjne, opracowywania oprogramowania, internetowe i wsparcia
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL213 Miasto Kraków
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Instytut Ekspertyz Sądowych im. prof. dra Jana Sehna, 31-033 Kraków, ul. Westerplatte 9, POLSKA

II.2.4)Opis zamówienia:

W ramach realizacji umowy Wykonawca zobowiązany jest w szczególności do:

1) wykonania projektu wykonawczego systemu, w tym: projektu wykonawczego architektury systemu, warstwy logicznej systemu oraz GUI, projektu wykonawczego integracji systemu;

2) wykonania systemu w wersji testowej, w tym: opracowania projektu warstwy logicznej infrastruktury techniczno-systemowej systemu, opracowania scenariuszy testów warstwy logicznej infrastruktury techniczno-systemowej systemu, instalacji i konfiguracji infrastruktury techniczno-systemowej na poziomie warstwy logicznej, przygotowania planu testów akceptacyjnych warstwy logicznej infrastruktury techniczno-systemowej, przeprowadzenia testów akceptacyjnych warstwy logicznej infrastruktury techniczno-systemowej, przygotowania wersji testowej systemu, w tym integracji ze sprzętem z pracowni Instytutu (specyfikacja sprzętu oprogramowania wymaganego do zintegrowania z systemem stanowi załącznik nr 1 do OPZ), opracowania scenariuszy testów integracyjnych, opracowania scenariuszy testów akceptacyjnych, zainstalowania systemu w wersji testowej w środowisku Zamawiającego, przygotowania planu testów akceptacyjnych, opracowania dokumentacji dla użytkowników i administratorów oraz przeprowadzenia instruktaży dla administratorów z działania systemu; przeprowadzenia testów akceptacyjnych, przeprowadzenia testów akceptacyjnych integracji systemu;

3) wykonania systemu w wersji wdrożeniowej, w tym: opracowania wersji wdrożeniowej systemu, przygotowania planu testów akceptacyjnych, przeprowadzenia testów akceptacyjnych, przeprowadzenia testów akceptacyjnych integracji systemu, przygotowania planu testów wydania, przeprowadzenia testów wydania systemu;

4) wdrożenia systemu w wersji produkcyjnej i wdrożenia przedmiotu zamówienia, w tym: przygotowania wersji produkcyjnej systemu, przygotowania planu wdrożenia systemu, przeprowadzenia wdrożenia systemu, przeprowadzenia z udziałem Zamawiającego migracji danych oraz wymaganej integracji z systemami i urządzeniami oraz przeprowadzenia testów akceptacyjnych, testów migracji danych, testów wydajnościowych i bezpieczeństwa systemu, przygotowania planu instruktaży, przygotowania materiałów instruktażowych, przeprowadzenia instruktaży dla wszystkich pracowników Zamawiającego (ok. 120 osób);

5) dostarczenia dokumentacji powykonawczej, dostarczenia kodu źródłowego systemu i licencji, udzielenia gwarancji i rękojmi oraz przeniesienia praw autorskich do systemu i produktów, w tym: opracowania dokumentacji powykonawczej systemu, w tym: technicznej, administratora i użytkownika; dostarczenia Zamawiającemu kodu źródłowego oprogramowania opracowanego w ramach zamówienia oraz licencji niezbędnych do prawidłowego działania systemu (procedura dostarczenia kodu źródłowego opisana została w części VI OPZ), udzielenia Zamawiającemu rękojmi oraz gwarancji jakości systemu, na zasadach określonych w § 10 umowy oraz wykonania wszelkich usług wynikających z udzielonej gwarancji jakości; przeniesienia na Zamawiającego autorskich praw majątkowych lub zapewnienia licencji, zgodnie z § 13 umowy.

3. Celem wykonania zamówienia, a zarazem rezultatem, który Wykonawca zobowiązany jest osiągnąć i utrzymać przez okres obowiązywania umowy, jest wykonanie oraz wdrożenie i zapewnienie Zamawiającemu efektywnej i bezpiecznej możliwości korzystania z systemu.

4. Opis przedmiotu zamówienia zastał określony w załącznikach nr 2 i 3 do SIWZ.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Cena
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak
Numer identyfikacyjny projektu:

Zamówienie realizowane jest w ramach projektu pn. „Zakup i wdrożenie zintegrowanego systemu informatycznego do zarządzania działalnością opiniodawczą Instytutu Ekspertyz Sądowych im. prof. dra Jana Sehna w Krakowie” o nr POPC.02.02.00-0012/17, realizowanego w ramach II osi priorytetowej programu operacyjnego Polska cyfrowa współfinasowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalneg...

II.2.14)Informacje dodatkowe

Sekcja IV: Procedura

IV.1)Opis
IV.1.1)Rodzaj procedury
Procedura otwarta
IV.1.3)Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
IV.1.6)Informacje na temat aukcji elektronicznej
IV.1.8)Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych: nie
IV.2)Informacje administracyjne
IV.2.1)Poprzednia publikacja dotycząca przedmiotowego postępowania
Numer ogłoszenia w Dz.Urz. UE – OJ/S: 2019/S 207-505059
IV.2.8)Informacje o zakończeniu dynamicznego systemu zakupów
IV.2.9)Informacje o zakończeniu zaproszenia do ubiegania się o zamówienie w postaci wstępnego ogłoszenia informacyjnego

Sekcja V: Udzielenie zamówienia

Zamówienie nr: ZP 20/2019
Nazwa:

Wykonanie i wdrożenie zintegrowanego systemu informatycznego do zarządzania działalnością opiniodawczą Instytutu Ekspertyz Sądowych im. prof. dra Jana Sehna w Krakowie

Zamówienie/zamówienie na część zostaje udzielone: tak
V.2)Udzielenie zamówienia
V.2.1)Data zawarcia umowy:
04/05/2020
V.2.2)Informacje o ofertach
Liczba otrzymanych ofert: 3
Liczba ofert otrzymanych od MŚP: 3
Liczba ofert otrzymanych od oferentów z innych państw członkowskich UE: 0
Liczba ofert otrzymanych od oferentów z państw niebędących członkami UE: 0
Liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną: 3
Zamówienie zostało udzielone grupie wykonawców: nie
V.2.3)Nazwa i adres wykonawcy
Oficjalna nazwa: Aspello Spółka z o.o.
Adres pocztowy: ul. Technologiczna 2
Miejscowość: Opole
Kod NUTS: PL524 Opolski
Kod pocztowy: 45-839
Państwo: Polska
Wykonawcą jest MŚP: tak
V.2.4)Informacje na temat wartości zamówienia/części (bez VAT)
Początkowa szacunkowa całkowita wartość zamówienia/części: 972 357.72 PLN
Całkowita końcowa wartość umowy/części: 896 800.00 PLN
V.2.5)Informacje na temat podwykonawstwa

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.3)Informacje dodatkowe:
VI.4)Procedury odwoławcze
VI.4.1)Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Oficjalna nazwa: Krajowa Izba Odwoławcza
Adres pocztowy: ul. Postępu 17a
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
VI.4.2)Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne
Oficjalna nazwa: Krajowa Izba Odwoławcza
Adres pocztowy: ul. Postępu 17a
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
VI.4.3)Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:

Wykonawcom, a także innym osobom, jeżeli mają lub miały interes w uzyskaniu zamówienia oraz poniosły lub mogą ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy Pzp, przysługują środki ochrony prawnej wyszczególnione w art. 179 – 198g Prawa zamówień publicznych.

VI.4.4)Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Oficjalna nazwa: Urząd Zamówień Publicznych
Adres pocztowy: ul. Postępu 17a
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
12/05/2020