Usluge - 225164-2018

26/05/2018    S99

Belgija-Bruxelles: Savjetodavne usluge za upravljanje sigurnosnim rizicima (SRM)

2018/S 099-225164

Obavijest o nadmetanju

Usluge

Pravna osnova:
Direktiva 2014/24/EU

Odjeljak I: Javni naručitelj

I.1)Naziv i adrese
Službeni naziv: Vijeće Europske unije, General Secretariat
Poštanska adresa: Rue de la Loi 175
Mjesto: Brussels
NUTS kod: BE100 Arr. de Bruxelles-Capitale / Arr. van Brussel-Hoofdstad
Poštanski broj: 1048
Država: Belgija
E-pošta: tendering@consilium.europa.eu
Telefon: +32 22818062
Telefaks: +32 22800262
Internetska(-e) adresa(-e):
Glavna adresa: http://www.consilium.europa.eu/contacts/procurement
I.3)Komunikacija
Dokumentacija o nabavi dostupna je besplatno i može joj se u potpunosti pristupiti izravno i neograničeno na: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=3543
Dodatne informacije dostupne su na prethodno navedenoj adresi
Ponude ili zahtjevi za sudjelovanje moraju se podnijeti na prethodno navedenu adresu
I.4)Vrsta javnog naručitelja
Europska institucija/agencija ili međunarodna organizacija
I.5)Glavna djelatnost
Opće javne usluge

Odjeljak II: Predmet

II.1)Opseg nabave
II.1.1)Naziv:

Savjetodavne usluge za upravljanje sigurnosnim rizicima (SRM)

Referentni broj: UCA 18/030
II.1.2)Glavna CPV oznaka
79410000 Usluge savjetovanja na području poslovanja i upravljanja
II.1.3)Vrsta ugovora
Usluge
II.1.4)Kratak opis:

Glavno tajništvo Vijeća EU-a želi nabaviti savjetodavne usluge i usluge podrške u području upravljanja sigurnosnim rizicima (Security Risk Management – SRM), kako bi se zajamčila sigurnost ljudi, imovine i poslovnih procesa. Izrada strategije sigurnosti i određivanje kratkoročnih i dugoročnih sigurnosnih prioriteta podržat će se i racionalizirati kroz program upravljanja sigurnosnim rizikom temeljen na normi ISO 31000. Pristup će uključivati i analizu podataka podržanih analitičkim tehnikama, analize slabih signala, planiranje scenarija i predviđanje strategije.

II.1.5)Procijenjena ukupna vrijednost
II.1.6)Podaci o grupama
Ovaj ugovor podijeljen je na grupe: ne
II.2)Opis
II.2.2)Dodatne šifre CPV-a
79710000 Usluge na području sigurnosti
79417000 Usluge savjetovanja na području sigurnosti
79430000 Usluge upravljanja kriznim situacijama
II.2.3)Mjesto izvršenja
NUTS kod: BE1 RÉGION DE BRUXELLES-CAPITALE / BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST
Glavna lokacija ili mjesto izvršenja:

Bruxelles.

II.2.4)Opis nabave:

Ukupno opterećenje nije konačno utvrđeno unaprijed, međutim izračun ukupne cijene ugovora temeljit će se na zadacima ukupnog trajanja 240 radnih sati godišnje uz pretpostavku da će se 120 od tih 240 sati odraditi u prostorima tajništva u Bruxellesu („NA LOKACIJI”), a 120 sati u prostorijama savjetnika („Izvan lokacije”, odnosno bez potrebe putovanja). Zadaci će uobičajeno biti organizirani u trajanju od 1 do nekoliko dana, svaki u normalnom trajanju od 8 radnih sati.

II.2.5)Kriteriji za dodjelu
Cijena nije jedini kriterij za sklapanje ugovora i svi kriteriji su navedeni u dokumentaciji za nabavu
II.2.6)Procijenjena vrijednost
II.2.7)Trajanje ugovora, okvirnog sporazuma ili dinamičkog sustava nabave
Trajanje u mjesecima: 48
Ovaj ugovor podložan je obnavljanju: da
Opis obnavljanja:

Nakon početnog razdoblja od 2 godine, ugovor se može obnoviti za dodatna 2 razdoblja, svako od 1 godine.

II.2.10)Podaci o varijantama
Varijante su dopuštene.: ne
II.2.11)Podaci o opcijama
Opcije: ne
II.2.13)Podaci o fondovima Europske unije
Nabava je povezana s projektom i/ili programom koji se financira iz fondova Europske unije: ne
II.2.14)Dodatni podaci

Procijenjeni opseg usluga/robe naveden je u uputama za nadmetanje.

Odjeljak III: Pravni, gospodarski, financijski i tehnički podaci

III.1)Uvjeti sudjelovanja
III.1.1)Sposobnost obavljanja profesionalne djelatnosti, uključujući zahtjeve koji se odnose na upis u strukovne ili obrtne registre
Popis i kratki opis uvjeta:

Predloženi savjetnik ili savjetnici moraju imati 1 ili više sljedećih potvrda u području upravljanje rizikom: magisterij, poslijediplomski studij (npr. međunarodni certifikat IRM-a u području upravljanja rizikom poduzeća), stručnu potvrdu (npr. za vodećeg upravitelja rizicima prema ISO 31000) ili jednakovrijedne isprave.

III.1.2)Ekonomska i financijska sposobnost
Kriteriji za odabir kako je navedeno u dokumentaciji o nabavi
III.1.3)Tehnička i stručna sposobnost
Kriteriji za odabir kako je navedeno u dokumentaciji o nabavi
III.2)Uvjeti povezani s ugovorom
III.2.2)Uvjeti izvršenja ugovora:

Predloženo osoblje ponuditelja mora imati sigurnosno odobrenje razine „EU Secret”.

Osoblje koje predlaže ponuditelj mora imati sposobnost rada na tečnom engleskom jeziku na razini C2 zajedničkog europskog referentnog okvira za jezike.

Odjeljak IV: Postupak

IV.1)Opis
IV.1.1)Vrsta postupka
Otvoreni postupak
IV.1.3)Podaci o okvirnom sporazumu ili dinamičkom sustavu nabave
Nabava uključuje uspostavu okvirnog sporazuma
Okvirni sporazum s jednim gospodarskim subjektom
IV.1.8)Podaci o Sporazumu o javnoj nabavi (GPA)
Nabava je obuhvaćena Sporazumom o javnoj nabavi: da
IV.2)Administrativni podaci
IV.2.2)Rok za dostavu ponuda ili zahtjeva za sudjelovanje
Datum: 29/06/2018
Lokalno vrijeme: 16:30
IV.2.3)Procijenjeni datum slanja poziva na dostavu ponuda ili na sudjelovanje odabranim natjecateljima
IV.2.4)Jezici na kojima se mogu dostaviti ponude ili zahtjevi za sudjelovanje:
Bugarski, Češki, Danski, Njemački, Grčki, Engleski, Španjolski, Estonski, Finski, Francuski, Irski, Hrvatski, Mađarski, Talijanski, Litavski, Latvijski, Malteški, Nizozemski, Poljski, Portugalski, Rumunjski, Slovački, Slovenski, Švedski
IV.2.6)Minimalni rok valjanosti ponude
Trajanje u mjesecima: 6 (od isteka roka za dostavu ponuda)
IV.2.7)Uvjeti za otvaranje ponuda
Datum: 06/07/2018
Lokalno vrijeme: 15:00
Mjesto:

Vijeće Europske unije, General Secretariat, Rue de la Loi 175, Brussels.

Podaci o ovlaštenim osobama i postupku otvaranja:

Otvaranje ponuda može biti pomaknuto u kratkom roku u slučaju nepredviđenih događanja u prostorima Glavnog tajništva ili u njihovoj okolini na planirani datum otvaranja ponuda.

Odjeljak VI: Dopunski podaci

VI.1)Podaci o obnavljanjima
Ova nabava će se ponavljati.: ne
VI.3)Dodatni podaci:
VI.4)Postupci pravne zaštite
VI.4.1)Tijelo nadležno za postupak pravne zaštite
Službeni naziv: Opći sud
Poštanska adresa: Rue du Fort Niedergrünewald
Mjesto: Luxembourg
Poštanski broj: L-2925
Država: Luksemburg
E-pošta: generalcourt.registry@curia.europa.eu
Telefon: +352 4303-1
Telefaks: +352 4303-2100
Internetska adresa: http://curia.europa.eu
VI.4.3)Postupak pravne zaštite
Detaljnji podaci o roku(-ovima) za postupke pravne zaštite:

Žalba se može podnijeti Općem sudu u roku od 2 mjeseca od slanja obavijesti podnositelju žalbe, a u slučaju izostanka obavijesti, od datuma primanja dotičnih okolnosti na znanje. Podnošenjem pritužbe Europskom ombudsmanu ovo se razdoblje ne obustavlja i ne otvara se novo razdoblje za podnošenje žalbi.

Vremenska se ograničenja povećavaju zbog udaljenosti u utvrđenom razdoblju od 10 dana neovisno o mjestu poslovnog nastana ili uobičajenom boravištu dotične osobe.

VI.4.4)Služba od koje se mogu dobiti podaci o postupku pravne zaštite
Službeni naziv: Vijeće Europske unije, Secrétariat Général — DGA4 — Unité de Coordination des Acquisitions
Poštanska adresa: Rue de la Loi 175
Mjesto: Bruxelles
Poštanski broj: 1048
Država: Belgija
E-pošta: tendering@consilium.europa.eu
Telefon: +32 22818062
Telefaks: +32 22800262
VI.5)Datum slanja ove obavijesti:
16/05/2018