Usługi - 225164-2018

26/05/2018    S99

Belgia-Bruksela: Usługi doradcze w zakresie zarządzania ryzykiem w dziedzinie bezpieczeństwa

2018/S 099-225164

Ogłoszenie o zamówieniu

Usługi

Podstawa prawna:
Dyrektywa 2014/24/UE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca

I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Rada Unii Europejskiej, General Secretariat
Adres pocztowy: Rue de la Loi 175
Miejscowość: Brussels
Kod NUTS: BE100 Arr. de Bruxelles-Capitale / Arr. van Brussel-Hoofdstad
Kod pocztowy: 1048
Państwo: Belgia
E-mail: tendering@consilium.europa.eu
Tel.: +32 22818062
Faks: +32 22800262
Adresy internetowe:
Główny adres: http://www.consilium.europa.eu/contacts/procurement
I.3)Komunikacja
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod adresem: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=3543
Więcej informacji można uzyskać pod adresem podanym powyżej
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na adres podany powyżej
I.4)Rodzaj instytucji zamawiającej
Instytucja/agencja europejska lub organizacja międzynarodowa
I.5)Główny przedmiot działalności
Ogólne usługi publiczne

Sekcja II: Przedmiot

II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

Usługi doradcze w zakresie zarządzania ryzykiem w dziedzinie bezpieczeństwa

Numer referencyjny: UCA 18/030
II.1.2)Główny kod CPV
79410000 Usługi doradcze w zakresie działalności gospodarczej i zarządzania
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Usługi
II.1.4)Krótki opis:

Sekretariat Generalny Rady UE pragnie uzyskać usługi doradztwa i wsparcia w zakresie zarządzania ryzykiem w dziedzinie bezpieczeństwa, aby zapewnić bezpieczeństwo ludzi, aktywów i procesów biznesowych. Opracowanie strategii bezpieczeństwa oraz określenie krótko- i długoterminowych priorytetów bezpieczeństwa będzie wspierane i racjonalizowane poprzez program zarządzania ryzykiem w dziedzinie bezpieczeństwa oparty na normie ISO 31000. Podejście to obejmie również analizę wywiadowczą wspieraną technikami analitycznymi, analizę słabego sygnału, planowanie scenariuszy i prognozowanie strategiczne.

II.1.5)Szacunkowa całkowita wartość
II.1.6)Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: nie
II.2)Opis
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
79710000 Usługi ochroniarskie
79417000 Usługi doradcze w zakresie bezpieczeństwa
79430000 Usługi zarządzania kryzysowego
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: BE1 RÉGION DE BRUXELLES-CAPITALE / BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Bruksela.

II.2.4)Opis zamówienia:

Całkowity nakład pracy nie jest z góry ustalony, jednakże kalkulacja całkowitej wartości umowy będzie oparta na zadaniach w wymiarze 240 godzin roboczych rocznie oraz na założeniu, że 120 z tych 240 godzin zostanie wykonanych w siedzibie Sekretariatu w Brukseli ("ON SITE") oraz 120 godzin w siedzibie wykonawcy ("Off-site", tj. bez konieczności odbycia podróży). Zadania będą zazwyczaj obejmowały jeden lub kilka dni, z których każdy zwykle wynosi 8 godzin pracy.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Cena nie jest jedynym kryterium udzielenia zamówienia; wszystkie kryteria są wymienione tylko w dokumentacji zamówienia
II.2.6)Szacunkowa wartość
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 48
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: tak
Opis wznowień:

po początkowym okresie wynoszącym 2 lata umowa może zostać 2-krotnie przedłużona, każdorazowo na okres 1 roku.

II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe

Szacunkowy wymiar usług/dostaw podano w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Sekcja III: Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

III.1)Warunki udziału
III.1.1)Zdolność do prowadzenia działalności zawodowej, w tym wymogi związane z wpisem do rejestru zawodowego lub handlowego
Wykaz i krótki opis warunków:

Proponowany konsultant lub konsultanci muszą posiadać co najmniej 1 z następujących certyfikatów w dziedzinie zarządzania ryzykiem: tytuł magistra, kwalifikacje podyplomowe (np. Międzynarodowy certyfikat zarządzania ryzykiem wydawany przez IRM), certyfikat zawodowy (np. certyfikat zarządzania ryzykiem wg normy ISO 31000), inne równoważne certyfikaty.

III.1.2)Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Kryteria kwalifikacji zgodnie z dokumentami zamówienia
III.1.3)Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe
Kryteria kwalifikacji zgodnie z dokumentami zamówienia
III.2)Warunki dotyczące zamówienia
III.2.2)Warunki realizacji umowy:

Pracownicy proponowani przez oferenta muszą posiadać poświadczenie bezpieczeństwa osobowego na poziomie "EU Secret".

pracownicy wskazani przez oferenta muszą płynnie posługiwać się językiem angielskim na poziomie C2 zgodnie z europejskim systemem opisu kształcenia językowego.

Sekcja IV: Procedura

IV.1)Opis
IV.1.1)Rodzaj procedury
Procedura otwarta
IV.1.3)Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Zamówienie obejmuje zawarcie umowy ramowej
Umowa ramowa z jednym wykonawcą
IV.1.8)Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych: tak
IV.2)Informacje administracyjne
IV.2.2)Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Data: 29/06/2018
Czas lokalny: 16:30
IV.2.3)Szacunkowa data wysłania zaproszeń do składania ofert lub do udziału wybranym kandydatom
IV.2.4)Języki, w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału:
Bułgarski, Czeski, Duński, Niemiecki, Grecki, Angielski, Hiszpański, Estoński, Fiński, Francuski, Irlandzki, Chorwacki, Węgierski, Włoski, Litewski, Łotewski, Maltański, Niderlandzki, Polski, Portugalski, Rumuński, Słowacki, Słoweński, Szwedzki
IV.2.6)Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
Okres w miesiącach: 6 (od ustalonej daty składania ofert)
IV.2.7)Warunki otwarcia ofert
Data: 06/07/2018
Czas lokalny: 15:00
Miejsce:

Rada Unii Europejskiej, General Secretariat, rue de la Loi 175, Brussels.

Informacje o osobach upoważnionych i procedurze otwarcia:

Otwarcie ofert może zostać przełożone z krótkim wyprzedzeniem w przypadku nieprzewidzianych zdarzeń mających miejsce w siedzibie Sekretariatu Generalnego lub w okolicy w dniu planowanego otwarcia ofert.

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.1)Informacje o powtarzającym się charakterze zamówienia
Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się: nie
VI.3)Informacje dodatkowe:
VI.4)Procedury odwoławcze
VI.4.1)Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Oficjalna nazwa: Sąd
Adres pocztowy: Rue du Fort Niedergrünewald
Miejscowość: Luxembourg
Kod pocztowy: L-2925
Państwo: Luksemburg
E-mail: generalcourt.registry@curia.europa.eu
Tel.: +352 4303-1
Faks: +352 4303-2100
Adres internetowy: http://curia.europa.eu
VI.4.3)Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:

odwołanie można wnieść do Sądu w ciągu 2 miesięcy od zawiadomienia strony skarżącej lub, w przypadku braku zawiadomienia, od dnia uzyskania tej wiadomości przez stronę skarżącą. Wniesienie skargi do Europejskiego Rzecznika Praw Obywatelskich nie skutkuje zawieszeniem ani rozpoczęciem na nowo biegu terminu składania odwołań.

Terminy procesowe zostały przedłużone o ustalony 10-dniowy termin uwzględniający odległość, bez względu na miejsce siedziby lub zamieszkania zainteresowanej strony.

VI.4.4)Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Oficjalna nazwa: Rada Unii Europejskiej, Secrétariat général — DGA 4 — Unité de Coordination des Acquisitions
Adres pocztowy: Rue de la Loi 175
Miejscowość: Bruxelles
Kod pocztowy: 1048
Państwo: Belgia
E-mail: tendering@consilium.europa.eu
Tel.: +32 22818062
Faks: +32 22800262
VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
16/05/2018