Webové sídlo TED je od 2. 11. 2022 pripravené na používanie elektronických formulárov. Došlo k zmenám vo vyhľadávaní: upravte si svoje preddefinované kritériá expertného vyhľadávania. Informácie o zmenách nájdete na stránke s aktualitami a na aktualizovaných stránkach Pomocníka.

Služby - 225164-2018

26/05/2018    S99

Belgicko-Brusel: Poradenské služby pre riadenie bezpečnostných rizík

2018/S 099-225164

Oznámenie o vyhlásení verejného obstarávania

Služby

Právny základ:
Smernica 2014/24/EÚ

Oddiel I: Verejný obstarávateľ

I.1)Názov a adresy
Úradný názov: Rada Európskej únie, General Secretariat
Poštová adresa: Rue de la Loi 175
Mesto/obec: Brussels
Kód NUTS: BE100 Arr. de Bruxelles-Capitale / Arr. van Brussel-Hoofdstad
PSČ: 1048
Štát: Belgicko
E-mail: tendering@consilium.europa.eu
Telefón: +32 22818062
Fax: +32 22800262
Internetová adresa (internetové adresy):
Hlavná adresa: http://www.consilium.europa.eu/contacts/procurement
I.3)Komunikácia
Súťažné dokumenty sú dostupné priamo a úplne bez obmedzení či poplatkov na: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=3543
Ďalšie informácie možno získať na vyššie uvedenej adrese
Ponuky alebo žiadosti o účasť sa musia predložiť na vyššie uvedenej adrese
I.4)Druh verejného obstarávateľa
Európska inštitúcia/agentúra alebo medzinárodná organizácia
I.5)Hlavná činnosť
Všeobecné verejné služby

Oddiel II: Predmet

II.1)Rozsah obstarávania
II.1.1)Názov:

Poradenské služby pre riadenie bezpečnostných rizík

Referenčné číslo: UCA 18/030
II.1.2)Hlavný kód CPV
79410000 Poradenské služby v oblasti obchodu a riadenia
II.1.3)Druh zákazky
Služby
II.1.4)Stručný opis:

Generálny sekretariát Rady EÚ chce získať poradenské a podporné služby v oblasti riadenia bezpečnostných rizík (Security Risk Management – SRM) s cieľom zabezpečiť bezpečnosť ľudí, majetku a obchodných procesov. Vypracovanie bezpečnostnej stratégie a určenie krátkodobých a dlhodobých bezpečnostných priorít bude podporované a racionalizované programom riadenia bezpečnostných rizík, ktorý je založený na norme ISO 31000. Prístup bude zahŕňať aj analýzy spravodajských informácií podporované analytickými technikami, analýzy slabých signálov, plánovanie scenárov a strategické prognózovanie.

II.1.5)Celková odhadovaná hodnota
II.1.6)Informácie o častiach
Táto zákazka sa delí na časti: nie
II.2)Opis
II.2.2)Dodatočné kódy CPV
79710000 Bezpečnostné služby
79417000 Bezpečnostné poradenstvo
79430000 Služby v oblasti krízového manažmentu
II.2.3)Miesto vykonania
Kód NUTS: BE1 RÉGION DE BRUXELLES-CAPITALE / BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST
Hlavné miesto dodania alebo plnenia:

Brusel.

II.2.4)Opis obstarávania:

Celkový objem práce nie je stanovený vopred. Výpočet celkovej ceny obstarávania však bude založený na pridelených úlohách v počte celkovo 240 pracovných hodín ročne a za predpokladu, že 120 z týchto 240 hodín bude vykonaných v priestoroch Sekretariátu v Bruseli a 120 hodín v priestoroch poradcu (t. j. nebude potrebné cestovať). Pridelené úlohy sa budú zvyčajne vykonávať počas jedného alebo viacerých dní, pričom každá pridelená úloha bude zvyčajne pozostávať z 8 hodín práce.

II.2.5)Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Cena nie je jediným kritériom výberu a všetky kritériá sú uvedené len v súťažných podkladoch
II.2.6)Odhadovaná hodnota
II.2.7)Dĺžka trvania zákazky, rámcovej dohody alebo dynamického nákupného systému
Trvanie v mesiacoch: 48
Toto obstarávanie môže byť obnovené: áno
Opis obnovení:

Po počiatočnom období 2 rokov môže byť zákazka obnovená na 2 ďalšie 1-ročné obdobia.

II.2.10)Informácie o variantoch
Budú sa akceptovať varianty: nie
II.2.11)Informácie o opciách
Opcie: nie
II.2.13)Informácie o fondoch Európskej únie
Obstarávanie sa týka projektu a/alebo programu financovaného z fondov Európskej únie: nie
II.2.14)Doplňujúce informácie

Odhadovaný objem služieb/dodávok je stanovený v súťažných podkladoch.

Oddiel III: Právne, ekonomické, finančné a technické informácie

III.1)Podmienky účasti
III.1.1)Vhodnosť vykonávať profesionálnu činnosť vrátane požiadaviek týkajúcich sa zápisu do živnostenských alebo obchodných registrov
Zoznam a krátky opis podmienok:

Navrhnutý poradca (prípadne navrhnutí poradcovia) musí mať 1 alebo viac nasledujúcich osvedčení z oblasti riadenia rizík: magisterský titul, postgraduálna kvalifikácia [napr. medzinárodné osvedčenie v oblasti riadenia podnikových rizík vydané Inštitútom riadenia rizík (Institute of Risk Management – IRM)], odborné osvedčenie [napr. absolvované školenie pre vedúceho pracovníka riadiaceho riziká podľa normy ISO 31000 (ISO 31000 Lead Risk Manager)], iné rovnocenné osvedčenia.

III.1.2)Ekonomické a finančné postavenie
Kritériá výberu stanovené v dokumentoch k obstarávaniu
III.1.3)Technická a odborná spôsobilosť
Kritériá výberu stanovené v dokumentoch k obstarávaniu
III.2)Podmienky týkajúce sa zákazky
III.2.2)Podmienky vykonania zákazky:

Zamestnanci navrhnutí uchádzačom sa musia podrobiť bezpečnostnej previerke so stupňom utajenia „EU Secret“.

Zamestnanci navrhnutí uchádzačom musia byť schopní plynule komunikovať pri práci v angličtine na úrovni C2 podľa spoločného európskeho referenčného rámca pre jazyky.

Oddiel IV: Postup

IV.1)Opis
IV.1.1)Druh postupu
Verejná súťaž
IV.1.3)Informácie o rámcovej dohode alebo dynamickom nákupnom systéme
Obstarávanie zahŕňa uzavretie rámcovej dohody
Rámcová dohoda s jediným uchádzačom
IV.1.8)Informácie o dohode o vládnom obstarávaní (GPA)
Na toto obstarávanie sa vzťahuje dohoda o vládnom obstarávaní: áno
IV.2)Administratívne informácie
IV.2.2)Lehota na predkladanie ponúk alebo žiadostí o účasť
Dátum: 29/06/2018
Miestny čas: 16:30
IV.2.3)Predpokladaný dátum odoslania výziev na súťaž alebo na účasť vybraným uchádzačom
IV.2.4)Jazyk (jazyky), v ktorom (ktorých) možno predkladať ponuky alebo žiadosti o účasť:
Bulharčina, Čeština, Dánčina, Nemčina, Gréčtina, Angličtina, Španielčina, Estónčina, Fínčina, Francúzština, Írčina, Chorvátčina, Maďarčina, Taliančina, Litovčina, Lotyština, Maltčina, Holandčina, Poľština, Portugalčina, Rumunčina, Slovenčina, Slovinčina, Švédčina
IV.2.6)Minimálna lehota, počas ktorej sú ponuky uchádzačov viazané
Trvanie v mesiacoch: 6 (od uplynutia lehoty na predkladanie ponúk)
IV.2.7)Podmienky na otváranie ponúk
Dátum: 06/07/2018
Miestny čas: 15:00
Miesto:

Rada Európskej únie, General Secretariat, Rue de la Loi 175, Brussels.

Informácie o oprávnených osobách a otváraní ponúk:

Otváranie ponúk bude možno nutné presunúť v krátkom čase v prípade, že v priestoroch Generálneho sekretariátu alebo v ich blízkosti dôjde k nepredvídaným udalostiam v pôvodne plánovanom termíne na otváranie ponúk.

Oddiel VI: Doplnkové informácie

VI.1)Informácie o opakovaní obstarávania
Toto obstarávanie sa bude opakovať: nie
VI.3)Doplňujúce informácie:
VI.4)Postupy preskúmania
VI.4.1)Orgán zodpovedný za preskúmanie
Úradný názov: Všeobecný súd
Poštová adresa: Rue du Fort Niedergrünewald
Mesto/obec: Luxembourg
PSČ: 2925
Štát: Luxembursko
E-mail: generalcourt.registry@curia.europa.eu
Telefón: +352 4303-1
Fax: +352 4303-2100
Internetová adresa: http://curia.europa.eu
VI.4.3)Postup preskúmania
Presné informácie o termínoch na postup preskúmania:

Do 2 mesiacov od oznámenia osobe podávajúcej odvolanie alebo v prípade, ak to nie je možné, odo dňa, keď sa osoba podávajúca odvolanie o oznámení dozvedela, sa odvolanie musí podať na Všeobecnom súde. Sťažnosť predložená európskemu ombudsmanovi nebude mať za následok prerušenie tohto obdobia, ani začatie novej lehoty na predloženie odvolaní.

Časové lehoty sú predĺžené na základe vzdialenosti o pevne stanovené obdobie 10 dní bez ohľadu na miesto sídla alebo obvyklé bydlisko dotyčnej osoby.

VI.4.4)Útvar, od ktorého možno získať informácie o postupe preskúmania
Úradný názov: Rada Európskej únie, Secrétariat général – DGA4 – Unité de coordination des acquisitions
Poštová adresa: Rue de la Loi 175
Mesto/obec: Bruxelles
PSČ: 1048
Štát: Belgicko
E-mail: tendering@consilium.europa.eu
Telefón: +32 22818062
Fax: +32 22800262
VI.5)Dátum odoslania tohto oznámenia:
16/05/2018