Werken - 225854-2020

15/05/2020    S95

België-Antwerpen: Brugrenovatiebouw

2020/S 095-225854

Vooraankondiging

Deze aankondiging is bedoeld om de termijnen voor de ontvangst van inschrijvingen korter te maken

Werken

Rechtsgrond:
Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Mobiliteit en Openbare Werken, Agentschap Wegen en Verkeer, Afdeling Wegen en Verkeer Antwerpen
Postadres: Lange Kievitstraat 111-113, bus 41
Plaats: Antwerpen
NUTS-code: BE211 Arr. Antwerpen
Postcode: 2845
Land: België
Contactpersoon: ir. Mohammed Al Bouzidi
E-mail: mohammed.albouzidi@mow.vlaanderen.be
Telefoon: +32 32246887
Internetadres(sen):
Hoofdadres: https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=375285
Adres van het kopersprofiel: https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=375285
I.3)Communicatie
Nadere inlichtingen zijn te verkrijgen op het hierboven vermelde adres
Inschrijvingen of aanvragen tot deelneming moeten worden ingediend via elektronische weg op: https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=375285
I.4)Soort aanbestedende dienst
Regionaal of plaatselijk agentschap/bureau
I.5)Hoofdactiviteit
Andere activiteit: Beheer wegen

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Vernieuwen van voegen en leuningen in Antwerpen

Referentienummer: AWV A'pen-X10-A13-120_1M3D8E-20-23-F01_0
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
45221119 Brugrenovatiebouw
II.1.3)Type opdracht
Werken
II.1.4)Korte beschrijving:

Voorwerp van de opdracht: het doel van deze aanneming is om bestaande leuningen en/of voegen te vervangen door nieuwe.

Situering van de opdracht: het betreft leuningen en/of voegen op bruggen in de provincie Antwerpen. Hoogstwaarschijnlijk bruggen op de A13.

Categorie: C of E.

Klasse: 3 of 4.

II.1.5)Geraamde totale waarde
II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: neen
II.2)Beschrijving
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
45341000 Plaatsen van leuningen
45233120 Wegenbouwwerken
45233142 Herstellen van wegen
45233294 Plaatsen van wegsignalisatie
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: BE21 Prov. Antwerpen
Voornaamste plaats van uitvoering:

Het betreft leuningen en/of voegen op bruggen in de provincie Antwerpen. Hoogstwaarschijnlijk bruggen op de A13.

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Openbare procedure voor aanneming van werken - vermoedelijke start gunningsprocedure: augustus 2020.

II.2.5)Gunningscriteria
II.2.6)Geraamde waarde
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
II.2.10)Inlichtingen over varianten
II.2.11)Inlichtingen over opties
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen
II.3)Vermoedelijke datum van de bekendmaking van de aankondiging van een opdracht:
03/08/2020

Afdeling III: Juridische, economische, financiële en technische inlichtingen

III.1)Voorwaarden voor deelneming
III.1.3)Technische en beroepsbekwaamheid
Eventuele minimumeisen:

Klasse: N.v.t., Categorie: N.v.t.

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: neen
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.5)Geplande datum voor het begin van de gunningsprocedures:
03/08/2020

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.3)Nadere inlichtingen:
VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Officiële benaming: Raad van State
Postadres: Wetenschapsstraat 33
Plaats: Brussel
Postcode: 1040
Land: België
VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
13/05/2020