Tekintse meg a COVID-19-vonatkozású, orvosi felszerelések beszerzésére irányuló ajánlati felhívásokat.

Az Európa jövőjéről szóló konferencián Ön is bemutathatja ötleteit, és hozzájárulhat Európa jövőjének alakításához. Fogalmazza meg javaslatait!

Árubeszerzések - 22601-2020

16/01/2020    S11

Magyarország-Békéscsaba: Csővezetékek, csövezetek, csövek, burkolatok, béléscsövek és kapcsolódó termékek

2020/S 011-022601

Tájékoztató az eljárás eredményéről – Közszolgáltatások

A közbeszerzési eljárás eredménye

Árubeszerzés

Jogalap:
2014/25/EU irányelv

I. szakasz: Ajánlatkérő

I.1)Név és címek
Hivatalos név: Alföldvíz Regionális Víziközmű-szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Nemzeti azonosító szám: EKRSZ_56684311
Postai cím: Dobozi út 5.
Város: Békéscsaba
NUTS-kód: HU332 Békés
Postai irányítószám: 5600
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Bakucz Pál
E-mail: bakucz.pal@alfoldviz.hu
Telefon: +36 66523200
Fax: +36 66528850
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe: http://www.alfoldviz.hu
I.6)Fő tevékenység
Víz

II. szakasz: Tárgy

II.1)A beszerzés mennyisége
II.1.1)Elnevezés:

Adásvételi keretszerződés tűzcsapok biztosítására

Hivatkozási szám: EKR001144712019
II.1.2)Fő CPV-kód
44160000 Csővezetékek, csövezetek, csövek, burkolatok, béléscsövek és kapcsolódó termékek
II.1.3)A szerződés típusa
Árubeszerzés
II.1.4)Rövid meghatározás:

Adás-vételi keretszerződés vízi-közmű hálózatok építési anyagok I. (tűzcsapok) konszignációs raktározás formájában történő biztosítására.

II.1.6)Részekre vonatkozó információk
A beszerzés részekből áll: nem
II.1.7)A beszerzés végleges összértéke (áfa nélkül) (Közzétehető? igen)
Érték áfa nélkül: 16 726 105.00 HUF
II.2)Meghatározás
II.2.2)További CPV-kód(ok)
44160000 Csővezetékek, csövezetek, csövek, burkolatok, béléscsövek és kapcsolódó termékek
44167000 Különféle csőszerelvények
44482200 Tűzcsap
II.2.3)A teljesítés helye
NUTS-kód: HU332 Békés
A teljesítés fő helyszíne:

Békéscsaba

II.2.4)A közbeszerzés ismertetése:

Adás-vételi keretszerződés vízi-közmű hálózatok építési anyagok I. konszignációs raktározás formájában történő biztosítására: tűzcsapok

— A biztosítandó tűzcsapok termékcsoport felhasználásának várható éves mennyisége: 140 db/év

— Elvárás:

— nyertes ajánlattevő folyamatosan – az ajánlatkérő által az előirányzott éves mennyiségen belül a tényleges felhasználás függvényében kiadásra kerülő, a konszignációs raktár feltöltésre vonatkozó, egyedi megrendeléseiben meghatározottak szerint, de maximum nettó 10 000 000 Ft raktározási értékben – konszignációs raktárkészletet tart fenn az Alföldvíz Zrt. telephelyén lévő raktáráruházban,

— a raktárt, annak működtetési és fenntartási feladatait, költségeit és kockázatát az ajánlatkérő biztosítja,

— ajánlatkérő eszközigényét közvetlenül a konszignációs raktárkészletből elégíti ki: a konszignációs raktárakból a beszerzés tárgya szerinti anyagoknak ajánlatkérő által történő bizonylatolt felhasználása minősül az áru értékesítésének. A tárgyhót követő 5. munkanapig elkészülő készletfogyásra vonatkozó jegyzőkönyv alapján kerül sor a tárgyhó szerinti felhasználás elszámolására.

Ajánlatkérő elvárja, hogy a Keretszerződésben részes nyertes ajánlattevő a szállításon túlmenően – a törvényben előírt ideig – az általa leszállításra kerülő eszközökhöz, berendezések vonatkozásában a futamidő alatt felmerülő alkatrészellátást is biztosítsa

A felhívásban, valamint a további közbeszerzési dokumentumokban szereplő, meghatározott gyártmányra, típusra történő hivatkozások csak a tárgy jellegének egyértelmű meghatározása érdekében történt, a Kr 46. § (3)-(6) bekezdése alapján azzal mindenben egyenértékű terméket elfogadott.

Részekre történő ajánlattétel biztosítása mellőzésének indoka (Kbt.61.§(4)): jelen árubeszerzés tartalma egy konszignációs raktározási formában – egységes gazdasági és szerződéses feltételekkel (felelősségi rendszerben) – megvalósítandó szállításra vonatkozik, mely így nem megbontható.

II.2.5)Értékelési szempontok
Ár
II.2.11)Opciókra vonatkozó információ
Opciók: igen
Opciók ismertetése:

Ajánlatkérő jogosult a felhívás II.2.4) pontja szerinti éves keretmennyiséget, évenként legfeljebb három alkalommal, egyoldalú nyilatkozatával, megemelni azzal, hogy ezek mértéke évente összesen nem haladhatja meg az éves futamidőre a termékcsoportra vonatkozó éves keretmennyiség 30 %-át (a továbbiakban: „Opció”). Opció gyakorlása esetén az ajánlatkérő a tárgyévben az éves keretmennyiségnek Opcióval növelt mértékéig jogosult megrendelést kibocsátani a nyertes ajánlattevő felé.

II.2.13)Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos: nem
II.2.14)További információk

IV. szakasz: Eljárás

IV.1)Meghatározás
IV.1.1)Az eljárás fajtája
Nyílt eljárás
IV.1.3)Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
IV.1.8)A közbeszerzési megállapodásra (GPA) vonatkozó információk
A szerződés a közbeszerzési megállapodás (GPA) hatálya alá tartozik: igen
IV.2)Adminisztratív információk
IV.2.1)Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: 2019/S 176-429430
IV.2.8)Információ dinamikus beszerzési rendszer lezárásáról
IV.2.9)Információ az időszakos előzetes tájékoztató formájában közzétett eljárást megindító felhívás lezárásáról

V. szakasz: Az eljárás eredménye

A szerződés száma: 1
Elnevezés:

Adásvételi keretszerződés tűzcsapok biztosítására

Szerződés/rész odaítélésre került: igen
V.2)Az eljárás eredménye
V.2.1)A szerződés megkötésének dátuma:
19/12/2019
V.2.2)Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 5
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 4
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 5
A szerződést gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el: nem
V.2.3)A nyertes ajánlattevő neve és címe
Hivatalos név: Hawle Szerelvénygyártó és Forgalmazó Kft.
Nemzeti azonosító szám: EKRSZ_59966850
Postai cím: Dobogókői út 5.
Város: Szentendre
NUTS-kód: HU MAGYARORSZÁG
Postai irányítószám: 2000
Ország: Magyarország
E-mail: galambos.peter@hawle.hu
Telefon: +36 208094859
A nyertes ajánlattevő kkv: nem
V.2.4)A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (áfa nélkül) (Közzétehető? igen)
A szerződés/rész végleges összértéke: 16 726 105.00 HUF
V.2.5)Alvállalkozásra vonatkozó információk
V.2.6)Előnyös vásárlások esetén fizetett ár

VI. szakasz: Kiegészítő információk

VI.3)További információk:

A szerződés értékeként az éves összeg – a termékcsoport felhasználásának várható éves mennyiségére a nyertes ajánlattevő által tett ajánlat alapján számolt ellenérték – került feltüntetésre, további évek, opciók és meghosszabbítások figyelembe vétele nélkül.

44/2015. (XI.2.) MvM rendelet 18. § szerinti adatok:

a) ha az eljárás eredménytelen, illetve szerződéskötésre nem került sor,ennek indokát:

Az eljárás eredményes volt, a szerződést megkötötték;

b) a nyertes ajánlattevő(k) adószáma:

Hawle Szerelvénygyártó és Forgalmazó Kft., 2000 Szentendre, Dobogókői út 5. asz:10260559513

c) az ajánlattevők nevei, címei és adószámai:

Hawle Szerelvénygyártó és Forgalmazó Kft., 2000 Szentendre, Dobogókői út 5. asz:10260559513

KRISTÁLY Tervező, Szolgáltató és Kereskedelmi Kft, 8600 Siófok, Fő utca 15–17. asz:10457506214

MOM Magyar Optikai Művek Zrt., 4700 Mátészalka, Ipari utca 16. asz:10248504215

Euroflow Kereskedelmi és Mérnöki Tanácsadó Zrt., 2030 Érd, Aszfaltozó utca 27–29. asz:12490367213

Paor-Víz Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság, 6400 Kiskunhalas, Kéve utca 41. asz:12654644203

d) ha az eljárás során figyelembe vettek környezetvédelmi vagy szociális szempontokat, a szempontok megnevezése:

Nem volt ilyen.

VI.4)Jogorvoslati eljárás
VI.4.1)A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Telefon: +36 18828592
Fax: +36 18828593
VI.4.3)Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ:

A Kbt.148. § szerint.

VI.4.4)A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Telefon: +36 18828592
Fax: +36 18828593
VI.5)E hirdetmény feladásának dátuma:
14/01/2020