Check out our COVID-19 dedicated page for tenders related to medical equipment needs.

Pomôžte nám zlepšiť webovú stránku TED vyplnením nášho krátkeho dotazníka!

Služby - 226093-2019

16/05/2019    S94    Agentúry - Služby - Oznámenie o vyhlásení verejného obstarávania - Verejná súťaž 

Nemecko-Kolín: Služby cestovných kancelárií a súvisiace služby pre Agentúru pre bezpečnosť letectva Európskej únie (EASA) v Kolíne

2019/S 094-226093

Oznámenie o vyhlásení verejného obstarávania

Služby

Právny základ:

Smernica 2014/24/EÚ

Oddiel I: Verejný obstarávateľ

I.1)Názov a adresy
Úradný názov: Európska agentúra pre bezpečnosť letectva
Poštová adresa: Konrad-Adenauer-Ufer 3
Mesto/obec: Cologne
Kód NUTS: DEA23
PSČ: 50668
Štát: Nemecko
E-mail: tenders@easa.europa.eu

Internetová adresa (internetové adresy):

Hlavná adresa: http://www.easa.europa.eu/the-agency

Adresa stránky profilu kupujúceho: https://www.easa.europa.eu/the-agency/procurement

I.2)Informácia o spoločnom verejnom obstarávaní
I.3)Komunikácia
Súťažné dokumenty sú dostupné priamo a úplne bez obmedzení či poplatkov na: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=4855
Ďalšie informácie možno získať na vyššie uvedenej adrese
Ponuky alebo žiadosti o účasť sa musia predložiť na vyššie uvedenej adrese
I.4)Druh verejného obstarávateľa
Európska inštitúcia/agentúra alebo medzinárodná organizácia
I.5)Hlavná činnosť
Iná činnosť: bezpečnosť letectva, životné prostredie

Oddiel II: Predmet

II.1)Rozsah obstarávania
II.1.1)Názov:

Služby cestovných kancelárií a súvisiace služby pre Agentúru pre bezpečnosť letectva Európskej únie (EASA) v Kolíne

Referenčné číslo: EASA.2019.HVP.15
II.1.2)Hlavný kód CPV
63515000
II.1.3)Druh zákazky
Služby
II.1.4)Stručný opis:

Agentúra sa usiluje uzavrieť zmluvu s poskytovateľom služieb cestovných kancelárií pre tieto služby:

a) služby cestovných kancelárií pre zamestnancov EASA (so sídlom v Kolíne, s kanceláriami v Bruseli a zastúpením v Pekingu, Montreale, Singapure a Washingtone D.C.);

b) súvisiace podporné služby;

c) voliteľné súvisiace podporné služby.

Podrobný opis služieb a zriadenia dodania je popísaný v súťažných podkladoch (Časť II — Špecifikácie obstarávania).

II.1.5)Celková odhadovaná hodnota
Hodnota bez DPH: 2 500 000.00 EUR
II.1.6)Informácie o častiach
Táto zákazka sa delí na časti: nie
II.2)Opis
II.2.1)Názov:
II.2.2)Dodatočné kódy CPV
63515000
63516000
II.2.3)Miesto vykonania
Kód NUTS: DEA2
Hlavné miesto dodania alebo plnenia:

Ústredie EASA — Konrad-Adenauer-Ufer 3

D-50668 Kolín, NEMECKO

II.2.4)Opis obstarávania:

Verejná súťaž na poskytovanie služieb spojených so služobnými cestami a súvisiacich služieb.

Podrobný opis služieb, kritérií výberu a hodnotenia a zmluvných podmienok nájdete vo zverejnených súťažných podkladoch.

II.2.5)Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Cena nie je jediným kritériom výberu a všetky kritériá sú uvedené len v súťažných podkladoch
II.2.6)Odhadovaná hodnota
Hodnota bez DPH: 2 500 000.00 EUR
II.2.7)Dĺžka trvania zákazky, rámcovej dohody alebo dynamického nákupného systému
Trvanie v mesiacoch: 12
Toto obstarávanie môže byť obnovené: áno
Opis obnovení:

Rámcová zmluva podpísaná na 1 rok s možnosťou obnovenia až 4-krát, s maximálnym možným trvaním 5 rokov.

II.2.10)Informácie o variantoch
Budú sa akceptovať varianty: nie
II.2.11)Informácie o opciách
Opcie: nie
II.2.12)Informácie o elektronických katalógoch
II.2.13)Informácie o fondoch Európskej únie
Obstarávanie sa týka projektu a/alebo programu financovaného z fondov Európskej únie: nie
II.2.14)Doplňujúce informácie

Všetky príslušné informácie sú obsiahnuté vo zverejnených súťažných podkladoch.

Oddiel III: Právne, ekonomické, finančné a technické informácie

III.1)Podmienky účasti
III.1.1)Vhodnosť vykonávať profesionálnu činnosť vrátane požiadaviek týkajúcich sa zápisu do živnostenských alebo obchodných registrov
Zoznam a krátky opis podmienok:

V súťažných podkladoch.

III.1.2)Ekonomické a finančné postavenie
Kritériá výberu stanovené v dokumentoch k obstarávaniu
III.1.3)Technická a odborná spôsobilosť
Kritériá výberu stanovené v dokumentoch k obstarávaniu
III.1.5)Informácie o vyhradených zákazkách
III.2)Podmienky týkajúce sa zákazky
III.2.1)Informácie o konkrétnej profesii
III.2.2)Podmienky vykonania zákazky:

V súťažných podkladoch, časť III: Návrh zmluvy.

III.2.3)Informácie o pracovníkoch zodpovedných za vykonanie zákazky
Povinnosť uviesť mená a odbornú kvalifikáciu pracovníkov poverených vykonaním zákazky

Oddiel IV: Postup

IV.1)Opis
IV.1.1)Druh postupu
Verejná súťaž
IV.1.3)Informácie o rámcovej dohode alebo dynamickom nákupnom systéme
IV.1.4)Informácie o znížení počtu riešení alebo ponúk počas rokovania alebo dialógu
IV.1.6)Informácie o elektronickej aukcii
IV.1.8)Informácie o dohode o vládnom obstarávaní (GPA)
Na toto obstarávanie sa vzťahuje dohoda o vládnom obstarávaní: nie
IV.2)Administratívne informácie
IV.2.1)Predchádzajúce uverejnenie týkajúce sa tohto obstarávacieho konania
IV.2.2)Lehota na predkladanie ponúk alebo žiadostí o účasť
Dátum: 18/06/2019
Miestny čas: 12:00
IV.2.3)Predpokladaný dátum odoslania výziev na súťaž alebo na účasť vybraným uchádzačom
IV.2.4)Jazyk (jazyky), v ktorom (ktorých) možno predkladať ponuky alebo žiadosti o účasť:
Angličtina
IV.2.6)Minimálna lehota, počas ktorej sú ponuky uchádzačov viazané
Trvanie v mesiacoch: 4 (od uplynutia lehoty na predkladanie ponúk)
IV.2.7)Podmienky na otváranie ponúk
Dátum: 19/06/2019
Miestny čas: 10:00
Miesto:

Ústredie EASA, Kolín, Nemecko.

Oddiel VI: Doplnkové informácie

VI.1)Informácie o opakovaní obstarávania
Toto obstarávanie sa bude opakovať: nie
VI.2)Informácie o elektronickom riadení práce
Bude sa akceptovať elektronická fakturácia
VI.3)Doplňujúce informácie:
VI.4)Postupy preskúmania
VI.4.1)Orgán zodpovedný za preskúmanie
Úradný názov: Všeobecný súd Európskej únie
Poštová adresa: Rue du Fort Niedergrünewald
Mesto/obec: Luxembourg
PSČ: L-2925
Štát: Luxembursko
E-mail: GeneralCourt.Registry@curia.europa.eu
Telefón: +352 4303-1
Fax: +352 4303-2100

Internetová adresa: http://curia.europa.eu

VI.4.2)Orgán zodpovedný za mediáciu
VI.4.3)Postup preskúmania
VI.4.4)Útvar, od ktorého možno získať informácie o postupe preskúmania
VI.5)Dátum odoslania tohto oznámenia:
09/05/2019