Werken - 226116-2019

16/05/2019    S94    - - Werken - Aankondiging van een opdracht - Openbare procedure 

Frankrijk-Le Havre: Loodgieterswerk

2019/S 094-226116

Aankondiging van een opdracht

Werken

Legal Basis:

Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Ville du Havre
21760351300011
Mairie du Havre, 1517 place de l'Hôtel de Ville, CS 40051
Le Havre
76084
Frankrijk
E-mail: secretariatcao@codah.fr
NUTS-code: FRD22

Internetadres(sen):

Hoofdadres: https://www.lehavre.fr/

Adres van het kopersprofiel: https://www.mpe76.fr/

I.2)Inlichtingen betreffende gezamenlijke aanbesteding
I.3)Communicatie
De aanbestedingsstukken zijn rechtstreeks, volledig, onbeperkt en gratis beschikbaar op: https://www.mpe76.fr/
Nadere inlichtingen zijn te verkrijgen op het hierboven vermelde adres
Inschrijvingen of aanvragen tot deelneming moeten worden ingediend via elektronische weg op: https://www.mpe76.fr/
I.4)Soort aanbestedende dienst
Regionale of plaatselijke instantie
I.5)Hoofdactiviteit
Algemene overheidsdiensten

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Accords-cadres à bons de commandes pour l'entretien des bâtiments de la Ville du Havre

Referentienummer: 19ft-Mutcv-0321-F
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
45330000
II.1.3)Type opdracht
Werken
II.1.4)Korte beschrijving:

La présente consultation donnera lieu à l'établissement d'accords-cadres conclus pour une durée de 1 an à compter de leur notification, reconductibles 3 fois, sans minimum ni maximum. Estimations annuelles par lot:

— lot nº 1: 229 477,89 EUR HT,

— lot nº 2: 146 531,11 EUR HT,

— lot nº 3: 35 775,00 EUR HT,

— lot nº 4: 93 413,56 EUR HT,

— lot nº 5: 128 332,56 EUR HT,

— lot nº 6: 111 070,00 EUR HT,

— lot nº 7: 54 681,00 EUR HT,

— lot nº 8: 333 025,22 EUR HT,

— lot nº 9: 176 943,78 EUR HT,

— lot nº 10: 257 321,66 EUR HT.

Au vu des prestations à réaliser, les lots 1 à 6 et 8 à 10 sont multi-attributaires (3 attributaires par lot sous réserve d'un nombre suffisant de candidats). Le lot 7 est quant à lui mono-attributaire.

II.1.5)Geraamde totale waarde
II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: ja
Inschrijvingen mogen worden ingediend voor meerdere percelen, maximumaantal: 10
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Maçonnerie

Perceel nr.: 1
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
45262000
45440000
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: FRD22
Voornaamste plaats van uitvoering:

Sur le territoire de la commune du Havre 76600 — Le Havre Cedex.

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Maçonnerie.

II.2.5)Gunningscriteria
De prijs is niet het enige gunningscriterium en alle criteria worden enkel vermeld in de aanbestedingsdocumenten
II.2.6)Geraamde waarde
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 12
Deze opdracht kan worden verlengd: ja
Beschrijving van verlengingen:

Les accords-cadres sont reconductibles 3 fois tacitement, soit une durée globale maximale de 4 ans.

II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.12)Inlichtingen over elektronische catalogi
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Peinture

Perceel nr.: 2
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
45440000
45440000
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: FRD22
Voornaamste plaats van uitvoering:

Sur le territoire de la commune du Havre 76600 — Le Havre Cedex.

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Peinture.

II.2.5)Gunningscriteria
De prijs is niet het enige gunningscriterium en alle criteria worden enkel vermeld in de aanbestedingsdocumenten
II.2.6)Geraamde waarde
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 12
Deze opdracht kan worden verlengd: ja
Beschrijving van verlengingen:

Les accords-cadres sont reconductibles 3 fois tacitement, soit une durée globale maximale de 4 ans.

II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.12)Inlichtingen over elektronische catalogi
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Plafonds suspendus

Perceel nr.: 3
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
45420000
45440000
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: FRD22
Voornaamste plaats van uitvoering:

Sur le territoire de la commune du Havre 76600 — Le Havre Cedex.

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Plafonds suspendus.

II.2.5)Gunningscriteria
De prijs is niet het enige gunningscriterium en alle criteria worden enkel vermeld in de aanbestedingsdocumenten
II.2.6)Geraamde waarde
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 12
Deze opdracht kan worden verlengd: ja
Beschrijving van verlengingen:

Les accords-cadres sont reconductibles 3 fois tacitement, soit une durée globale maximale de 4 ans.

II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.12)Inlichtingen over elektronische catalogi
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Revêtements de sol

Perceel nr.: 4
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
45430000
45440000
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: FRD22
Voornaamste plaats van uitvoering:

Sur le territoire de la commune du Havre 76600 — Le Havre Cedex.

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Revêtements de sol.

II.2.5)Gunningscriteria
De prijs is niet het enige gunningscriterium en alle criteria worden enkel vermeld in de aanbestedingsdocumenten
II.2.6)Geraamde waarde
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 12
Deze opdracht kan worden verlengd: ja
Beschrijving van verlengingen:

Les accords-cadres sont reconductibles 3 fois tacitement, soit une durée globale maximale de 4 ans.

II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.12)Inlichtingen over elektronische catalogi
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Menuiserie bois

Perceel nr.: 5
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
45420000
45440000
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: FRD22
Voornaamste plaats van uitvoering:

Sur le territoire de la commune du Havre 76600 — Le Havre Cedex.

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Menuiserie bois.

II.2.5)Gunningscriteria
De prijs is niet het enige gunningscriterium en alle criteria worden enkel vermeld in de aanbestedingsdocumenten
II.2.6)Geraamde waarde
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 12
Deze opdracht kan worden verlengd: ja
Beschrijving van verlengingen:

Les accords-cadres sont reconductibles 3 fois tacitement, soit une durée globale maximale de 4 ans.

II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.12)Inlichtingen over elektronische catalogi
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Plomberie

Perceel nr.: 6
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
45330000
45440000
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: FRD22
Voornaamste plaats van uitvoering:

Sur le territoire de la commune du Havre 76600 — Le Havre Cedex.

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Plomberie.

II.2.5)Gunningscriteria
De prijs is niet het enige gunningscriterium en alle criteria worden enkel vermeld in de aanbestedingsdocumenten
II.2.6)Geraamde waarde
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 12
Deze opdracht kan worden verlengd: ja
Beschrijving van verlengingen:

Les accords-cadres sont reconductibles 3 fois tacitement, soit une durée globale maximale de 4 ans.

II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.12)Inlichtingen over elektronische catalogi
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Clôture

Perceel nr.: 7
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
45342000
45440000
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: FRD22
Voornaamste plaats van uitvoering:

Sur le territoire de la commune du Havre 76600 — Le Havre Cedex.

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Clôture.

II.2.5)Gunningscriteria
De prijs is niet het enige gunningscriterium en alle criteria worden enkel vermeld in de aanbestedingsdocumenten
II.2.6)Geraamde waarde
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 12
Deze opdracht kan worden verlengd: ja
Beschrijving van verlengingen:

Les accords-cadres sont reconductibles 3 fois tacitement, soit une durée globale maximale de 4 ans.

II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.12)Inlichtingen over elektronische catalogi
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Électricité

Perceel nr.: 8
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
09310000
45440000
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: FRD22
Voornaamste plaats van uitvoering:

Sur le territoire de la commune du Havre 76600 — Le Havre Cedex.

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Électricité.

II.2.5)Gunningscriteria
De prijs is niet het enige gunningscriterium en alle criteria worden enkel vermeld in de aanbestedingsdocumenten
II.2.6)Geraamde waarde
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 12
Deze opdracht kan worden verlengd: ja
Beschrijving van verlengingen:

Les accords-cadres sont reconductibles 3 fois tacitement, soit une durée globale maximale de 4 ans.

II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.12)Inlichtingen over elektronische catalogi
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Couverture

Perceel nr.: 9
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
45261000
45440000
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: FRD22
Voornaamste plaats van uitvoering:

Sur le territoire de la commune du Havre 76600 — Le Havre Cedex.

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Couverture.

II.2.5)Gunningscriteria
De prijs is niet het enige gunningscriterium en alle criteria worden enkel vermeld in de aanbestedingsdocumenten
II.2.6)Geraamde waarde
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 12
Deze opdracht kan worden verlengd: ja
Beschrijving van verlengingen:

Les accords-cadres sont reconductibles 3 fois tacitement, soit une durée globale maximale de 4 ans.

II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.12)Inlichtingen over elektronische catalogi
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Désamiantage

Perceel nr.: 10
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
45262660
45440000
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: FRD22
Voornaamste plaats van uitvoering:

Sur le territoire de la commune du Havre 76600 — Le Havre Cedex.

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Désamiantage.

II.2.5)Gunningscriteria
De prijs is niet het enige gunningscriterium en alle criteria worden enkel vermeld in de aanbestedingsdocumenten
II.2.6)Geraamde waarde
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 12
Deze opdracht kan worden verlengd: ja
Beschrijving van verlengingen:

Les accords-cadres sont reconductibles 3 fois tacitement, soit une durée globale maximale de 4 ans.

II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.12)Inlichtingen over elektronische catalogi
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Afdeling III: Juridische, economische, financiële en technische inlichtingen

III.1)Voorwaarden voor deelneming
III.1.1)Geschiktheid om de beroepsactiviteit uit te oefenen, waaronder de vereisten in verband met de inschrijving in het beroeps- of handelsregister
Lijst en beknopte beschrijving van de voorwaarden:

— formulaire DC1, lettre de candidature _ habilitation du mandataire par ses cotraitants (disponible à l'adresse suivante: http://www.economie.gouv.fr/daj/formulaires-declaration-du-candidat),

— formulaire DC2, déclaration du candidat individuel ou du membre du groupement (disponible à l'adresse suivante: http://www.economie.gouv.fr/daj/formulaires-declaration-du-candidat):

1) maçonnerie: 2112, 2132 et 6311 ou équivalent ou références équivalentes + attestations de compétences sous-section 4;

2) peinture: 6112 et 6121 ou équivalent ou références équivalentes;

3) plafonds suspendus: 6611 ou équivalent ou références équivalentes;

4) revêtements de sol: 6211 et 6222 ou équivalent ou références équivalentes + attestations de compétences sous-section 4;

5) menuiserie bois: 4131 et 4312 ou équivalent ou références équivalentes;

6) plomberie: 5112 et 5311 ou équivalent ou références équivalentes + attestations de compétences sous-section 4;

7) clôture: 4441 ou équivalent ou références équivalentes;

8) électricité: E3C3 ou équivalent ou références équivalentes + attestations de compétences sous-section 4;

9) couverture: 3101, 3111, 3121, 3132, 3141, 3171, 3181, 3211 et 3221 ou équivalent ou références équivalentes + attestations de compétences sous-section 4;

10) désamiantage: 1552 ou équivalent + attestations de compétence sous-section 3.

III.1.2)Economische en financiële draagkracht
III.1.3)Technische en beroepsbekwaamheid
Lijst en beknopte beschrijving van de selectiecriteria:

En l'absence de certificat de qualification professionnelle, la preuve de la capacité du candidat peut être apportée par tout moyen, notamment par des certificats d'identité professionnelle ou des références de travaux attestant de la compétence de l'opérateur économique à réaliser la prestation pour laquelle il se porte candidat. Pour les lots 1 à 9, suivant l'arrêté du 29.3.2016, les références consistent en la présentation d'une liste des travaux exécutés au cours des 5 dernières années (les références présentées au-delà des 5 dernières années ne seront pas prises en compte), assortie d'attestations de bonne exécution pour les travaux les plus importants. Ces attestations indiquent le montant, la date et le lieu d'exécution des travaux et précisent s'ils ont été effectués selon les règles de l'art et menés régulièrement à bonne fin. En l'absence de références, la preuve de la capacité du candidat peut être apportée par tout moyen attestant de la compétence de l'opérateur économique à réaliser la prestation.

III.1.5)Informatie over voorbehouden opdrachten
III.2)Voorwaarden met betrekking tot de opdracht
III.2.2)Voorwaarden inzake de uitvoering van de opdracht:
III.2.3)Inlichtingen over het personeel dat verantwoordelijk zal zijn voor de uitvoering van de opdracht

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Openbare procedure
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
De aanbesteding betreft het sluiten van een raamovereenkomst
Raamovereenkomst met meerdere ondernemingen
Beoogd maximumaantal deelnemers aan de raamovereenkomst: 3
IV.1.4)Inlichtingen over een beperking van het aantal oplossingen of inschrijvingen tijdens de onderhandeling of de dialoog
IV.1.6)Inlichtingen over elektronische veiling
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: ja
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
IV.2.2)Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen
Datum: 20/06/2019
Plaatselijke tijd: 16:00
IV.2.3)Geraamde datum van verzending van uitnodigingen tot inschrijving of deelneming aan geselecteerde gegadigden
IV.2.4)Talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van inschrijvingen of aanvragen tot deelneming:
Frans
IV.2.6)Minimumtermijn gedurende welke de inschrijver zijn inschrijving gestand moet doen
Looptijd in maanden: 6 (vanaf de datum van ontvangst van de inschrijving)
IV.2.7)Omstandigheden waarin de inschrijvingen worden geopend
Datum: 21/06/2019
Plaatselijke tijd: 14:00

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.1)Inlichtingen over periodiciteit
Periodieke opdracht: neen
VI.2)Inlichtingen over elektronische workflows
VI.3)Nadere inlichtingen:

Les dépôts de plis doivent être impérativement remis par voie dématérialisée. Cette consultation bénéficie du service DUME. Pour retrouver cet avis intégral, poser des questions à l'acheteur, déposer un pli, allez sur https://www.mpe76.fr/ — Le pouvoir adjudicateur met à disposition le dossier de consultation par voie électronique, à l'adresse suivante: https://www.mpe76.fr — Les candidats pourront télécharger le dossier de consultation et remettre leurs offres. La plate-forme dispose d'un espace fournisseur contenant un espace de stockage et un coffre-fort électronique (onglet gestion). S'il utilise cet outil le candidat devra l'indiquer explicitement dans son dossier. Les modalités de dévolution des commandes pour les lots 1 à 6 et 8 à 10 sont estimées de la façon suivante:

— entreprise classée 1re à l'issue de l'analyse des offres: 40 % des commandes annuelles,

— entreprise classée 2e à l'issue de l'analyse des offres: 30 % des commandes annuelles,

— entreprise classée 3e à l'issue de l'analyse des offres: 30 % des commandes annuelles.

Dans l'hypothèse où seulement 2 attributaires seraient retenus pour les lots 1 à 6 et 8 à 10, les modalités de dévolution des commandes seraient estimées de la façon suivante:

— entreprise classée 1re à l'issue de l'analyse des offres: 65 % des commandes annuelles,

— entreprise classée 2e à l'issue de l'analyse des offres: 35 % des commandes annuelles.

Compte tenu de l'impossibilité de faire figurer certaines mentions dans l'AAPC, nous invitons les candidats à télécharger le dossier de consultation complet, et appelons votre attention particulière sur les articles suivants du règlement de consultation:

— 3-4 (forme juridique de l'attributaire),

— 5-1(documents à produire ou contenu de l'offre),

— 6 (jugement des propositions pour chacun des lots).

Critères de jugement des offres: le jugement sera effectué à partir des critères notés suivants:

1) valeur technique notée sur 60 selon une valeur croissante de mérite, sur la base du cadre de mémoire technique comprenant les éléments suivants: les articles cités font référence au CCTP du lot correspondant. Lorsque plusieurs points méthodologiques sont à aborder chaque point méthodologique a une valeur équivalente, sauf stipulation contraire. Se référer à l'article 6 du règlement de la consultation pour le détail de la notation technique;

2) prix de la prestation noté sur 40: le montant pris en compte sera le montant total HT indiqué au DQE et sera noté de la façon suivante: 40 pour le prix le moins élevé et ensuite un classement relatif (prix le moins cher/prix proposé) x 40.

Le lot 7 sera attribué au candidat ayant obtenu le plus grand nombre de points, tous critères confondus. Les lots 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9 et 10 seront attribués aux 3 candidats ayant obtenu le plus grand nombre de points tous critères confondus, sous réserve d'un nombre suffisant de candidats et d'offres. En cas d'égalité, c'est l'offre la mieux classée en valeur technique qui est classée première. Toute offre paraissant anormalement basse fera l'objet d'une demande écrite de précisions assortie d'un délai impératif de réponse. Après vérification des justificatifs fournis par le candidat concerné, l'offre sera soit maintenue dans l'analyse des offres, soit rejetée par décision motivée.

VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Tribunal administratif de Rouen
53 avenue Gustave Flaubert
Rouen
76000
Frankrijk
Telefoon: +33 235583500
E-mail: greffe.ta-rouen@juradm.fr
Fax: +33 235583503
VI.4.2)Voor bemiddelingsprocedures bevoegde instantie
VI.4.3)Beroepsprocedure
VI.4.4)Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
13/05/2019