Usluge - 226201-2018

26/05/2018    S99

Hrvatska-Sisak Caprag: Usluge čišćenja mina

2018/S 099-226201

Obavijest o nadmetanju

Usluge

Pravna osnova:
Direktiva 2014/24/EU

Odjeljak I: Javni naručitelj

I.1)Naziv i adrese
Službeni naziv: Hrvatski centar za razminiranje
Nacionalni registracijski broj: 78591911697
Poštanska adresa: Ante Kovačića 10
Mjesto: Sisak Caprag
NUTS kod: HR HRVATSKA
Poštanski broj: 44010
Država: Hrvatska
E-pošta: info.nabava@hcr.hr
Telefon: +385 44554115
Telefaks: +385 44554134
Internetska(-e) adresa(-e):
Glavna adresa: www.hcr.hr
I.3)Komunikacija
Dokumentacija o nabavi dostupna je besplatno i može joj se u potpunosti pristupiti izravno i neograničeno na: https://eojn.nn.hr/SPIN/application/ipn/DocumentManagement/DokumentPodaciFrm.aspx?OznakaDokumenta=2018/S+0F2-0013468
Dodatne informacije dostupne su na prethodno navedenoj adresi
Ponude ili zahtjevi za sudjelovanje moraju se podnijeti elektronički na: https://eojn.nn.hr/Oglasnik
I.4)Vrsta javnog naručitelja
Tijelo kojime se upravlja na temelju javnog prava
I.5)Glavna djelatnost
Druga djelatnost: Vođenje evidencije o razminiranim područjima

Odjeljak II: Predmet

II.1)Opseg nabave
II.1.1)Naziv:

Nabava usluge razminiranja minski sumnjivih površina G.J. Kotar – Stari Gaj, u Sisačko-moslavačkoj županiji, oznake projekta PR-SMPET-021-05-17, tlocrtne površine 1 749 001 m2.

Referentni broj: 11/18 VV
II.1.2)Glavna CPV oznaka
90523300 Usluge čišćenja mina
II.1.3)Vrsta ugovora
Usluge
II.1.4)Kratak opis:

Predmet javnog nadmetanja je nabava usluge razminiranja minski sumnjivih površina prema idejnom planu Naručitelja:

G.J. Kotar – Stari Gaj, u Sisačko-moslavačkoj županiji, oznake projekta PR-SMPET-021-05-17, tlocrtne površine 1 749 001 m2.

II.1.5)Procijenjena ukupna vrijednost
Vrijednost bez PDV-a: 15 342 600.00 HRK
II.1.6)Podaci o grupama
Ovaj ugovor podijeljen je na grupe: ne
II.2)Opis
II.2.2)Dodatne šifre CPV-a
90523300 Usluge čišćenja mina
II.2.3)Mjesto izvršenja
NUTS kod: HR HRVATSKA
Glavna lokacija ili mjesto izvršenja:

Sisačko-moslavačka županija.

II.2.4)Opis nabave:

G.J. Kotar – Stari Gaj, u Sisačko-moslavačkoj županiji, oznake projekta PR-SMPET-021-05-17, tlocrtne površine 1 749 001 m2.

II.2.5)Kriteriji za dodjelu
Niže navedeni kriteriji
Kriterij kvalitete - Naziv: Iskustvo voditelja radilišta / Ponder: 90 %
Cijena - Ponder: 10 %
II.2.6)Procijenjena vrijednost
Vrijednost bez PDV-a: 15 342 600.00 HRK
II.2.7)Trajanje ugovora, okvirnog sporazuma ili dinamičkog sustava nabave
Trajanje u danima: 100
Ovaj ugovor podložan je obnavljanju: ne
II.2.10)Podaci o varijantama
Varijante su dopuštene.: ne
II.2.11)Podaci o opcijama
Opcije: ne
II.2.13)Podaci o fondovima Europske unije
Nabava je povezana s projektom i/ili programom koji se financira iz fondova Europske unije: ne
II.2.14)Dodatni podaci

Investitor/ Sredstva za nabavu su planirana iz:

Projekta – Demining and Socio-economic Integration – Švicarsko-hrvatski program suradnje (85 %) i Državni proračun (15 %).

Odjeljak III: Pravni, gospodarski, financijski i tehnički podaci

III.1)Uvjeti sudjelovanja
III.1.1)Sposobnost obavljanja profesionalne djelatnosti, uključujući zahtjeve koji se odnose na upis u strukovne ili obrtne registre
Popis i kratki opis uvjeta:

3.2.1. Sposobnost za obavljanje profesionalne djelatnosti – ESP Dio IV: Kriteriji za odabir gospodarskog subjekta A: Sposobnost za obavljanje profesionalne djelatnosti

3.2.1.1. Gospodarski subjekt mora dokazati upis u sudski, obrtni, strukovni ili drugi odgovarajući registar države poslovnog nastana gospodarskog subjekta.

3.2.1.2. Gospodarski subjekt mora dokazati posjedovanje odgovarajućeg ovlaštenja kako bi mogao pružati usluge koje su predmet nabave.

3.2.1.3. Gospodarski subjekt mora dokazati sposobnost za obavljanje profesionalne djelatnosti podugovaratelja.

III.1.2)Ekonomska i financijska sposobnost
Kriteriji za odabir kako je navedeno u dokumentaciji o nabavi
III.1.3)Tehnička i stručna sposobnost
Kriteriji za odabir kako je navedeno u dokumentaciji o nabavi

Odjeljak IV: Postupak

IV.1)Opis
IV.1.1)Vrsta postupka
Otvoreni postupak
IV.1.3)Podaci o okvirnom sporazumu ili dinamičkom sustavu nabave
IV.1.8)Podaci o Sporazumu o javnoj nabavi (GPA)
Nabava je obuhvaćena Sporazumom o javnoj nabavi: ne
IV.2)Administrativni podaci
IV.2.2)Rok za dostavu ponuda ili zahtjeva za sudjelovanje
Datum: 28/06/2018
Lokalno vrijeme: 12:00
IV.2.3)Procijenjeni datum slanja poziva na dostavu ponuda ili na sudjelovanje odabranim natjecateljima
IV.2.4)Jezici na kojima se mogu dostaviti ponude ili zahtjevi za sudjelovanje:
Hrvatski
IV.2.7)Uvjeti za otvaranje ponuda
Datum: 28/06/2018
Lokalno vrijeme: 12:00
Mjesto:

Sisak, Ante Kovačića 10.

Odjeljak VI: Dopunski podaci

VI.1)Podaci o obnavljanjima
Ova nabava će se ponavljati.: ne
VI.3)Dodatni podaci:
VI.4)Postupci pravne zaštite
VI.4.1)Tijelo nadležno za postupak pravne zaštite
Službeni naziv: Državna komisija za kontrolu postupaka javne nabave
Poštanska adresa: Koturaška cesta 43/IV
Mjesto: Zagreb
Poštanski broj: 10000
Država: Hrvatska
E-pošta: dkom@dkom.hr
Telefon: +385 14559930
Telefaks: +385 14559933
Internetska adresa: www.dkom.hr
VI.5)Datum slanja ove obavijesti:
23/05/2018