Works - 226224-2019

16/05/2019    S94

Magyarország-Budapest: Közúti híd építése

2019/S 094-226224

Tájékoztató az eljárás eredményéről

A közbeszerzési eljárás eredménye

Építési beruházás

Jogalap:
2014/24/EU irányelv

I. szakasz: Ajánlatkérő

I.1)Név és címek
Hivatalos név: BKK Budapesti Közlekedési Központ Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Nemzeti azonosító szám: EKRSZ_72110836
Postai cím: Rumbach Sebestyén utca 19–21.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110 Budapest
Postai irányítószám: 1075
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Dr. Horváth Tamás
E-mail: kozbeszerzes@bkk.hu
Telefon: +36 703903574
Fax: +36 12351044

Internetcím(ek):

Az ajánlatkérő általános címe: http://www.bkk.hu

A felhasználói oldal címe: http://www.bkk.hu

I.2)Információ közös közbeszerzésről
I.4)Az ajánlatkérő típusa
Közjogi intézmény
I.5)Fő tevékenység
Egyéb tevékenység: közlekedésszervezés, közlekedésfejlesztés

II. szakasz: Tárgy

II.1)A beszerzés mennyisége
II.1.1)Elnevezés:

Budapest Flórián téri közúti felüljárók felújítása

Hivatkozási szám: EKR000944072018
II.1.2)Fő CPV-kód
45221111 Közúti híd építése
II.1.3)A szerződés típusa
Építési beruházás
II.1.4)Rövid meghatározás:

Budapest III. kerület B-905 és B-906 Flórián téri közúti felüljárók felújításának kivitelezési munkái vállalkozási szerződés keretében

II.1.6)Részekre vonatkozó információk
A beszerzés részekből áll: nem
II.2)Meghatározás
II.2.1)Elnevezés:
II.2.2)További CPV-kód(ok)
45221100 Hídépítés
45221111 Közúti híd építése
45221119 Hídfelújítással kapcsolatos építési munkák
45233228 Útburkolat építése
45233294 Közúti jelzések szerelése
45000000 Építési munkák
II.2.3)A teljesítés helye
NUTS-kód: HU110 Budapest
A teljesítés fő helyszíne:

Budapest, III. kerület, Flórián tér.

II.2.4)A közbeszerzés ismertetése:

Az északi (B906-jelű) felüljáró (hossza: 322,15 m, szélessége: 10,30-11,24 m, hozzá csatlakozó rámpa szentendrei úton 115,0 m, Árpád híd felül 152,0 m) és déli (B905) felüljáró (hossza: 364,5 m, szélessége: 10,30-11,24 m, hozzá csatlakozó rámpa szentendrei úton 115,0 m, Árpád híd felül: 133,0 m) felújítása.

Főbb mennyiségek:

— Hídszegély/járda, vasbeton ágyazattámasztó bontása: 549 m3

— Acél vezetőkorlát bontása hídon: 111 444 kg

— Előregyártott tartókat együttdolgoztató vasbeton pályalemez közbenső és vég kereszttartókkal: 312 m3

— Monolit vasbeton szegély/járda/pótpadka: 613 m3

— Előregyártott oldalelemes szegély vagy járda: 239 m3

— Rugalmas műanyag alapú szórt szigetelés (RMA): 7492 m2

— Szigetelést védő öntött aszfalt: 200 m3

— Hídon kötőréteg építése: 285 m3

— Hídon kopóréteg, vagy kötő/kopóréteg építése: 200 m3

— Neoprén saru (műgumi saru): 52 db

— H2 feltartóztatási fokozatú vezetőkorlát: 2240 m

— Egyedi kialakítású hídkorlát acél: 19 685 kg

— Mérsékelten repedésáthidaló vékony védőbevonat, nem járható (B-3): 2099 m2

— Korlátozottan repedésáthidaló vastag védőbevonat, nem járható (B-4): 7986 m2

— Dinamikusan repedésáthidaló vastag védőbevonat, gyalog és könnyű járművel járható (B-5): 2345 m2

— Saru javítása, tisztítása: 520 db

— Betonszegély bontása: 790 m

— Kiemelt szegély építése: 790 m

— AC 22 kötő (mF) 7 cm: 395 m3

— SMA 11 (mF) 4 cm: 230 m3

— Közúti jelző építése: 2 helyen

A 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 46. § (3) bekezdése alapján, a közbeszerzési műszaki leírásban esetlegesen előforduló, meghatározott gyártmányú, eredetű, típusú dologra, eljárásra, tevékenységre, személyre, szabadalomra, vagy védjegyre való hivatkozás csak a közbeszerzés tárgyának egyértelmű és közérthető meghatározása érdekében történt, Ajánlatkérő azzal egyenértékű megajánlást is elfogad.

A részletes műszaki, szakmai követelményeket a Közbeszerzési Dokumentumok (továbbiakban: KD) tartalmazzák.

II.2.5)Értékelési szempontok
Minőségi kritérium - Név: Vállalt többlet jótállás (0-36 hónap) / Súlyszám: 15
Minőségi kritérium - Név: M.2.1) alkalmassági követelmény keretében bemutatott szakember szakmai többlettapasztalata (0-36 hónap) / Súlyszám: 15
Ár - Súlyszám: 70
II.2.11)Opciókra vonatkozó információ
Opciók: nem
II.2.13)Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos: nem
II.2.14)További információk

1.) Kbt. 61.§ (4) bek. szerint részajánlattétel nem biztosított, a műszaki leírásban meghatározott feladat műszaki egységet alkot, sem gazdaságilag, sem szakmailag nem értelmezhető jelen közbeszerzés részekre történő bontása. Továbbá, nem definiálhatóak olyan strukturális pontok a teljesítés vonatkozásában, melyek a részajánlattétel biztosítását indokolnák.

2.) FAKSZ: Sallai Zoltán, lajst.sz:00888

IV. szakasz: Eljárás

IV.1)Meghatározás
IV.1.1)Az eljárás fajtája
Nyílt eljárás
IV.1.3)Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
IV.1.6)Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
IV.1.8)A közbeszerzési megállapodásra (GPA) vonatkozó információk
A szerződés a közbeszerzési megállapodás (GPA) hatálya alá tartozik: nem
IV.2)Adminisztratív információk
IV.2.1)Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: 2018/S 243-553916
IV.2.8)Információ dinamikus beszerzési rendszer lezárásáról
IV.2.9)Információ előzetes tájékoztató formájában közzétett eljárást megindító felhívás lezárásáról

V. szakasz: Az eljárás eredménye

A szerződés száma: 1
Elnevezés:

Flórián téri közúti felüljárók felújítása

Szerződés/rész odaítélésre került: nem
V.1)Befejezetlen eljárással kapcsolatos információ
A szerződés/tétel nem került odaítélésre
Egyéb ok (a közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették)

VI. szakasz: Kiegészítő információk

VI.3)További információk:

1.) A tárgyi közbeszerzési eljárás vonatkozásában az eljárás eredménytelensége a Kbt. 75. § (2) bekezdés b) pontja szerint megállapításra került, tekintettel arra, hogy az eljárás során a bontási jegyzőkönyvben ismertetett rendelkezésére álló anyagi fedezet összegét meghaladó ajánlat érkezett be.

A Kbt. 70. § (1) bekezdése alapján az alábbi közös ajánlattevők ajánlata nem került bírálatra:

Közös ajánlattevő neve: A-Híd Építő Zártkörűen Működő Részvénytársaság

Székhelye: 1138 Budapes,t Karikás Frigyes utca 20.

Adószám: 24857538-2-44

Közös ajánlattevő neve: STRABAG Általános Építő Korlátolt Felelősségű Társaság

Székhelye: 1117 Budapest, Gábor Dénes (Infopark D épület) utca 2.

Adószám: 11705053-4-44

2.) A V.1) pontban a Hirdetmény hivatkozási száma (év és a dokumentum száma) helyesen: 2018-22830.

VI.4)Jogorvoslati eljárás
VI.4.1)A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Telefon: +36 18828592
Fax: +36 18828593
VI.4.2)A békéltetési eljárást lebonyolító szerv
VI.4.3)Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ:

A közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény 148-149. § szerint, különös tekintettel a Kbt. 148. § (3)-(7) bekezdéseiben foglaltakra.

VI.4.4)A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Telefon: +36 18828592
Fax: +36 18828593
VI.5)E hirdetmény feladásának dátuma:
14/05/2019