Supplies - 226305-2020

15/05/2020    S95

Slovakia-Zvolen: Scanners

2020/S 095-226305

Contract notice

Supplies

Legal Basis:
Directive 2014/24/EU

Section I: Contracting authority

I.1)Name and addresses
Official name: Národné lesnícke centrum (NLC)
National registration number: 42001315
Postal address: T.G.Masaryka 22
Town: Zvolen
NUTS code: SK032 Banskobystrický kraj
Postal code: 960 92
Country: Slovakia
Contact person: Ing. Tomáš Gergeľ, PhD., Ing. Kulichová Slavka
E-mail: kulichova@nlcsk.org
Telephone: +421 949273478 / 911270262
Fax: +421 455314192
Internet address(es):
Main address: www.nlcsk.org
I.3)Communication
The procurement documents are available for unrestricted and full direct access, free of charge, at: https://obstaravanie.eranet.sk/#/tenderPublicDetails/185
Additional information can be obtained from the abovementioned address
Tenders or requests to participate must be submitted electronically via: https://obstaravanie.eranet.sk/#/
I.4)Type of the contracting authority
Body governed by public law
I.5)Main activity
Other activity: Lesníctvo

Section II: Object

II.1)Scope of the procurement
II.1.1)Title:

3D CT skener na detekciu chýb dreva s príslušenstvom, dopravníkmi, vrátane zaškolenia

Reference number: 298/2020/2 104/2020-2300
II.1.2)Main CPV code
38520000 Scanners
II.1.3)Type of contract
Supplies
II.1.4)Short description:

3D skenovacia linka, ktorá umožňuje automatizovane skenovať guľatinu zameranú na dreviny dub, buk, smrek.

Skenovacia linka je tvorená CT skenerom guľatiny, sústavou dopravníkov umožňujúcou plynulý prísun guľatiny do skenera a zo skenera a vyhodnocovacím softwarom. Výsledkom skenovania je 3D model skenovanej guľatiny s identifikovanými chybami dreva. Tento model slúži na optimálne zhodnotenie guľatiny prostredníctvom navrhnutia porezového plánu, založeného na analýze chýb skenovanej guľatiny.

Predmet zákazky okrem dodania tovaru obsahuje aj poskytnutie doplnkových služieb: dopravu na miesto inštalácie, kompletizáciu a montáž na mieste a zaškolenie obslužného personálu softvérovým špecialistom na prevádzkovanie a odbornú prípravu min. v trvaní päť dní po osem hodín počas hlavného uvedenia do prevádzky.

II.1.5)Estimated total value
Value excluding VAT: 2 589 010.00 EUR
II.1.6)Information about lots
This contract is divided into lots: no
II.2)Description
II.2.3)Place of performance
NUTS code: SK032 Banskobystrický kraj
Main site or place of performance:

BZ Stráž, Zvolen (priestory NLC)

II.2.4)Description of the procurement:

3D skenovacia linka, ktorá umožňuje automatizovane skenovať guľatinu zameranú na dreviny dub, buk, smrek.

Skenovacia linka je tvorená CT skenerom guľatiny, sústavou dopravníkov umožňujúcou plynulý prísun guľatiny do skenera a zo skenera a vyhodnocovacím softwarom. Výsledkom skenovania je 3D model skenovanej guľatiny s identifikovanými chybami dreva. Tento model slúži na optimálne zhodnotenie guľatiny prostredníctvom navrhnutia porezového plánu, založeného na analýze chýb skenovanej guľatiny.

Predmet zákazky okrem dodania tovaru obsahuje aj poskytnutie doplnkových služieb: dopravu na miesto inštalácie, kompletizáciu a montáž na mieste a zaškolenie obslužného personálu softvérovým špecialistom na prevádzkovanie a odbornú prípravu min. v trvaní päť dní po osem hodín počas hlavného uvedenia do prevádzky.

Položky podľa rozpočtu projektu:

1. 3D CT skener na detekciu chýb dreva s príslušenstvom - Stacionárny CT (computer tomography) skener s príslušenstvom podľa uvedených technických špecifikácií. Skener umiestnený v kontajneri štandardný 20 stopový rozmer (~ 6,1 x 2,5 x 2,6 m) čo umožňuje prácu vo vonkajších podmienkach. (číslo položky v rozpočte: 0.H1.P149).

2.Operačné a servisné školenie u koncového zákazníka max 5 dní - servisné školenie obslužného personálu 3D skenera.(číslo položky v rozpočte: 0.H1.P150).

3.Dopravníky s príslušenstvom k CT skeneru - Systém dopravníkových zariadení pre prísun a odsun výrezov do a z 3D skenera je graficky zobrazený na výkrese CP-117-01-2017 (číslo položky v rozpočte: 0.H1.P151).

II.2.5)Award criteria
Criteria below
Price
II.2.6)Estimated value
Value excluding VAT: 2 589 010.00 EUR
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in months: 18
This contract is subject to renewal: no
II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: yes
Identification of the project:

Podpora teamingových výskumných centier mimo BSK, kód OPVaI-VA/DP/2018/1.1.3-04 (Operačný program OPII., ďalej aj "OPII."))

II.2.14)Additional information

Section III: Legal, economic, financial and technical information

III.1)Conditions for participation
III.1.1)Suitability to pursue the professional activity, including requirements relating to enrolment on professional or trade registers
List and brief description of conditions:

Každý záujemca/uchádzač musí spĺňať podmienky osobného postavenia podľa § 32 ods. 1 zákona č. 343/2015 Z.z. v znení nesk. predpisov (ďalej "ZVO"). Podmienky účasti osobného postavenia preukáže záujemca/uchádzač podľa § 32 ods.2 citovaného zákona

Uchádzač zapísaný v zozname hospodárskych subjektov podľa ZVO nie je povinný v procese verejného obstarávania predkladať doklady podľa § 32 ods. 2 zákona.

Verejný obstarávateľ upozorňuje záujemcov/uchádzačov na novú podmienku účasti osobného postavenia podľa § 32 ods.1, písm. c) ZVO, záujemca/uchádzač okrem neevidovaných daňových nedoplatkov voči daňovému úradu musí túto požiadavku spĺňať aj voči colnému úradu, podľa osobitných predpisov v Slovenskej republike alebo v štáte sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu a túto tiež preukázať v súlade s § 32 ods.2 písm. c) ZVO. Tiež upozorňuje na pozmenený text podmienky účasti podľa § 32 ods. 1 b) ZVO. Bližšie informácie sú vo Všeobecnom metodickom usmernení ÚVO č. 11/2019, zverejnenom na www.uvo.gov.sk

V súvislosti s preukazovaním podmienok účasti podľa § 32 ods.1, písm. b,c) a e) v nadväznosti na § 32 ods. 3 platného zákona o VO verejný obstarávateľ oznamuje záujemcom a uchádzačom, že tieto údaje sa v rámci tohto VO nepredkladajú, nakoľko verejný obstarávateľ k nim má povolený prístup na použitie z údajov z informačných systémov verejnej správy, prostredníctvom portálu Over si. Ostatné prístupy zatiaľ nemá povolené, z tohto dôvodu uchádzač všetky ostatné podmienky osobného postavenia musí preukázať v súlade so ZVO.

Ak uchádzač/záujemca má sídlo, miesto, miesto podnikania alebo obvyklý pobyt mimo územia Slovenskej republiky a štát jeho sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu nevydáva niektoré z dokladov uvedených v § 32 ods. 2 ZVO alebo nevydáva ani rovnocenné doklady, možno ich nahradiť čestným vyhlásením podľa predpisov platných v štáte jeho sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu.

III.1.2)Economic and financial standing
List and brief description of selection criteria:

Nepožaduje sa.

III.1.3)Technical and professional ability
List and brief description of selection criteria:

A.Podmienka účasti podľa § 34 ods. 1 písm. a).Uvedenú podmienku účasti preukazuje uchádzač/záujemca predložením zoznamu dodávok tovaru za predchádzajúce tri roky od vyhlásenia verejného obstarávania s uvedením cien, lehôt dodania a odberateľov; dokladom je referencia, ak odberateľom bol verejný obstarávateľ alebo obstarávateľ podľa zákona o verejnom obstarávaní.

Minimum level(s) of standards possibly required:

A.Uchádzač preukáže realizáciu zákaziek rovnakého alebo podobného charakteru ako je predmet zákazky v minimálnej hodnote 580 000 EUR (bez DPH) za sledované obdobie. (Podobným zariadením sú skenovacie zariadenia, zariadenia na 3D vizualizácie, zariadenia na optimalizáciu spracovania dreva, drevospracujúce linky)

Ak je hodnota zákazky/zákaziek uvedená v inej mene ako v EUR, uchádzač uvedie v zozname hodnotu zákazky/zákaziek v pôvodnej mene a následne vykoná prepočet na menu EUR.

Uchádzač v aktuálnom prípade prepočtu zahraničnej meny na euro použije kurz ECB (Európskej centrálnej banky) platný v posledný deň v príslušnom kalendárnom roku, v ktorom došlo ku skutočnosti, rozhodujúcej pre preukázanie splnenia predmetnej podmienky účasti.

III.2)Conditions related to the contract
III.2.2)Contract performance conditions:

Od víťazného uchádzača sa pred podpisom zmluvy bude vyžadovať:

Dokladovanie personálneho zabezpečenia plnenia predmetu zmluvy v časti predmetu zákazky kompletizácia a montáž zariadenia, a to prostredníctvom kľúčového odborníka - elektrotechnika. Víťazný uchádzač preukáže, že počas plnenia zmluvy bude disponovať osobou, ktorá spĺňa odbornú spôsobilosť "elektrotechnika" podľa § 21 až 24 na činnosť na technickom zariadení elektrickom. Túto skutočnosť preukáže doložením platného osvedčenia podľa § 16 zákona č. 124/2006 Z.z., v prípade zahraničného uchádzača je možné odbornú spôsobilosť dokladovať ekvivalentnou obdobou dokladu, ktorý vydávajú príslušné orgány v zahraničí.

Od každého uchádzača sa bude vyžadovať splnenie týchto požiadaviek na predmet zákazky už v ponuke:

Splnenie požadovaných technických parametrov a požiadaviek na jednotlivé zariadenia podľa Prílohy č.1 súťažných podkladov, resp.položiek predmetu zákazky,ktoré musí uchádzač spĺňať(aj tabuľka Prílohy č.1 súťažných podkladov)

Section IV: Procedure

IV.1)Description
IV.1.1)Type of procedure
Open procedure
IV.1.3)Information about a framework agreement or a dynamic purchasing system
IV.1.8)Information about the Government Procurement Agreement (GPA)
The procurement is covered by the Government Procurement Agreement: yes
IV.2)Administrative information
IV.2.2)Time limit for receipt of tenders or requests to participate
Date: 17/06/2020
Local time: 10:00
IV.2.3)Estimated date of dispatch of invitations to tender or to participate to selected candidates
IV.2.4)Languages in which tenders or requests to participate may be submitted:
Slovak
IV.2.7)Conditions for opening of tenders
Date: 17/06/2020
Local time: 10:30
Place:

Otváranie ponúk sa uskutoční elektronicky, on-line prostredníctvom funkcionality systému Eranet, bližšie informácie sú v Manuáli pre dodávateľa zverejnenom na prihlasovacej stránke systému Eranet.

Section VI: Complementary information

VI.1)Information about recurrence
This is a recurrent procurement: no
VI.2)Information about electronic workflows
Electronic payment will be used
VI.3)Additional information:

K podmienkam účasti:

Verejný obstarávateľ (ďalej "VO") bude tiež posudzovať podmienku účasti podľa § 40 ods. 6 písm. g) ZVO - či nedošlo v danom verejnom obstarávaní medzi záujemcom/uchádzačom s iným hospodárskym subjektom k dohode narúšajúcej hospodársku súťaž.

VO tiež oznamuje:

— že podmienky účasti možno v zmysle § 39 ZVO predbežne nahradiť Jednotným európskym dokumentom, ktorý nahrádza doklady preukazujúce splnenie podmienok účasti podľa bodu III.1 tohto oznámenia, v oddieli časti IV. Jednotného európskeho dokumentu sa umožňuje vyplniť len Globálny údaj "",

— uchádzač môže na preukázanie technickej spôsobilosti alebo odbornej spôsobilosti využiť technické a odborné kapacity inej osoby, bez ohľadu na ich právny vzťah, v takom prípade musí uchádzač alebo záujemca verejnému obstarávateľovi alebo obstarávateľovi preukázať skutočnosti podľa § 34 ods.3 ZVO.

Požiadavky na ponuku:

Uchádzač vo svojej ponuke predloží:

1.Čestné vyhlásenie uchádzača o konflikte záujmov, súlade dokumentov a pravdivosti a úplnosti všetkých dokladov a údajov uvedených v ponuke.

2. V prípade, ak sú dokumenty v ponuke podpísané osobou inou ako je štatutárny orgán alebo člen štat.orgánu, verejný obstarávateľ požaduje predložiť splnomocnenie pre zástupcu uchádzača, ktorý je oprávnený konať v mene uchádzača v záväzkových vzťahoch

3. Ak uchádzač nevypracoval ponuku sám, uvedie v ponuke osobu, ktorej služby alebo podklady pri jej vypracovaní využil. Údaje podľa prvej vety uchádzač uvedie v rozsahu meno a priezvisko, obchodné meno alebo názov, adresa pobytu, sídlo alebo miesto podnikania a identifikačné číslo, ak bolo pridelené.

4. V prípade, ak ponuku podáva skupina dodávateľov, uchádzač predloží vystavenú plnú moc pre jedného z členov skupiny, ktorý bude oprávnený prijímať pokyny za všetkých a konať v mene všetkých ostatných členov skupiny, podpísanú všetkými členmi skupiny alebo osobou/osobami oprávnenými konať v danej veci za každého člena skupiny

5. Návrh na plnenie kritéria a štruktúrovaný rozpočet ceny

6. Návrh zmluvy musí byť podpísaný uchádzačom alebo osobou oprávnenou konať za uchádzača.

Ďalšie informácie:

VO oznamuje že:

1. predkladanie ponúk sa bude realizovať elektronicky prostredníctvom systému Eranet,

2. bude používať pri tomto postupe výlučne elektronickú komunikáciu prostredníctvom systému Eranet a súťažné podklady možno získať na linku v bode I.3.,

3. spôsob vysvetlenia informácií potrebných na vypracovanie ponuky je uvedený v súťažných podkladoch,za včas doručenú požiadavku záujemcu sa bude považovať žiadosť doručená do 8. júna 2020, 10.00 h,

4. odôvodnenie nerozdelenia zákazky na časti: Rozdelenie zákazky by predstavovalo riziko, že vykonanie zákazky sa stane nadmerne technicky obtiažnym až nemožným, ako i riziko ohrozenia riadneho plnenia zákazky a porušenie princípu hospodárnosti. S ohľadom na miestne, vecné, funkčné aj časové väzby a charakter predmetu zákazky, by bolo rozdelenie predmetu zákazky po technickej stránke nelogické, neúčelné, nehospodárne až objektívne nerealizovateľné a došlo by nielen k porušeniu princípu hospodárnosti ale by bol ohrozený i hlavný cieľ VO,

5. CT skener bude obsahovať technický RTG systém, z tohto dôvodu je potrebné počítať s potrebnými krokmi a opatreniami v súlade s platnou legislatívou a garantovať verejnému obstarávateľovi parametre RTG zariadenia podľa súťaž. podkladov,

6. umožňuje obhliadku miesta umiestnenia zariadenia (21. mája 2020, o 9.00 h.), bližšie v súťažných podkladoch.

7. podmienky financovania: etapovite, uvedené v návrhu zmluvy,

8. k uzatvoreniu zmluvy môže dôjsť až po:

a) nadobudnutí platnosti a účinnosti Zmluvy o poskytnutí NFP

b) schválení zákazky v rámci kontroly verejného obstarávania zo strany RO/SO (Sprostredkovateľského orgánu pre OP II.), pričom zákazka sa považuje za schválenú okamihom doručenia schvaľovacej správy z kontroly verejného obstarávania kupujúcemu ako verejnému obstarávateľovi

9. zmluva, môže byť uzatvorená len s uchádzačom, zapísaným v Registri partnerov verejného sektora.

VI.4)Procedures for review
VI.4.1)Review body
Official name: Úrad pre verejné obstarávanie
Postal address: Ružová dolina 10, P.O.Box 98
Town: Bratislava
Postal code: 820 05
Country: Slovakia
Telephone: +421 250264176
Fax: +421 250264219
Internet address: http://www.uvo.gov.sk
VI.4.4)Service from which information about the review procedure may be obtained
Official name: Úrad pre verejné obstarávanie
Postal address: Ružová dolina 10, P.O.Box 98
Town: Bratislava
Postal code: 820 05
Country: Slovakia
Telephone: +421 250264176
Fax: +421 250264219
Internet address: http://www.uvo.gov.sk
VI.5)Date of dispatch of this notice:
12/05/2020