We are happy to announce that the new version of the TED portal is going live on 29.01.2024 (indicative date - to be confirmed!) Interested in discovering the new functionalities, improvements and impact on the users? We invite you to visit our article and find out more about the main new changes and functionalities.

There are some bugs affecting the way eForms notices are displayed. We are working on solving the problem. In the meanwhile, please check our dedicated page for more information and guidance.

Registration is open for our 4th Workshop with TED reusers, on the 14th of December 2023

Supplies - 226305-2020

15/05/2020    S95

Slovakia-Zvolen: Scanners

2020/S 095-226305

Contract notice

Supplies

Legal Basis:
Directive 2014/24/EU

Section I: Contracting authority

I.1)Name and addresses
Official name: Národné lesnícke centrum (NLC)
National registration number: 42001315
Postal address: T.G.Masaryka 22
Town: Zvolen
NUTS code: SK032 Banskobystrický kraj
Postal code: 960 92
Country: Slovakia
Contact person: Ing. Tomáš Gergeľ, PhD., Ing. Kulichová Slavka
E-mail: kulichova@nlcsk.org
Telephone: +421 949273478 / 911270262
Fax: +421 455314192
Internet address(es):
Main address: www.nlcsk.org
I.3)Communication
The procurement documents are available for unrestricted and full direct access, free of charge, at: https://obstaravanie.eranet.sk/#/tenderPublicDetails/185
Additional information can be obtained from the abovementioned address
Tenders or requests to participate must be submitted electronically via: https://obstaravanie.eranet.sk/#/
I.4)Type of the contracting authority
Body governed by public law
I.5)Main activity
Other activity: Lesníctvo

Section II: Object

II.1)Scope of the procurement
II.1.1)Title:

3D CT skener na detekciu chýb dreva s príslušenstvom, dopravníkmi, vrátane zaškolenia

Reference number: 298/2020/2 104/2020-2300
II.1.2)Main CPV code
38520000 Scanners
II.1.3)Type of contract
Supplies
II.1.4)Short description:

3D skenovacia linka, ktorá umožňuje automatizovane skenovať guľatinu zameranú na dreviny dub, buk, smrek.

Skenovacia linka je tvorená CT skenerom guľatiny, sústavou dopravníkov umožňujúcou plynulý prísun guľatiny do skenera a zo skenera a vyhodnocovacím softwarom. Výsledkom skenovania je 3D model skenovanej guľatiny s identifikovanými chybami dreva. Tento model slúži na optimálne zhodnotenie guľatiny prostredníctvom navrhnutia porezového plánu, založeného na analýze chýb skenovanej guľatiny.

Predmet zákazky okrem dodania tovaru obsahuje aj poskytnutie doplnkových služieb: dopravu na miesto inštalácie, kompletizáciu a montáž na mieste a zaškolenie obslužného personálu softvérovým špecialistom na prevádzkovanie a odbornú prípravu min. v trvaní päť dní po osem hodín počas hlavného uvedenia do prevádzky.

II.1.5)Estimated total value
Value excluding VAT: 2 589 010.00 EUR
II.1.6)Information about lots
This contract is divided into lots: no
II.2)Description
II.2.3)Place of performance
NUTS code: SK032 Banskobystrický kraj
Main site or place of performance:

BZ Stráž, Zvolen (priestory NLC)

II.2.4)Description of the procurement:

3D skenovacia linka, ktorá umožňuje automatizovane skenovať guľatinu zameranú na dreviny dub, buk, smrek.

Skenovacia linka je tvorená CT skenerom guľatiny, sústavou dopravníkov umožňujúcou plynulý prísun guľatiny do skenera a zo skenera a vyhodnocovacím softwarom. Výsledkom skenovania je 3D model skenovanej guľatiny s identifikovanými chybami dreva. Tento model slúži na optimálne zhodnotenie guľatiny prostredníctvom navrhnutia porezového plánu, založeného na analýze chýb skenovanej guľatiny.

Predmet zákazky okrem dodania tovaru obsahuje aj poskytnutie doplnkových služieb: dopravu na miesto inštalácie, kompletizáciu a montáž na mieste a zaškolenie obslužného personálu softvérovým špecialistom na prevádzkovanie a odbornú prípravu min. v trvaní päť dní po osem hodín počas hlavného uvedenia do prevádzky.

Položky podľa rozpočtu projektu:

1. 3D CT skener na detekciu chýb dreva s príslušenstvom - Stacionárny CT (computer tomography) skener s príslušenstvom podľa uvedených technických špecifikácií. Skener umiestnený v kontajneri štandardný 20 stopový rozmer (~ 6,1 x 2,5 x 2,6 m) čo umožňuje prácu vo vonkajších podmienkach. (číslo položky v rozpočte: 0.H1.P149).

2.Operačné a servisné školenie u koncového zákazníka max 5 dní - servisné školenie obslužného personálu 3D skenera.(číslo položky v rozpočte: 0.H1.P150).

3.Dopravníky s príslušenstvom k CT skeneru - Systém dopravníkových zariadení pre prísun a odsun výrezov do a z 3D skenera je graficky zobrazený na výkrese CP-117-01-2017 (číslo položky v rozpočte: 0.H1.P151).

II.2.5)Award criteria
Criteria below
Price
II.2.6)Estimated value
Value excluding VAT: 2 589 010.00 EUR
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in months: 18
This contract is subject to renewal: no
II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: yes
Identification of the project:

Podpora teamingových výskumných centier mimo BSK, kód OPVaI-VA/DP/2018/1.1.3-04 (Operačný program OPII., ďalej aj "OPII."))

II.2.14)Additional information

Section III: Legal, economic, financial and technical information

III.1)Conditions for participation
III.1.1)Suitability to pursue the professional activity, including requirements relating to enrolment on professional or trade registers
List and brief description of conditions:

Každý záujemca/uchádzač musí spĺňať podmienky osobného postavenia podľa § 32 ods. 1 zákona č. 343/2015 Z.z. v znení nesk. predpisov (ďalej "ZVO"). Podmienky účasti osobného postavenia preukáže záujemca/uchádzač podľa § 32 ods.2 citovaného zákona

Uchádzač zapísaný v zozname hospodárskych subjektov podľa ZVO nie je povinný v procese verejného obstarávania predkladať doklady podľa § 32 ods. 2 zákona.

Verejný obstarávateľ upozorňuje záujemcov/uchádzačov na novú podmienku účasti osobného postavenia podľa § 32 ods.1, písm. c) ZVO, záujemca/uchádzač okrem neevidovaných daňových nedoplatkov voči daňovému úradu musí túto požiadavku spĺňať aj voči colnému úradu, podľa osobitných predpisov v Slovenskej republike alebo v štáte sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu a túto tiež preukázať v súlade s § 32 ods.2 písm. c) ZVO. Tiež upozorňuje na pozmenený text podmienky účasti podľa § 32 ods. 1 b) ZVO. Bližšie informácie sú vo Všeobecnom metodickom usmernení ÚVO č. 11/2019, zverejnenom na www.uvo.gov.sk

V súvislosti s preukazovaním podmienok účasti podľa § 32 ods.1, písm. b,c) a e) v nadväznosti na § 32 ods. 3 platného zákona o VO verejný obstarávateľ oznamuje záujemcom a uchádzačom, že tieto údaje sa v rámci tohto VO nepredkladajú, nakoľko verejný obstarávateľ k nim má povolený prístup na použitie z údajov z informačných systémov verejnej správy, prostredníctvom portálu Over si. Ostatné prístupy zatiaľ nemá povolené, z tohto dôvodu uchádzač všetky ostatné podmienky osobného postavenia musí preukázať v súlade so ZVO.

Ak uchádzač/záujemca má sídlo, miesto, miesto podnikania alebo obvyklý pobyt mimo územia Slovenskej republiky a štát jeho sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu nevydáva niektoré z dokladov uvedených v § 32 ods. 2 ZVO alebo nevydáva ani rovnocenné doklady, možno ich nahradiť čestným vyhlásením podľa predpisov platných v štáte jeho sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu.

III.1.2)Economic and financial standing
List and brief description of selection criteria:

Nepožaduje sa.

III.1.3)Technical and professional ability
List and brief description of selection criteria:

A.Podmienka účasti podľa § 34 ods. 1 písm. a).Uvedenú podmienku účasti preukazuje uchádzač/záujemca predložením zoznamu dodávok tovaru za predchádzajúce tri roky od vyhlásenia verejného obstarávania s uvedením cien, lehôt dodania a odberateľov; dokladom je referencia, ak odberateľom bol verejný obstarávateľ alebo obstarávateľ podľa zákona o verejnom obstarávaní.

Minimum level(s) of standards possibly required:

A.Uchádzač preukáže realizáciu zákaziek rovnakého alebo podobného charakteru ako je predmet zákazky v minimálnej hodnote 580 000 EUR (bez DPH) za sledované obdobie. (Podobným zariadením sú skenovacie zariadenia, zariadenia na 3D vizualizácie, zariadenia na optimalizáciu spracovania dreva, drevospracujúce linky)

Ak je hodnota zákazky/zákaziek uvedená v inej mene ako v EUR, uchádzač uvedie v zozname hodnotu zákazky/zákaziek v pôvodnej mene a následne vykoná prepočet na menu EUR.

Uchádzač v aktuálnom prípade prepočtu zahraničnej meny na euro použije kurz ECB (Európskej centrálnej banky) platný v posledný deň v príslušnom kalendárnom roku, v ktorom došlo ku skutočnosti, rozhodujúcej pre preukázanie splnenia predmetnej podmienky účasti.

III.2)Conditions related to the contract
III.2.2)Contract performance conditions:

Od víťazného uchádzača sa pred podpisom zmluvy bude vyžadovať:

Dokladovanie personálneho zabezpečenia plnenia predmetu zmluvy v časti predmetu zákazky kompletizácia a montáž zariadenia, a to prostredníctvom kľúčového odborníka - elektrotechnika. Víťazný uchádzač preukáže, že počas plnenia zmluvy bude disponovať osobou, ktorá spĺňa odbornú spôsobilosť "elektrotechnika" podľa § 21 až 24 na činnosť na technickom zariadení elektrickom. Túto skutočnosť preukáže doložením platného osvedčenia podľa § 16 zákona č. 124/2006 Z.z., v prípade zahraničného uchádzača je možné odbornú spôsobilosť dokladovať ekvivalentnou obdobou dokladu, ktorý vydávajú príslušné orgány v zahraničí.

Od každého uchádzača sa bude vyžadovať splnenie týchto požiadaviek na predmet zákazky už v ponuke:

Splnenie požadovaných technických parametrov a požiadaviek na jednotlivé zariadenia podľa Prílohy č.1 súťažných podkladov, resp.položiek predmetu zákazky,ktoré musí uchádzač spĺňať(aj tabuľka Prílohy č.1 súťažných podkladov)

Section IV: Procedure

IV.1)Description
IV.1.1)Type of procedure
Open procedure
IV.1.3)Information about a framework agreement or a dynamic purchasing system
IV.1.8)Information about the Government Procurement Agreement (GPA)
The procurement is covered by the Government Procurement Agreement: yes
IV.2)Administrative information
IV.2.2)Time limit for receipt of tenders or requests to participate
Date: 17/06/2020
Local time: 10:00
IV.2.3)Estimated date of dispatch of invitations to tender or to participate to selected candidates
IV.2.4)Languages in which tenders or requests to participate may be submitted:
Slovak
IV.2.7)Conditions for opening of tenders
Date: 17/06/2020
Local time: 10:30
Place:

Otváranie ponúk sa uskutoční elektronicky, on-line prostredníctvom funkcionality systému Eranet, bližšie informácie sú v Manuáli pre dodávateľa zverejnenom na prihlasovacej stránke systému Eranet.

Section VI: Complementary information

VI.1)Information about recurrence
This is a recurrent procurement: no
VI.2)Information about electronic workflows
Electronic payment will be used
VI.3)Additional information:

K podmienkam účasti:

Verejný obstarávateľ (ďalej "VO") bude tiež posudzovať podmienku účasti podľa § 40 ods. 6 písm. g) ZVO - či nedošlo v danom verejnom obstarávaní medzi záujemcom/uchádzačom s iným hospodárskym subjektom k dohode narúšajúcej hospodársku súťaž.

VO tiež oznamuje:

— že podmienky účasti možno v zmysle § 39 ZVO predbežne nahradiť Jednotným európskym dokumentom, ktorý nahrádza doklady preukazujúce splnenie podmienok účasti podľa bodu III.1 tohto oznámenia, v oddieli časti IV. Jednotného európskeho dokumentu sa umožňuje vyplniť len Globálny údaj "",

— uchádzač môže na preukázanie technickej spôsobilosti alebo odbornej spôsobilosti využiť technické a odborné kapacity inej osoby, bez ohľadu na ich právny vzťah, v takom prípade musí uchádzač alebo záujemca verejnému obstarávateľovi alebo obstarávateľovi preukázať skutočnosti podľa § 34 ods.3 ZVO.

Požiadavky na ponuku:

Uchádzač vo svojej ponuke predloží:

1.Čestné vyhlásenie uchádzača o konflikte záujmov, súlade dokumentov a pravdivosti a úplnosti všetkých dokladov a údajov uvedených v ponuke.

2. V prípade, ak sú dokumenty v ponuke podpísané osobou inou ako je štatutárny orgán alebo člen štat.orgánu, verejný obstarávateľ požaduje predložiť splnomocnenie pre zástupcu uchádzača, ktorý je oprávnený konať v mene uchádzača v záväzkových vzťahoch

3. Ak uchádzač nevypracoval ponuku sám, uvedie v ponuke osobu, ktorej služby alebo podklady pri jej vypracovaní využil. Údaje podľa prvej vety uchádzač uvedie v rozsahu meno a priezvisko, obchodné meno alebo názov, adresa pobytu, sídlo alebo miesto podnikania a identifikačné číslo, ak bolo pridelené.

4. V prípade, ak ponuku podáva skupina dodávateľov, uchádzač predloží vystavenú plnú moc pre jedného z členov skupiny, ktorý bude oprávnený prijímať pokyny za všetkých a konať v mene všetkých ostatných členov skupiny, podpísanú všetkými členmi skupiny alebo osobou/osobami oprávnenými konať v danej veci za každého člena skupiny

5. Návrh na plnenie kritéria a štruktúrovaný rozpočet ceny

6. Návrh zmluvy musí byť podpísaný uchádzačom alebo osobou oprávnenou konať za uchádzača.

Ďalšie informácie:

VO oznamuje že:

1. predkladanie ponúk sa bude realizovať elektronicky prostredníctvom systému Eranet,

2. bude používať pri tomto postupe výlučne elektronickú komunikáciu prostredníctvom systému Eranet a súťažné podklady možno získať na linku v bode I.3.,

3. spôsob vysvetlenia informácií potrebných na vypracovanie ponuky je uvedený v súťažných podkladoch,za včas doručenú požiadavku záujemcu sa bude považovať žiadosť doručená do 8. júna 2020, 10.00 h,

4. odôvodnenie nerozdelenia zákazky na časti: Rozdelenie zákazky by predstavovalo riziko, že vykonanie zákazky sa stane nadmerne technicky obtiažnym až nemožným, ako i riziko ohrozenia riadneho plnenia zákazky a porušenie princípu hospodárnosti. S ohľadom na miestne, vecné, funkčné aj časové väzby a charakter predmetu zákazky, by bolo rozdelenie predmetu zákazky po technickej stránke nelogické, neúčelné, nehospodárne až objektívne nerealizovateľné a došlo by nielen k porušeniu princípu hospodárnosti ale by bol ohrozený i hlavný cieľ VO,

5. CT skener bude obsahovať technický RTG systém, z tohto dôvodu je potrebné počítať s potrebnými krokmi a opatreniami v súlade s platnou legislatívou a garantovať verejnému obstarávateľovi parametre RTG zariadenia podľa súťaž. podkladov,

6. umožňuje obhliadku miesta umiestnenia zariadenia (21. mája 2020, o 9.00 h.), bližšie v súťažných podkladoch.

7. podmienky financovania: etapovite, uvedené v návrhu zmluvy,

8. k uzatvoreniu zmluvy môže dôjsť až po:

a) nadobudnutí platnosti a účinnosti Zmluvy o poskytnutí NFP

b) schválení zákazky v rámci kontroly verejného obstarávania zo strany RO/SO (Sprostredkovateľského orgánu pre OP II.), pričom zákazka sa považuje za schválenú okamihom doručenia schvaľovacej správy z kontroly verejného obstarávania kupujúcemu ako verejnému obstarávateľovi

9. zmluva, môže byť uzatvorená len s uchádzačom, zapísaným v Registri partnerov verejného sektora.

VI.4)Procedures for review
VI.4.1)Review body
Official name: Úrad pre verejné obstarávanie
Postal address: Ružová dolina 10, P.O.Box 98
Town: Bratislava
Postal code: 820 05
Country: Slovakia
Telephone: +421 250264176
Fax: +421 250264219
Internet address: http://www.uvo.gov.sk
VI.4.4)Service from which information about the review procedure may be obtained
Official name: Úrad pre verejné obstarávanie
Postal address: Ružová dolina 10, P.O.Box 98
Town: Bratislava
Postal code: 820 05
Country: Slovakia
Telephone: +421 250264176
Fax: +421 250264219
Internet address: http://www.uvo.gov.sk
VI.5)Date of dispatch of this notice:
12/05/2020