Bauleistung - 226388-2019

16/05/2019    S94    - - Bauleistung - Bekanntmachung über vergebene Aufträge - Offenes Verfahren 

Polen-Piastów: Bauarbeiten

2019/S 094-226388

Bekanntmachung vergebener Aufträge

Ergebnisse des Vergabeverfahrens

Bauauftrag

Legal Basis:

Richtlinie 2014/24/EU

Abschnitt I: Öffentlicher Auftraggeber

I.1)Name und Adressen
Miasto Piastów, Burmistrz Miasta Piastowa
52703200000
ul. 11-go Listopada 2
Piastów
05-820
Polen
Kontaktstelle(n): Małgorzata Kadzikiewicz, Karolina Borecka
Telefon: +48 227230105
E-Mail: zamowieniapubliczne@piastow.pl
Fax: +48 227230105
NUTS-Code: PL913

Internet-Adresse(n):

Hauptadresse: www.piastow.pl

I.2)Informationen zur gemeinsamen Beschaffung
I.4)Art des öffentlichen Auftraggebers
Regional- oder Kommunalbehörde
I.5)Haupttätigkeit(en)
Allgemeine öffentliche Verwaltung

Abschnitt II: Gegenstand

II.1)Umfang der Beschaffung
II.1.1)Bezeichnung des Auftrags:

Przebudowa i rozbudowa Liceum Ogólnokształcącego im Adama Mickiewicza oraz budowa hali sportowej wraz z zagospodarowaniem terenu i infrastrukturą w Piastowie ... - patrz str. 1 SIWZ

Referenznummer der Bekanntmachung: ZP.271.47.2018
II.1.2)CPV-Code Hauptteil
45000000
II.1.3)Art des Auftrags
Bauauftrag
II.1.4)Kurze Beschreibung:

Przedmiotem zamówienia jest przebudowa i rozbudowa Liceum Ogólnokształcącego im. Adama Mickiewicza oraz budowa hali sportowej wraz z zagospodarowaniem terenu i infrastrukturą w Piastowie przy ul. 11-go Listopada 2A (dalej: „Projekt”) w formule partnerstwa publiczno-prywatnego w rozumieniu ustawy z dnia 19.12.2008 r. o partnerstwie publiczno-prywatnym (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 1834 z późń. zm.), dalej: Ustawa PPP.

W ramach Projektu, partner prywatny zobowiązany będzie do sfinansowania oraz wykonania robót budowlanych, tj. przebudowy i rozbudowy Liceum Ogólnokształcącego im. Adama Mickiewicza oraz budowy hali sportowej wraz z zagospodarowaniem terenu i infrastrukturą. Po wykonaniu robót budowlanych, partner prywatny odpowiedzialny będzie za świadczenie usługi utrzymania zgodnie ze Standardami Dostępności Obiektu. Okres trwania umowy o partnerstwie publiczno-prywatnym wynosi 22 lata.

II.1.6)Angaben zu den Losen
Aufteilung des Auftrags in Lose: nein
II.1.7)Gesamtwert der Beschaffung (ohne MwSt.)
Wert ohne MwSt.: 45 000 000.00 PLN
II.2)Beschreibung
II.2.1)Bezeichnung des Auftrags:
II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
45100000
45300000
45400000
50700000
73000000
71314200
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: PL913
Hauptort der Ausführung:

Miasto Piastów

II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

Przedmiotem zamówienia jest przebudowa i rozbudowa Liceum Ogólnokształcącego im. Adama Mickiewicza oraz budowa hali sportowej wraz z zagospodarowaniem terenu i infrastrukturą w Piastowie przy ul. 11-go Listopada 2A. Celem Projektu jest zapewnienie mieszkańcom Miasta Piastów i regionu dostępu do wielofunkcyjnej infrastruktury edukacyjnej i sportowej. Zakres robót budowlanych zawarty jest w dokumentacji projektowej, którą dostarczy podmiot publiczny. Projekt realizowany będzie w oparciu o umowę o partnerstwie publiczno-prywatnym zakładającą podział zadań i ryzyk pomiędzy stronami kontraktu. W ramach Projektu, partner prywatny zobowiązany będzie do sfinansowania oraz wykonania robót budowlanych w postaci:

1. budowy nowej części liceum wraz z łącznikiem oraz częścią biblioteczną (biblioteka – mediateka);

2. przebudowy i modernizacji istniejącego budynku liceum wraz z wyburzeniem części kotłowni;

3. budowy części sportowej;

4. budowy dróg, chodników, parkingu, boiska, małej architektury oraz elementów zagospodarowania terenu.

Po wykonaniu robót budowlanych, partner prywatny odpowiedzialny będzie za świadczenie usługi utrzymania zgodnie ze Standardami Dostępności Obiektu. W zamian za wykonanie powyższych usług, partner prywatny otrzyma wynagrodzenie w postaci opłaty za dostępność.

W celu wykonania Projektu, podmiot publiczny udostępni nieruchomość inwestycyjną oraz dokumentację projektową. Okres trwania umowy o partnerstwie publiczno-prywatnym wynosić będzie 22 lata.

II.2.5)Zuschlagskriterien
Qualitätskriterium - Name: Gwarancja jakości robót budowlanych / Gewichtung: 30 %
Qualitätskriterium - Name: Termin wykonania Etapu Inwestycyjnego / Gewichtung: 10 %
Preis - Gewichtung: 60 %
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: nein
II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: nein
II.2.14)Zusätzliche Angaben

1. Wykonawca jest zobowiązany do wniesienia wadium w wysokości 50 000,00 PLN.

2. Wykonawca zobowiązany jest do wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy na kwotę stanowiącą 3 % Wynagrodzenia za Etap Inwestycyjny.

Abschnitt IV: Verfahren

IV.1)Beschreibung
IV.1.1)Verfahrensart
Offenes Verfahren
IV.1.3)Angaben zur Rahmenvereinbarung oder zum dynamischen Beschaffungssystem
IV.1.6)Angaben zur elektronischen Auktion
IV.1.8)Angaben zum Beschaffungsübereinkommen (GPA)
Der Auftrag fällt unter das Beschaffungsübereinkommen: nein
IV.2)Verwaltungsangaben
IV.2.1)Frühere Bekanntmachung zu diesem Verfahren
Bekanntmachungsnummer im ABl.: 2019/S 002-001552
IV.2.8)Angaben zur Beendigung des dynamischen Beschaffungssystems
IV.2.9)Angaben zur Beendigung des Aufrufs zum Wettbewerb in Form einer Vorinformation

Abschnitt V: Auftragsvergabe

Ein Auftrag/Los wurde vergeben: ja
V.2)Auftragsvergabe
V.2.1)Tag des Vertragsabschlusses:
30/04/2019
V.2.2)Angaben zu den Angeboten
Anzahl der eingegangenen Angebote: 1
Anzahl der eingegangenen Angebote von Bietern aus anderen EU-Mitgliedstaaten: 0
Anzahl der eingegangenen Angebote von Bietern aus Nicht-EU-Mitgliedstaaten: 0
Anzahl der elektronisch eingegangenen Angebote: 1
Der Auftrag wurde an einen Zusammenschluss aus Wirtschaftsteilnehmern vergeben: nein
V.2.3)Name und Anschrift des Wirtschaftsteilnehmers, zu dessen Gunsten der Zuschlag erteilt wurde
Wardbud PPP 3 Sp. z o.o.
ul. Domaniewska 32
Warszawa
02-672
Polen
NUTS-Code: PL911
Der Auftragnehmer ist ein KMU: ja
V.2.4)Angaben zum Wert des Auftrags/Loses (ohne MwSt.)
Gesamtwert des Auftrags/Loses: 80 770 195.99 PLN
V.2.5)Angaben zur Vergabe von Unteraufträgen
Es können Unteraufträge vergeben werden
Kurze Beschreibung des Anteils des an Unterauftragnehmer vergebenen Auftrags:

Wardbud S.A, ul. Domaniewska 32, 02-672 Warszawa - będzie realizował roboty, których dotyczą udostępniane przez ten podmiot zasoby, odnoszące się do warunków udziału dot. doświadczenia, na których polega wykonawca. Vinci Facilities Polska Sp. z o.o., ul. Domaniewska 32, 02-672 - udział na zasadzie jak wyżej. Pozostali podwykonawcy nie sa znani na etapie składania ofert.

Abschnitt VI: Weitere Angaben

VI.3)Zusätzliche Angaben:
VI.4)Rechtsbehelfsverfahren/Nachprüfungsverfahren
VI.4.1)Zuständige Stelle für Rechtsbehelfs-/Nachprüfungsverfahren
Krajowa Izba Odwoławcza
ul. Postępu 17 a
Warszawa
02-676
Polen
Telefon: +48 224587700
E-Mail: uzp@uzp.pl
Fax: +48 224587701

Internet-Adresse: www.uzp.gov.pl

VI.4.2)Zuständige Stelle für Schlichtungsverfahren
VI.4.3)Einlegung von Rechtsbehelfen
Genaue Angaben zu den Fristen für die Einlegung von Rechtsbehelfen:

23. Pouczenie o środkach ochrony prawnej

23.1. Wykonawcy, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy Pzp, przysługują środki ochrony prawnej określone w Dziale VI ustawy Pzp. Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia o zamówieniu oraz Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia przysługują również organizacjom wpisanym na listę, o której mowa w art. 154 pkt 5 ustawy Pzp.

23.2. Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy Pzp czynności Zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, do której Zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy Pzp.

23.3. Odwołanie powinno wskazywać czynność lub zaniechanie czynności Zamawiającego, której zarzuca się niezgodność z przepisami ustawy Pzp, zawierać zwięzłe przedstawienie zarzutów, określać żądanie oraz wskazywać okoliczności faktyczne i prawne uzasadniające wniesienie odwołania.

23.4. Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby w formie pisemnej w postaci papierowej albo w postaci elektronicznej, opatrzone odpowiednio własnoręcznym podpisem albo kwalifikowanym podpisem elektronicznym

Odwołujący przesyła kopię odwołania zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu. Domniemywa się, iż Zamawiający mógł zapoznać się z treścią odwołania przed upływem terminu do jego wniesienia, jeżeli przesłanie jego kopii nastąpiło przed upływem terminu do jego wniesienia przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

23.5. Terminy wniesienia odwołania

23.5.1. Odwołanie wnosi się w terminie 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia – jeżeli zostały przesłane w sposób określony w art. 180 ust. 5 ustawy Pzp zdanie drugie albo w terminie 15 dni – jeżeli zostały przesłane w inny sposób.

23.5.2. Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu, a także wobec postanowień Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, wnosi się w terminie 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia na stronie internetowej.

23.5.3. Odwołanie wobec czynności innych niż określone w pkt. 23.5.1. i 23.5.2. IDW wnosi się w terminie 10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia.

23.5.4. Jeżeli Zamawiający nie przesłał Wykonawcy zawiadomienia o wyborze oferty najkorzystniejszej odwołanie wnosi się nie później niż w terminie:

1) 30 dni od dnia publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszenia o udzieleniu zamówienia;

2) 6 miesięcy od dnia zawarcia umowy, jeżeli Zamawiający nie opublikował w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszenia o udzieleniu zamówienia.

23.6. Szczegółowe zasady postępowania po wniesieniu odwołania, określają stosowne przepisy Działu VI ustawy Pzp.

23.7. Na orzeczenie Krajowej Izby Odwoławczej, stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje skarga do sądu.

23.8. Skargę wnosi się do sądu okręgowego właściwego dla siedziby Zamawiającego, za pośrednictwem Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w terminie 7 dni od dnia doręczenia orzeczenia Krajowej Izby Odwoławczej, przesyłając jednocześnie jej odpis przeciwnikowi skargi. Złożenie skargi w placówce pocztowej operatora wyznaczonego w rozumieniu ustawy Prawo pocztowe jest równoznaczne z jej wniesieniem.

VI.4.4)Stelle, die Auskünfte über die Einlegung von Rechtsbehelfen erteilt
Urząd Zamówień Publicznych
ul. Postępu 17 a
Warszawa
02-676
Polen
E-Mail: uzp@uzp.pl

Internet-Adresse: www.uzp.gov.pl

VI.5)Tag der Absendung dieser Bekanntmachung:
15/05/2019