Portal TED obsługuje e-formularze od dnia 2.11.2022 r. Zmieniło się wyszukiwanie: pamiętaj o dostosowaniu swoich zdefiniowanych zapytań zaawansowanych. Zapoznaj się ze zmianami na naszej stronie z aktualnościami i na zaktualizowanych stronach pomocy.

Dostawy - 226420-2020

Submission deadline has been amended by:  276586-2020
15/05/2020    S95

Polska-Miastko: Energia słoneczna

2020/S 095-226420

Ogłoszenie o zamówieniu

Dostawy

Podstawa prawna:
Dyrektywa 2014/24/UE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca

I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Miasteckie Towarzystwo Gospodarcze
Miejscowość: Miastko
Kod NUTS: PL636 Słupski
Kod pocztowy: 77-200
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Aleksander Szopa
E-mail: mtg@miastko.pl
Adresy internetowe:
Główny adres: http://www.mtg.miastko.pl/
I.3)Komunikacja
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod adresem: http://www.mtg.miastko.pl/
Więcej informacji można uzyskać pod adresem podanym powyżej
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na adres podany powyżej
I.4)Rodzaj instytucji zamawiającej
Inny rodzaj: stowarzyszenie
I.5)Główny przedmiot działalności
Sprawy gospodarcze i finansowe

Sekcja II: Przedmiot

II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

Dostawa i montaż wraz z zaprojektowaniem i uruchomieniem 266 instalacji wytwarzania energii z odnawialnych źródeł energii oraz 12 instalacji wytwarzania energii cieplnej z odnawialnych źródeł energii

Numer referencyjny: 1/2020
II.1.2)Główny kod CPV
09330000 Energia słoneczna
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Dostawy
II.1.4)Krótki opis:

Przedmiotem zamówienia jest dostawa i montaż wraz z zaprojektowaniem i uruchomieniem 266 instalacji wytwarzania energii z odnawialnych źródeł energii elektrycznej oraz 12 instalacji wytwarzania energii cieplnej i odnawialnych źródeł energii o łącznej mocy 1 494,10 kWp w powiecie bytowskim i człuchowskim na gruntach prywatnych, należących do mieszkańców gmin: Miastko, Lipnica, Kołczygłowy, Trzebielino, Tuchomie w powiecie bytowskim oraz gminy Koczała w powiecie człuchowskim. Ponadto przedmiot zamówienia obejmuje: wykonanie dokumentacji projektowych ww. instalacji, ich opomiarowanie oraz oznakowanie ww. instalacji zgodnie z Obowiązkami informacyjnymi beneficjenta dla Regionalnego programu operacyjnego województwa pomorskiego. Dokumentacja projektowa powinna zawierać: projekt wykonawczy instalacji fotowoltaicznych, symulację wydajności systemu, projekt wykonawczy pomp ciepła oraz zgłoszenie mikroinstalacji do ECP wraz z wszystkimi załącznikami.

II.1.5)Szacunkowa całkowita wartość
Wartość bez VAT: 8 067 271.00 PLN
II.1.6)Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: nie
II.2)Opis
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
09331200 Słoneczne moduły fotoelektryczne
09332000 Instalacje słoneczne
45000000 Roboty budowlane
71300000 Usługi inżynieryjne
42511000 Wymienniki ciepła i maszyny do skraplania powietrza lub innych gazów
42510000 Wymienniki ciepła, urządzenia do konfekcjonowania powietrza i urządzenia chłodzące oraz maszyny filtrujące
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL63 Pomorskie
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Miastko, Lipnica, Kołczygłowy, Trzebielino, Tuchomie w powiecie bytowskim oraz gmina Koczała w powiecie człuchowskim, POLSKA

II.2.4)Opis zamówienia:

1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa i montaż wraz z zaprojektowaniem i uruchomieniem 266 instalacji wytwarzania energii z odnawialnych źródeł energii elektrycznej oraz 12 instalacji wytwarzania energii cieplnej z odnawialnych źródeł energii o łącznej mocy 1 494,10 kWp w powiecie bytowskim i człuchowskim na gruntach prywatnych, należących do mieszkańców gmin: Miastko, Lipnica, Kołczygłowy, Trzebielino, Tuchomie w powiecie bytowskim oraz gminy Koczała w powiecie człuchowskim, znajdujących się na liście podstawowej osób zakwalifikowanych do udziału w projekcie, o którym mowa w pkt 2. W przypadku rezygnacji w projekcie któregokolwiek z beneficjentów, znajdujących się na liście podstawowej, Wykonawca zobowiązany będzie do wykonania dokumentacji projektowej dla każdego nowego beneficjenta, wchodzącego do udziału z listy rezerwowej, wskazanego przez Zamawiającego. Ponadto przedmiot zamówienia obejmuje: wykonanie dokumentacji projektowych ww. instalacji, ich opomiarowanie oraz oznakowanie ww. instalacji zgodnie z Obowiązkami informacyjnymi beneficjenta dla województwa pomorskiego. Dokumentacja projektowa powinna zawierać: projekt wykonawczy instalacji fotowoltaicznych, symulację wydajności systemu, projekt wykonawczy pomp ciepła oraz zgłoszenie mikroinstalacji do Departamentu Rozwoju Majątku Energa Operator (EOP) wraz z wszystkimi załącznikami.

2. Zamówienie realizowane jest w ramach projektu pn. „Poprawa efektywności energetycznej w gminie Miastko oraz w gminach ościennych poprzez zakup i montaż odnawialnych źródeł energii – element wyspy energetycznej” / „Miasteckiego klastra energii” w ramach Regionalnego programu operacyjnego województwa pomorskiego na lata 2014–2020, osi priorytetowej 10 Energia, działania 10.3 Odnawialne źródła energii, poddziałania 10.3.1 Odnawialne źródła energii – wsparcie dotacyjne, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, nr umowy: RPPM.10.03.01-22-0066/16-00.

3. Wykonawca winien realizować zamówienie zgodnie z niniejszym opisem przedmiotu zamówienia oraz z programem funkcjonalno-użytkowym stanowiącym załącznik nr 10 do SIWZ.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: Okres gwarancji na moduły fotowoltaiczne / Waga: 10 %
Kryterium jakości - Nazwa: Okres gwarancji na pompy ciepła / Waga: 10 %
Kryterium jakości - Nazwa: Okres gwarancji na roboty instalacyjne / Waga: 10 %
Kryterium jakości - Nazwa: Czas przystąpienia Wykonawcy do usunięcia wad w okresie gwarancji / Waga: 10 %
Kryterium jakości - Nazwa: Rodzaj zastosowanych technologii ogniw w modułach fotowoltaicznych / Waga: 10 %
Cena - Waga: 50 %
II.2.6)Szacunkowa wartość
Wartość bez VAT: 8 067 271.00 PLN
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Początek: 01/07/2020
Koniec: 31/12/2021
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak
Numer identyfikacyjny projektu:

Projekt realizowany w ramach Regionalnego programu operacyjnego województwa pomorskiego na lata 2014–2020, osi priorytetowej 10 Energia, działania 10.3 Odnawialne źródła energii, poddziałania 10.3.1 Odnawialne źródła energii – wsparcie dotacyjne, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, nr umowy: RPPM.10.03.01-22-0066/16-00.

II.2.14)Informacje dodatkowe

Sekcja III: Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

III.1)Warunki udziału
III.1.2)Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:

Wykonawca spełni warunek, jeżeli wykaże, że:

a) posiada środki finansowe lub zdolność kredytową na kwotę nie mniejszą niż 1 000 000,00 PLN (słownie: jeden milion złotych) w okresie nie wcześniejszym niż 1 miesiąc przed upływem terminu składania ofert;

b) posiada ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjna co najmniej 7 000 000,00 PLN (słownie: siedem milionów złotych).

III.1.3)Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:

Wykonawca spełni warunek, jeżeli wykaże, że

a) w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, należycie wykonał co najmniej:

— jedno zamówienie, polegające na dostawie wraz z montażem instalacji fotowoltaicznych o wartości co najmniej 700 000,00 PLN (słownie: siedemset tysięcy złotych) netto,

— 10 robót budowlanych polegających na wykonaniu mikroinstalacji fotowoltaicznych o sumarycznej mocy nie mniejszej niż 150 kWp,

— 10 robót budowlanych polegających na wykonaniu pomp ciepła powietrze/woda;

b) skieruje do realizacji zamówienia osoby legitymujące się kwalifikacjami zawodowymi, uprawnieniami i doświadczeniem, tj.:

— przedstawiciela Wykonawcy (1 osoba), posiadającego wykształcenie wyższe budowlane i mającego co najmniej 10 lat doświadczenia zawodowego w branży budowlanej w zakresie zarządzania kontraktami w formule „zaprojektuj – wybuduj” (jako przedstawiciel Wykonawcy / kierownik projektu / kierownik kontraktu / kierownik budowy), w tym przy realizacji przynajmniej dwóch kontraktów o wartości nie mniejszej niż 3 000 000,00 PLN (słownie: trzy miliony złotych) brutto każdy,

— projektanta branży elektrycznej i AKPiA (1 osoba) – posiadającego następujące kwalifikacje i doświadczenie: wykształcenie wyższe oraz co najmniej pięcioletnie doświadczenie zawodowe w projektowaniu instalacji fotowoltaicznych oraz uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych oraz doświadczenie przy wykonaniu co najmniej 20 projektów budowy instalacji fotowoltaicznych o mocy łącznej co najmniej 1 MWp, w tym co najmniej jednej z uzyskaniem prawomocnego ostatecznego pozwolenia na budowę,

— kierownika budowy (1 osoba) – posiadającego następujące kwalifikacje i doświadczenie: wykształcenie wyższe oraz co najmniej dziesięcioletnie doświadczenie zawodowe w kierowaniu robotami budowlanymi na stanowisku kierownika budowy lub kierownika robót, oraz uprawnienia budowlane do kierowania robotami bez ograniczeń w specjalności konstrukcyjno-budowlanej oraz co najmniej pięcioletnie doświadczenie na stanowisku kierownika budowy przy realizacji co najmniej dwóch zamówień, polegających na budowie inwestycji o wartości 1 000 000,00 PLN (słownie: jeden milion złotych) brutto każda,

— kierownika robót elektrycznych (1 osoba) – posiadającego następujące kwalifikacje i doświadczenie: wykształcenie wyższe oraz uprawnienia budowlane do kierowania robotami bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych oraz co najmniej pięcioletnie doświadczenie na stanowisku kierownika budowy lub kierownika robót elektrycznych przy realizacji co najmniej dwóch zamówień, polegających na budowie inwestycji o wartości 100 000,00 PLN (słownie: sto tysięcy złotych) brutto każda,

— kierownika robót sanitarnych (1 osoba) – posiadającego następujące kwalifikacje i doświadczenie: wykształcenie wyższe oraz uprawnienia budowlane do kierowania robotami bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych. wodociągowych i kanalizacyjny oraz co najmniej pięcioletnie doświadczenie na stanowisku kierownika budowy lub kierownika robót elektrycznych przy realizacji co najmniej dwóch zamówień, polegających na budowie inwestycji o wartości 100 000 PLN (słownie: sto tysięcy złotych) brutto każda.

III.2)Warunki dotyczące zamówienia
III.2.3)Informacje na temat pracowników odpowiedzialnych za wykonanie zamówienia
Obowiązek podania imion i nazwisk oraz kwalifikacji zawodowych pracowników wyznaczonych do wykonania zamówienia

Sekcja IV: Procedura

IV.1)Opis
IV.1.1)Rodzaj procedury
Procedura otwarta
IV.1.3)Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
IV.1.8)Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych: nie
IV.2)Informacje administracyjne
IV.2.2)Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Data: 19/06/2020
Czas lokalny: 09:00
IV.2.3)Szacunkowa data wysłania zaproszeń do składania ofert lub do udziału wybranym kandydatom
IV.2.4)Języki, w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału:
Polski
IV.2.6)Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
Okres w miesiącach: 2 (od ustalonej daty składania ofert)
IV.2.7)Warunki otwarcia ofert
Data: 19/06/2020
Czas lokalny: 09:30
Miejsce:

Siedziba Miasteckiego Towarzystwa Gospodarczego w Miastku, ul. Grunwaldzka 1, 77-200 Miastko, POLSKA

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.1)Informacje o powtarzającym się charakterze zamówienia
Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się: nie
VI.2)Informacje na temat procesów elektronicznych
Akceptowane będą faktury elektroniczne
Stosowane będą płatności elektroniczne
VI.3)Informacje dodatkowe:

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.U. UE L 119 z 4.5.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że:

administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Miasteckie Towarzystwo Gospodarcze, ul. Grunwaldzka 1, 77-200 Miastko, POLSKA, adres e-mail: mtg@miastko.pl, nr tel. +48 733 593 738, +48 696 021 351.

Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. C RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego, nr postępowania 1/2020 prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego.

Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2017 r. poz. 1579 i 2018), dalej „ustawa Pzp”.

Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy.

Obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp.

W odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO.

Posiada Pani/Pan:

— na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących,

— na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych *,

— na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO**,

— prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO.

Nie przysługuje Pani/Panu:

— w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych,

— prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO,

— na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

* Wyjaśnienie: skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą Pzp oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników.

** Wyjaśnienie: prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego.

VI.4)Procedury odwoławcze
VI.4.1)Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Oficjalna nazwa: Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Tel.: +48 224587801
Faks: +48 224587800
Adres internetowy: https://www.uzp.gov.pl/kio
VI.4.3)Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:

1. Zgodnie z art. 179 ustawy Pzp, środki ochrony prawnej przysługują Wykonawcy, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu danego zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy Pzp.

Ww. podmiotom przysługują środki ochrony prawnej uregulowane w dziale VI ustawy Pzp.

2. Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy Pzp czynności Zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, do której Zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy Pzp.

3. Odwołanie powinno wskazywać czynność lub zaniechanie czynności Zamawiającego, której zarzuca się niezgodność z przepisami ustawy, zawierać zwięzłe przedstawienie zarzutów, określać żądanie oraz wskazywać okoliczności faktyczne i prawne uzasadniające wniesienie odwołania.

4. Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby w formie pisemnej w postaci papierowej albo w postaci elektronicznej, opatrzone odpowiednio własnoręcznym podpisem albo kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

Odwołujący przesyła kopię odwołania Zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu. Domniemywa się, iż Zamawiający mógł zapoznać się z treścią odwołania przed upływem terminu do jego wniesienia, jeżeli przesłanie jego kopii nastąpiło przed upływem terminu do jego wniesienia przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

5. Odwołanie wnosi się w terminie 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności Zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia – jeżeli zostały przesłane w sposób określony w art. 180 ust. 5 zdanie drugie ustawy Pzp, albo w terminie 15 dni – jeżeli zostały przesłane w inny sposób.

6. Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu, także wobec postanowień Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, wnosi się w terminie 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia na stronie internetowej.

7. Na orzeczenie Krajowej Izby Odwoławczej, stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje skarga do sądu.

8. Skargę wnosi się do sądu okręgowego właściwego dla siedziby Zamawiającego, za pośrednictwem Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w terminie 7 dni od dnia doręczenia orzeczenia Krajowej Izby Odwoławczej, przesyłając jednocześnie jej odpis przeciwnikowi skargi. Złożenie skargi w placówce pocztowej operatora wyznaczonego w rozumieniu Ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. – Prawo pocztowe jest równoznaczne z jej wniesieniem.

VI.4.4)Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Oficjalna nazwa: Urząd Zamówień Publicznych
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Tel.: +48 224587801
Faks: +48 224587800
Adres internetowy: https://www.uzp.gov.pl
VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
11/05/2020