Leveringen - 226441-2020

15/05/2020    S95

België-Erpent: Frisdranken

2020/S 095-226441

Aankondiging van een opdracht

Leveringen

Rechtsgrond:
Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: MercurHosp ASBL
Nationaal identificatienummer: 0543.412.311_29255
Postadres: Chaussée de Marche 604/2
Plaats: Erpent
NUTS-code: BE352 Arr. Namur
Postcode: 5101
Land: België
Contactpersoon: nathalie.demagalhaes@mercurhosp.be
E-mail: nicolas.dubus@mercurhosp.be
Telefoon: +32 10394454
Internetadres(sen):
Hoofdadres: http://www.mercurhosp.be
I.2)Inlichtingen betreffende gezamenlijke aanbesteding
De opdracht wordt gegund door een aankoopcentrale
I.3)Communicatie
De aanbestedingsstukken zijn rechtstreeks, volledig, onbeperkt en gratis beschikbaar op: https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=375265
Nadere inlichtingen zijn te verkrijgen op het hierboven vermelde adres
Inschrijvingen of aanvragen tot deelneming moeten worden ingediend via elektronische weg op: https://eten.publicprocurement.be/etendering/viewWorkspacesBasedOnExtUrl.do?wsName=MercurHosp-MH-NDM-20200114-BOISSONS-F02
I.4)Soort aanbestedende dienst
Ander type: Hôpital
I.5)Hoofdactiviteit
Gezondheid

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Fourniture de boissons, location de fontaines à eau et services associés, dans une démarche de développement durable

Referentienummer: MercurHosp-MH-NDM-20200114-BOISSONS-F02_0
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
15982000 Frisdranken
II.1.3)Type opdracht
Leveringen
II.1.4)Korte beschrijving:

Objet principal: marché cadre de fourniture de boissons, location de fontaines à eau et services associés, dans une démarche de développement durable.

II.1.5)Geraamde totale waarde
II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: ja
Inschrijvingen mogen worden ingediend voor alle percelen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Softs, eaux et bières et services associés

Perceel nr.: 1
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
15980000 Niet-alcoholische dranken
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: BE3 RÉGION WALLONNE
Voornaamste plaats van uitvoering:

Différentes institutions hospitalières. Voir document de marché.

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Fournitures de softs, eaux et bières et services associés.

II.2.5)Gunningscriteria
De prijs is niet het enige gunningscriterium en alle criteria worden enkel vermeld in de aanbestedingsdocumenten
II.2.6)Geraamde waarde
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 48
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Location, installation et mise en service de fontaines à eau et services associés

Perceel nr.: 2
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
65111000 Drinkwaterdistributie
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: BE3 RÉGION WALLONNE
Voornaamste plaats van uitvoering:

Différentes institutions hospitalières. Voir document de marché.

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Location, installation et mise en service de fontaines à eau et services associés.

II.2.5)Gunningscriteria
De prijs is niet het enige gunningscriterium en alle criteria worden enkel vermeld in de aanbestedingsdocumenten
II.2.6)Geraamde waarde
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 48
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Afdeling III: Juridische, economische, financiële en technische inlichtingen

III.1)Voorwaarden voor deelneming
III.1.2)Economische en financiële draagkracht
Selectiecriteria zoals vermeld in de aanbestedingsstukken
III.1.3)Technische en beroepsbekwaamheid
Selectiecriteria zoals vermeld in de aanbestedingsstukken

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Openbare procedure
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
De aanbesteding betreft het sluiten van een raamovereenkomst
Raamovereenkomst met één onderneming
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: ja
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.2)Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen
Datum: 29/06/2020
Plaatselijke tijd: 10:00
IV.2.3)Geraamde datum van verzending van uitnodigingen tot inschrijving of deelneming aan geselecteerde gegadigden
IV.2.4)Talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van inschrijvingen of aanvragen tot deelneming:
Frans
IV.2.6)Minimumtermijn gedurende welke de inschrijver zijn inschrijving gestand moet doen
Looptijd in maanden: 6 (vanaf de datum van ontvangst van de inschrijving)
IV.2.7)Omstandigheden waarin de inschrijvingen worden geopend
Datum: 29/06/2020
Plaatselijke tijd: 10:00

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.1)Inlichtingen over periodiciteit
Periodieke opdracht: neen
VI.3)Nadere inlichtingen:
VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Officiële benaming: Tribunal de première instance de Namur
Postadres: Place du Palais de Justice
Plaats: Namur
Postcode: 5000
Land: België
VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
13/05/2020