Dostawy - 226474-2020

15/05/2020    S95

Polska-Kraków: Komputer biurkowy

2020/S 095-226474

Ogłoszenie o zamówieniu

Dostawy

Podstawa prawna:
Dyrektywa 2014/24/UE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca

I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Szpital Miejski Specjalistyczny im. Gabriela Narutowicza w Krakowie
Krajowy numer identyfikacyjny: 357207664
Adres pocztowy: ul. Prądnicka 35–37
Miejscowość: Kraków
Kod NUTS: PL213 Miasto Kraków
Kod pocztowy: 31-202
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Łukasz Grüner, Gabriela Godyń
E-mail: zamowienia@narutowicz.krakow.pl
Tel.: +48 122578291
Faks: +48 122578229

Adresy internetowe:

Główny adres: www.narutowicz.krakow.pl

Adres profilu nabywcy: www.narutowicz.krakow.pl

I.2)Informacja o zamówieniu wspólnym
I.3)Komunikacja
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod adresem: http://www.narutowicz.krakow.pl/zamowienia-publiczne
Więcej informacji można uzyskać pod adresem podanym powyżej
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać drogą elektroniczną za pośrednictwem: https://e-propublico.pl/
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na adres podany powyżej
I.4)Rodzaj instytucji zamawiającej
Inny rodzaj: samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej
I.5)Główny przedmiot działalności
Zdrowie

Sekcja II: Przedmiot

II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

Zakup i dostawa stanowisk roboczych oraz licencji CAL dla potrzeb Szpitala Miejskiego Specjalistycznego im. Gabriela Narutowicza w Krakowie w ramach Małopolskiego Systemu Informacji Medycznej (MSIM)

Numer referencyjny: ZP/17/2020
II.1.2)Główny kod CPV
30213300 Komputer biurkowy
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Dostawy
II.1.4)Krótki opis:

Przetarg nieograniczony na zakup i dostawę stanowisk roboczych oraz licencji CAL dla potrzeb Szpitala Miejskiego Specjalistycznego im. Gabriela Narutowicza w Krakowie w ramach Małopolskiego Systemu Informacji Medycznej (MSIM).

II.1.5)Szacunkowa całkowita wartość
II.1.6)Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: nie
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL213 Miasto Kraków
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Siedziba Zamawiającego – Szpital Miejski Specjalistyczny im. Gabriela Narutowicza w Krakowie

II.2.4)Opis zamówienia:

Według załącznika numer 1 do SIWZ

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: Parametry techniczne / Waga: 20
Kryterium jakości - Nazwa: Okres gwarancji / Waga: 20
Cena - Waga: 60
II.2.6)Szacunkowa wartość
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w dniach: 30
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.12)Informacje na temat katalogów elektronicznych
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe

Zamawiający wymaga wniesienia wadium w wysokości 17 500,00 PLN.

Sekcja III: Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

III.1)Warunki udziału
III.1.1)Zdolność do prowadzenia działalności zawodowej, w tym wymogi związane z wpisem do rejestru zawodowego lub handlowego
Wykaz i krótki opis warunków:

Zamawiający nie stawia w tym zakresie żadnych wymagań.

III.1.2)Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:

Zamawiający nie stawia w tym zakresie żadnych wymagań.

III.1.3)Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:

Zamawiający nie stawia w tym zakresie żadnych wymagań.

III.1.5)Informacje o zamówieniach zastrzeżonych
III.2)Warunki dotyczące zamówienia
III.2.2)Warunki realizacji umowy:

Według załącznika nr 4 do SIWZ

III.2.3)Informacje na temat pracowników odpowiedzialnych za wykonanie zamówienia

Sekcja IV: Procedura

IV.1)Opis
IV.1.1)Rodzaj procedury
Procedura otwarta
IV.1.3)Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
IV.1.4)Zmniejszenie liczby rozwiązań lub ofert podczas negocjacji lub dialogu
IV.1.6)Informacje na temat aukcji elektronicznej
IV.1.8)Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych: nie
IV.2)Informacje administracyjne
IV.2.1)Poprzednia publikacja dotycząca przedmiotowego postępowania
IV.2.2)Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Data: 18/06/2020
Czas lokalny: 11:00
IV.2.3)Szacunkowa data wysłania zaproszeń do składania ofert lub do udziału wybranym kandydatom
IV.2.4)Języki, w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału:
Polski
IV.2.6)Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
Oferta musi zachować ważność do: 16/08/2020
IV.2.7)Warunki otwarcia ofert
Data: 18/06/2020
Czas lokalny: 12:00
Miejsce:

Dział Zamówień Publicznych – pokój nr 7, Siemaszki 17. Zamawiający zapewni transmisję online z otwarcia ofert, w terminie ich otwarcia – strona internetowa Szpitala: http://www.narutowicz.krakow.pl/zamowienia-publiczne lub na kanale YouTube Szpitala Narutowicza pod adresem: https://www.youtube.com/channel/ oraz na platformie e-propublico.

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.1)Informacje o powtarzającym się charakterze zamówienia
Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się: nie
VI.2)Informacje na temat procesów elektronicznych
VI.3)Informacje dodatkowe:

Podstawy wykluczenia: art. 24 ust. 1 oraz ust. 5 pkt 1 oraz ust. 5 pkt 8 ustawy Pzp. Wraz z ofertą Wykonawca składa JEDZ, pełnomocnictwo, informację o obowiązku podatkowym – jeżeli dotyczy. Wybrany Wykonawca zostanie wezwany do złożenia dokumentów o których mowa w punkcie 10.3 SIWZ oraz inf. z KRK w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 13, 14, 21, zaświadczenia właściwego naczelnika US potwierdzającego, że zawarł porozumienie z organem podatkowym w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami w szczególności uzyskał zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji; zaświadczenie ZUS lub KRUS albo innego dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne lub dokumentu potwierdzającego, że zawarł porozumienie w sprawie spłat należności wraz w ewent. odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji; odpisu z właściwego rejestru lub CEiDG, jeżeli przepisy prawa wymagają wpisu, w celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia art. 24 ust. 5 pkt 1; oświadczenia Wykonawcy o braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku sądu lub ostatecznej decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, albo w przypadku takiego wyroku lub decyzji dokumentów potwierdzających dokonanie płatności tych należności wraz z ewent. odsetkami lub grzywnami lub zawarcie wiążącego porozumienia w sprawie tych należności; oświadczenia Wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytułu środka zapobiegawczego zakazu ubiegania się o zamówienie publiczne; oświadczenia Wykonawcy o nie zaleganiu z opłacaniem podatków i opłat lokalnych; oświadczenia Wykonawcy o przynależności albo braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej; jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza RP zamiast dokumentów wymienionych w pkt 10.3.1 ppkt 1 SIWZ składa informacje z rejestru albo, w przypadku braku rejestru, inny równoważny dokument wydany przez właściwy organ sądowy lub administracyjny kraju w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dotyczy informacja albo dokument, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14, 21 ustawy Pzp; zamiast dokumentów 10.3.1 ppkt 2–4 SIWZ składa dokumenty wystawione w kraju w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzające, że nie zalega z opłacaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne albo, że zawarł porozumienie w sprawie spłat należności wraz z ewent.odsetkami lub grzywnami w szczególności uzyskał zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji oraz, że nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości. Jeżeli w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument ma dotyczyć, nie wydaje się dokumentu z 10.3.1.2 SIWZ zastępuje się je dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie Wykonawcy ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do reprezentacji lub oświadczenie osoby, której dokument dotyczy złożone przed notariuszem lub organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego. Wykonawcy mający siedzibę w RP w odniesieniu do osoby mającej miejsce zamieszkania poza RP, której dotyczy dokument 10.3.1 ppkt 1 SIWZ składa dokument z 10.3.1 ppkt 1 SIWZ w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 14 i 21 ustawy Pzp. Jeżeli w kraju nie wydaje się dokumentu zastępuje się oświadczenie złożone przed notariuszem, organem sądowym, administracyjnym, organem samorządu zawodowego lub gospodarczego. Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp.

VI.4)Procedury odwoławcze
VI.4.1)Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Oficjalna nazwa: Krajowa Izba Odwoławcza
Adres pocztowy: ul. Postępu 17A
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Tel.: +48 224587801
Faks: +48 224587800

Adres internetowy: http://www.uzp.gov.pl

VI.4.2)Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne
VI.4.3)Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:

1. Odwołanie wnosi się w terminie 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności Zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia – jeżeli zostały przesłane w sposób określony w art. 180 ust. 5 zdanie drugie ustawy Prawo zamówień publicznych, albo w terminie 15 dni – jeżeli zostały przesłane w inny sposób.

2. Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu, a także wobec postanowień Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, wnosi się w terminie 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia na stronie.

3. Odwołanie wobec czynności innych niż określone w ust. 1 i 2 wnosi się w terminie 10 dni od dnia, w który powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia.

4. Jeżeli Zamawiający mimo takiego obowiązku nie przesłał Wykonawcy zawiadomienia o wyborze oferty najkorzystniejszej, odwołanie wnosi się nie później niż w terminie:

— 30 dni od dnia publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszenia o udzieleniu zamówienia,

— 6 miesięcy od dnia zawarcia umowy, jeżeli Zamawiający nie opublikował w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszenia o udzieleniu zamówienia.

VI.4.4)Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Oficjalna nazwa: Urząd Zamówień Publicznych, Departament Odwołań
Adres pocztowy: ul. Postępu 17A
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Tel.: +48 224587801
Faks: +48 224587800

Adres internetowy: http://www.uzp.gov.pl

VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
13/05/2020