Servizi - 226493-2018

26/05/2018    S99    - - Servizi - Avviso di aggiudicazione - Procedura aperta 

Repubblica ceca-Praga: Servizi di gestione gallerie

2018/S 099-226493

Avviso di aggiudicazione di appalto

Risultati della procedura di appalto

Servizi

Legal Basis:

Direttiva 2014/24/UE

Sezione I: Amministrazione aggiudicatrice

I.1)Denominazione e indirizzi
Ředitelství silnic a dálnic ČR
65993390
Na Pankráci 546/56
Praha 4
140 00
Cechia
Persona di contatto: Martin Žoha
Tel.: +420 725989675
E-mail: martin.zoha@rsd.cz
Codice NUTS: CZ010

Indirizzi Internet:

Indirizzo principale: http://www.rsd.cz

Indirizzo del profilo di committente: https://www.tenderarena.cz/profily/RSD

I.2)Appalto congiunto
I.4)Tipo di amministrazione aggiudicatrice
Agenzia/ufficio nazionale o federale
I.5)Principali settori di attività
Altre attività: Výkon vlastnických práv státu k nemovitostem tvořícím dálnice a silnice I. třídy, zabezpečení správy, údržby a oprav dálnic a silnic I. třídy a zabezpečení výstavby a modernizace dálnic a silnic I. tř.

Sezione II: Oggetto

II.1)Entità dell'appalto
II.1.1)Denominazione:

Zajištění poruchové služby, servisu a údržby technologického a softwarového vybavení a stavebně-technické části dálnice D1 v km 341,507–376,497, včetně tunelu Klimkovice a tunelu Lysůvky na D48

II.1.2)Codice CPV principale
63712320
II.1.3)Tipo di appalto
Servizi
II.1.4)Breve descrizione:

Cílem, resp. potřebou zadavatele ve vztahu k této veřejné zakázce je zajištění kontinuální poruchové služby, servisu a údržby technologického a softwarového vybavení dálnice D1 v kilometru od 341,507 do 376,497, včetně tunelu Klimkovice a velínu řízení tunelů SSÚD Ostrava-Přívoz, a tunelu Lysůvky na D48 za účelem zachování bezpečnosti a plynulosti provozu.

Předmětem veřejné zakázky je zajištění poruchové služby, servisu a údržby technologického a softwarového vybavení uvedených úseků a objektů.

II.1.6)Informazioni relative ai lotti
Questo appalto è suddiviso in lotti: no
II.1.7)Valore totale dell’appalto (IVA esclusa)
Valore, IVA esclusa: 159 187 296.60 CZK
II.2)Descrizione
II.2.1)Denominazione:
II.2.2)Codici CPV supplementari
63712320
II.2.3)Luogo di esecuzione
Codice NUTS: CZ080
Luogo principale di esecuzione:

Dálnice D1 v kilometru od 341,507 do 376,497, včetně tunelu Klimkovice a velínu řízení tunelů SSÚD Ostrava-Přívoz, a tunelu Lysůvky na D48, Moravskoslezský kraj.

II.2.4)Descrizione dell'appalto:

Jedná se o zajištění poruchové služby, servisu a údržby technologického a softwarového vybavení dálnice D1 v kilometru od 341,507 do 376,497, včetně tunelu Klimkovice a velínu řízení tunelů SSÚD Ostrava-Přívoz, a tunelu Lysůvky na D48. Součástí zakázky jsou také dodávky náhradních dílů a spotřebního materiálu.

Cílem, resp. potřebou zadavatele ve vztahu k této veřejné zakázce, je zajištění kontinuální poruchové služby, servisu a údržby technologického a softwarového vybavení dálnice D1 v kilometru od 341,507 do 376,497, včetně tunelu Klimkovice a velínu řízení tunelů SSÚD Ostrava-Přívoz, a tunelu Lysůvky na D48 za účelem zachování bezpečnosti a plynulosti provozu.

Předmětem veřejné zakázky je zajištění poruchové služby, servisu a údržby technologického a softwarového vybavení uvedených úseků a objektů, a tedy naplnění shora uvedeného cíle, resp. potřeby.

Zakázka bude plněna a cíle bude dosahováno průběžně po celou dobu trvání smlouvy.

II.2.5)Criteri di aggiudicazione
Prezzo
II.2.11)Informazioni relative alle opzioni
Opzioni: no
II.2.13)Informazioni relative ai fondi dell'Unione europea
L'appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi dell'Unione europea: no
II.2.14)Informazioni complementari

Sezione IV: Procedura

IV.1)Descrizione
IV.1.1)Tipo di procedura
Procedura aperta
IV.1.3)Informazioni su un accordo quadro o un sistema dinamico di acquisizione
IV.1.6)Informazioni sull'asta elettronica
IV.1.8)Informazioni relative all'accordo sugli appalti pubblici (AAP)
L'appalto è disciplinato dall'accordo sugli appalti pubblici: sì
IV.2)Informazioni di carattere amministrativo
IV.2.1)Pubblicazione precedente relativa alla stessa procedura
Numero dell'avviso nella GU S: 2017/S 154-319801
IV.2.8)Informazioni relative alla chiusura del sistema dinamico di acquisizione
IV.2.9)Informazioni relative alla fine della validità dell'avviso di indizione di gara in forma di avviso di preinformazione

Sezione V: Aggiudicazione di appalto

Denominazione:

Zajištění poruchové služby, servisu a údržby technologického a softwarového vybavení a stavebně-technické části dálnice D1 v km 341,507–376,497, včetně tunelu Klimkovice a tunelu Lysůvky na D48

Un contratto d'appalto/lotto è stato aggiudicato: sì
V.2)Aggiudicazione di appalto
V.2.1)Data di conclusione del contratto d'appalto:
16/05/2018
V.2.2)Informazioni sulle offerte
Numero di offerte pervenute: 2
L'appalto è stato aggiudicato a un raggruppamento di operatori economici: sì
V.2.3)Nome e indirizzo del contraente
Metrostav, a.s.
00014915
Koželužská 2450/4
Praha
180 00
Cechia
Tel.: +420 266019000
E-mail: info@metrostav.cz
Codice NUTS: CZ010

Indirizzo Internet: https://www.metrostav.cz

Il contraente è una PMI: no
V.2.3)Nome e indirizzo del contraente
Spel, a.s.
00473057
Třídvorská 1402
Kolín
280 02
Cechia
Tel.: +420 321579000
E-mail: info@spel.cz
Fax: +420 321579040
Codice NUTS: CZ020

Indirizzo Internet: https://www.spel.cz/

Il contraente è una PMI: no
V.2.4)Informazione sul valore del contratto d'appalto /lotto (IVA esclusa)
Valore totale inizialmente stimato del contratto d’appalto/lotto: 169 000 000.00 CZK
Valore totale del contratto d'appalto/del lotto: 159 187 296.60 CZK
V.2.5)Informazioni sui subappalti
È probabile che il contratto d'appalto venga subappaltato
Valore o percentuale del contratto d'appalto da subappaltare a terzi
Valore, IVA esclusa: 46 164 316.01 CZK
Percentuale: 29 %
Breve descrizione della porzione del contratto d'appalto da subappaltare:

Specializované provádění hlavních prohlídek, specializované provádění činností v oblasti požární ochrany.

Servis tunelu Klimkovice (napájení, osvětlení, bezpečnostní zařízení, dopravní značení, řídicí systém, kamerový dohled).

Zajištění osob odborného personálu.

Sezione VI: Altre informazioni

VI.3)Informazioni complementari:
VI.4)Procedure di ricorso
VI.4.1)Organismo responsabile delle procedure di ricorso
Úřad pro ochranu hospodářské soutěže
tř. Kpt. Jaroše 7
Brno
604 55
Cechia
Tel.: +420 542167111
E-mail: posta@compet.cz
Fax: +420 542167112

Indirizzo Internet: http://www.compet.cz

VI.4.2)Organismo responsabile delle procedure di mediazione
VI.4.3)Procedure di ricorso
Informazioni dettagliate sui termini di presentazione dei ricorsi:

Podmínkou pro podání návrhu k ÚOHS je podání námitek k Zadavateli, které je nutné doručit do 15 dnů ode dne, kdy se stěžovatel dozvěděl o domnělém porušení zákona Zadavatelem, nejpozději však do uzavření smlouvy nebo do chvíle, kdy se soutěž o návrh považuje po výběru návrhu za ukončenou.

Námitky proti úkonům oznamovaným v dokumentech, které je Zadavatel povinen podle zákona uveřejnit či odeslat stěžovateli, musí být doručeny Zadavateli do 15 dnů od jejich uveřejnění či doručení stěžovateli.

Pokud je v zadávacím řízení stanovena lhůta pro podání žádostí o účast, musí být námitky proti podmínkám vztahujícím se ke kvalifikaci dodavatele doručeny Zadavateli nejpozději do skončení této lhůty.

Pokud je v zadávacím řízení stanovena lhůta pro podání nabídek, musí být námitky proti zadávací dokumentaci doručeny Zadavateli nejpozději do skončení této lhůty, v případě jednacího řízení s uveřejněním musí být námitky proti zadávací dokumentaci doručeny Zadavateli nejpozději do skončení lhůty pro podání předběžných nabídek.

Námitky proti dobrovolnému oznámení o záměru uzavřít smlouvu podle § 212 odst. 2 zákona musí být doručeny Zadavateli do 30 dnů od uveřejnění tohoto oznámení.

Zadavatel je povinen námitky vyřídit do 15 dnů. Návrh je nutné doručit ÚOHS i Zadavateli do 10 dnů ode dne, v němž stěžovatel obdržel rozhodnutí, kterým Zadavatel námitky odmítl nebo do 25 dnů od odeslání námitek, pokud Zadavatel o námitkách nerozhodl.

Po uzavření smlouvy na veřejnou zakázku či rámcové dohody lze podat pouze návrh na uložení zákazu plnění smlouvy, a to i bez předchozího podání námitek. Návrh na uložení zákazu plnění smlouvy doručí navrhovatel ÚOHS a ve stejnopisu Zadavateli do 1 měsíce ode dne, kdy Zadavatel uveřejnil oznámení o uzavření smlouvy způsobem podle § 212 odst. 2 zákona s uvedením důvodu pro zadání veřejné zakázky bez uveřejnění oznámení o zahájení zadávacího řízení, předběžného oznámení nebo výzvy k podání nabídek ve zjednodušeném podlimitním řízení, nejpozději však do 6 měsíců od uzavření této smlouvy. Návrh na uložení zákazu plnění smlouvy podle § 254 odstavce 1 písm. d) zákona doručí navrhovatel ÚOHS a ve stejnopisu Zadavateli do 1 měsíce ode dne, kdy Zadavatel uveřejnil oznámení o uzavření smlouvy na základě rámcové dohody podle § 137 zákona nebo oznámení o uzavření smlouvy v dynamickém nákupním systému podle § 142 zákona, nejpozději však do 6 měsíců od uzavření této smlouvy.

Ve lhůtě pro doručení návrhu je navrhovatel povinen složit na účet ÚOHS kauci ve výši 1 % z nabídkové ceny navrhovatele za celou dobu plnění veřejné zakázky nebo za dobu prvních 4 let plnění v případě smluv na dobu neurčitou, nejméně však ve výši 50 000 CZK, nejvýše ve výši 10 000 000 CZK. V případě, že navrhovatel nemůže stanovit celkovou nabídkovou cenu, je povinen složit kauci ve výši 100 000 CZK. V případě návrhu na uložení zákazu plnění smlouvy je navrhovatel povinen složit kauci ve výši 200 000 CZK. Jde-li o řízení o přezkoumání postupu pro zadávání koncesí, je navrhovatel povinen ve lhůtě pro doručení návrhu složit na účet ÚOHS kauci ve výši 1 % z předpokládané hodnoty koncese uveřejněné ve Věstníku veřejných zakázek nebo na profilu Zadavatele, nejméně však ve výši 50 000 CZK, nejvýše ve výši 10 000 000 CZK. V případě, že Zadavatel neuveřejní ve Věstníku veřejných zakázek nebo na profilu Zadavatele předpokládanou hodnotu koncese, je navrhovatel povinen složit kauci ve výši 100 000 CZK. V případě návrhu na uložení zákazu plnění koncesní smlouvy je navrhovatel povinen složit kauci ve výši 200 000 CZK.

VI.4.4)Servizio presso il quale sono disponibili informazioni sulle procedure di ricorso
Úřad pro ochranu hospodářské soutěže
tř. Kpt. Jaroše 7
Brno
604 55
Cechia
Tel.: +420 542167111
E-mail: posta@compet.cz
Fax: +420 542167112

Indirizzo Internet: http://www.compet.cz

VI.5)Data di spedizione del presente avviso:
22/05/2018