Dostawy - 226538-2020

Submission deadline has been amended by:  279111-2020
15/05/2020    S95

Polska-Biała Podlaska: Pakiety oprogramowania i systemy informatyczne

2020/S 095-226538

Ogłoszenie o zamówieniu

Dostawy

Podstawa prawna:
Dyrektywa 2014/24/UE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca

I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Akademia Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego, 00-968 Warszawa, ul. Marymoncka 34, Filia w Białej Podlaskiej
Adres pocztowy: ul. Akademicka 2
Miejscowość: Biała Podlaska
Kod NUTS: PL811 Bialski
Kod pocztowy: 21-500
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Radosław Kułakowski
E-mail: zamowienia@awf-bp.edu.pl
Tel.: +48 833428712
Faks: +48 833428712

Adresy internetowe:

Główny adres: http://www.awf-bp.edu.pl

Adres profilu nabywcy: https://awf-bp.ezamawiajacy.pl/servlet/HomeServlet

I.2)Informacja o zamówieniu wspólnym
I.3)Komunikacja
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod adresem: https://awf-bp.ezamawiajacy.pl/servlet/HomeServlet
Więcej informacji można uzyskać pod adresem podanym powyżej
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać drogą elektroniczną za pośrednictwem: https://awf-bp.ezamawiajacy.pl/servlet/HomeServlet
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na adres podany powyżej
I.4)Rodzaj instytucji zamawiającej
Inny rodzaj: uczelnia publiczna
I.5)Główny przedmiot działalności
Edukacja

Sekcja II: Przedmiot

II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

Rozbudowa środowiska infrastrukturalnego dla systemu e-usług w Akademii Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie, Filia w Białej Podlaskiej

Numer referencyjny: SZP – 371/233/2020
II.1.2)Główny kod CPV
48000000 Pakiety oprogramowania i systemy informatyczne
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Dostawy
II.1.4)Krótki opis:

1. Pełna nazwa zamówienia: Rozbudowa środowiska infrastrukturalnego dla systemu e-usług w Akademii Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie Filia w Białej Podlaskiej obejmująca dostawę i instalację infrastruktury, dostawę i instalację oprogramowania (licencji).

2. Przedmiotem zamówienia jest rozbudowa środowiska infrastrukturalnego obejmującego dostawę i instalację infrastruktury, dostawę i instalację oprogramowania (licencji) realizującego wymagania opisane w SOPZ, stanowiącym załącznik nr 1 do SIWZ oraz wykonanie usługi wdrożenia w celu umożliwienia Zamawiającemu samodzielnej eksploatacji, utrzymania i rozwoju infrastruktury. W zakresie przedmiotu zamówienia znajduje się również przeprowadzenie szkolenia i zapewnienie transferu wiedzy o wdrożonych rozwiązaniach do Zamawiającego, jako organizacji przejmującej ich eksploatację. Wykonawca jest również zobowiązany do świadczenia usług gwarancyjnych dla dostarczonych produktów i wdrożonych rozwiązań.

II.1.5)Szacunkowa całkowita wartość
II.1.6)Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: nie
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
48422000 Zestawy pakietów oprogramowania
48820000 Serwery
48517000 Pakiety oprogramowania informatycznego
30236000 Różny sprzęt komputerowy
30200000 Urządzenia komputerowe
30233000 Urządzenia do przechowywania i odczytu danych
32420000 Urządzenia sieciowe
72263000 Usługi wdrażania oprogramowania
72000000 Usługi informatyczne: konsultacyjne, opracowywania oprogramowania, internetowe i wsparcia
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL811 Bialski
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Biała Podlaska, ul. Akademicka 2, POLSKA

II.2.4)Opis zamówienia:

1. Przedmiot zamówienia obejmuje w szczególności:

1) opracowanie dokumentacji projektowej (analiza przedwdrożeniowa);

2) dostawę, instalację i konfigurację dostarczonej infrastruktury;

3) dostawę, instalację i konfigurację dostarczonego oprogramowania;

4) wdrożenie środowiska produkcyjnego dla systemu e-usług;

5) przeprowadzenie testów;

6) opracowanie materiałów szkoleniowych;

7) przeprowadzenie szkoleń dla pracowników Zamawiającego;

8) opracowanie dokumentacji powdrożeniowej.

2. Szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia określają:

1) szczegółowy opis przedmiotu zamówienia (SOPZ), stanowiący załącznik nr 1 do niniejszej SIWZ

2) wzór umowy, stanowiący załącznik nr 4 do SIWZ.

3. Wykonawca zobowiązany jest zrealizować zamówienie na zasadach i warunkach opisanych we wzorze umowy, stanowiącym załącznik nr 4 do SIWZ.

4. Ciąg dalszy sekcji VI.3) Informacje dodatkowe:

13. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentu, o którym mowa w SIWZ rozdz. VI dział C ust. 2 pkt 1 składa informację z odpowiedniego rejestru albo, w przypadku braku takiego rejestru, inny równoważny dokument wydany przez właściwy organ sądowy lub administracyjny kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dotyczy informacja albo dokument, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 ustawy – wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.

14. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentu, o których mowa w SIWZ rozdz. VI dział C ust. 2 pkt 4 – składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające że nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości – wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.

15. Jeżeli w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w SIWZ rozdz. VI dział C ust. 1 i 2, zastępuje się je dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie Wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania Wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej osoby, wystawionym nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Cena nie jest jedynym kryterium udzielenia zamówienia; wszystkie kryteria są wymienione tylko w dokumentacji zamówienia
II.2.6)Szacunkowa wartość
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Koniec: 15/11/2020
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.12)Informacje na temat katalogów elektronicznych
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak
Numer identyfikacyjny projektu:

Projekt pn. ,,Wdrożenie e-usług w celu poprawy jakości kształcenia w Akademii Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie, Filia w Białej Podlaskiej" (umowa z 18.7.2018 nr. RPLU.02.01.00-06-0025/16-00), w ramach działania 2.1 Cyfrowe lubelskie Regionalnego programu operacyjnego województwa lubelskiego na lata 2014–2020.

II.2.14)Informacje dodatkowe

Sekcja III: Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

III.1)Warunki udziału
III.1.1)Zdolność do prowadzenia działalności zawodowej, w tym wymogi związane z wpisem do rejestru zawodowego lub handlowego
III.1.2)Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:

1. W zakresie niniejszego warunku, Wykonawca ubiegający się o udzielenie zamówienia musi wykazać, że posiada środki finansowe lub zdolność kredytową w wysokości nie mniejszej niż 900 000,00 PLN.

2. Zamawiający wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia informacji banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej potwierdzającej wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową Wykonawcy, w okresie nie wcześniejszym niż 1 miesiąc przed upływem terminu składania ofert. Jeżeli z uzasadnionej przyczyny Wykonawca nie może złożyć dokumentów dotyczących sytuacji finansowej lub ekonomicznej wymaganych przez Zamawiającego, może złożyć inny dokument, który w wystarczający sposób potwierdza spełnianie opisanego przez Zamawiającego warunku udziału w postępowaniu..

3. Ocena spełniania ww. warunków udziału w postępowaniu zostanie dokonana zgodnie z formułą spełnia – nie spełnia, w oparciu o informacje zawarte w oświadczeniach lub dokumentach wskazanych w rozdziale VI, niniejszej SIWZ. Z treści oświadczeń i dokumentów musi jednoznacznie wynikać, iż ww. warunki Wykonawca spełnia.

III.1.3)Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:

1. W zakresie niniejszego warunku Wykonawca ubiegający się o udzielenie zamówienia musi wykazać, że:

a) zrealizował należycie, w okresie ostatnich 5 (pięciu) lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, 2 (dwie) dostawy infrastruktury sprzętowej (m.in. serwery, przełączniki sieciowe) wraz z oprogramowaniem i usługą instalacji (m.in. systemu firewall, środowiska wirtualnego, wdrożenia usługi katalogowej Active Directory), na kwotę brutto minimum 800 000,00 PLN każda;

b) dysponuje osobami, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, tj. będą skierowane przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, tj.:

— co najmniej 1 osoba w roli kierownika projektu, która posiada doświadczenie polegające na udziale w okresie ostatnich 5 lat w co najmniej 1 projekcie informatycznym obejmującym dostawę infrastruktury sprzętowej (m.in. serwery, przełączniki sieciowe) wraz z oprogramowaniem i usługą instalacji (m.in. systemu firewall, środowiska wirtualnego, wdrożenia usługi katalogowej Active Directory),

— co najmniej 2 osoby w roli eksperta technicznego, z których każda posiada doświadczenie polegające na udziale w okresie ostatnich 5 lat w co najmniej 1 projekcie z zakresu wdrożenia lub aktualizacji usługi katalogowej Active Directory dla minimum 1000 użytkowników.

Zamawiający nie dopuszcza wskazania przez Wykonawcę jednej osoby na więcej niż jedno stanowisko.

2. Zamawiający wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia:

1) wykazu dostaw wykonanych, w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających czy te dostawy zostały wykonane należycie (wzór wykazu dostaw stanowi załącznik nr 6 do SIWZ). Dowodami, o których mowa wyżej, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego dostawy były lub są wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie Wykonawcy;

2) wykazu osób, skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, wraz z informacjami na temat ich doświadczenia niezbędnego do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie dysponowania tymi osobami (wzór wykazu osób stanowi załącznik nr 7 do SIWZ).

3. Ocena spełniania ww. warunków udziału w postępowaniu zostanie dokonana zgodnie z formułą spełnia – nie spełnia, w oparciu o informacje zawarte w oświadczeniach lub dokumentach wskazanych w rozdziale VI, niniejszej SIWZ. Z treści oświadczeń i dokumentów musi jednoznacznie wynikać, iż ww. warunki Wykonawca spełnia.

III.1.5)Informacje o zamówieniach zastrzeżonych
III.2)Warunki dotyczące zamówienia
III.2.2)Warunki realizacji umowy:

1. Warunki realizacji umowy określa wzór umowy stanowiący załącznik nr 4 do SIWZ.

2. Zamawiający przewiduje możliwość zmiany umowy. Szczegółowe warunki dokonywania zmian zostały określone w § 16 wzoru umowy stanowiącego załącznik nr 4 do SIWZ.

III.2.3)Informacje na temat pracowników odpowiedzialnych za wykonanie zamówienia

Sekcja IV: Procedura

IV.1)Opis
IV.1.1)Rodzaj procedury
Procedura otwarta
IV.1.3)Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
IV.1.4)Zmniejszenie liczby rozwiązań lub ofert podczas negocjacji lub dialogu
IV.1.6)Informacje na temat aukcji elektronicznej
IV.1.8)Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych: nie
IV.2)Informacje administracyjne
IV.2.1)Poprzednia publikacja dotycząca przedmiotowego postępowania
IV.2.2)Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Data: 18/06/2020
Czas lokalny: 12:00
IV.2.3)Szacunkowa data wysłania zaproszeń do składania ofert lub do udziału wybranym kandydatom
IV.2.4)Języki, w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału:
Polski
IV.2.6)Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
IV.2.7)Warunki otwarcia ofert
Data: 18/06/2020
Czas lokalny: 13:00
Miejsce:

1) Adres siedziby Zamawiającego: ul. Akademicka 2, 21-500 Biała Podlaska, pok. 128, POLSKA.

2) Ciąg dalszy sekcji VI.3) Informacje dodatkowe.

11. Kryteria:

1) cena ofertowa brutto – waga 60 % – liczba pkt 60;

2) gwarancja –waga 30 % – liczba pkt 30;

3) czas reakcji serwisu na awarie/usterki – waga 10 % – liczba pkt 10.

12. Tryb postępowania: przetarg nieograniczony.

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.1)Informacje o powtarzającym się charakterze zamówienia
Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się: nie
VI.2)Informacje na temat procesów elektronicznych
Akceptowane będą faktury elektroniczne
VI.3)Informacje dodatkowe:

1. Zgodnie z art. 22 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp o udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu w okolicznościach wskazanych w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp oraz art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp.

2. Ofertę, której wzór stanowi załącznik nr 2 do SIWZ, wraz z wymaganymi dokumentami należy złożyć w formie elektronicznej za pośrednictwem platformy, działającej pod adresem: (https://awf-bp.ezamawiajacy.pl)

3. Do oferty należy dołączyć:

1) jednolity europejski dokument zamówienia, stanowiący załącznik nr 3 do SIWZ, w postaci elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym (zgodnie z wymogami określonymi w rozdz. VI dział A SIWZ);

2) pełnomocnictwo w przypadku ustanowienia pełnomocnika do reprezentowania Wykonawcy (jeżeli oferta i załączniki nie będą podpisane przez osobę/y wskazaną/e w rejestrze sądowym lub innym dokumencie właściwym dla formy organizacyjnej Wykonawcy);

3) zobowiązanie podmiotu trzeciego, jeżeli Wykonawca polega na zasobach lub sytuacji podmiotu trzeciego (złożone w oryginale w postaci dokumentu elektronicznego lub elektronicznej kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez podmiot, na którego zdolnościach lub sytuacji polega Wykonawca).

4. Informacje zawarte w oświadczeniu JEDZ będą stanowić wstępne potwierdzenie, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału.

4. W terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej Zamawiającego informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Pzp, Wykonawca przekazuje Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy (w oryginale w postaci dokumentu elektronicznego lub elektronicznej kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę). Wzór oświadczenia podany jest w załączniku nr 5 do SIWZ. Dokument należy złożyć za pośrednictwem platformy zakupowej lub na adres e-mail: zamowienia@awf-bp.edu.pl.

5. W celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia Wykonawcy z udziału w postępowaniu i spełniania warunków udziału w postępowaniu, Zamawiający – przed wyborem najkorzystniejszej oferty – wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 10 dni, aktualnych na dzień złożenia, oświadczeń lub dokumentów określonych w rozdz. VI. dział C SIWZ.

6. Skrócony wykaz oświadczeń i dokumentów na potwierdzenie barku podstaw wykluczenia: informacja z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 Pzp; oświadczenie Wykonawcy o braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku sądu lub ostatecznej decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne albo – w przypadku wydania takiego wyroku lub decyzji – dokumentów potwierdzających dokonanie płatności tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami lub zawarcie wiążącego porozumienia w sprawie spłat tych należności; oświadczenie Wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka zapobiegawczego zakazu ubiegania się o zamówienia publiczne; odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy.

7. Szczegółowe informacje dotyczące dokumentów i oświadczeń składanych przez Wykonawców, Wykonawców/osoby mające siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, innych podmiotów na których zdolnościach lub sytuacji polega Wykonawca, Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia znajdują się w SIWZ w rozdz. V i VI.

8. W przedmiotowym postępowaniu Zamawiający wymaga wniesienia wadium w wysokości 30 000,00 PLN.

9. Zamawiający nie przewiduje zamówień o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 7 Pzp.

10. Wykonawca będzie związany ofertą przez okres 60 dni.

VI.4)Procedury odwoławcze
VI.4.1)Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Oficjalna nazwa: Krajowa Izba Odwoławcza
Adres pocztowy: ul. Postępu 17A
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Tel.: +48 224587840
Faks: +48 224587800

Adres internetowy: https://www.uzp.gov.pl/kio

VI.4.2)Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne
Oficjalna nazwa: Urząd Zamówień Publicznych
Adres pocztowy: ul. Postępu 17A
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
E-mail: uzp@uzp.gov.pl
Tel.: +48 224587701
Faks: +48 224587700

Adres internetowy: https://www.uzp.gov.pl/

VI.4.3)Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:

1. Każdemu Wykonawcy, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu danego zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy Pzp przysługują środki ochrony prawnej przewidziane w dziale VI ustawy Pzp jak dla postępowań powyżej kwoty określonej w przepisach wykonawczych wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Pzp.

2. Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia o zamówieniu oraz SIWZ przysługują również organizacjom wpisanym na listę, o której mowa w art. 154 pkt 5 ustawy Pzp.

3. Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy Pzp czynności Zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, do której Zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy Pzp.

4. Odwołanie powinno wskazywać czynność lub zaniechanie czynności Zamawiającego, której zarzuca się niezgodność z przepisami ustawy Pzp, zawierać zwięzłe przedstawienie zarzutów, określać żądanie oraz wskazywać okoliczności faktyczne i prawne uzasadniające wniesienie odwołania.

5. Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w formie pisemnej w postaci papierowej albo w postaci elektronicznej, opatrzone odpowiednio własnoręcznym podpisem albo kwalifikowanym podpisem elektronicznym, przesyłając kopię odwołania Zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu.

6. Odwołanie wnosi się w terminie 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności Zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia – jeżeli zostały przesłane w sposób określony w art. 180 ust. 5 ustawy Pzp zdanie drugie albo w terminie 15 dni – jeżeli zostały przesłane w inny sposób.

7. Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu, a także wobec postanowień Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, wnosi się w terminie 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia na stronie internetowej.

8. Odwołanie wobec czynności innych niż określone w ust. 6 i 7 wnosi się w terminie 10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia.

9. Jeżeli Zamawiający nie przesłał Wykonawcy zawiadomienia o wyborze oferty najkorzystniejszej odwołanie wnosi się nie później niż w terminie:

1) 30 dni od dnia publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszenia o udzieleniu zamówienia;

2) 6 miesięcy od dnia zawarcia umowy, jeżeli Zamawiający nie opublikował w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszenia o udzieleniu zamówienia.

10. Na orzeczenie Krajowej Izby Odwoławczej, stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje skarga do sądu.

11. Skargę wnosi się do sądu okręgowego właściwego dla siedziby Zamawiającego, za pośrednictwem Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w terminie 7 dni od dnia doręczenia orzeczenia Krajowej Izby Odwoławczej, przesyłając jednocześnie jej odpis przeciwnikowi skargi. Złożenie skargi w placówce pocztowej operatora wyznaczonego jest równoznaczne z jej wniesieniem.

VI.4.4)Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Oficjalna nazwa: Krajowa Izba Odwoławcza
Adres pocztowy: ul. Postępu 17A
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Tel.: +48 224587840
Faks: +48 224587800

Adres internetowy: https://www.uzp.gov.pl/kio

VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
13/05/2020