Para más información sobre licitaciones relacionadas con las necesidades de equipos médicos, consulte nuestra página dedicada a la COVID-19.

La Conferencia sobre el Futuro de Europa le ofrece la oportunidad de compartir sus ideas y conformar el futuro de Europa. ¡Denos su opinión!

Suministros - 226552-2019

16/05/2019    S94

Polonia-Varsovia: Paquetes de software y sistemas de información

2019/S 094-226552

Anuncio de licitación

Suministros

Base jurídica:
Directiva 2014/24/UE

Apartado I: Poder adjudicador

I.1)Nombre y direcciones
Nombre oficial: Centrum Informatyki Statystycznej
Dirección postal: al. Niepodległości 208
Localidad: Warszawa
Código NUTS: PL POLSKA
Código postal: 00-925
País: Polonia
Persona de contacto: Anna Woźnak-Gać
Correo electrónico: A.Gac@stat.gov.pl
Teléfono: +48 226083227
Fax: +48 226083866
Direcciones de internet:
Dirección principal: http://cis.stat.gov.pl
Dirección del perfil de comprador: http://cis.stat.gov.pl/zamowienia-publiczne/zamowienia-biezace/
I.3)Comunicación
Acceso libre, directo, completo y gratuito a los pliegos de la contratación, en: http://cis.stat.gov.pl/zamowienia-publiczne/zamowienia-biezace/
Puede obtenerse más información en la dirección mencionada arriba
Las ofertas o solicitudes de participación deben enviarse por vía electrónica a: https://epuap.gov.pl/wps/myportal
Las ofertas o solicitudes de participación deben enviarse a la dirección mencionada arriba
I.4)Tipo de poder adjudicador
Otro tipo: jedn. budżetowa nieposiadająca osobowości prawnej podporządkowana jedn. administracji rządowej
I.5)Principal actividad
Otra actividad: informatyka statystyczna

Apartado II: Objeto

II.1)Ámbito de la contratación
II.1.1)Denominación:

Zakup i dostawa upgrade'ów oprogramowania dla urządzeń sieciowych i objęcie ich gwarancją producenta

Número de referencia: CIS-WAZ.271.5.2019
II.1.2)Código CPV principal
48000000 Paquetes de software y sistemas de información
II.1.3)Tipo de contrato
Suministros
II.1.4)Breve descripción:

Przedmiot zamówienia obejmuje dostawę upgrade’ów oprogramowania dla 318 urządzeń sieciowych firmy CISCO zainstalowanych w 66 lokalizacjach na terenie Polski oraz objęcie ich gwarancją producenta.

II.1.5)Valor total estimado
Valor IVA excluido: 735 896.00 PLN
II.1.6)Información relativa a los lotes
El contrato está dividido en lotes: no
II.2)Descripción
II.2.2)Código(s) CPV adicional(es)
72590000 Servicios profesionales relacionados con la informática
II.2.3)Lugar de ejecución
Código NUTS: PL POLSKA
II.2.4)Descripción del contrato:

Przedmiot zamówienia obejmuje dostawę upgrade’ów oprogramowania dla 318 urządzeń sieciowych firmy CISCO zainstalowanych w 66 lokalizacjach na terenie Polski (Urzędach statystycznych oraz Oddziałach terenowych) oraz objęcie ich gwarancją producenta.

Wykonawca dostarczy aktualne oprogramowanie dla urządzeń typu Cisco3850-48p, Cisco3850-24p, Cisco 2960X-48p, których numery seryjne wyszczególnione są w Opisie przedmiotu zamówienia (OPZ) stanowiący załącznik nr 1 do SIWZ.

Wykonawca zapewni Serwis Cisco SMARTnet Total Care Next Business Day (NBD) świadczony dla urządzeń sieciowych wyspecyfikowanych w OPZ.

Wykonawca dostarczy w terminie 4 tygodni od podpisania umowy, dokument potwierdzający zarejestrowanie kontraktu i dokument potwierdzający bezpośredni dostęp Zamawiającego do Cisco TAC oraz do bazy wiedzy i dokumentacji w ramach stron WWW producenta dostępnych po zalogowaniu z użyciem Cisco CCO ID dla urządzeń wyspecyfikowanych w tabelach 1 – 3 OPZ, wystawiony przez producenta sprzętu lub jego oficjalnego przedstawiciela, oba wystawione na okres 30 miesięcy.

Zamawiającego będzie informował Wykonawcę o wystąpieniu awarii urządzeń wyspecyfikowanych w tabelach 1-3, Wykonawca zapewni wsparcie swojego inżyniera CCIE, polegające na diagnozie zgłoszonej awarii i określeniu sposobu rozwiązania problemu. Zamawiający zgłaszać będzie do Wykonawcy awarie w dni robocze w godz. 9.00-17.00 w następujący sposób: telefonicznie lub pocztą elektroniczną. Rozpoczęcie świadczenia wsparcia nastąpi w terminie nieprzekraczającym 4 godzin od momentu zgłoszenia awarii przez Zamawiającego, z zastrzeżeniem, iż do świadczenia wsparcia dotyczących awarii zgłoszonych po godzinie 15.00 Wykonawca przystąpi o godz. 9.00 następnego dnia roboczego.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia i wykaz urządzeń zawarty jest w załączniku nr 1 do SIWZ.

Z uwagi na fakt, iż prace instalacyjne będą prowadzone w działającym środowisku sprzętowo-systemowo-aplikacyjnym, wymagane jest zachowanie ciągłości działania tego środowiska oraz minimalizacja przestojów.

II.2.5)Criterios de adjudicación
los criterios enumerados a continuación
Criterio de calidad - Nombre: Termin wykonania zamówienia / Ponderación: 40
Precio - Ponderación: 60
II.2.6)Valor estimado
II.2.7)Duración del contrato, acuerdo marco o sistema dinámico de adquisición
Duración en días: 84
Este contrato podrá ser renovado: no
II.2.10)Información sobre las variantes
Se aceptarán variantes: no
II.2.11)Información sobre las opciones
Opciones: no
II.2.13)Información sobre fondos de la Unión Europea
El contrato se refiere a un proyecto o programa financiado con fondos de la Unión Europea: no
II.2.14)Información adicional

Apartado III: Información de carácter jurídico, económico, financiero y técnico

III.1)Condiciones de participación
III.1.3)Capacidad técnica y profesional
Lista y breve descripción de los criterios de selección:

W celu potwierdzenia spełniania przez wykonawcę warunku udziału w postępowaniu dotyczących i zdolności technicznej zawodowej wykonawcy zobowiązani będą przedłożyć:

Wykaz dostaw wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających czy te dostawy zostały wykonane lub są wykonywane należycie.

Warunek zostanie spełniony jeżeli Wykonawca wykaże się doświadczeniem w realizacji co najmniej 2 zamówień, których przedmiotem była dostawa oprogramowania dla sprzętu sieciowego wraz z instalacją, o wartości minimum 200 000 PLN brutto.

Apartado IV: Procedimiento

IV.1)Descripción
IV.1.1)Tipo de procedimiento
Procedimiento abierto
IV.1.3)Información sobre un acuerdo marco o un sistema dinámico de adquisición
IV.1.8)Información acerca del Acuerdo sobre Contratación Pública
El contrato está cubierto por el Acuerdo sobre Contratación Pública: no
IV.2)Información administrativa
IV.2.2)Plazo para la recepción de ofertas o solicitudes de participación
Fecha: 19/06/2019
Hora local: 09:00
IV.2.3)Fecha estimada de envío a los candidatos seleccionados de las invitaciones a licitar o a participar
IV.2.4)Lenguas en que pueden presentarse las ofertas o las solicitudes de participación:
Polaco
IV.2.6)Plazo mínimo durante el cual el licitador estará obligado a mantener su oferta
La oferta debe ser válida hasta: 17/08/2019
IV.2.7)Condiciones para la apertura de las plicas
Fecha: 19/06/2019
Hora local: 13:00
Lugar:

Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego w Warszawie, al. Niepodległości 208 pok. 644 (VI piętro blok B), Polska

Apartado VI: Información complementaria

VI.1)Información sobre la periodicidad
Se trata de contratos periódicos: no
VI.3)Información adicional:

1. Zamawiający wykluczy wykonawcę zgodnie z art. 24 ust. 1 pkt 12-23 ustawy Pzp, oraz na podstawie przesłanki określonej na podstawie z art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp.

2. Wykaz oświadczeń oraz dokumentów:

1) Aktualny na dzień składania ofert JEDZ w postaci elektronicznej, podpisane kwalifikowanym podpisem elektronicznym

— W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wykonawców, oświadczenie JEDZ, o którym mowa w pkt 7.1 SIWZ składa każdy z wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie (każdy podmiot wypełnia i podpisuje odrębny formularz) ma potwierdzać spełnianie warunków udziału w postępowaniu w zakresie, w którym każdy z Wykonawców wykazuje spełnienie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw do wykluczenia,

— Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz spełniania, w zakresie, w jakim powołuje się na ich zasoby, warunki udziału w postępowaniu składa także oświadczenie JEDZ, o którym mowa w pkt. 7.1 SIWZ dla każdego z tych podmiotów (każdy podmiot wypełnia i podpisuje odrębny formularz).

2) Zobowiązanie podmiotu trzeciego do oddania Wykonawcy do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia lub inne dokumenty potwierdzający, że wykonawca będzie dysponował niezbędnymi w stopniu umożliwiającym należyte wykonanie zamówienia, podpisane kwalifikowanym podpisem elektronicznym przez osobę upoważnioną do reprezentacji wskazaną we właściwym rejestrze, a następnie wraz z plikami stanowiącymi ofertę skompresowane do jednego pliku archiwum .zip

3) Zamawiający przed udzieleniem zamówienia, wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona,do złożenia następujących oświadczeń lub dokumentów:

— dowody potwierdzające, że dostawy o których mowa w pkt. 5.1.3 SIWZ zostały wykonane lub są wykonywane należycie,

— informacja z Krajowego Rejestru Karnego,

— zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego,

— odpis z właściwego rejestru,

— zaświadczenie właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych,

— oświadczenie wykonawcy o braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku sądu lub ostatecznej decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne,

— oświadczenie wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka zapobiegawczego zakazu ubiegania się o zamówienia publiczne,

— dokumenty dotyczące podmiotu trzeciego, o których mowa powyżej w celu wykazania braku istnienia wobec niego podstaw wykluczenia oraz spełniania, w zakresie, w jakim powołuje się na jego zasoby, warunków udziału w postępowaniu – jeżeli wykonawca polega na zasobach podmiotu trzeciego.

3. Jeżeli wykonawca ma siedzibę poza terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, składa dokumenty odpowiadające dokumentom wymienionym powyżej zgodnie z wymaganiami w pkt 7.8 SIWZ.

4. Wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa wart.86 ust. 5 ustawy Pzp, przekaże zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej.

5. Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium przed upływem terminu składania w wysokości 20 000,00 PLN.

6. Ofertę należy złożyć za pośrednictwem Formularza do złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku dostępnego na ePUAP https://epuap.gov.pl/wps/portal i udostępnionego również na miniPortalu https://miniportal.uzp.gov.pl/

VI.4)Procedimientos de recurso
VI.4.1)Órgano competente para los procedimientos de recurso
Nombre oficial: Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
Dirección postal: ul. Postępu 17A
Localidad: Warszawa
Código postal: 02-384
País: Polonia
Correo electrónico: odwolania@uzp.gov.pl
Teléfono: +48 224587801
Fax: +48 224587800
Dirección de internet: http://www.uzp.gov.pl
VI.4.4)Servicio del cual se puede obtener información sobre el procedimiento de recurso
Nombre oficial: Krajowa Izba Odwoławcza
Dirección postal: ul. Postępu 17A
Localidad: Warszawa
Código postal: 02-384
País: Polonia
Correo electrónico: odwolania@uzp.gov.pl
Teléfono: +48 224587801
Fax: +48 224587800
Dirección de internet: http://www.uzp.gov.pl
VI.5)Fecha de envío del presente anuncio:
13/05/2019