Varer - 226553-2019

16/05/2019    S94    - - Varer - Udbudsbekendtgørelse - Udbud med forhandling 

Danmark-Frederiksberg: Udstyr til biblioteksautomation

2019/S 094-226553

Udbudsbekendtgørelse

Varer

Legal Basis:

Direktiv 2014/24/EU

Del I: Ordregivende myndighed

I.1)Navn og adresser
Frederiksberg Kommune
11259979
Frederiksberg Rådhus
Frederiksberg
2000
Danmark
Kontaktperson: Morten Weigand
Telefon: +45 28982053
E-mail: mowe03@frederiksberg.dk
NUTS-kode: DK01

Internetadresse(r):

Overordnet internetadresse: https://www.ethics.dk/ethics/eo#/fd66ab3c-a79b-4a19-8b34-4d269ef4ec91/homepage

I.2)Information om fælles indkøb
I.3)Kommunikation
Udbudsmaterialet er gratis, ubegrænset og fuldt tilgængeligt på: https://www.ethics.dk/ethics/eo#/fd66ab3c-a79b-4a19-8b34-4d269ef4ec91/publicMaterial
Yderligere oplysninger fås på den ovennævnte adresse
Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes elektronisk via: https://www.ethics.dk/ethics/eo#/fd66ab3c-a79b-4a19-8b34-4d269ef4ec91/homepage
Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes til den ovennævnte adresse
Elektronisk kommunikation kræver anvendelse af værktøjer og anordninger, der ikke er almindeligt tilgængelige. Der er gratis, ubegrænset og fuld adgang til disse værktøjer og anordninger på: https://www.ethics.dk/ethics/eo#/fd66ab3c-a79b-4a19-8b34-4d269ef4ec91/homepage
I.4)Type ordregivende myndighed
Regional eller lokal myndighed
I.5)Hovedaktivitet
Generelle offentlige tjenester

Del II: Genstand

II.1)Udbuddets omfang
II.1.1)Betegnelse:

Udbud vedr. køb, levering, montering og servicering af materialehåndteringsanlæg til Frederiksberg Hovedbibliotek

II.1.2)Hoved-CPV-kode
30238000
II.1.3)Kontrakttype
Varer
II.1.4)Kort beskrivelse:

Frederiksberg Hovedbibliotek står over for at ville udskifte sit materialehåndteringsanlæg, da det eksisterende anlæg er ved at være udslidt, og har derfor igangsat nærværende EU-udbud af kontrakt om køb, levering, montering og servicering af materialehåndteringsanlæg til Frederiksberg Hovedbibliotek.

II.1.5)Anslået samlet værdi
Værdi eksklusive moms: 5 000 000.00 DKK
II.1.6)Oplysninger om delkontrakter
Kontrakten er opdelt i delkontrakter: nej
II.2)Beskrivelse
II.2.1)Betegnelse:
II.2.2)Supplerende CPV-kode(r)
II.2.3)Udførelsessted
NUTS-kode: DK01
Hovedudførelsessted:

Frederiksberg

II.2.4)Beskrivelse af udbuddet:

Frederiksberg Hovedbibliotek står over for at ville udskifte sit materialehåndteringsanlæg, da det eksisterende anlæg er ved at være udslidt, og har derfor igangsat nærværende EU-udbud af kontrakt om køb, levering, montering og servicering af materialehåndteringsanlæg til Frederiksberg Hovedbibliotek.

Materialehåndteringsanlægget skal bestå af:

- 2 lånerindkast i stueetage,

- 1 personaleindkast i kælderetage,

- Transportløsning fra indkast til sorteringsfunktion,

- Sorteringsfunktion i kælder med sortering til:

- - 4 afkast til kasser med elevation,

- - 13 afkast til kasser,

- - 39 antal afkast til materialevogn,

- - 1 afkast til dumpvogn.

- 1 infoskærme i kælderetage,

- It-løsning til styring af anlægget.

Følgende tilbehør skal endvidere indgå:

- 90 kasser,

- 78 materialevogne,

- 3 dumpvogne.

Der skal tillige tilbydes en 10-årig serviceaftale, der træder i kraft fra idriftsættelse/godkendelse af test af materialehåndteringsanlægget.

II.2.5)Tildelingskriterier
Prisen er ikke det eneste tildelingskriterium og alle kriterier er udelukkende anført i udbudsdokumenterne
II.2.6)Anslået værdi
Værdi eksklusive moms: 5 000 000.00 DKK
II.2.7)Varighed af kontrakten, rammeaftalen eller det dynamiske indkøbssystem
Varighed i måneder: 126
Denne kontrakt kan forlænges: nej
II.2.9)Oplysning om begrænsningen af antallet af ansøgere, der vil blive opfordret til at afgive bud eller deltage
Største antal: 4
Objektive kriterier for valg af det begrænsede antal ansøgere:

Er antallet større end 4, vil kommunen prækvalificere de 4, der på baggrund af de af ansøger oplyste erfaringer fra tilsvarende eller lignende kontrakter om levering af materialehåndteringsanlæg til biblioteksbrug, vurderes at have de mest relevante referencer. Referencerne vurderes i forhold til beskrivelsen af den udbudte opgave, idet der ved vurdering af referencernes relevans lægges vægt på, at deres indhold og størrelse er sammenlignelig med den udbudte opgave.

Det vægtes højt, at der demonstreres væsentlig erfaring med at levere anlæg, hvor der sker transport af materialer mellem etager.

I forhold til vurdering af antallet af vedlagte referencer bedømmes flere referencer bedre end få, idet det oplyste maksimale antal referencer på 5 skal overholdes.

II.2.10)Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej
II.2.11)Oplysninger om optioner
Optioner: nej
II.2.12)Oplysninger om elektroniske kataloger
II.2.13)Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14)Yderligere oplysninger

...

Del III: Juridiske, økonomiske, finansielle og tekniske oplysninger

III.1)Betingelser for deltagelse
III.1.1)Egnethed til at udøve en erhvervsaktivitet, herunder krav om optagelse i erhvervs- eller handelsregistre
III.1.2)Økonomisk og finansiel kapacitet
Liste over og kort beskrivelse af udvælgelseskriterier:

Egenkapital i kr. for de seneste 3 afsluttede regnskabsår, eller for ansøger, der har eksisteret kortere tid, en positiv egenkapital i den periode, ansøger har eksisteret.

Mindstekrav til det niveau, der muligvis kræves:

Det er et minimumskrav, at ansøger har haft en positiv egenkapital de seneste 3 år afsluttede regnskabsår, eller for ansøger, der har eksisteret kortere tid, en positiv egenkapital i den periode, ansøger har eksisteret.

III.1.3)Teknisk og faglig kapacitet
Liste over og kort beskrivelse af udvælgelseskriterier:

Liste over op til 5 betydeligste kontrakter inden for materialehåndteringsanlæg til biblioteksbrug, ansøger har udført inden for de seneste 3 år, med angivelse af en karakteristik af kontrakten indeholdende beskrivelse af kontraktens nærmere indhold, herunder angivelse af antal afkast, beskrivelse af løsning for transport af materialer (herunder hvor relevant mellem etager), anlæggets kapacitet målt i antal materialer pr. time for henholdsvis transport- og sorteringsdelen, samt oplysning om, hvorvidt anlægget er i drift i et ubemandet miljø, den årlige omsætning på kontrakten i DKK ekskl. moms, kontraktforholdets start- og sluttidspunkt og navnet på den offentlige eller private kunde.

Mindstekrav til det niveau, der muligvis kræves:

Det er et minimumskrav, at ansøger inden for de seneste 3 år har leveret minimum 2 materialehåndteringsanlæg, der er ibrugtaget, hvoraf mindst 1 et af anlæggene skal være leveret med minimum 20 afkast og at anlægget samtidig transporterer materialer mellem etager.

III.1.5)Oplysning om reserverede kontrakter
III.2)Kontraktbetingelser
III.2.2)Kontraktudførelsesvilkår:

Af kontraktens afsnit 17 følger en arbejdsklausul. Leverandøren skal sikre, at de ansatte, som denne og eventuelle underleverandører beskæftiger i Danmark med henblik på opgavens udførelse, har løn- og ansættelsesforhold, der ikke er mindre gunstige end de løn- og ansættelsesforhold, der er gældende for den pågældende branche på den egn, hvor arbejdet udføres.

III.2.3)Oplysninger om de medarbejdere, der er ansvarlige for kontraktens udførelse

Del IV: Procedure

IV.1)Beskrivelse
IV.1.1)Proceduretype
Udbud med forhandling
IV.1.3)Oplysninger om rammeaftale eller dynamisk indkøbssystem
IV.1.4)Oplysninger om reduktion af antallet af løsninger eller tilbud under forhandlingerne eller dialogen
IV.1.5)Oplysninger om forhandling
Den ordregivende myndighed forbeholder sig retten til at tildele kontrakten på grundlag af de første bud uden at indgå forhandlinger
IV.1.6)Oplysninger om elektronisk auktion
IV.1.8)Oplysninger om GPA-aftalen om offentlige udbud
Dette udbud er omfattet af GPA-aftalen: ja
IV.2)Administrative oplysninger
IV.2.1)Tidligere offentliggørelse om samme kontrakt
IV.2.2)Frist for modtagelse af bud eller ansøgninger om deltagelse
Dato: 14/06/2019
Tidspunkt: 12:00
IV.2.3)Forventet dato for afsendelse af opfordringer til at afgive bud eller at deltage til udvalgte ansøgere
Dato: 21/06/2019
IV.2.4)Sprog, der må benyttes ved afgivelse af tilbud eller ansøgninger om deltagelse:
Dansk, Svensk, Norsk, Engelsk
IV.2.6)Minimumsperiode, i hvilken den bydende er forpligtet af sit bud
Tilbud skal være gyldige indtil: 02/12/2019
IV.2.7)Betingelser for åbning af bud

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.1)Oplysninger om gentagelse
Dette er et tilbagevendende offentligt indkøb: nej
VI.2)Oplysninger om elektroniske arbejdsgange
Elektronisk fakturering accepteres
Der vil blive anvendt elektronisk betaling
VI.3)Yderligere oplysninger:

I udbuddet gælder de frivillige udelukkelsesgrunde, der fremgår af udbudslovens § 137, stk. 1, nr. 2) og 7).

Som dokumentation for opfyldelse af mindstekrav til egnethed og for oplysninger, der har indgået ved udvælgelsen, vil den tilbudsgiver som kommunen påtænker at tildele kontrakt, blive bedt om at fremlægge følgende til bekræftelse af oplysningerne afgivet i ESPD.

Tilbuds- og forhandlingsfasen starter ved kommunens opfordring til de udvalgte ansøgere om at afgive indledende tilbud.

Efter udløbet af fristen for afgivelsen af det indledende tilbud foretager kommunen gennemgang af de modtagne tilbud og evaluerer disse på grundlag af angivelserne i afsnit 14, ”Tildelingskriterium”, ligesom der foretages en vurdering af eventuelle forbehold.

Kommunen kan på baggrund af denne evaluering beslutte at foretage tildeling til det økonomisk mest fordelagtige af de modtagne indledende tilbud ved at give samtidig meddelelse herom til samtlige tilbudsgivere. I givet fald foretages ikke forhandling af tilbuddene alligevel, men kommunen kan dog forud for sin beslutning søge mindre uklarheder i tilbuddene udredt via en teknisk afklaring.

Ellers gennemføres en individuel forhandling med hver tilbudsgiver på grundlag af pågældendes indledende tilbud. Denne forhandling gennemføres som det klare udgangspunkt ved et møde mellem tilbudsgiver og kommunen på Frederiksberg Hovedbibliotek. Kommunen har afsat 3 timer til forhandling med hver enkelt tilbudsgiver vedr. det indledende tilbud.

Forud for mødet sender kommunen tilbudsgiver en dagsorden med kommunens forventning til emner, der skal være genstand for konkret drøftelse på forhandlingsmødet, og kommunen dokumenterer forløbet af forhandlingerne ved et beslutningsreferat fra mødet.

Hver tilbudsgiver modtager referatet fra eget forhandlingsmøde med kommunen, hvori der endvidere vil være indarbejdet eventuelle generelle oplysninger til alle tilbudsgivere foranlediget af den samlede forhandlingsrunde.

I det omfang runden med forhandlinger giver anledning hertil, foretager kommunen en tilretning af udbuds-materialet og uploader det reviderede materiale i Ethics. Kommunen opfordrer endvidere tilbudsgiverne til inden for en nærmere frist at afgive revideret tilbud og i forbindelse hermed oplyser kommunen, hvorvidt:

- det reviderede tilbud definitivt vil blive gjort til genstand for forhandling,

- det reviderede tilbud skal afgives som endeligt tilbud, der dermed definitivt ikke vil blive gjort til genstand for forhandling, eller om

- kommunen forbeholder sig at foretage tildeling på baggrund af det reviderede tilbud, dvs. først efter gennemgang af tilbuddene beslutter, om der skal gennemføres en runde af forhandlinger på baggrund af tilbuddene eller ej.

Efter udløbet af fristen for det reviderede tilbud foretager kommunen en gennemgang og evaluering af de modtagne tilbud samt en vurdering af eventuelle forbehold, svarende til behandlingen af de indledende tilbud.

Har kommunen fastsat, at tilbud skulle afgives som endelige tilbud, eller har kommunen forbeholdt sig at foretage tildeling på baggrund af tilbuddet og vælger ikke at gennemføre forhandlingsrunden, indhenter kommunen dokumentation fra den tilbudsgiver, der har afgivet det økonomisk mest fordelagtige tilbud og foretager herpå tildeling af kontrakt. Ellers gennemføres en runde med individuelle forhandlingsmøder med tilbudsgiverne, efterfulgt af en eventuel tilretning af udbudsmaterialet og fastsættelse af frist for afgivelse af nyt, revideret tilbud – og processen gennemføres eventuelt i en eller flere yderligere runder indtil forløbet afsluttes ved indhentning af dokumentation og tildeling af kontrakt.

I dette udbud forventer kommunen umiddelbart, at der vil blive gennemført 1 runde af forhandlingsmøder med tilbudsgiverne, medmindre der måtte være grundlag for tildeling allerede på baggrund af det indledende tilbud.

Der ydes ikke vederlag for udarbejdelse og afgivelse af tilbud eller for deltagelse i forhandling med kommunen herom.

VI.4)Klageprocedurer
VI.4.1)Organ med ansvar for klageprocedurerne
Klagenævnet for Udbud
Toldboden 2
Viborg
8800
Danmark
Telefon: +45 72405600
E-mail: klfu@naevneneshus.dk

Internetadresse: https://naevneneshus.dk/start-din-klage/klagenaevnet-for-udbud/

VI.4.2)Organ med ansvar for mæglingsprocedurerne
VI.4.3)Klageprocedure
Præcise oplysninger om klagefrist(er):

En klage over ikke at være blevet udvalgt skal være modtaget i Klagenævnet for udbud inden 20 dage fra dagen efter afsendelse af ordregiverens underretning til de berørte ansøgere om, hvem der er blevet udvalgt.

Andre klager over udbud eller beslutninger skal være modtaget i Klagenævnet for udbud inden 45 dage fra dagen efter, at ordregiveren har offentliggjort en bekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende om, at ordregiveren har indgået kontrakt.

VI.4.4)Tjeneste, hvor der kan fås oplysninger om klageproceduren
Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Carl Jacobsens Vej 35
Valby
2500
Danmark
Telefon: +45 41715000
E-mail: kfst@kfst.dk

Internetadresse: www.kfst.dk

VI.5)Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
14/05/2019