Lieferungen - 226601-2019

16/05/2019    S94    - - Lieferungen - Auftragsbekanntmachung - Offenes Verfahren 

Polen-Warschau: Netzausrüstung

2019/S 094-226601

Auftragsbekanntmachung

Lieferauftrag

Legal Basis:

Richtlinie 2014/24/EU

Abschnitt I: Öffentlicher Auftraggeber

I.1)Name und Adressen
Narodowy Bank Polski
Świętokrzyska 11/21
Warszawa
00-919
Polen
Kontaktstelle(n): Szymon Bulwan
Telefon: +48 221852359
E-Mail: DKRZ-WPI1@nbp.pl
Fax: +48 221851211
NUTS-Code: PL911

Internet-Adresse(n):

Hauptadresse: https://www.nbp.pl

I.2)Informationen zur gemeinsamen Beschaffung
I.3)Kommunikation
Die Auftragsunterlagen stehen für einen uneingeschränkten und vollständigen direkten Zugang gebührenfrei zur Verfügung unter: https://e-zamowienia.nbp.pl
Weitere Auskünfte erteilen/erteilt die oben genannten Kontaktstellen
Angebote oder Teilnahmeanträge sind einzureichen elektronisch via: https://oneplace.marketplanet.pl
I.4)Art des öffentlichen Auftraggebers
Einrichtung des öffentlichen Rechts
I.5)Haupttätigkeit(en)
Andere Tätigkeit: Polityka pieniężna

Abschnitt II: Gegenstand

II.1)Umfang der Beschaffung
II.1.1)Bezeichnung des Auftrags:

Rozbudowa FireEye NX

Referenznummer der Bekanntmachung: SEZ/DKRZ-WPI1-SB-241-0155/DIT/19
II.1.2)CPV-Code Hauptteil
32420000
II.1.3)Art des Auftrags
Lieferauftrag
II.1.4)Kurze Beschreibung:

1. Przedmiotem zamówienia jest rozbudowa FireEye NX polegająca na dostawie Sprzętu i Oprogramowania FireEye NX wraz z wykonaniem Usług instalacyjno-wdrożeniowych.

II.1.5)Geschätzter Gesamtwert
Wert ohne MwSt.: 1 289 662.00 PLN
II.1.6)Angaben zu den Losen
Aufteilung des Auftrags in Lose: nein
II.2)Beschreibung
II.2.1)Bezeichnung des Auftrags:
II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
72250000
72611000
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: PL911
NUTS-Code: PL921
Hauptort der Ausführung:

NBP, Centralny Ośrodek Komputerowy, 00-919 Warszawa, ul. Świętokrzyska 11/21, POLSKA;

NBP, Ośrodek Zapasowy w Radomiu, 26-601 Radom, ul. Samorządowa 1, POLSKA.

II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

1. Przedmiotem zamówienia jest rozbudowa FireEye NX polegająca na dostawie Sprzętu i Oprogramowania FireEye NX wraz z wykonaniem Usług instalacyjno-wdrożeniowych obejmująca swoim zakresem:

1) Wykonanie Projektu Technicznego,

2) Dostawę Sprzętu do Lokalizacji Zamawiającego,

3) Dostawę Oprogramowania wraz z licencjami,

4) Wykonanie Usług instalacyjno-wdrożeniowych,

5) Wykonanie Dokumentacji Powykonawczej,

6) Świadczenie Usług Serwisowych,

7) Zapewnienie świadczenia 36-miesięcznego wsparcia technicznego producenta Oprogramowania (maintenance).

2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia oraz warunki i zasady realizacji zamówienia określone są we Wzorze Umowy stanowiącym Załącznik Nr 11 do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ).

II.2.5)Zuschlagskriterien
Die nachstehenden Kriterien
Preis
II.2.6)Geschätzter Wert
Wert ohne MwSt.: 1 289 662.00 PLN
II.2.7)Laufzeit des Vertrags, der Rahmenvereinbarung oder des dynamischen Beschaffungssystems
Laufzeit in Monaten: 38
Dieser Auftrag kann verlängert werden: nein
II.2.10)Angaben über Varianten/Alternativangebote
Varianten/Alternativangebote sind zulässig: nein
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: nein
II.2.12)Angaben zu elektronischen Katalogen
II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: nein
II.2.14)Zusätzliche Angaben

Abschnitt III: Rechtliche, wirtschaftliche, finanzielle und technische Angaben

III.1)Teilnahmebedingungen
III.1.1)Befähigung zur Berufsausübung einschließlich Auflagen hinsichtlich der Eintragung in einem Berufs- oder Handelsregister
III.1.2)Wirtschaftliche und finanzielle Leistungsfähigkeit
III.1.3)Technische und berufliche Leistungsfähigkeit
Auflistung und kurze Beschreibung der Eignungskriterien:

Zamawiający żąda złożenia wykaz osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych i doświadczenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami.

Möglicherweise geforderte Mindeststandards:

Wykonawca musi wykazać, że dysponuje co najmniej 2 osobami, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, z których każda posiada:

1.1. doświadczenie rozumiane, jako uczestniczenie w co najmniej jednym przedsięwzięciu obejmującym świadczenie usług wsparcia serwisowego dla rozwiązań producenta systemu ochrony FireEye lub równoważnego zaoferowanego w Ofercie Wykonawcy systemu;

1.2. kwalifikacje zawodowe w zakresie instalacji i konfiguracji systemu ochrony FireEye albo troubleshootingu (rozwiązywania problemów i wsparcia) systemu ochrony FireEye albo świadczenia usług serwisowych systemu ochrony FireEye albo równoważnego systemu ochrony, zaoferowanego w Ofercie Wykonawcy, potwierdzone certyfikatem lub innym równoważnym** dokumentem/dokumentami.

** pod pojęciem dokumentu równoważnego Zamawiający rozumie inny dokument/certyfikat o charakterze profesjonalnym, wydany przez producenta Oprogramowania lub inny podmiot akredytowany przez producenta Oprogramowania, potwierdzający kwalifikacje w zakresie instalacji i konfiguracji albo troubleshootingu (rozwiązywania problemów i wsparcia) systemu ochrony albo świadczenia usług serwisowych systemu ochrony, zaoferowanego w Ofercie Wykonawcę rozwiązania.

III.1.5)Angaben zu vorbehaltenen Aufträgen
III.2)Bedingungen für den Auftrag
III.2.2)Bedingungen für die Ausführung des Auftrags:

Warunki realizacji umowy zawarto we Wzorze Umowy stanowiącym Załącznik Nr 11 do SIWZ.

III.2.3)Für die Ausführung des Auftrags verantwortliches Personal
Verpflichtung zur Angabe der Namen und beruflichen Qualifikationen der Personen, die für die Ausführung des Auftrags verantwortlich sind

Abschnitt IV: Verfahren

IV.1)Beschreibung
IV.1.1)Verfahrensart
Offenes Verfahren
Beschleunigtes Verfahren
Begründung:

Zamówienie zostało opublikowane we Wstępnym ogłoszeniu informacyjnym Nr 2019/S 007-010966 z dnia 10.1.2019 r. i zostało zamieszczone w profilu nabywcy na co najmniej 35 dni i nie więcej niż 12 miesięcy przed dniem przekazania ogłoszenia o zamówieniu Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej, co stosownie do art. 43 ust. 2b ustawy Prawo zamówień publicznych umożliwia skrócenie terminu składania ofert.

IV.1.3)Angaben zur Rahmenvereinbarung oder zum dynamischen Beschaffungssystem
IV.1.4)Angaben zur Verringerung der Zahl der Wirtschaftsteilnehmer oder Lösungen im Laufe der Verhandlung bzw. des Dialogs
IV.1.6)Angaben zur elektronischen Auktion
IV.1.8)Angaben zum Beschaffungsübereinkommen (GPA)
Der Auftrag fällt unter das Beschaffungsübereinkommen: ja
IV.2)Verwaltungsangaben
IV.2.1)Frühere Bekanntmachung zu diesem Verfahren
Bekanntmachungsnummer im ABl.: 2019/S 007-010966
IV.2.2)Schlusstermin für den Eingang der Angebote oder Teilnahmeanträge
Tag: 04/06/2019
Ortszeit: 12:00
IV.2.3)Voraussichtlicher Tag der Absendung der Aufforderungen zur Angebotsabgabe bzw. zur Teilnahme an ausgewählte Bewerber
IV.2.4)Sprache(n), in der (denen) Angebote oder Teilnahmeanträge eingereicht werden können:
Polnisch
IV.2.6)Bindefrist des Angebots
Laufzeit in Monaten: 2 (ab dem Schlusstermin für den Eingang der Angebote)
IV.2.7)Bedingungen für die Öffnung der Angebote
Tag: 04/06/2019
Ortszeit: 14:00
Ort:

Narodowy Bank Polski w Warszawie, ul. Jasna 8, POLSKA.

Angaben über befugte Personen und das Öffnungsverfahren:

Osoby zainteresowane udziałem w jawnym otwarciu ofert proszone są o przybycie 15 minut przed wyznaczonym czasem w celu uzyskania przepustek (niezbędne jest posiadanie dowodu tożsamości, np. dowodu osobistego).

Abschnitt VI: Weitere Angaben

VI.1)Angaben zur Wiederkehr des Auftrags
Dies ist ein wiederkehrender Auftrag: nein
VI.2)Angaben zu elektronischen Arbeitsabläufen
Die elektronische Rechnungsstellung wird akzeptiert
Die Zahlung erfolgt elektronisch
VI.3)Zusätzliche Angaben:

1. Wykonawca jest związany ofertą przez okres 60 dni.

2. Zamawiający ustala wadium w wysokości 30 000,00 PLN (słownie złotych: trzydzieści tysięcy 00/100). Szczegółowe informacje ws. wadium zawarte są w SIWZ.

3. Kryteria oceny ofert i ich znaczenie: Cena brutto oferty - 100 %.

4. Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 7 ustawy dnia 29.1.2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2018 r. poz. 1986 z późn. zm.), zwanej dalej ustawą.

5. O udzielenie zamówienia mogą się ubiegać Wykonawcy, którzy:

1) nie podlegają wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 oraz ust. 5 pkt 1, 2, 4 i 8 ustawy,

2) spełniają warunki udziału w postępowaniu, określone przez Zamawiającego w niniejszym ogłoszeniu o zamówieniu i SIWZ zamieszczonej na stronie internetowej Zamawiającego.

6. Dla potwierdzenia spełniania przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu, Zamawiający zażąda:

6.1 wykazu osób skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia o których mowa w par. 2 ust. 4 pkt 10 rozporządzenia ws. dokumentów.

7. Dla potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia Zamawiający zażąda:

7.1 oświadczeń i dokumentów, o których mowa w par. 5 pkt 1-6, 9 rozporządzenia w sprawie dokumentów,

7.2 oświadczenia, o którym mowa w par. 5 pkt 10 rozporządzenia ws. dokumentów,

7.3 dokumentów i oświadczeń, o których mowa w par. 7 i 8 w rozporządzenia ws. dokumentów.

8. W postępowaniu komunikacja między zamawiającym a wykonawcami odbywa się wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej i jest realizowana za pomocą Platformy Zakupowej NBP pod adresem https://oneplace.marketplanet.pl

9. Zamawiający w Załączniku Nr 1 do SIWZ określił instrukcję obsługi (korzystania) Platformy Zakupowej NBP na portalu OnePlace w zakresie niezbędnym do używania środków komunikacji elektronicznej pomiędzy Zamawiającym oraz Wykonawcami.

10. Zamawiający przewiduje zastosowanie procedury postępowania, o której mowa w art. 24aa ustawy Prawo zamówień publicznych.

11. Szczegółowe terminy wykonania przedmiotu zamówienia określone są we Wzorze Umowy, który stanowi Załącznik Nr 11 do SIWZ.

VI.4)Rechtsbehelfsverfahren/Nachprüfungsverfahren
VI.4.1)Zuständige Stelle für Rechtsbehelfs-/Nachprüfungsverfahren
Krajowa Izba Odwoławcza
ul. Postępu 17a
Warszawa
02-676
Polen
Telefon: +48 224587801
E-Mail: odwolania@uzp.gov.pl
Fax: +48 224587803

Internet-Adresse: www.uzp.gov/kio

VI.4.2)Zuständige Stelle für Schlichtungsverfahren
VI.4.3)Einlegung von Rechtsbehelfen
Genaue Angaben zu den Fristen für die Einlegung von Rechtsbehelfen:

Środki ochrony prawnej przysługujące Wykonawcy w toku postępowania:

1. Wykonawcy oraz innemu podmiotowi przysługują środki ochrony prawnej opisane w Dziale VI ustawy, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy.

2. Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy czynności Zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, do której Zamawiający jest

Zobowiązany na podstawie ustawy.

VI.4.4)Stelle, die Auskünfte über die Einlegung von Rechtsbehelfen erteilt
VI.5)Tag der Absendung dieser Bekanntmachung:
14/05/2019