El sitio web de TED está listo para los formularios electrónicos a partir de hoy, 2.11.2002. Las búsquedas han cambiado: adapte sus búsquedas expertas predefinidas. Descubra los cambios en las noticias de la página y en las páginas de ayuda actualizadas

Suministros - 226601-2019

16/05/2019    S94

Polonia-Varsovia: Equipo de red

2019/S 094-226601

Anuncio de licitación

Suministros

Base jurídica:
Directiva 2014/24/UE

Apartado I: Poder adjudicador

I.1)Nombre y direcciones
Nombre oficial: Narodowy Bank Polski
Dirección postal: Świętokrzyska 11/21
Localidad: Warszawa
Código NUTS: PL911 Miasto Warszawa
Código postal: 00-919
País: Polonia
Persona de contacto: Szymon Bulwan
Correo electrónico: DKRZ-WPI1@nbp.pl
Teléfono: +48 221852359
Fax: +48 221851211
Direcciones de internet:
Dirección principal: https://www.nbp.pl
I.3)Comunicación
Acceso libre, directo, completo y gratuito a los pliegos de la contratación, en: https://e-zamowienia.nbp.pl
Puede obtenerse más información en la dirección mencionada arriba
Las ofertas o solicitudes de participación deben enviarse por vía electrónica a: https://oneplace.marketplanet.pl
I.4)Tipo de poder adjudicador
Organismo de Derecho público
I.5)Principal actividad
Otra actividad: Polityka pieniężna

Apartado II: Objeto

II.1)Ámbito de la contratación
II.1.1)Denominación:

Rozbudowa FireEye NX

Número de referencia: SEZ/DKRZ-WPI1-SB-241-0155/DIT/19
II.1.2)Código CPV principal
32420000 Equipo de red
II.1.3)Tipo de contrato
Suministros
II.1.4)Breve descripción:

1. Przedmiotem zamówienia jest rozbudowa FireEye NX polegająca na dostawie Sprzętu i Oprogramowania FireEye NX wraz z wykonaniem Usług instalacyjno-wdrożeniowych.

II.1.5)Valor total estimado
Valor IVA excluido: 1 289 662.00 PLN
II.1.6)Información relativa a los lotes
El contrato está dividido en lotes: no
II.2)Descripción
II.2.2)Código(s) CPV adicional(es)
72250000 Servicios de sistemas y apoyo
72611000 Servicios de apoyo informático técnico
II.2.3)Lugar de ejecución
Código NUTS: PL911 Miasto Warszawa
Código NUTS: PL921 Radomski
Emplazamiento o lugar de ejecución principal:

NBP, Centralny Ośrodek Komputerowy, 00-919 Warszawa, ul. Świętokrzyska 11/21, POLSKA;

NBP, Ośrodek Zapasowy w Radomiu, 26-601 Radom, ul. Samorządowa 1, POLSKA.

II.2.4)Descripción del contrato:

1. Przedmiotem zamówienia jest rozbudowa FireEye NX polegająca na dostawie Sprzętu i Oprogramowania FireEye NX wraz z wykonaniem Usług instalacyjno-wdrożeniowych obejmująca swoim zakresem:

1) Wykonanie Projektu Technicznego,

2) Dostawę Sprzętu do Lokalizacji Zamawiającego,

3) Dostawę Oprogramowania wraz z licencjami,

4) Wykonanie Usług instalacyjno-wdrożeniowych,

5) Wykonanie Dokumentacji Powykonawczej,

6) Świadczenie Usług Serwisowych,

7) Zapewnienie świadczenia 36-miesięcznego wsparcia technicznego producenta Oprogramowania (maintenance).

2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia oraz warunki i zasady realizacji zamówienia określone są we Wzorze Umowy stanowiącym Załącznik Nr 11 do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ).

II.2.5)Criterios de adjudicación
los criterios enumerados a continuación
Precio
II.2.6)Valor estimado
Valor IVA excluido: 1 289 662.00 PLN
II.2.7)Duración del contrato, acuerdo marco o sistema dinámico de adquisición
Duración en meses: 38
Este contrato podrá ser renovado: no
II.2.10)Información sobre las variantes
Se aceptarán variantes: no
II.2.11)Información sobre las opciones
Opciones: no
II.2.13)Información sobre fondos de la Unión Europea
El contrato se refiere a un proyecto o programa financiado con fondos de la Unión Europea: no
II.2.14)Información adicional

Apartado III: Información de carácter jurídico, económico, financiero y técnico

III.1)Condiciones de participación
III.1.3)Capacidad técnica y profesional
Lista y breve descripción de los criterios de selección:

Zamawiający żąda złożenia wykaz osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych i doświadczenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami.

Nivel o niveles mínimos que pueden exigirse:

Wykonawca musi wykazać, że dysponuje co najmniej 2 osobami, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, z których każda posiada:

1.1. doświadczenie rozumiane, jako uczestniczenie w co najmniej jednym przedsięwzięciu obejmującym świadczenie usług wsparcia serwisowego dla rozwiązań producenta systemu ochrony FireEye lub równoważnego zaoferowanego w Ofercie Wykonawcy systemu;

1.2. kwalifikacje zawodowe w zakresie instalacji i konfiguracji systemu ochrony FireEye albo troubleshootingu (rozwiązywania problemów i wsparcia) systemu ochrony FireEye albo świadczenia usług serwisowych systemu ochrony FireEye albo równoważnego systemu ochrony, zaoferowanego w Ofercie Wykonawcy, potwierdzone certyfikatem lub innym równoważnym** dokumentem/dokumentami.

** pod pojęciem dokumentu równoważnego Zamawiający rozumie inny dokument/certyfikat o charakterze profesjonalnym, wydany przez producenta Oprogramowania lub inny podmiot akredytowany przez producenta Oprogramowania, potwierdzający kwalifikacje w zakresie instalacji i konfiguracji albo troubleshootingu (rozwiązywania problemów i wsparcia) systemu ochrony albo świadczenia usług serwisowych systemu ochrony, zaoferowanego w Ofercie Wykonawcę rozwiązania.

III.2)Condiciones relativas al contrato
III.2.2)Condiciones de ejecución del contrato:

Warunki realizacji umowy zawarto we Wzorze Umowy stanowiącym Załącznik Nr 11 do SIWZ.

III.2.3)Información sobre el personal encargado de la ejecución del contrato
Obligación de indicar los nombres y cualificaciones profesionales del personal asignado a la ejecución del contrato

Apartado IV: Procedimiento

IV.1)Descripción
IV.1.1)Tipo de procedimiento
Procedimiento abierto
Procedimiento acelerado
Justificación:

Zamówienie zostało opublikowane we Wstępnym ogłoszeniu informacyjnym Nr 2019/S 007-010966 z dnia 10.1.2019 r. i zostało zamieszczone w profilu nabywcy na co najmniej 35 dni i nie więcej niż 12 miesięcy przed dniem przekazania ogłoszenia o zamówieniu Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej, co stosownie do art. 43 ust. 2b ustawy Prawo zamówień publicznych umożliwia skrócenie terminu składania ofert.

IV.1.3)Información sobre un acuerdo marco o un sistema dinámico de adquisición
IV.1.8)Información acerca del Acuerdo sobre Contratación Pública
El contrato está cubierto por el Acuerdo sobre Contratación Pública: sí
IV.2)Información administrativa
IV.2.1)Publicación anterior referente al presente procedimiento
Número de anuncio en el DO S: 2019/S 007-010966
IV.2.2)Plazo para la recepción de ofertas o solicitudes de participación
Fecha: 04/06/2019
Hora local: 12:00
IV.2.3)Fecha estimada de envío a los candidatos seleccionados de las invitaciones a licitar o a participar
IV.2.4)Lenguas en que pueden presentarse las ofertas o las solicitudes de participación:
Polaco
IV.2.6)Plazo mínimo durante el cual el licitador estará obligado a mantener su oferta
Duración en meses: 2 (a partir de la fecha declarada de recepción de ofertas)
IV.2.7)Condiciones para la apertura de las plicas
Fecha: 04/06/2019
Hora local: 14:00
Lugar:

Narodowy Bank Polski w Warszawie, ul. Jasna 8, POLSKA.

Información sobre las personas autorizadas y el procedimiento de apertura:

Osoby zainteresowane udziałem w jawnym otwarciu ofert proszone są o przybycie 15 minut przed wyznaczonym czasem w celu uzyskania przepustek (niezbędne jest posiadanie dowodu tożsamości, np. dowodu osobistego).

Apartado VI: Información complementaria

VI.1)Información sobre la periodicidad
Se trata de contratos periódicos: no
VI.2)Información sobre flujos de trabajo electrónicos
Se aceptará la facturación electrónica
Se utilizará el pago electrónico
VI.3)Información adicional:

1. Wykonawca jest związany ofertą przez okres 60 dni.

2. Zamawiający ustala wadium w wysokości 30 000,00 PLN (słownie złotych: trzydzieści tysięcy 00/100). Szczegółowe informacje ws. wadium zawarte są w SIWZ.

3. Kryteria oceny ofert i ich znaczenie: Cena brutto oferty - 100 %.

4. Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 7 ustawy dnia 29.1.2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2018 r. poz. 1986 z późn. zm.), zwanej dalej ustawą.

5. O udzielenie zamówienia mogą się ubiegać Wykonawcy, którzy:

1) nie podlegają wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 oraz ust. 5 pkt 1, 2, 4 i 8 ustawy,

2) spełniają warunki udziału w postępowaniu, określone przez Zamawiającego w niniejszym ogłoszeniu o zamówieniu i SIWZ zamieszczonej na stronie internetowej Zamawiającego.

6. Dla potwierdzenia spełniania przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu, Zamawiający zażąda:

6.1 wykazu osób skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia o których mowa w par. 2 ust. 4 pkt 10 rozporządzenia ws. dokumentów.

7. Dla potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia Zamawiający zażąda:

7.1 oświadczeń i dokumentów, o których mowa w par. 5 pkt 1-6, 9 rozporządzenia w sprawie dokumentów,

7.2 oświadczenia, o którym mowa w par. 5 pkt 10 rozporządzenia ws. dokumentów,

7.3 dokumentów i oświadczeń, o których mowa w par. 7 i 8 w rozporządzenia ws. dokumentów.

8. W postępowaniu komunikacja między zamawiającym a wykonawcami odbywa się wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej i jest realizowana za pomocą Platformy Zakupowej NBP pod adresem https://oneplace.marketplanet.pl

9. Zamawiający w Załączniku Nr 1 do SIWZ określił instrukcję obsługi (korzystania) Platformy Zakupowej NBP na portalu OnePlace w zakresie niezbędnym do używania środków komunikacji elektronicznej pomiędzy Zamawiającym oraz Wykonawcami.

10. Zamawiający przewiduje zastosowanie procedury postępowania, o której mowa w art. 24aa ustawy Prawo zamówień publicznych.

11. Szczegółowe terminy wykonania przedmiotu zamówienia określone są we Wzorze Umowy, który stanowi Załącznik Nr 11 do SIWZ.

VI.4)Procedimientos de recurso
VI.4.1)Órgano competente para los procedimientos de recurso
Nombre oficial: Krajowa Izba Odwoławcza
Dirección postal: ul. Postępu 17a
Localidad: Warszawa
Código postal: 02-676
País: Polonia
Correo electrónico: odwolania@uzp.gov.pl
Teléfono: +48 224587801
Fax: +48 224587803
Dirección de internet: www.uzp.gov/kio
VI.4.3)Procedimiento de recurso
Información precisa sobre el plazo o los plazos de recurso:

Środki ochrony prawnej przysługujące Wykonawcy w toku postępowania:

1. Wykonawcy oraz innemu podmiotowi przysługują środki ochrony prawnej opisane w Dziale VI ustawy, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy.

2. Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy czynności Zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, do której Zamawiający jest

Zobowiązany na podstawie ustawy.

VI.5)Fecha de envío del presente anuncio:
14/05/2019