Suministros - 226602-2019

16/05/2019    S94

Rumanía-Timişoara: Partes y accesorios de audífonos

2019/S 094-226602

Anuncio de licitación

Suministros

Base jurídica:
Directiva 2014/24/UE

Apartado I: Poder adjudicador

I.1)Nombre y direcciones
Nombre oficial: Spitalul Clinic Municipal de Urgenţă Timişoara
Número de identificación fiscal: 4483447
Dirección postal: Str. Hector nr. 1
Localidad: Timişoara
Código NUTS: RO424 Timiş
Código postal: 300074
País: Rumania
Persona de contacto: Leuca Monica Diana
Correo electrónico: achizitiismtm@gmail.com
Teléfono: +40 256221224
Fax: +40 256221224
Direcciones de internet:
Dirección principal: http://smtm.lasting.ro
Dirección del perfil de comprador: www.e-licitatie.ro
I.3)Comunicación
Acceso libre, directo, completo y gratuito a los pliegos de la contratación, en: www.e-licitatie.ro
Puede obtenerse más información en la dirección mencionada arriba
Las ofertas o solicitudes de participación deben enviarse a la dirección mencionada arriba
I.4)Tipo de poder adjudicador
Otro tipo: Unitate sanitară
I.5)Principal actividad
Salud

Apartado II: Objeto

II.1)Ámbito de la contratación
II.1.1)Denominación:

Procesoare de sunet externe pentru implant cohlear

Número de referencia: 4483447_2019_PAAPD1079244
II.1.2)Código CPV principal
33185100 Partes y accesorios de audífonos
II.1.3)Tipo de contrato
Suministros
II.1.4)Breve descripción:

Se vor achizitiona procesoare de sunet conform descrierilor din caietului de sarcini.

Valoare estimata minima a acordului-cadru este de 28 800,00 fara TVA.

Valoarea estimata maxima a acordului-cadru este de 864 000,00 RON fara TVA.

Valoarea estimata a celui mai mare contract subsecvent este 288 000,00 RON fara TVA.

Termen de raspuns la solicitarile de clarificari/informatii suplimentare: autoritatea contractanta va raspunde tuturor solicitarilor de clarificari in a 10-a zi inainte de termenul limita stabilit pentru depunerea ofertelor. Numarul de zile pana la care se pot solicita clarificari inainte de data limita de depunere a ofertelor: 19.

II.1.5)Valor total estimado
II.1.6)Información relativa a los lotes
El contrato está dividido en lotes: no
II.2)Descripción
II.2.3)Lugar de ejecución
Código NUTS: RO424 Timiş
Emplazamiento o lugar de ejecución principal:

Spitalul Clinic Municipal de Urgenţă Timişoara, Farmacia 2 DV, Str. Marasesti nr. 5.

II.2.4)Descripción del contrato:

Cantitate minima estimata contract subsecvent: 1 bucata.

Cantitate maxima estimata contract subsecvent: 10 bucati.

Cantitate minima estimata acord-cadru: 1 bucata.

Cantitate maxima estimata acord-cadru: 30 bucati.

II.2.5)Criterios de adjudicación
los criterios enumerados a continuación
Precio
II.2.6)Valor estimado
II.2.7)Duración del contrato, acuerdo marco o sistema dinámico de adquisición
Duración en meses: 24
Este contrato podrá ser renovado: no
II.2.10)Información sobre las variantes
Se aceptarán variantes: no
II.2.11)Información sobre las opciones
Opciones: no
II.2.13)Información sobre fondos de la Unión Europea
El contrato se refiere a un proyecto o programa financiado con fondos de la Unión Europea: no
II.2.14)Información adicional

Programe de sanatate.

Apartado III: Información de carácter jurídico, económico, financiero y técnico

III.1)Condiciones de participación
III.1.1)Habilitación para ejercer la actividad profesional, incluidos los requisitos relativos a la inscripción en un registro profesional o mercantil
Lista y breve descripción de las condiciones:

Cerința nr. 1.

Ofertanții, terții susținători și subcontractanții nu trebuie să se regăsească în situațiile prevăzute la art. 164, 165, 167 din Legea nr. 98/2016, respectiv art. 177, 178, 180 din Legea nr. 99/2016.

Modalitatea de îndeplinire: se va completa DUAE în conformitate cu art. 193 alin. (1) din Legea nr. 98/2016, respectiv art. 202 alin. (1) din Legea nr. 99/2016.

Documentele justificative care probează îndeplinirea celor asumate prin completarea DUAE care urmează a fi prezentate, la solicitarea autorității/entității contractante, doar de către ofertantii clasati pe primele 3 locuri în clasamentul intermediar întocmit la finalizarea evaluării ofertelor, sunt:

— Certificate constatatoare privind lipsa datoriilor restante, cu privire la plata impozitelor, taxelor sau a contribuțiilor la bugetul general consolidat (buget local, buget de stat etc.) la momentul prezentării, doar pentru sediul principal,

— Cazierul judiciar al operatorului economic și al membrilor organului de administrare, de conducere sau de supraveghere al respectivului operator economic sau a celor ce au putere de reprezentare, de decizie sau de control în cadrul acestuia, așa cum rezultă din certificatul constatator emis de ONRC/actul constitutiv,

— După caz, documente prin care se demonstrează faptul că operatorul economic poate beneficia de derogările prevăzute la art. 166 alin. (2), art. 167 alin. (2), art. 171 din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice,

— Alte documente edificatoare, după caz.

În cazul în care în țara de origine sau țara în care este stabilit ofertantul/terțul susținător/subcontractantul nu se emit documente de natura celor prevăzute mai sus sau respectivele documente nu vizează toate situațiile prevăzute la art. 164, 165 și 167, autoritatea/entitatea contractantă are obligația de a accepta o declarație pe proprie răspundere sau dacă în țara respectivă nu există prevederi legale referitoare la declarația pe propria răspundere, o declarație autentică dată în fața unui notar, a unei autorități administrative sau judiciare sau a unei asociații profesionale care are competențe în acest sens.

Cerința nr. 2.

Ofertantii, tertii sustinatori si subcontractantii nu trebuie sa se regaseasca in situatiile prevazute la art. 59 si 60 din Legea nr. 98/2016.

Persoanele cu funcție de decizie din cadrul autorității/entității contractante, cu privire la organizarea, derularea și finalizarea procedurii de atribuire, sunt:

— Manager — Doctor Maria Olimpia Oprea,

— Director Financiar Contabil — Economist Sanda Damian,

— Sef Serviciu Financiar — Economist Roxana Boldis,

— Cl. ORL — Doctor Trales Delia Emilia,

— Cl. ORL — Doctor Balica Nicolae,

— Sef Serviciu Achizitii — Economist Beatrice Jian,

— Consilier Juridic — Consilier Juridic Adeline Fodor

— Serviciu Achizitii — Economist Monica Leuca,

— Sef Serviciu Contabilitate — Economist Mihaela Sandor.

Cerința nr. 1.

Operatorii economici care depun ofertă trebuie să dovedească o formă de înregistrare în condițiile legii din țara rezidentă, din care să reiasă că operatorul economic este legal constituit, că nu se află în niciuna din situațiile de anulare a constituirii, precum și faptul că are capacitatea profesională de a realiza activitățile ce fac obiectul contractului de achiziție publică/sectorială. Cerința se aplică inclusiv pentru subcontractanți și/sau terți susținători care completează informațiile aferente situației lor la nivelul unui DUAE distinct.

Modalitatea de îndeplinire: se va completa DUAE de către operatorii economici participanți la procedura de atribuire a contractului de achiziție publică/sectorială cu informațiile solicitate de către autoritatea/entitatea contractantă, informații referitoare la îndeplinirea cerințelor privind capacitatea de exercitare a activității profesionale.

Documentul justificativ care probează îndeplinirea celor asumate prin completarea DUAE, respectiv certificatul constatator emis de ONRC sau în cazul ofertanților persoane juridice/fizice străine, documentele echivalente emise în [...] detalii pe www.e-licitatie.ro

III.1.2)Situación económica y financiera
Criterios de selección indicados en los pliegos de la contratación
III.1.3)Capacidad técnica y profesional
Criterios de selección indicados en los pliegos de la contratación

Apartado IV: Procedimiento

IV.1)Descripción
IV.1.1)Tipo de procedimiento
Procedimiento abierto
IV.1.3)Información sobre un acuerdo marco o un sistema dinámico de adquisición
El anuncio se refiere al establecimiento de un acuerdo marco
Acuerdo marco con varios operadores
Número máximo previsto de participantes en el acuerdo marco: 3
IV.1.8)Información acerca del Acuerdo sobre Contratación Pública
El contrato está cubierto por el Acuerdo sobre Contratación Pública: no
IV.2)Información administrativa
IV.2.2)Plazo para la recepción de ofertas o solicitudes de participación
Fecha: 24/06/2019
Hora local: 15:00
IV.2.3)Fecha estimada de envío a los candidatos seleccionados de las invitaciones a licitar o a participar
IV.2.4)Lenguas en que pueden presentarse las ofertas o las solicitudes de participación:
Rumano
IV.2.6)Plazo mínimo durante el cual el licitador estará obligado a mantener su oferta
La oferta debe ser válida hasta: 24/12/2019
IV.2.7)Condiciones para la apertura de las plicas
Fecha: 24/06/2019
Hora local: 15:00
Lugar:

In SEAP.

Información sobre las personas autorizadas y el procedimiento de apertura:

Membrii comisei.

Apartado VI: Información complementaria

VI.1)Información sobre la periodicidad
Se trata de contratos periódicos: no
VI.3)Información adicional:

Documentaţia va fi descărcată de pe site-ul www.e-licitatie.ro

Toate răspunsurile la solicitările de clarificări cerute de operatorii economici sau formulate de autoritatea contractantă/decizii CNSC/contestaţii/note de informare/măsuri de remediere vor fi postate pe site-ul www.e-licitatie.ro la rubrica „Documentaţii/clarificări/decizii", precum şi prin publicare de erate.

Acordul-cadru se va incheia cu 3 operatori economici.

Daca doua sau mai multe oferte se afla la egalitate pe unul din locuri, autoritatea contractanta va solicita o noua propunere financiara care sa contina patru zecimale, prin intermediul SEAP. In cazul in care si in urma reofertarii preturile sunt tot egale, se anuleaza intregul lot, autoritatea contractanta fiind in imposibilitate de a departaja castigatorii, urmand ca pentru acest lot sa se redeschida o noua procedura.

Acordul-cadru va fi încheiat cu toţi operatorii economici care au depus oferte admisibile.

In situatia in care, pe perioada de valabilitate a prezentului contract, Ministerul Sanatatii, in calitate de unitate de achizitii publice centralizate, conform OUG nr. 71/2012, incheie pentru noi si in numele unitatii noastre acord-cadru pentru produsele/serviciile ce fac obiectul prezentului contract, acesta din urma devine nul de drept.

Nota: specificatiile tehnice care indica o anumita origine, sursa, productie, un procedeu special, o marca de fabrica sau de comert, un brevet de inventie, o licenta de fabricatie, sunt mentionate doar pentru identificarea cu usurinta a tipului de produs si nu au ca efect favorizarea sau eliminarea anumitor operatori economici sau a anumitor produse, aceste specificatii vor fi considerate ca avand si mentiunea de „sau echivalent’’(art. 56 din Legea nr. 98/2016).

Ofertantul va elabora oferta in conformitate cu prevederile din documentatia de atribuire si va indica in cuprinsul acesteia care informatii din propunerea tehnica si/sau din propunerea financiara sunt confidentiale, clasificate sau sunt protejate de un drept de proprietate intelectuala.

Autoritatea contractantă își rezervă dreptul de a majora sau micșora cantitățile ce au fost licitate, în funcție de necesitățile autorității contractante, în raport cu cazuistica spitalului și resursele financiare alocate.

VI.4)Procedimientos de recurso
VI.4.1)Órgano competente para los procedimientos de recurso
Nombre oficial: Consiliul Naţional de Soluţionare a Contestaţiilor
Dirección postal: Str. Stavropoleos nr. 6, sector 3
Localidad: București
Código postal: 030084
País: Rumania
Correo electrónico: office@cnsc.ro
Teléfono: +40 213104641
Fax: +40 213104642 / +40 218900745
Dirección de internet: http://www.cnsc.ro
VI.4.3)Procedimiento de recurso
Información precisa sobre el plazo o los plazos de recurso:

Acestea sunt cele prevăzute în Legea nr. 101/2016, privind remediile de atac, precum și pentru organizarea și funcționarea CNSC.

VI.4.4)Servicio del cual se puede obtener información sobre el procedimiento de recurso
Nombre oficial: Oficiul Juridic
Dirección postal: Str Hector nr. 2 A, et. 1
Localidad: Timişoara
Código postal: 300074
País: Rumania
Correo electrónico: ademiha2001@yahoo.com
Dirección de internet: https://www.spitalul-municipal-timisoara.ro/
VI.5)Fecha de envío del presente anuncio:
13/05/2019