Lieferungen - 226603-2019

16/05/2019    S94    - - Lieferungen - Auftragsbekanntmachung - Offenes Verfahren 

Rumänien-Bukarest: Laborreagenzien

2019/S 094-226603

Auftragsbekanntmachung

Lieferauftrag

Legal Basis:

Richtlinie 2014/24/EU

Abschnitt I: Öffentlicher Auftraggeber

I.1)Name und Adressen
Centrul Medical de Diagnostic, Tratament Ambulator și Medicină Preventivă
4283325
Str. Washington nr. 8–10, sector 1
Bucureşti
011794
Rumänien
Kontaktstelle(n): Moreanu Cristina
Telefon: +40 212302980
E-Mail: licitatie@cmdtamp.ro
Fax: +40 213180262
NUTS-Code: RO321

Internet-Adresse(n):

Hauptadresse: http://www.cmdtamp.ro

Adresse des Beschafferprofils: www.e-licitatie.ro

I.2)Informationen zur gemeinsamen Beschaffung
I.3)Kommunikation
Die Auftragsunterlagen stehen für einen uneingeschränkten und vollständigen direkten Zugang gebührenfrei zur Verfügung unter: www.e-licitatie.ro
Weitere Auskünfte erteilen/erteilt die oben genannten Kontaktstellen
Angebote oder Teilnahmeanträge sind einzureichen an die oben genannten Kontaktstellen
I.4)Art des öffentlichen Auftraggebers
Andere: Instituție publică
I.5)Haupttätigkeit(en)
Gesundheit

Abschnitt II: Gegenstand

II.1)Umfang der Beschaffung
II.1.1)Bezeichnung des Auftrags:

Reactivi de laborator (pachet reactivi biochimie uscată — imunologie compatibili cu analizorul Vitros 5.1FS)

Referenznummer der Bekanntmachung: 4283325_2019_PAAPD1077139
II.1.2)CPV-Code Hauptteil
33696500
II.1.3)Art des Auftrags
Lieferauftrag
II.1.4)Kurze Beschreibung:

Reactivi de laborator (pachet reactivi biochimie uscată — imunologie compatibili cu analizorul Vitros 5.1FS), conform caietului de sarcini. Contractul se poate prelungi prin act aditional pentru primele 4 luni dupa 31.12.2019, conform HG nr. 395/2016 art. 165. Dreptul autoritatii contractante de a opta pentru suplimentarea cantitatilor de produse este conditionat de existenta resurselor financiare alocate cu aceasta destinatie, dupa cum este specificat si la punctele 6.3 si 18.2 din clauzele contractuale obligatorii.

II.1.5)Geschätzter Gesamtwert
II.1.6)Angaben zu den Losen
Aufteilung des Auftrags in Lose: nein
II.2)Beschreibung
II.2.1)Bezeichnung des Auftrags:
II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: RO321
Hauptort der Ausführung:

Sediul C.M.D.T.A.M.P. Bucuresti

Str. Washington nr. 8–10, sector 1, Bucuresti.

II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

Conform caietului de sarcini.

Cantitatea minima reprezinta cantitatea estimata a prezentei proceduri (in functie de care se vor elabora si evalua ofertele) cantitate estimata pana la 31.12.2019.

Cantitatea maxima reprezinta cantitatea globala ce cuprinde si posibilele suplimentari (act aditional pentru primele 4 luni ale anului 2020, in limita bugetului aprobat).

II.2.5)Zuschlagskriterien
Die nachstehenden Kriterien
Preis
II.2.6)Geschätzter Wert
II.2.7)Laufzeit des Vertrags, der Rahmenvereinbarung oder des dynamischen Beschaffungssystems
Laufzeit in Monaten: 6
Dieser Auftrag kann verlängert werden: nein
II.2.10)Angaben über Varianten/Alternativangebote
Varianten/Alternativangebote sind zulässig: nein
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: ja
Beschreibung der Optionen:

Contractul se poate prelungi prin act aditional pentru primele 4 luni dupa 31.12.2019, conform art. 165 din HG nr. 395/2016.

II.2.12)Angaben zu elektronischen Katalogen
II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: nein
II.2.14)Zusätzliche Angaben

Abschnitt III: Rechtliche, wirtschaftliche, finanzielle und technische Angaben

III.1)Teilnahmebedingungen
III.1.1)Befähigung zur Berufsausübung einschließlich Auflagen hinsichtlich der Eintragung in einem Berufs- oder Handelsregister
Auflistung und kurze Beschreibung der Bedingungen:

Ofertantii, tertii sustinatori si subcontractantii nu trebuie sa se regaseasca în situatiile prevazute la art. 164, art. 165, art. 167 din Legea nr. 98/2016 privind achizitiile publice. Se va completa DUAE.

Documentele justificative care probeaza îndeplinirea celor asumate prin completarea DUAE urmeaza a fi prezentate, la solicitarea autoritatii contractante, doar de catre ofertantul clasat pe locul I în clasamentul intermediar întocmit la finalizarea evaluarii ofertelor.

Aceste documente pot fi:

1) Certificate constatatoare/fiscale privind lipsa datoriilor cu privire la plata impozitelor, taxelor sau a contributiilor la bugetul general consolidat (bugetul local, buget de stat etc.) la momentul prezentarii;

2) Cazierul judiciar al operatorului economic si al membrilor organului de administrare, de conducere sau de supraveghere al respectivului operator economic sau a celor ce au putere de reprezentare, de decizie sau de control, în cadrul acesteia, asa cum rezulta din certificatul constatator emis de ONRC/actul constitutiv;

3) Dupa caz, documente prin care se demonstreaza faptul ca, operatorul economic poate beneficia de derogarile prevazute la art. 166 alin. (2), art. 167 alin. (2), art. 171 din Legea nr. 98/2016 privind achizitiile publice;

4) Alte documente edificatoare, dupa caz.

Pentru persoane fizice/juridice straine: se vor prezenta orice documente edificatoare, eliberate de autoritati competente din tara în care acestia sunt rezidenti, prin care sa dovedeasca îndeplinirea obligatiilor scadente de plata a impozitelor catre bugetul de stat si bugetul local, în conformitate cu legislatia din tara de rezidenta.

Se vor preciza numele persoanelor ce detin functii de decizie din cadrul autoritatii contractante, a celor cu putere de reprezentare din partea furnizorului de servicii auxiliare, precum si a celor implicati în procedura din partea acestuia din urma.

Lista persoanelor cu functie de decizie din cadrul autoritatii contractante, în ceea ce priveste organizarea, derularea si finalizarea procedurii de atribuire, este compusa din:

— Director general — Doctor Radulescu Serban,

— Director economic — Economist Bulugu Danut,

— Avocat Cimpoeru Dan,

— Sef Servicu Laborator — Biolog Principal.Adriana Pop,

— Sef birou achizitii publice — Inginer Moreanu Cristina,

— Economist Turmac Mihaela,

— Biochimist Principal Mihaela Fleschin,

— Subinginer Tutescu Constantin.

Operatorii economici ce depun oferta trebuie sa dovedeasca o forma de înregistrare în conditiile legii din tara de rezidenta, sa reiasa ca operatorul economic este legal constituit, ca nu se afla în niciuna dintre situatiile de anulare a constituirii, precum si faptul ca are capacitatea profesionala de a realiza activitatile care fac obiectul contractului. Modalitate prin care poate fi demonstrata îndeplinirea cerintei: se va completa DUAE de catre operatorii economici participanti la procedura de atribuire cu informatiile aferente situatiei lor. Documentele justificative care probeaza îndeplinirea celor asumate prin completarea DUAE, respectiv certificat constatator emis de ONRC sau în cazul ofertantilor straini, documente echivalente emise în tara de rezidenta, urmeaza sa fie prezentate, la solicitarea autoritatii contractante, doar de catre ofertantul clasat pe locul I în clasamentul intermediar întocmit la finalizarea evaluarii ofertelor.

III.1.2)Wirtschaftliche und finanzielle Leistungsfähigkeit
Eignungskriterien gemäß Auftragsunterlagen
III.1.3)Technische und berufliche Leistungsfähigkeit
Auflistung und kurze Beschreibung der Eignungskriterien:

Pentru contractele de achizitie de bunuri: executarea de livrari de tipul specificat. Lista principalelor furnizari de produse in cursul unei perioade care acopera cel mult ultimii 3 ani, din care sa rezulte ca a furnizat produse similare, a caror valoare cumulate a fost de minim 590 000,00 RON fara TVA.

Pentru contractele de achizitie de bunuri: certificate emise de organisme de control al calitatii. Certificate de conformitate ale produselor ofertate.

Möglicherweise geforderte Mindeststandards:

Documentele justificative care probeaza indeplinirea celor asumate prin completarea formularului DUAE trebuie prezentate, doar la solicitarea autoritatii contractante, numai de ofertantul clasat pe primul loc la finalizarea evaluarii ofertelor

III.1.5)Angaben zu vorbehaltenen Aufträgen
III.2)Bedingungen für den Auftrag
III.2.2)Bedingungen für die Ausführung des Auftrags:
III.2.3)Für die Ausführung des Auftrags verantwortliches Personal

Abschnitt IV: Verfahren

IV.1)Beschreibung
IV.1.1)Verfahrensart
Offenes Verfahren
IV.1.3)Angaben zur Rahmenvereinbarung oder zum dynamischen Beschaffungssystem
IV.1.4)Angaben zur Verringerung der Zahl der Wirtschaftsteilnehmer oder Lösungen im Laufe der Verhandlung bzw. des Dialogs
IV.1.6)Angaben zur elektronischen Auktion
IV.1.8)Angaben zum Beschaffungsübereinkommen (GPA)
Der Auftrag fällt unter das Beschaffungsübereinkommen: nein
IV.2)Verwaltungsangaben
IV.2.1)Frühere Bekanntmachung zu diesem Verfahren
IV.2.2)Schlusstermin für den Eingang der Angebote oder Teilnahmeanträge
Tag: 21/06/2019
Ortszeit: 15:00
IV.2.3)Voraussichtlicher Tag der Absendung der Aufforderungen zur Angebotsabgabe bzw. zur Teilnahme an ausgewählte Bewerber
IV.2.4)Sprache(n), in der (denen) Angebote oder Teilnahmeanträge eingereicht werden können:
Rumänisch
IV.2.6)Bindefrist des Angebots
Das Angebot muss gültig bleiben bis: 21/09/2019
IV.2.7)Bedingungen für die Öffnung der Angebote
Tag: 21/06/2019
Ortszeit: 15:00
Ort:

In SEAP.

Abschnitt VI: Weitere Angaben

VI.1)Angaben zur Wiederkehr des Auftrags
Dies ist ein wiederkehrender Auftrag: nein
VI.2)Angaben zu elektronischen Arbeitsabläufen
VI.3)Zusätzliche Angaben:

In cazul in care 2 sau mai multe oferte contin in cadrul propunerii fimanciare acelasi pret minim, atunci, in vederea atribuirii contractului de achizitie publica, se va solicita prin intermediul SEAP respectivilor ofertanti, pentru departajare, documente care contin noi preturi.

VI.4)Rechtsbehelfsverfahren/Nachprüfungsverfahren
VI.4.1)Zuständige Stelle für Rechtsbehelfs-/Nachprüfungsverfahren
Consiliul Naţional de Soluţionare a Contestaţiilor
Str. Stavropoleos nr. 6, sector 3
București
030084
Rumänien
Telefon: +40 213104641
E-Mail: office@cnsc.ro
Fax: +40 213104642 / +40 218900745

Internet-Adresse: http://www.cnsc.ro

VI.4.2)Zuständige Stelle für Schlichtungsverfahren
VI.4.3)Einlegung von Rechtsbehelfen
VI.4.4)Stelle, die Auskünfte über die Einlegung von Rechtsbehelfen erteilt
Avocat CMDTAMP, Bucuresti
Str. Washington nr. 8–10, sector 1
București
011794
Rumänien
Telefon: +40 212302980
E-Mail: licitatie@cmdtamp.ro
Fax: +40 213120262

Internet-Adresse: www.cmdtamp.ro

VI.5)Tag der Absendung dieser Bekanntmachung:
13/05/2019