Lieferungen - 226605-2019

16/05/2019    S94    - - Lieferungen - Auftragsbekanntmachung - Offenes Verfahren 

Rumänien-Bukarest: Personenkraftwagen

2019/S 094-226605

Auftragsbekanntmachung

Lieferauftrag

Legal Basis:

Richtlinie 2014/24/EU

Abschnitt I: Öffentlicher Auftraggeber

I.1)Name und Adressen
Inspectoratul de Stat în Construcții — I.S.C.
14234699
Str. Constantin F. Robescu nr. 23
Bucureşti
030217
Rumänien
Kontaktstelle(n): Elena Ionescu
Telefon: +40 213181700 / 213181717
E-Mail: achizitii@isc.gov.ro
Fax: +40 213181717
NUTS-Code: RO321

Internet-Adresse(n):

Hauptadresse: www.isc.gov.ro

Adresse des Beschafferprofils: www.e-licitatie.ro

I.2)Informationen zur gemeinsamen Beschaffung
I.3)Kommunikation
Die Auftragsunterlagen stehen für einen uneingeschränkten und vollständigen direkten Zugang gebührenfrei zur Verfügung unter: www.e-licitatie.ro
Weitere Auskünfte erteilen/erteilt die oben genannten Kontaktstellen
Angebote oder Teilnahmeanträge sind einzureichen an die oben genannten Kontaktstellen
I.4)Art des öffentlichen Auftraggebers
Einrichtung des öffentlichen Rechts
I.5)Haupttätigkeit(en)
Wohnungswesen und kommunale Einrichtungen

Abschnitt II: Gegenstand

II.1)Umfang der Beschaffung
II.1.1)Bezeichnung des Auftrags:

Achiziție autoturisme tip SUV cap. cil < 1 600 cm3

Referenznummer der Bekanntmachung: 14234699_2019_PAAPD1054304
II.1.2)CPV-Code Hauptteil
34110000
II.1.3)Art des Auftrags
Lieferauftrag
II.1.4)Kurze Beschreibung:

Inspectoratul de Stat în Construcții — I.S.C. dorește achiziționarea unor autoturisme noi de tip SUV care vor fi utilizate în susținerea activităților specifice ale instituției. Obiectul contractului îl constituie achiziția a unui număr de 30 autoturisme de tip SUV, cu capacitate cilindrică de până la 1 600 cm3, cu serviciile necesare livrării acestora incluse, precum și servicii de garanție. Termenul limita pana la care se pot solicita clarificari la documentatia de atribuire: cu 20 de zile inainte de data limita de depunere a ofertelor. Autoritatea contractanta va raspunde in mod clar si complet solicitarilor de clarificare/informatii suplimentare in legatura cu documentatia de atribuire pana in a 11-a zi inainte de termenul limita stabilit pentru depunerea ofertelor in anuntul de participare.

II.1.5)Geschätzter Gesamtwert
Wert ohne MwSt.: 2 095 798.20 RON
II.1.6)Angaben zu den Losen
Aufteilung des Auftrags in Lose: nein
II.2)Beschreibung
II.2.1)Bezeichnung des Auftrags:
II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: RO321
Hauptort der Ausführung:

Sediul furnizorului sau de la locația indicată de acesta, pe raza municipiului București sau a județului Ilfov.

II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

Inspectoratul de Stat în Construcții — I.S.C. dorește achiziționarea a 30 de autoturisme noi de tip SUV care vor fi utilizate în susținerea activităților specifice ale instituției.

II.2.5)Zuschlagskriterien
Die nachstehenden Kriterien
Qualitätskriterium - Name: Componenta tehnica. Vopseaua metalizată sau perlată prezintă un dublu beneficiu: pe de o parte conferă un aspect deosebit al autoturismului, iar pe de altă parte vopsea [...] detalii pe www.e-licitatie.ro / Gewichtung: 10
Qualitätskriterium - Name: Prin obținerea unui pachet de întreținere full-service se urmărește diminuarea costurilor cu mentenanța parcului auto al I.S.C. și totodată efectuarea operațiunilor [...] detalii pe www.e-licitatie.ro / Gewichtung: 15
Qualitätskriterium - Name: Garanție extinsă peste specificația minima din caietul de sarcini de 36 de luni sau 100 000 km / Gewichtung: 15
Qualitätskriterium - Name: Dimensiunile superioare se traduc prin oferirea unui habitaclu spatios si confortabil, de asemenea, un portbagaj cu un volum mai mare oferă un spațiu de depozitare [...] detalii pe www.e-licitatie.ro / Gewichtung: 5
Qualitätskriterium - Name: Suplimentar față de cerința minima din caietul de sarcini și anume echiparea autoturismului cu airbag șofer + airbag pasager (dotări care sunt imperative sub aspectul [...] detalii pe www.e-licitatie.ro / Gewichtung: 2.5
Qualitätskriterium - Name: Suplimentar față de cerința minima din caietul de sarcini și anume echiparea autoturismului cu airbag șofer + airbag pasager (dotări care sunt imperative sub aspectul [...] detalii pe www.e-licitatie.ro / Gewichtung: 2.5
Qualitätskriterium - Name: Dimensiunile superioare se traduc prin oferirea unui habitaclu spatios si confortabil, de asemenea, un portbagaj cu un volum mai mare oferă un spațiu de depozitare [...] detalii pe www.e-licitatie.ro / Gewichtung: 5
Qualitätskriterium - Name: Dimensiunile superioare se traduc prin oferirea unui habitaclu spatios si confortabil, de asemenea, un portbagaj cu un volum mai mare oferă un spațiu de depozitare [...] detalii pe www.e-licitatie.ro / Gewichtung: 5
Preis - Gewichtung: 40
II.2.6)Geschätzter Wert
II.2.7)Laufzeit des Vertrags, der Rahmenvereinbarung oder des dynamischen Beschaffungssystems
Laufzeit in Monaten: 5
Dieser Auftrag kann verlängert werden: nein
II.2.10)Angaben über Varianten/Alternativangebote
Varianten/Alternativangebote sind zulässig: nein
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: nein
II.2.12)Angaben zu elektronischen Katalogen
II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: nein
II.2.14)Zusätzliche Angaben

Abschnitt III: Rechtliche, wirtschaftliche, finanzielle und technische Angaben

III.1)Teilnahmebedingungen
III.1.1)Befähigung zur Berufsausübung einschließlich Auflagen hinsichtlich der Eintragung in einem Berufs- oder Handelsregister
Auflistung und kurze Beschreibung der Bedingungen:

Cerinta 1: declaratie pe propria raspundere ca operatorul economic nu se afla in niciuna din situatiile de excludere mentionate la art. 164, art. 165 si art. 167 din Legea nr. 98/2016. Precizam faptul ca ofertantii, tertii sustinatori si subcontractantii nu trebuie sa se regaseasca in situatiile prevazute la art. 164, 165, 167 din Legea nr. 98/2016.

Se va completa DUAE in conformitate cu art. 193–195 din Legea 98/2016, urmand ca documentele justificative sa fie prezentate doar la solicitarea AC, inainte de atribuirea contractului, de ofertantul clasat pe primul loc dupa aplicarea criteriului de atribuire [cf. art. 196 alin. (2) din Legea 98/2016].

Documente justificative [vezi art. 168 din Legea 98/2016]: orice document considerat edificator, din acest punct de vedere, in tara de origine sau in tara in care ofertantul/candidatul este stabilit. Exemple: certificate (certificatul de atestare fiscala eliberat de organul de administrare fiscala al unitatii administrativ-teritoriale de pe raza careia societatea isi are sediul social privind plata obligatiilor la bugetul de stat, certificatul privind plata impozitelor si taxelor locale etc.), cazierul judiciar al operatorului economic si al membrilor organului de administrare, de conducere sau de supraveghere al respectivului operator economic sau al celor ce au putere de reprezentare, de decizie sau de control în cadrul acestuia, asa cum rezulta din certificatul constatator emis de ONRC/actul constitutiv; dupa caz, documente prin care se demonstreaza faptul ca operatorul economic poate beneficia de derogarile prevazute la art. 166 alin. (2), art. 167 alin. (2), art. 171 din Legea 98/2016 privind achizitiile publice; alte documente edificatoare, dupa caz. Informatiile inscrise trebuie sa ateste lipsa datoriilor restante la momentul depunerii acestora.

Atentie: operatorul economic nu este exclus din procedura de atribuire daca prezinta documente edificatoare emise de unitati abilitate, din care sa reiasa toate informatiile necesare verificarii incadrarii acestuia la exceptiile articolelor 164, 165 si 167 din Legea 98/2016.

Cerinta 2: declaratie privind evitarea conflictului de interese potrivit art. 60 din Legea 98/2016 (Formularul nr. 4 din Sectiunea IV). In vederea completarii acestei declaratii, precizam ca persoanele ce detin functii de decizie in cadrul autoritatii contractante, in ceea ce priveste organizarea, derularea si finalizarea acestei proceduri de atribuire, sunt:

— Emil-Florin Albotă — inspector general,

— Paul Racovita — inspector general adjunct,

— Remulus Emilian Birjaru — secretar general,

— Elena Ionescu — director D.E.A.,

— Ionut Cotarcea — director D.J.R.U.,

— Anamaria Stănică — șef Birou,

— Constantin-Daniel Butaru — consilier,

— Cosmin Radu — consilier juridic,

— Radu Nistorescu — consilier,

— Violeta Gutic — consilier juridic,

— Gabriela Dună — consilier juridic,

— Alina-Maria Raduta — consilier,

— Catalina-Gabriela Florescu — consilier juridic,

— Dalina-Florentina Stroe — consilier juridic,

— Alexandra-Iohana Enache — consilier juridic,

— Ștefan Boboiceanu — consilier juridic,

— Mihaela Daniela Andrei — consilier,

— Ciprian Creanga — consilier,

— Dan Stefan — consilier,

— Gabriela Stoleriu — sef birou,

— Mihaela Stoenescu — consilier,

— Mihai-Traian Negreanu — consilier,

— Alexandru Buea — consilier,

— Cristina Maria Cost — consilier,

— David Stan — consilier,

— Florin Petcu — consilier,

— Viorica Oprea — consilier,

— Florin-Răzvan Barbu — consilier.

Nota: declaratia cf. art. 60 din Legea nr. 98/2016 va fi prezentata de toti participantii odata cu depunerea DUAE. Daca este cazul, atat DUAE, cat si declaratia cf. art. 60 din Legea nr. 98/2016 vor fi completate si de catre asociat, subcontractant sau tert sustinator.

Declarație pe propria răspundere că operatorul economic deține o formă de înregistrare în condițiile legii din țara de rezidență, este legal constituit, că nu se află în niciuna din situațiile de anulare a constituirii, precum și faptul că are capacitatea profesională de a realiza activități [...] detalii pe www.e-licitatie.ro

III.1.2)Wirtschaftliche und finanzielle Leistungsfähigkeit
Eignungskriterien gemäß Auftragsunterlagen
III.1.3)Technische und berufliche Leistungsfähigkeit
Auflistung und kurze Beschreibung der Eignungskriterien:

Pentru contractele de achizitie de bunuri: executarea de livrari de tipul specificat. Ofertantul va face dovada furnizării de autoturisme în ultimii 3 ani (raportați la data limita de depunere a ofertei stabilita inițial prin anuntul de participare) în valoare cumulată de cel puțin 2 095 798,20 RON fără TVA, la nivelul unui contract sau a mai multor contracte.

Proportia de subcontractare. Informații privind subcontractarea (dacă este cazul), cu precizarea părții/părților din contract pe care operatorul economic intenționează să o/le subcontracteze (proporția de subcontractare).

Möglicherweise geforderte Mindeststandards:

Se va completa DUAE în conformitate cu art. 193–195 din Legea nr. 98/2016, urmând ca documentele justificative să fie prezentate doar la solicitarea AC, înainte de atribuirea contractului, de ofertantul clasat pe primul loc după aplicarea criteriului de atribuire [cf. art. 196 alin. (2) din Legea nr. 98/2016]. Documente justificative: documentele justificative pot fi: livrările de produse se demonstrează prin prezentarea de certificate/documente emise sau contrasemnate de către o autoritate/entitate sau de către clientul beneficiar, din care să rezulte: livrări de produse, valori — în RON fără TVA, inclusiv pentru perioada de referință de 3 ani, perioade de livrare, beneficiari, indiferent dacă aceștia sunt autorități/entități contractante sau clienți privați.

In caz de subcontractare, se va completa DUAE în conformitate cu art. 193–195 din Legea nr. 98/2016 de către toți participanții și se va depune acordul de subcontractare, urmând ca documentele justificative care susțin cele declarate în DUAE și asumate în acordul de subcontractare să fie prezentate, doar la solicitarea AC, după finalizarea evaluării ofertelor, de către ofertantul clasat pe primul loc după aplicarea criteriului de atribuire [cf. art. 196 alin. (2) din Legea nr. 98/2016]. Documente justificative care susțin cele declarate în DUAE și asumate în acordul de subcontractare (dacă este cazul).

III.1.5)Angaben zu vorbehaltenen Aufträgen
III.2)Bedingungen für den Auftrag
III.2.2)Bedingungen für die Ausführung des Auftrags:
III.2.3)Für die Ausführung des Auftrags verantwortliches Personal

Abschnitt IV: Verfahren

IV.1)Beschreibung
IV.1.1)Verfahrensart
Offenes Verfahren
IV.1.3)Angaben zur Rahmenvereinbarung oder zum dynamischen Beschaffungssystem
IV.1.4)Angaben zur Verringerung der Zahl der Wirtschaftsteilnehmer oder Lösungen im Laufe der Verhandlung bzw. des Dialogs
IV.1.6)Angaben zur elektronischen Auktion
IV.1.8)Angaben zum Beschaffungsübereinkommen (GPA)
Der Auftrag fällt unter das Beschaffungsübereinkommen: nein
IV.2)Verwaltungsangaben
IV.2.1)Frühere Bekanntmachung zu diesem Verfahren
IV.2.2)Schlusstermin für den Eingang der Angebote oder Teilnahmeanträge
Tag: 18/06/2019
Ortszeit: 15:00
IV.2.3)Voraussichtlicher Tag der Absendung der Aufforderungen zur Angebotsabgabe bzw. zur Teilnahme an ausgewählte Bewerber
IV.2.4)Sprache(n), in der (denen) Angebote oder Teilnahmeanträge eingereicht werden können:
Rumänisch
IV.2.6)Bindefrist des Angebots
Das Angebot muss gültig bleiben bis: 18/12/2019
IV.2.7)Bedingungen für die Öffnung der Angebote
Tag: 18/06/2019
Ortszeit: 15:00
Ort:

In SEAP.

Abschnitt VI: Weitere Angaben

VI.1)Angaben zur Wiederkehr des Auftrags
Dies ist ein wiederkehrender Auftrag: nein
VI.2)Angaben zu elektronischen Arbeitsabläufen
VI.3)Zusätzliche Angaben:

1) Pentru vizualizarea documentatiei de atribuire incarcate in SEAP, operatorii economici trebuie sa aiba un program necesar vizualizarii fisierelor semnate electronic;

2) Ofertantii sunt obligati sa confirme electronic primirea comunicarii privind rezultatul procedurii;

3) Formularul de contract se va depune însotit de eventuale propuneri de modificare a clauzelor contractuale specifice, propuneri care se vor accepta numai în masura în care acestea nu vor fi în mod evident, dezavantajoase pentru autoritatea contractanta. In cazul neprezentarii acestuia, se considera ca ofertantul accepta clauzele prevazute in documentatia de atribuire;

4) Pentru transmiterea solicitarilor de clarificari privind documentatia de atribuire, operatorii economici se vor înregistra în SEAP (www.elicitatie.ro) ca operator economic conform prevederilor art. 5 alin. (1) din H.G. nr. 395/2016 si vor transmite solicitarile avand în vedere termenele de raspuns ale autoritatii contractante prevazute la art. 160–161 din Legea nr. 98/2016;

5) În cazul în care 2 sau mai multe oferte sunt clasate pe primul loc, cu punctaje egale, departajarea se va face având în vedere punctajul obţinut la factorii de evaluare în ordinea descrescătoare a ponderilor acestora. În situaţia în care egalitatea se menţine, autoritatea contractantă are dreptul să solicite noi propuneri financiare şi oferta câştigătoare va fi desemnată cea cu propunerea financiară cea mai mică.

VI.4)Rechtsbehelfsverfahren/Nachprüfungsverfahren
VI.4.1)Zuständige Stelle für Rechtsbehelfs-/Nachprüfungsverfahren
Consiliul Național de Soluționare a Contestațiilor
Str. Stavropoleos nr. 6, sector 3
Bucureşti
030217
Rumänien
Telefon: +40 213104641
E-Mail: office@cnsc.ro
Fax: +40 213104642 / +40 218900745

Internet-Adresse: http://www.cnsc.ro

VI.4.2)Zuständige Stelle für Schlichtungsverfahren
VI.4.3)Einlegung von Rechtsbehelfen
Genaue Angaben zu den Fristen für die Einlegung von Rechtsbehelfen:

Precizari privind termenul (termenele) pentru procedurile de contestare. Termenele de contestare sunt prevazute la art. 8 din Legea nr. 101/2016 privind remediile şi căile de atac în materie de atribuire a contractelor de achiziţie publică, a contractelor sectoriale şi a contractelor de concesiune de lucrări şi concesiune de servicii, precum şi pentru organizarea şi funcţionarea Consiliului Naţional de Soluţionare a Contestaţiilor.

VI.4.4)Stelle, die Auskünfte über die Einlegung von Rechtsbehelfen erteilt
Direcția Juridică și Resurse Umane
Str. Constantin F. Robescu nr. 23
Bucureşti
030217
Rumänien
Telefon: +40 213181713
E-Mail: isc@isc.gov.ro
Fax: +40 213181719

Internet-Adresse: www.isc.gov.ro

VI.5)Tag der Absendung dieser Bekanntmachung:
13/05/2019