Lieferungen - 226608-2019

16/05/2019    S94    Bunuri - Anunţ de participare - licitaţie deschisă 

România-Bucureşti: Îmbrăcăminte de protecţie împotriva agenţilor nucleari şi radiologici

2019/S 094-226608

Anunț de participare

Produse

Temei juridic:
Directiva 2014/24/UE

Secțiunea I: Autoritatea contractantă

I.1)Denumire şi adrese
Denumire oficială: Institutul de Pneumoftiziologie „Marius Nasta"
Număr naţional de înregistrare: 4316180
Adresă: Șoseaua Viilor nr. 90, sector 5
Localitate: Bucureşti
Cod NUTS: RO321 Bucureşti
Cod poștal: 050159
Țară: România
Persoană de contact: Unitatea de implementare programe. În atenţia: ec. Incrosnatu Cristina
E-mail: ec.manolache@gmail.com

Adresă (adrese) internet:

Adresa principală: http://www.marius-nasta.ro

Adresa profilului cumpărătorului: www.e-licitatie.ro

I.2)Informații privind achizițiile publice comune
I.3)Comunicare
Documentele de achiziţii publice sunt disponibile pentru acces direct, nerestricţionat, complet si gratuit la: www.e-licitatie.ro
Informaţii suplimentare pot fi obţinute de la adresa menţionată mai sus
Ofertele sau cererile de participare trebuie depuse la adresa menţionată mai sus
I.4)Tipul autorității contractante
Agenție/birou regional sau local
I.5)Activitate principală
Sănătate

Secțiunea II: Obiect

II.1)Obiectul achiziţiei
II.1.1)Titlu:

Furnizare materiale pentru caravanele mobile — sorturi protecție radiologică, gulere protecție radiologică și dozimetre de radiații pentru proiectul POCU/225/4/9/117426

Număr de referinţă: 66/2295/05.02.2019
II.1.2)Cod CPV principal
35113420 Îmbrăcăminte de protecţie împotriva agenţilor nucleari şi radiologici
II.1.3)Tipul contractului
Produse
II.1.4)Descriere succintă:

Obiectul acestei achiziţii este reprezentat de furnizarea de materiale pentru caravanele mobile (sorturi protectie radiologica, gulere protectie radiologica si dozimetre de radiatii) pentru proiectul POCU/225/4/9/117426. Termenul limita pana la care se pot solicita clarificari la documentatia de atribuire: cu 17 zile inainte de data limita de depunere a ofertelor. In conformitate cu prevederile art. 161 din Legea 98/2016 cu modificarile si completarile ulterioare, autoritatea contractanta va raspunde in mod clar si complet solicitarilor de clarificare/informatii suplimentare in legatura cu documentatia de atribuire in a 11-a zi inainte de termenul limita stabilit pentru depunerea ofertelor in anuntul de participare.

II.1.5)Valoarea totală estimată
Valoare fără TVA: 21 816.00 RON
II.1.6)Informații privind loturile
Contractul este împărțit în loturi: nu
II.2)Descriere
II.2.1)Titlu:
II.2.2)Cod(uri) CPV suplimentar(e)
II.2.3)Locul de executare
Cod NUTS: RO321 Bucureşti
Locul principal de executare:

Institutul de Pneumoftiziologie „Marius Nasta", Soseaua Viilor nr. 90, sector 5, Bucuresti.

II.2.4)Descrierea achiziţiei publice:

Obiectul contractului consta in achizitionarea de materiale pentru caravanele mobile (sorturi protectie radiologica, gulere protectie radiologica si dozimetre de radiatii) pentru proiectul POCU/225/4/9/117426.

Cantitati:

— Sorturi protectie radiologica — 4 buc.,

— Gulere pentru radioprotectia glandei tiroide — 8 buc.,

— Sorturi pentru radioprotectia gonadelor — 8 buc.,

— Dozimetre pentru monitorizarea individuala a radiatiilor — 4 buc.

II.2.5)Criterii de atribuire
Criteriile de mai jos
Prețul
II.2.6)Valoarea estimată
II.2.7)Durata contractului, a acordului-cadru sau a sistemului dinamic de achiziții
Durata în luni: 4
Contractul se reînnoiește: nu
II.2.10)Informații privind variantele
Vor fi acceptate variante: nu
II.2.11)Informații privind opțiunile
Opțiuni: nu
II.2.12)Informaţii privind cataloagele electronice
II.2.13)Informații despre fondurile Uniunii Europene
Achiziţia se referă la un proiect şi/sau program finanţat din fonduri ale Uniunii Europene: da
Identificarea proiectului:

PROGRAMUL OPERATIONAL CAPITAL UMAN Axa prioritara 4 - Incluziunea sociala si combaterea saraciei Obiectivul tematic 9: Promovarea incluziunii sociale, combaterea sarac... detalii pe www.e-licitatie.ro

II.2.14)Informații suplimentare

Secțiunea III: Informații juridice, economice, financiare și tehnice

III.1)Condiții de participare
III.1.1)Capacitatea de exercitare a activităţii profesionale, inclusiv cerinţele privind înscrierea în registrele profesionale sau comerciale
Listă şi descriere succintă a condiţiilor:

1) Ofertantii, asociatii, tertii sustinatori si subcontractantii nu trebuie sa se regaseasca în situatiile prevazute la art. 164 din Legea nr. 98/2016 cu modificarile si completarile ulterioare.

Încadrarea în situatiile prevazute la art. 164 din Legea nr. 98/2016 cu modificarile si completarile ulterioare atrage excluderea ofertantului din procedura aplicata pentru atribuirea contractului de achizitie publica.

Modalitatea prin care poate fi demonstrată îndeplinirea preliminară a cerinței: se va completa DUAE de către ofertanți, cu informaţiile aferente situaţiei lor.

Cerința este aplicabilă inclusiv pentru eventualii asociați/subcontractanți/terți susținători. Astfel, dacă este cazul, ofertanţii vor prezenta câte un DUAE distinct, completat de fiecare dintre eventualii asociați/subcontractanți/terți susținători, cu informaţiile aferente situaţiei lor, precum și acordul de subcontractare/acordul de asociere/angajamentul ferm al terțului susținător din care rezultă modul efectiv în care se va materializa susținerea acestuia.

Documentele justificative care probeaza îndeplinirea celor asumate prin completarea DUAE urmeaza a fi prezentate, la solicitarea autoritatii contractante, doar de catre ofertantul clasat pe primul loc (inclusiv pentru eventualii asociați/subcontractanți/terți susținători) dupa aplicarea criteriului de atribuire, pana la incheierea Raportului Procedurii de atribuire, conf. art. 196 alin. (2) din Legea nr. 98/2016 cu modificarile si completarile ulterioare. Acestea sunt:

— cazierul judiciar al operatorului economic si al membrilor organului de administrare, de conducere sau de supraveghere al respectivului operator economic sau al celor ce au putere de reprezentare, de decizie sau de control în cadrul acestuia, asa cum rezulta din certificatul constatator emis de ONRC/actul constitutiv,

— documente prin care se demonstreaza faptul ca operatorul economic poate beneficia de derogarile prevazute la art. 171 din Legea 98/2016 cu modificarile si completarile ulterioare,

— alte documente edificatoare, dupa caz;

2) Ofertantii, asociatii, tertii sustinatori si subcontractantii nu trebuie sa se regaseasca în situatiile prevazute la art. 165 din Legea nr. 98/2016 cu modificarile si completarile ulterioare.

Încadrarea în situatiile prevazute la art. 165 din Legea nr. 98/2016 cu modificarile si completarile ulterioare atrage excluderea ofertantului din procedura aplicata pentru atribuirea contractului de achizitie publica.

Modalitatea prin care poate fi demonstrată îndeplinirea preliminară a cerinței: se va completa DUAE de către ofertanți, cu informaţiile aferente situaţiei lor.

Cerința este aplicabilă inclusiv pentru eventualii asociați/subcontractanți/terți susținători. Astfel, dacă este cazul, ofertanţii vor prezenta câte un DUAE distinct, completat de fiecare dintre eventualii asociați/subcontractanți/terți susținători, cu informaţiile aferente situaţiei lor, precum și acordul de subcontractare/acordul de asociere/angajamentul ferm al terțului susținător din care rezultă modul efectiv în care se va materializa susținerea acestuia.

Documentele justificative care probeaza îndeplinirea celor asumate prin completarea DUAE urmeaza a fi prezentate, la solicitarea autoritatii contractante, doar de catre ofertantul clasat pe primul loc (inclusiv pentru eventualii asociați/subcontractanți/terți susținători) dupa aplicarea criteriului de atribuire, pana la incheierea Raportului Procedurii de atribuire, conf. art. 196 alin. (2) din Legea nr. 98/2016 cu modificarile si completarile ulterioare. Acestea sunt:

— certificate constatatoare privind lipsa datoriilor restante cu privire la plata impozitelor, taxelor sau a contribuţiilor la bugetul general consolidat (buget local, buget de stat etc.) actualizate la momentul prezentării,

— dupa caz, documente prin care se demonstreaza faptul ca operatorul economic poate beneficia de derogarile prevazute la art. 166 alin. (2) din Legea [...] detalii pe www.e-licitatie.ro

III.1.2)Situația economică și financiară
Criteriile de selecţie enunţate în documentele achiziţiei
III.1.3)Capacitatea tehnică şi profesională
Listă şi descriere succintă a criteriilor de selecţie:

Proportia de subcontractare. Precizarea părții/părților din acord-cadru/contract pe care operatorul economic intenționează să o/le subcontracteze — proportia de subcontractare. Operatorii economici participanti la procedura de atribuire vor declara subcontractantii ce urmeaza a fi implicati in derularea viitorului contract, proportia implicarii acestora, precum si activitatile efective in care vor fi implicati sau pe care le vor desfasura.

Nivel(uri) minim(e) al(e) standardelor care ar putea fi impuse:

Se va completa DUAE de către operatorii economici participanți la procedura de atribuire cu informațiile aferente situației lor. La termenul limita de depunere a ofertelor, operatorii economici vor incarca in SEAP, anexat DUAE, acordul de subcontractare.

III.1.5)Informații privind contractele rezervate
III.2)Condiţii referitoare la contract
III.2.2)Condiţii de executare a contractului:
III.2.3)Informaţii privind personalul responsabil cu executarea contractului

Secțiunea IV: Procedură

IV.1)Descriere
IV.1.1)Tipul procedurii
Procedură deschisă
IV.1.3)Informaţii privind un acord-cadru sau un sistem dinamic de achiziţii
IV.1.4)Informaţii privind reducerea numărului de soluţii sau de oferte în timpul negocierii sau al dialogului
IV.1.6)Informații despre licitația electronică
IV.1.8)Informații despre Acordul privind achizițiile publice (AAP)
Achiziţia intră sub incidenţa Acordului privind achiziţiile publice: nu
IV.2)Informații administrative
IV.2.1)Publicare anterioară privind această procedură
IV.2.2)Termen limită pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare
Data: 18/06/2019
Ora locală: 15:00
IV.2.3)Data estimată a expedierii invitațiilor de prezentare a ofertelor sau de participare către candidații selectați
IV.2.4)Limbile în care pot fi depuse ofertele sau cererile de participare:
Română
IV.2.6)Perioada minimă pe parcursul căreia ofertantul trebuie să își mențină oferta
Oferta trebuie să fie valabilă până la: 18/09/2019
IV.2.7)Condiții de deschidere a ofertelor
Data: 18/06/2019
Ora locală: 15:00
Locul:

In SEAP.

Informaţii despre persoanele autorizate şi procedura de deschidere:

Membrii comisiei de evaluare si expertii cooptati (daca este cazul).

Secțiunea VI: Informații complementare

VI.1)Informații privind periodicitatea
Această achiziție este periodică: nu
VI.2)Informaţii privind fluxurile de lucru electronice
VI.3)Informații suplimentare:

Avand in vedere dispozitiile art. 20 alin. (6) din HG nr. 395/2016 cu modificarile si completarile ulterioare, DUAE se va completa direct in SEAP de catre fiecare ofertant/membru al asocierii/tert sustinator/subcontractant, in sectiunea dedicata din SEAP. In cazul depunerii unei oferte in asociere sau a unei oferte care primeste sustinerea unui/unor tert/terti, ori in care exista subcontractanti, ofertantii vor depune in SEAP pana la data limita stabilita pentru depunerea ofertelor cate un DUAE completat pentru fiecare dintre parti, respectiv asociat/tert/subcontractant. Toate costurile privind întocmirea ofertei, precum si incarcarea acesteia in SEAP, cad exclusiv in sarcina operatorilor economici participanti la procedura.

Solicitarile de clarificari referitoare la prezenta documentatie de atribuire se vor adresa in mod exclusiv in SEAP iar raspunsurile la acestea vor fi publicate tot in SEAP, autoritatea contractanta urmand sa nu dea curs solicitarilor adresate prin alta modalitate de comunicare decat cea stabilita.

În cazul în care, în urma stabilirii clasamentului final conform criteriului de atribuire, comisia de evaluare constată că pe primul loc sunt clasate 2 sau mai multe oferte cu punctaje egale, autoritatea contractantă va face departajarea după factorul de evaluare „preţ". În cazul în care situaţia de egalitate se menţine se vor solicita, prin intermediul SEAP, ca aceşti ofertanți să prezinte în SEAP noi oferte scanate şi semnate cu semnatură electronică extinsă. Contractul va fi încheiat cu primul ofertant (dacă este posibil) a cărui nouă ofertă are punctajul cel mai mare. Procesul se va relua până când este posibilă departajarea ofertelor și declararea câștigătorului.

Toate documentele vor fi semnate cu semnatura electronica extinsa, bazata pe un certificat calificat, eliberat de un furnizor de servicii de certificare acreditat în conditiile legii si încarcate în SEAP în sectiunile specifice disponibile în sistemul informatic si numai de catre operatorii economici înregistrati.

In conformitate cu dispozitiile art. 60 din HG nr. 395/2016, operatorii economici au obligatia de a transmite garantia de participare, oferta si DUAE în format electronic, semnate cu semnatura electronica extinsa si numai pâna la data si ora-limita de depunere a ofertelor prevazute în anuntul de participare.

Ofertantii au obligatia de a analiza cu grija documentatia de atribuire si de a pregati oferta în limba româna conform tuturor instructiunilor, formularelor, prevederilor contractuale si caietului de sarcini continute în aceasta documentatie.

In cazul depunerii unei oferte in asociere sau a unei oferte care primeste sustinerea unui/unor tert/terti, ori in care exista subcontractanti, ofertantii vor depune in SEAP pana la data limita stabilita pentru depunerea ofertelor cate un DUAE completat pentru fiecare dintre parti, respectiv asociat/tert/subcontractant.

VI.4)Proceduri de contestare
VI.4.1)Organismul de soluţionare a contestaţiilor
Denumire oficială: Consiliul Național de Soluționare a Contestațiilor
Adresă: Str. Stavropoleos nr. 6, sector 3
Localitate: Bucureşti
Cod poștal: 030084
Țară: România
E-mail: office@cnsc.ro
Telefon: +40 213104641
Fax: +40 213104642 / +40 218900745

Adresă internet: http://www.cnsc.ro

VI.4.2)Organismul competent pentru procedurile de mediere
VI.4.3)Procedura de contestare
Precizări privind termenul (termenele) pentru procedurile de contestare:

In conformitate cu prevederile Legii nr. 101/2016, cu modificarile si completarile ulterioare.

VI.4.4)Serviciul de la care se pot obţine informaţii privind procedura de contestare
VI.5)Data expedierii prezentului anunț:
13/05/2019